วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

FiberHome SR120-A

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Router ของเน็ต AIS ครับ
Router ด้านหน้า
ตัว Router มีเสา 4 เสา ปล่อยสัญญาณคลื่น 2.4G (b/g/n) และสัญญาณ 5G (ac) ได้พร้อมกัน
Router ด้านหลัง
เราเตอร์ใช้ไฟ DC 12V มีพอร์ต USB 2.0 จำนวน 1 พอร์ต WAN 1 พอร์ต และ LAN 4 พอร์ต
Router ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีน็อตอยู่ 2 ตัวใต้สติกเกอร์
ภายในเครื่อง
เมื่อแกะฝาออกจะเจอกับ PCB มีชิพต่างๆ คือ
ชิพต่างๆ
ชิพแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้
Realtek RTL8197FS
Realtek RTL8197FS -> 802.11BGN WISOC
  • Integrated RAM 128MB 
  • CPU MIPS 24Kc 1000MHz
  • Wi-Fi 2.4GHz 2T2R 802.11 b/g/n
Skyworks SKY85330-11
Skyworks SKY85330-11 -> 2.4 GHz, 256 QAM WLAN Front-End Module

Realtek RTL8812BRH
Realtek RTL8812BRH -> 802.11AC/ABGN PCIE WLAN NETWORK CONTROLLER
  • 802.11ac/abgn
  • 802.11ac 2x2, Wave-2 compatible with MU-MIMO
  • Host interface PCI Express 1.1 
Skyworks SKY85735-11
Skyworks SKY85735-11 -> 5 GHz, 802.11ac Front-End Module

winbond 25N01GVZEIG
winbond 25N01GVZEIG -> 3V 1G-BIT SERIAL SLC NAND FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI BUFFER READ & CONTINUOUS READ

Realtek RTL8367RB
Realtek RTL8367RB -> Layer 2 Managed 5+2 Port 10/100/1000 Switch Controller

ใต้ PCB
ใต้ PCB โล่งๆ ไม่มีชิพอะไร ในส่วนของ Serial Console Port จะเป็นตามรูปล่าง
Serial Console Port
Bootloader ของเราเตอร์สามารถเข้าได้โดยการกดปุ่ม ESC รัวๆ ครับ
uart ok
strap pin:0x412b8ae2
enable spi-nand
ROM ver:v1.1, sig:455cc27, time:2016.01.04-18:42+0800, CPU(400 MHz), DDR2(533 MHz)
load efuse ok
init IP ok
img sig ok
chksum ok
load img ok
jump 0xbfe01550

Booting...
SPI NAND clock not enable

SPI Nand ID=00efaa21
SPI Nand die chipsize=0x08000000 byte
SPI Nand dienum=1,
SPI Nand blocksize=0x00020000 byte,
SPI Nand pagesize=0x00000800 byte,
SPI Nand oobsize=0x00000040 byte,
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 00000400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=00000033,2=00000400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=000003cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt table:0 page:704
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt table:0 on block 11, just loads it !!
check bbt table:0 OK
[dump_BBT] Nand BBT Content
Congratulation!! No BBs in this Nand.
=>CPU Wake-up interrupt happen! GISR=89000084

---Realtek RTL8197F boot code at 2018.12.17-17:06+0800 v3.4T-pre2.1 (993MHz)
bootbank is 1, bankmark 80000001
no sys signature at 00800000!
no sys signature at 00820000!
no sys signature at 00840000!
no sys signature at 00860000!
no sys signature at 00880000!
no sys signature at 008A0000!
no sys signature at 008C0000!
no sys signature at 008E0000!
nand flash read fail,addr=00900000,size=2731028

---Ethernet init Okay!
<RealTek>?
----------------- COMMAND MODE HELP ------------------
HELP (?)                                    : Print this help message
DB <Address> <Len>
DW <Address> <Len>
EB <Address> <Value1> <Value2>...
EW <Address> <Value1> <Value2>...
CMP: CMP <dst><src><length>
IPCONFIG:<TargetAddress>
MEMCPY:<dst><src><length>
AUTOBURN: 0/1
LOADADDR: <Load Address>
J: Jump to <TargetAddress>
NANDID: Read NAND Flash ID
NANDBE:<offset><len>
NANDSCRUB:<offset><len>
NANDPIOR:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDPIOW:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDR:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDW:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDECCGEN: <source_addr><des_addr><ecc working buffer><length in hex>
NANDBBD:<offset><len>
NANDMARKB:<offset>
NANDFEATURE:<cmd> <address> <value>
NANDT: <cmd> <param>
MDIOR:  MDIOR phyid reg
MDIOW:  MDIOW phyid reg data
PHYR: PHYR <PHYID><reg>
PHYW: PHYW <PHYID><reg><data>
PHYPR: PHYPR <PHYID><page><reg>
PHYPW: PHYPW <PHYID><page><reg><data>
COUNTER: Dump Asic Counter
XMOD <addr>  [jump]
TI : timer init
T : test
ETH : startup Ethernet
CPUClk:
CP0
D8 <Address>
E8 <Address> <Value>
<RealTek>

ตัว Console ของ Linux ผมไม่สามารถเข้าได้เพราะไม่รู้รหัสผ่านครับ
uart ok
strap pin:0x412b8ae2
enable spi-nand
ROM ver:v1.1, sig:455cc27, time:2016.01.04-18:42+0800, CPU(400 MHz), DDR2(533 MHz)
load efuse ok
init IP ok
img sig ok
chksum ok
load img ok
jump 0xbfe01550

Booting...
SPI NAND clock not enable

SPI Nand ID=00efaa21
SPI Nand die chipsize=0x08000000 byte
SPI Nand dienum=1,
SPI Nand blocksize=0x00020000 byte,
SPI Nand pagesize=0x00000800 byte,
SPI Nand oobsize=0x00000040 byte,
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 00000400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=00000033,2=00000400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=000003cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt table:0 page:704
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt table:0 on block 11, just loads it !!
check bbt table:0 OK
[dump_BBT] Nand BBT Content
Congratulation!! No BBs in this Nand.
=>CPU Wake-up interrupt happen! GISR=89000084

---Realtek RTL8197F boot code at 2018.12.17-17:06+0800 v3.4T-pre2.1 (993MHz)
bootbank is 1, bankmark 80000001
no sys signature at 00800000!
no sys signature at 00820000!
no sys signature at 00840000!
no sys signature at 00860000!
no sys signature at 00880000!
no sys signature at 008A0000!
no sys signature at 008C0000!
no sys signature at 008E0000!
Jump to image start=0x80a00000...
return_addr = 00900000 ,boot bank=1, bank_mark=0x80000001...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x805f24d0
Linux version 3.10.90 (jenkins@jenkins) (gcc version 4.4.7 (Realtek MSDK-4.4.7 Build 2001) ) #1 Wed Mar 20 04:22:56 CST 2019
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019385 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x00000000-0x07ffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8176
Kernel command line: console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock3 root2=/dev/mtdblock8
PID hash table entries: 512 (order: -3, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 2, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 1, 32768 bytes)
Writing ErrCtl register=0001345c
Readback ErrCtl register=0001345c
Memory: 98256k/131072k available (6112k kernel code, 32816k reserved, 2638k data, 208k init, 0k highmem)
SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:192
Realtek GPIO IRQ init
Calibrating delay loop... 666.41 BogoMIPS (lpj=3332096)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 2048
NET: Registered protocol family 16
<<<<<Register PCI Controller>>>>>
Do MDIO_RESET
40MHz
Find PCIE Port, Device:Vender ID=b82210ec
INFO: initializing USB devices ...
enable port 0 two port enable
port 0 org 0xe0=e2
port 0 org 0xe1=31
port 0 org 0xe2=39
port 0 org 0xe4=98
port 0 org 0xe6=c0
port 1 org 0xe0=e2
port 1 org 0xe1=31
port 1 org 0xe2=39
port 1 org 0xe4=98
port 1 org 0xe6=c0
patch new usb phy para for 40M OSC
system  reg b8000010=0x80047000
system  reg b8000014=0x180118
system  reg b8000160=0x1
system  reg b8000164=0x0
system  reg b8000168=0x0
system  reg b800016c=0x280500
system  reg b8000180=0x60000
system  reg b8021094=0x200020
system  reg b8140200=0xf002cc11
system  reg b8140204=0x0
system  reg b8140208=0x2010000
system  reg b814020c=0x9b00
system  reg b8140210=0xca00ca


EHCI  reg b8021050=0x0
EHCI  reg b8021054=0x2000
EHCI  reg b8021058=0x2000
port 0 reg e0=e2
port 0 reg e1=31
port 0 reg e2=33
port 0 reg e3=8d
port 0 reg e4=c9
port 0 reg e5=19
port 0 reg e6=c1
port 0 reg e7=91
port 0 reg f0=fc
port 0 reg f1=8c
port 0 reg f2=0
port 0 reg f3=11
port 0 reg f4=9b
port 0 reg f5=4
port 0 reg f6=0
port 1 reg e0=e2
port 1 reg e1=31
port 1 reg e2=33
port 1 reg e3=8d
port 1 reg e4=c9
port 1 reg e5=19
port 1 reg e6=c1
port 1 reg e7=91
port 1 reg f0=fc
port 1 reg f1=8c
port 1 reg f2=0
port 1 reg f3=11
port 1 reg f4=9b
port 1 reg f5=4
port 1 reg f6=0
Realtek GPIO controller driver init
Realtek DW SPI controller init
Realtek DW DMA controller init
INFO: registering sheipa spi device
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
INFO: sheipa spi driver register
INFO: sheipa spi probe
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 0, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: -1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 1024 (order: 0, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 0, 16384 bytes)
NET: Registered protocol family 1
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 191
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18147000 (irq = 17) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
loop: module loaded
id_chain value=efaa21ff
id_chain value=efaa21ff
NAND device: Manufacturer ID: 0xef, Chip ID: 0xaa (Unknown W25M01GV 1G SPI NAND), 128MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=33,2=400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=3cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0xbb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0xbb
load bbt table:0 page:704
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt table:0 on block 11, just loads it !!
check bbt table:0 OK
[dump_BBT] Nand BBT Content
Congratulation!! No BBs in this Nand.
10 rtkxxpart partitions found on MTD device rtk_nand
Creating 10 MTD partitions on "rtk_nand":
0x000000000000-0x000000500000 : "boot"
0x000000500000-0x000000800000 : "setting"
0x000000800000-0x000000e00000 : "linux"
0x000000e00000-0x000002300000 : "rootfs"
0x000002300000-0x000002d00000 : "reserved"
0x000002d00000-0x000003d00000 : "ConfigureA"
0x000003d00000-0x000004100000 : "ConfigureB"
0x000004100000-0x000004700000 : "linux2"
0x000004700000-0x000005c00000 : "rootfs2"
0x000005c00000-0x000007200000 : "plug"
dw_spi_mmio dw_spi_mmio.1: master is unqueued, this is deprecated
dw_spi_mmio dw_spi_mmio.2: master is unqueued, this is deprecated
IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
        Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
        Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Realtek WLAN driver - version 1.7 (2015-10-30)(SVN:202300)
DFS function - version 2.0.14
Adaptivity function - version 9.3.4
Do MDIO_RESET
40MHz
Find PCIE Port, Device:Vender ID=b82210ec

 found 8822B !!!
halmac_check_platform_api ==========>
12089M
HALMAC_MAJOR_VER = 0
HALMAC_PROTOTYPE_VER = 0
HALMAC_MINOR_VER = 0
halmac_init_adapter_88xx ==========>
halmac_init_adapter Succss
IS_RTL8822B_SERIES value8 = a
MACHAL_version_init


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=4432 MAX_SKB_NUM=1024
#######################################################

MACHAL_version_init


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=3032 MAX_SKB_NUM=400
#######################################################

rtl_mesh_oui_netlink_init....................
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: Realtek rtl819x On-Chip EHCI Host Controller
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: irq 21, io mem 0x18021000
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
Otg act as Host mode
=>do UTMI reset, r=1
=>do UTMI reset, r=0
RTL8197F u2 phy 40MHz patch
reg e0=e2
reg e1=31
reg e2=33
reg e3=8d
reg e4=c9
reg e5=19
reg e6=c1
reg e7=91
reg f0=fc
reg f1=8c
reg f2=0
reg f3=11
reg f4=9b
reg e0=25
reg e1=4f
reg e2=0
reg e3=0
reg e4=0
reg e5=a
reg e6=0
reg e7=0
reg f0=fc
reg f1=8c
reg f2=0
reg f3=11
reg f4=bb
=>do UTMI reset, r=1
=>do UTMI reset, r=0
create lmdev=8763c500
device_register :register pass
dwc_otg: version 3.10b 20-MAY-2013
dwc_otg_driver_probe(8763c500)
start=0xb8030000
base=0xb8030000
dwc_otg_device=0x875f7000
Core Release: 3.10a
Setting default values for core params
=> SNPSID=4f54310a
Using Buffer DMA mode
Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Shared Tx FIFO mode
dwc_otg logicmodule: DWC OTG Controller
dwc_otg logicmodule: new USB bus registered, assigned bus number 2
dwc_otg logicmodule: irq 20, io mem 0xb8030000
Init: Power Port (0)
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
u32 classifier
nf_conntrack version 0.5.0 (1535 buckets, 6140 max)
nf_conntrack_l2tp version 3.1 loaded
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_conntrack_ipsec loaded
nf_nat_ipsec loaded
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
xt_time: kernel timezone is -0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Realtek FastPath:v1.03

Probing RTL819X NIC-kenel stack size order[0]...
Switch API version: v1.2.12, chip id: 0x6367-0020
Start to initiate QM
INIT swCore descriptor count Failed : (0 [0])
Netlink[Kernel] create socket for hw qos config ok.
eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
eth1 added. vid=1 Member port 0x10...
eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
[peth0] added, mapping to [eth1]...
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Freeing unused kernel memory: 208K (8088c000 - 808c0000)
init started: BusyBox v1.13.4 (2019-03-20 03:53:58 CST)
yaffs: dev is 32505857 name is "mtdblock1" rw
yaffs: passed flags "tags-ecc-off,inband-tags"
cp: cannot stat '/etc/avahi-daemon.conf': No such file or directory
start network_lock.sh
enter network_lock.sh
******************
sysconf init gw all
***************
[mount]: mount: cannot read /etc/fstab: No such file or directory
mount -t jffs2  /jffs2 2>&1
#########################set_ais_custom_info
#########################set MIB_SUPER_SECURITY success!
[start_wlan:1125]
[initWlan:21069] wlan_idx=0,  vwlan_idx=0, aggregation = 1
[initWlan:21072] MIB_WLAN_MODE=4
WlanSupportAbility = 0x3
[hard_code_8822_mibs] +++
MAX_RX_BUF_LEN = 4000
[stactrl_init, 339][wlan0] groupID: 0
[stactrl_init, 357][wlan0] WARNING: not ap mode or not enabled
WLAN0 RFE TYPE =1
[ODM_software_init]
clock 40MHz
InitPON OK!!!
load efuse ok
rom_progress: 0x200006f
rom_progress: 0x400006f
InitMAC Page0
Init Download FW OK
halmac_init_mac_cfg OK
halmac_cfg_rx_aggregation OK
halmac_init_mac_cfg OK
[GetHwReg88XX][size PHY_REG_PG_8822Bmp_Type1]
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8822Bmp_Type1]
RL6302_MAC_PHY_Parameter_v018_20140708
[set_8822_trx_regs] +++
efuse content 0x3D7 = 0xf5
efuse content 0x3D8 = 0xf0
[ enable_sw_LED:377 ] enable sw led!
[start_wlan:1125]
[initWlan:21069] wlan_idx=1,  vwlan_idx=0, aggregation = 1
[initWlan:21072] MIB_WLAN_MODE=4
WlanSupportAbility = 0x3
[stactrl_init, 339][wlan1] groupID: 0
[stactrl_init, 357][wlan1] WARNING: not ap mode or not enabled
WLAN1 RFE TYPE =1
[ODM_software_init]
[97F] Bonding Type 97FS, PKG1
[97F] RFE type 1 PHY paratemters: GPA0+GLNA0
clock 40MHz
load efuse ok
rom_progress: 0x200006f
rom_progress: 0x400006f
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8197Fmp_Type1] size
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8197Fmp_Type1]
[GetHwReg88XX][rtl8197Ffw]
[GetHwReg88XX][rtl8197Ffw size]
[97F] Default BB Swing=20
[ enable_sw_LED:377 ] enable sw led!
can not open:/var/run/ntp_inet.pid
def MULTI_WAN_SUPPORT start_bridge
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entered forwarding state
br0: port 1(eth0) entered forwarding state
device eth2 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth2) entered forwarding state
br0: port 2(eth2) entered forwarding state
device eth3 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth3) entered forwarding state
br0: port 3(eth3) entered forwarding state
device eth4 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth4) entered forwarding state
br0: port 4(eth4) entered forwarding state
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
device wlan1 entered promiscuous mode
br0: port 6(wlan1) entered forwarding state
br0: port 6(wlan1) entered forwarding state
device wlan-msh entered promiscuous mode
br0: port 7(wlan-msh) entered forwarding state
br0: port 7(wlan-msh) entered forwarding state
ACL delete
ACL del
clean @@fh@@web login data set_static_lan
set_static_lan dev_name=ppp1
Shutting down snmpd ... No snmpd running
open /proc/sys/net/ipv4/rt_cache_rebuild_count: No such file or directory
#webLog:start_lan_minidlna-3262# 111111
[2018/03/12 15:45:07] minidlna.c:411: No MAC address found.  Falling back to generic UUID.
#webLog:start_lan_minidlna-3269# 22222
open /proc/br_wlanblock: Permission denied
enable 0 interval
Init Wlan application...
cat: can't open '/var/run/cwmp.pid': No such file or directory
Receive Pathsel daemon pid:1341

 WiFi Simple Config [v2.20-wps2.0] [2019.03.19-20:08+0000].
Register to wlan0
Register to wlan1
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
killall: fhlinkserverd: no process killed
killall: fhandlinkd: no process killed
start_wlan_app:3025 Fi_link_mode =1
start_wlan_app:3092 rtl_link_start_led
start_wlan_app:3094 MIB_RTL_LINK_LEDSWITCH=1
start_wlan_app:3097 led_on
br0: port 1(eth0) entered forwarding state
br0: port 2(eth2) entered forwarding state
br0: port 3(eth3) entered forwarding state
br0: port 4(eth4) entered forwarding state
start server
start server,quit is 0
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
br0: port 6(wlan1) entered forwarding state
Not starting crossband!
[start_capwapDaemon]: mode=0 wlan_disabled=0, capwap is disabled

FT Daemon v1.0 (Mar 20 2019 04:10:13)

br0: port 7(wlan-msh) entered forwarding state
${ACTION}=add}
$1=net
${ACTION}=add}
$1=queues
/bin/sh: can't create /proc/rtl865x/ac: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/rtl: Permission denied
main:461 optionfile=/etc/ppp/options1
loading pppoe plugin ...
RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
create_pid_file.378. filename (/var/run/wan_ppp_1.pid)
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth8/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth8/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth9/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth9/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth10/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth10/disable_ipv6: nonexistent directory
[reinit_fun_firewall_qos:6948]reinit_fun_firewall_qos start!
[reinit_fun_firew[write_proc 603] begin clear fp table.
all_qos:6950] qos disabled! reinit_fun_firewall_qos end!
start telnetd
[config_acl_rules:7595] Add: 0
success!
[config_acl_rules:7595] Add: 0
[config_acl_rules:7611] Add: 0
success!
success!
register: 0
success!
success!
success!
success!
success!
/etc/init.d/rcS: line 133: can't create /proc/irq/33/smp_affinity: nonexistent directory
cp: cannot stat '/usr/local/class/felix/conf/config.properties': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: line 143: /etc/scripts/osgi_default_permission: not found
watchdog: ERROR: watchdog_write_pidfile: /var/run/watchdog.pid contains pid 1290 which is still running; aborting
Enabling OpenSSL security system
Loaded SSL certificate file: /etc/certificate.crt
Opened private key file: /etc/privateKey.keySSL security system enabled, server_ssl=3
boa: server version Boa/0.94.14rc21
boa: server built Mar 20 2019 at 03:56:18.
boa: starting server pid=1550, port 80
Startup Ok
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory


Please press Enter to activate this console. site survey done
cat: can't open '/var/run/cwmp.pid': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory

site survey done
cat: can't open '/var/run/cwmp.pid': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory

หน้าเว็บ config สามารถเข้าได้ที่ IP 192.168.1.1 โดยใช้ user admin, password aisadmin ครับ
หน้า Login

user admin ไม่สามารถตั้งค่า WAN ได้ซึ่งก็คือ AIS ล็อค เอาไว้ให้ใช้กับเน็ต AIS เท่านั้นครับ
Web status

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

AudioCodes MP-118/8FXS/3AC

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวแปลงสัญญาณโทรศัพท์ระบบ SIP ให้ใช้กับโทรศัพท์บ้านธรรมดาครับ มีพอร์ตโทรศัพท์ 8 พอร์ตด้วยกัน
ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ใต้เครื่อง
 แกะตัวเครื่องออกมาจะเจอกับ PCB ครับ ตัว PCB แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนภาคจ่ายไฟกับ ส่วนประมวณผลหลัก รายการชิพที่อยู่บน PCB มีดังนี้
PCB

SLL62 S65535903
Intel® XWAY™ TSLICE PEF4365 -> SLIC with two channel telephone line interface (FXS) chip for PBX or CPE applications
AC482-C
AudioCodes AC482-C -> Voice Over Packet Processor (4 Channel DSP)
LCX244
ON Semiconductor MC74LCX244 -> Low-Voltage CMOS Octal Buffer With 5 V−Tolerant Inputs and Outputs (3−State, Non−Inverting) เป็นชิพบัฟเฟอร์สำหรับขับ LED ของเครื่องซึ่งมีอยู่หลายตัวด้วยกัน

NEC EB2-3NV
NEC EB2-3NV -> MINIATURE SIGNAL RELAY

TOP246R
Power Integrations TOP246R -> Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher
PC817
PC817 -> DIP 4pin General Purpose Photocoupler


NXP MPC870VR66
NXP MPC870VR66 -> PowerQUICC, 32 Bit Power Architecture, 66MHz, Communications Processor

MXIC Flash
MXIC Flash -> Flash memory ไม่แน่ใจเรื่องความจุเพราะสติกเกอร์บังไว้

Pericom PI49FCT
Pericom PI49FCT -> 3.3V Fast CMOS Clock Driver

TI LVC74A
TI SNx4LVC74A -> Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Prese
LVT245 -> Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver with 3-STATE Inputs/Outputs
MICROCHIP KSZ8081
MICROCHIP KSZ8081MNX -> 10BASE-T/100BASE-TX Physical Layer Transceiver
SIPEX SP3223ECA
SIPEX SP3223ECA -> Intelligent +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers


ใต้ PCB
ในส่วนของด้านใต้ PCB มีชิพต่อไปนี้

SLL5T
Intel SLL5T -> Intel® Telephony Codec PEB326x is a highly flexible 2-channel codec solution for analog line circuits

EtronTech EM639165TS-6G
EtronTech EM639165TS-6G -> 8M x 16 bit Synchronous DRAM (SDRAM 16MB) มี 2 ตัว ดังนั้นขนาด RAM รวมเป็น 32 MB

ISSI IS61WV12816DBLL
ISSI IS61WV12816DBLL -> 128K x 16 HIGH SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM WITH ECC (SRAM 256 kB) เป็น RAM ของ DSP AC482 มี 2 ตัวเพื่อแบ่งให้ DSP ที่มี 2 ตัว
LVX273
FAIRCHILD LVX273 -> Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

D-Link DIR-878 A1

เราเตอร์ตัวนี้สเปคคร่าวๆคือ WAN/LAN Gigabit ไวเลส AC1900 ไม่มี USB
ด้านหน้า
ตัวเครื่องมีไฟ Power, Internet, WiFi 2.4, WiFi 5G

ด้านหลัง
ด้านหลังมี WAN 1 Port, LAN 4 PortMT41K64M16TW-107
ในเครื่อง
เมื่อแกะฝาออกจะเจอ PCB ที่มี Heatsink อยู่บนและมีสายเชื่อมต่อเสาอากาศ 4 เส้น
PCB ด้านบน
แกะ PCB ออกจาก Heatsink จะเจอ EMC Shield ปกป้องชิบต่างๆอยู่

PCB ด้านบน
พอแกะออกก็จะเจออุปกรณ์ตามรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ


MEDIATEK MT7621AT
MEDIATEK MT7621AT -> Wi-Fi SoC contains a powerful 880 MHz MIPS® 1004KEc™ dual-core CPU, a 5-port Gigabit Ethernet switch, and a rich array of connectivity options including RGMII, PCIe, USB, SD-XC, and so on.

Micron D9SFT
Micron MT41K64M16TW-107 -> DDR3-1866 1Gb (128MB)

MEDIATEK MT7615N
MEDIATEK MT7615N -> 1733Mbit/s Support 4x4:4SS 11ac wave2 MU-MIMO up to 4 users/group and BW160

MEDIATEK MT7615N
MEDIATEK MT7615N -> 1733Mbit/s Support 4x4:4SS 11ac wave2 MU-MIMO up to 4 users/group and BW160 
* มี MT7615N 2 ตัว

4552 WPTM
ไม่ทราบรุ่นแต่น่าจะเป็นตัวขยายสัญญาณไวเลส

4552 WQ4N
ไม่ทราบรุ่นแต่น่าจะเป็นตัวขยายสัญญาณไวเลสเช่นกันกับตัวบน

Serial Console Port
Serial Console Port ไว้สำหรับเข้าถึง Linux Shell ของอุปกรณ์

ใต้ PCB
ใต้ PCB พบชิป Flash Memory อยู่

winbond 25Q128JVFQ
winbond 25Q128JVFQ -> 3V 128M-BIT (16MB) SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI

ในส่วนของ Software

Boot Loader

===================================================================
                MT7621   stage1 code 10:33:55 (ASIC)
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
==================================================================
Change MPLL source from XTAL to CR...
do MEMPLL setting..
MEMPLL Config : 0x11100000
3PLL mode + External loopback
=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===
PLL4 FB_DL: 0x2, 1/0 = 544/480 09000000
PLL2 FB_DL: 0x8, 1/0 = 609/415 21000000
PLL3 FB_DL: 0x1c, 1/0 = 748/276 71000000
do DDR setting..[01F40000]
Apply DDR3 Setting...(use customer AC)
          0    8   16   24   32   40   48   56   64   72   80   88   96  104  112  120
      --------------------------------------------------------------------------------
0000:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0001:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0002:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0003:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0004:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0005:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0006:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0007:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0008:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0009:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
000E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1
000F:|    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0
0010:|    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
0011:|    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0012:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0013:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0014:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0015:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0016:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0017:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0018:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0019:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001F:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
rank 0 coarse = 15
rank 0 fine = 64
B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0
opt_dle value:9
DRAMC_R0DELDLY[018]=00002122
==================================================================
                RX      DQS perbit delay software calibration
==================================================================
1.0-15 bit dq delay value
==================================================================
bit|     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
--------------------------------------
0 |    9 8 9 11 7 7 9 6 6 8
10 |    7 9 9 11 9 9
--------------------------------------

==================================================================
2.dqs window
x=pass dqs delay value (min~max)center
y=0-7bit DQ of every group
input delay:DQS0 =34 DQS1 = 33
==================================================================
bit     DQS0     bit      DQS1
0  (1~64)32  8  (1~61)31
1  (1~63)32  9  (1~61)31
2  (1~62)31  10  (1~62)31
3  (2~66)34  11  (1~60)30
4  (1~62)31  12  (1~65)33
5  (1~65)33  13  (1~62)31
6  (1~62)31  14  (1~64)32
7  (1~66)33  15  (1~61)31
==================================================================
3.dq delay value last
==================================================================
bit|    0  1  2  3  4  5  6  7  8   9
--------------------------------------
0 |    11 10 12 11 10 8 12 7 8 10
10 |    9 12 9 13 10 11
==================================================================
==================================================================
     TX  perbyte calibration
==================================================================
DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15,  finish count=1
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15,  finish count=2
DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff00a0
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=15,  finish count=1
DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0080
DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=13,  finish count=2
byte:0, (DQS,DQ)=(9,8)
byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)
20,data:89
[EMI] DRAMC calibration passed

===================================================================
                MT7621   stage1 code done
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
===================================================================


U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)

Board: Ralink APSoC DRAM:  128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb4000

Config XHCI 40M PLL
flash manufacture id: ef, device id 40 18
find flash: W25Q128BV
============================================
Ralink UBoot Version: 5.0.0.0
--------------------------------------------
ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)
DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection
DRAM_TYPE: DDR3
DRAM bus: 16 bit
Xtal Mode=3 OCP Ratio=1/3
Flash component: SPI Flash
Date:Jul 19 2017  Time:20:51:21
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 880 MHZ ####
 estimate memory size =128 Mbytes
#Reset_MT7530
set LAN/WAN LLLLW

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   6: System Enter UBoot to Update Img or Bin.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
default: 3

You choosed 4
                                                                                                                                                                                                                                           0


4: System Enter Boot Command Line Interface.

U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)
MT7621 # help
?       - alias for 'help'
bootm   - boot application image from memory
cp      - memory copy
erase   - erase SPI FLASH memory
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
md      - memory display
mdio   - Ralink PHY register R/W command !!
mm      - memory modify (auto-incrementing)
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
rf      - read/write rf register
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
spi     - spi command
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
MT7621 # ver

U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)
MT7621 #

Boot Log

===================================================================
                MT7621   stage1 code 10:33:55 (ASIC)
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
==================================================================
Change MPLL source from XTAL to CR...
do MEMPLL setting..
MEMPLL Config : 0x11100000
3PLL mode + External loopback
=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===
PLL4 FB_DL: 0x2, 1/0 = 579/445 09000000
PLL2 FB_DL: 0x8, 1/0 = 547/477 21000000
PLL3 FB_DL: 0x1c, 1/0 = 737/287 71000000
do DDR setting..[01F40000]
Apply DDR3 Setting...(use customer AC)
          0    8   16   24   32   40   48   56   64   72   80   88   96  104  112  120
      --------------------------------------------------------------------------------
0000:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0001:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0002:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0003:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0004:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0005:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0006:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0007:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0008:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0009:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
000E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1
000F:|    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0
0010:|    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
0011:|    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0012:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0013:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0014:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0015:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0016:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0017:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0018:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0019:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001F:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
rank 0 coarse = 15
rank 0 fine = 64
B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0
opt_dle value:9
DRAMC_R0DELDLY[018]=00002121
==================================================================
                RX      DQS perbit delay software calibration
==================================================================
1.0-15 bit dq delay value
==================================================================
bit|     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
--------------------------------------
0 |    9 7 9 11 7 7 9 6 6 8
10 |    7 9 9 10 9 9
--------------------------------------

==================================================================
2.dqs window
x=pass dqs delay value (min~max)center
y=0-7bit DQ of every group
input delay:DQS0 =33 DQS1 = 33
==================================================================
bit     DQS0     bit      DQS1
0  (1~63)32  8  (1~61)31
1  (1~64)32  9  (1~61)31
2  (1~63)32  10  (1~61)31
3  (2~65)33  11  (1~60)30
4  (1~62)31  12  (1~66)33
5  (1~65)33  13  (0~60)30
6  (1~62)31  14  (1~64)32
7  (1~66)33  15  (1~62)31
==================================================================
3.dq delay value last
==================================================================
bit|    0  1  2  3  4  5  6  7  8   9
--------------------------------------
0 |    10 8 10 11 9 7 11 6 8 10
10 |    9 12 9 13 10 11
==================================================================
==================================================================
     TX  perbyte calibration
==================================================================
DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15,  finish count=1
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15,  finish count=2
DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff00a0
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=15,  finish count=1
DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0080
DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=13,  finish count=2
byte:0, (DQS,DQ)=(9,8)
byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)
20,data:89
[EMI] DRAMC calibration passed

===================================================================
                MT7621   stage1 code done
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
===================================================================


U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)

Board: Ralink APSoC DRAM:  128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb4000

Config XHCI 40M PLL
flash manufacture id: ef, device id 40 18
find flash: W25Q128BV
============================================
Ralink UBoot Version: 5.0.0.0
--------------------------------------------
ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)
DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection
DRAM_TYPE: DDR3
DRAM bus: 16 bit
Xtal Mode=3 OCP Ratio=1/3
Flash component: SPI Flash
Date:Jul 19 2017  Time:20:51:21
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 880 MHZ ####
 estimate memory size =128 Mbytes
#Reset_MT7530
set LAN/WAN LLLLW

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   6: System Enter UBoot to Update Img or Bin.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
default: 3                                                                                                                                                                                                                                 0

3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc060000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    10733030 Bytes = 10.2 MB
   Load Address: 81001000
   Entry Point:  81611ba0
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 81611ba0) ...
## Giving linux memsize in MB, 128

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC

SDK 5.0.S.0
Linux version 3.10.14+ (zhangyuanmao@wireless) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2012.11.1) ) #23 SMP Tue Aug 14 20:15:29 CST 2018

 The CPU feqenuce set to 880 MHz
GCMP present
CPU0 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Software DMA cache coherency
Determined physical RAM map:
 memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone ranges:
  DMA      [mem 0x00000000-0x00ffffff]
  Normal   [mem 0x01000000-0x07ffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
Detected 3 available secondary CPU(s)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8215d000 s6592 r8192 d13888 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/ram0 rdinit=/sbin/preinit
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Writing ErrCtl register=00001050
Readback ErrCtl register=00001050
Memory: 113068k/131072k available (6251k kernel code, 18004k reserved, 2420k data, 7196k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
console [ttyS1] enabled
Calibrating delay loop... 577.53 BogoMIPS (lpj=1155072)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
launch: starting cpu1
launch: cpu1 gone!
CPU1 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
Synchronize counters for CPU 1: done.
launch: starting cpu2
launch: cpu2 gone!
CPU2 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
Synchronize counters for CPU 2: done.
launch: starting cpu3
launch: cpu3 gone!
CPU3 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
Synchronize counters for CPU 3: done.
Brought up 4 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
release PCIe RST: RALINK_RSTCTRL = 7000000
PCIE PHY initialize
***** Xtal 40MHz *****
start MT7621 PCIe register access
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR= 21007f2
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR = 21007f0
RALINK_RSTCTRL = 7000000
RALINK_CLKCFG1 = 77ffeff8

*************** MT7621 PCIe RC mode *************
PCIE2 no card, disable it(RST&CLK)
pcie_link status = 0x3
RALINK_RSTCTRL= 3000000
*** Configure Device number setting of Virtual PCI-PCI bridge ***
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR = 21007f0 -> 21007f0
PCIE0 enabled
PCIE1 enabled
interrupt enable status: 300000
Port 1 N_FTS = 1b105000
Port 0 N_FTS = 1b105000
config reg done
init_rt2880pci done
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x60000000-0x6fffffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1e160000-0x1e16ffff]
pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
pci 0000:00:00.0: BAR 0: can't assign mem (size 0x80000000)
pci 0000:00:01.0: BAR 0: can't assign mem (size 0x80000000)
pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x60000000-0x600fffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0x60100000-0x601fffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x60200000-0x6020ffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 1: assigned [mem 0x60210000-0x6021ffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x60000000-0x600fffff 64bit]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x60000000-0x600fffff]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x60100000-0x601fffff 64bit]
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 02]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x60100000-0x601fffff]
PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0004 -> 0006)
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
BAR0 at slot 0 = 0
bus=0x0, slot = 0x0
res[0]->start = 0
res[0]->end = 0
res[1]->start = 60200000
res[1]->end = 6020ffff
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
BAR0 at slot 1 = 0
bus=0x0, slot = 0x1
res[0]->start = 0
res[0]->end = 0
res[1]->start = 60210000
res[1]->end = 6021ffff
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=0x1, slot = 0x0, irq=0x4
res[0]->start = 60000000
res[0]->end = 600fffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=0x2, slot = 0x1, irq=0x18
res[0]->start = 60100000
res[0]->end = 601fffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
NET: Registered protocol family 1
4 CPUs re-calibrate udelay(lpj = 1167360)
Load Kernel WDG Timer Module
jffs2: version 2.2. (NAND) (ZLIB) (RTIME) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
io scheduler noop registered (default)
reg_int_mask=0, INT_MASK= 0
HSDMA_init

 hsdma_phy_tx_ring0 = 0x00c00000, hsdma_tx_ring0 = 0xa0c00000

 hsdma_phy_rx_ring0 = 0x00c04000, hsdma_rx_ring0 = 0xa0c04000
TX_CTX_IDX0 = 0
TX_DTX_IDX0 = 0
RX_CRX_IDX0 = 3ff
RX_DRX_IDX0 = 0
set_fe_HSDMA_glo_cfg
HSDMA_GLO_CFG = 465
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x1e000d00 (irq = 27) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x1e000c00 (irq = 26) is a 16550A
Ralink gpio driver initialized:power_gpio[8]
brd: module loaded
flash manufacture id: ef, device id 40 18
W25Q128BV(ef 40180000) (16384 Kbytes)
mtd .name = raspi, .size = 0x01000000 (16M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Creating 7 MTD partitions on "raspi":
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
0x000000000000-0x000000030000 : "Bootloader"
0x000000030000-0x000000040000 : "Config"
0x000000040000-0x000000050000 : "Factory"
0x000000050000-0x000000060000 : "Config2"
0x000000060000-0x000000fb0000 : "Kernel"
0x000000fb0000-0x000001000000 : "Private"
IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
        Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
        Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPTP driver version 0.8.5
register mt_drv


=== pAd = c2201000, size = 3782544 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
pAd->PciHif.CSRBaseAddress =0xc2100000, csr_addr=0xc2100000!
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
RTMPInitPCIeDevice():device_id=0x7615
DriverOwn()::Try to Clear FW Own...
DriverOwn()::Success to clear FW Own
mt_pci_chip_cfg(): HWVer=0x8a10, FWVer=0x8a10, pAd->ChipID=0x7615
mt_pci_chip_cfg(): HIF_SYS_REV=0x76150001
RtmpChipOpsHook(493): Not support for HIF_MT yet! MACVersion=0x0
mt7615_init()-->
Use 1st iPAiLNA default bin.
Load EEPROM Buffer from /etc_ro/wlan/MT7615_2G_EEPROM.bin
Use 1st iPAiLNA default bin.
Use 0st /etc_ro/wlan/MT7615E_EEPROM1.bin default bin.
<--mt7615_init()
ChipOpsMCUHook
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 87f6ba88,87f6ba88
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 87f6ba98,87f6ba98
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)


=== pAd = c2701000, size = 3782544 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
pAd->PciHif.CSRBaseAddress =0xc2600000, csr_addr=0xc2600000!
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
RTMPInitPCIeDevice():device_id=0x7615
DriverOwn()::Try to Clear FW Own...
DriverOwn()::Success to clear FW Own
mt_pci_chip_cfg(): HWVer=0x8a10, FWVer=0x8a10, pAd->ChipID=0x7615
mt_pci_chip_cfg(): HIF_SYS_REV=0x76150001
RtmpChipOpsHook(493): Not support for HIF_MT yet! MACVersion=0x0
mt7615_init()-->
Use 2nd iPAiLNA default bin.
Load EEPROM Buffer from /etc_ro/wlan/MT7615_5G_EEPROM.bin
Use 2nd iPAiLNA default bin.
Use 1st /etc_ro/wlan/MT7615E_EEPROM2.bin default bin.
<--mt7615_init()
ChipOpsMCUHook
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 860e8b88,860e8b88
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 860e8b98,860e8b98
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
rdm_major = 253
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f6
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1  1024 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f6
PROC INIT OK!
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-pci: EHCI PCI platform driver
*****run project phy.
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci-hcd xhci-hcd: irq 22, io mem 0x1e1c0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
u32 classifier
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1766 buckets, 7064 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
xt_time: kernel timezone is -0000
gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Type=Linux
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Warning: unable to open an initial console.
Freeing unused kernel memory: 7196K (81879000 - 81f80000)
[system]: tw_hotplug &
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
crc fail f21c2235 != 5a9de3ed
old 0.3, now 0.3
[system]: killall nvram_daemon
[system]: nvram_daemon &
[system]: chpasswd < /tmp/tmpchpw
Password for 'admin' changed
[system]: addgroup -g 500 nobody
sh: addgroup: not found
[system]: adduser -H -D -G nobody nobody
sh: adduser: not found
[system]: addgroup -g 600 root
sh: addgroup: not found
[system]: adduser -H -D -G root root
sh: adduser: not found
[system]: ifconfig eth2 0.0.0.0
28:3B:FFFFFF82:1E:FFFFFFE0:FFFFFFF6
Raeth v3.1 (Tasklet)
set CLK_CFG_0 = 0x40a00020!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
phy_free_head is 0xca8000!!!
phy_free_tail_phy is 0xca9ff0!!!
txd_pool=a0cb0000 phy_txd_pool=00CB0000
ei_local->skb_free start address is 0x8628a6dc.
free_txd: 00cb0010, ei_local->cpu_ptr: 00CB0000
 POOL  HEAD_PTR | DMA_PTR | CPU_PTR
----------------+---------+--------
     0xa0cb0000 0x00CB0000 0x00CB0000

phy_qrx_ring = 0x00caa000, qrx_ring = 0xa0caa000

phy_rx_ring0 = 0x00cac000, rx_ring0 = 0xa0cac000
MT7530 Reset Completed!!
change HW-TRAP to 0x17c8f
set LAN/WAN LLLLW
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f6
GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f9
eth3: ===> VirtualIF_open
MT7621 GE2 link rate to 1G
CDMA_CSG_CFG = 81000000
GDMA1_FWD_CFG = 20710000
GDMA2_FWD_CFG = 20710000
[system]: ifconfig eth3 up
eth3: ===> VirtualIF_open
[system]: config-vlan.sh 3 0
restore GSW to dump switch mode
switch reg write offset=2004, value=ff0000
switch reg write offset=2104, value=ff0000
switch reg write offset=2204, value=ff0000
switch reg write offset=2304, value=ff0000
switch reg write offset=2404, value=ff0000
switch reg write offset=2504, value=ff0000
switch reg write offset=2604, value=ff0000
switch reg write offset=2704, value=ff0000
switch reg write offset=2010, value=810000c0
switch reg write offset=2110, value=810000c0
switch reg write offset=2210, value=810000c0
switch reg write offset=2310, value=810000c0
switch reg write offset=2410, value=810000c0
switch reg write offset=2510, value=810000c0
switch reg write offset=2610, value=810000c0
switch reg write offset=2710, value=810000c0
REG_ESW_WT_MAC_ATC is 0x7ff0002
done.
[system]: switch vlan set 1 1 11110011
[system]: switch vlan set 2 2 00001100
[system]: switch pvid 4 2
Set port 4 pvid 2.
[system]: switch pvid 5 2
Set port 5 pvid 2.
[system]: switch reg w 2004 ff0003
switch reg write offset=2004, value=ff0003
[system]: switch reg w 2104 ff0003
switch reg write offset=2104, value=ff0003
[system]: switch reg w 2204 ff0003
switch reg write offset=2204, value=ff0003
[system]: switch reg w 2304 ff0003
switch reg write offset=2304, value=ff0003
[system]: switch reg w 2404 ff0003
switch reg write offset=2404, value=ff0003
[system]: switch reg w 2504 ff0003
switch reg write offset=2504, value=ff0003
[system]: switch reg w 2604 ff0003
switch reg write offset=2604, value=ff0003
[system]: ifconfig lo 127.0.0.1
[system]: vconfig add eth2 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 7 7
[system]: vconfig add eth2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 7 7
[system]: vconfig add eth2 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 7 7
[system]: vconfig add eth2 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 7 7
[system]: ifconfig eth2 up
[system]: ifconfig eth2.1 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth2.2 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth2.3 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth2.4 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth3 0.0.0.0 up
[system]: config-vlan.sh 3 0
restore GSW to dump switch mode
switch reg write offset=2004, value=ff0000
switch reg write offset=2104, value=ff0000
switch reg write offset=2204, value=ff0000
switch reg write offset=2304, value=ff0000
switch reg write offset=2404, value=ff0000
switch reg write offset=2504, value=ff0000
switch reg write offset=2604, value=ff0000
switch reg write offset=2704, value=ff0000
switch reg write offset=2010, value=810000c0
switch reg write offset=2110, value=810000c0
switch reg write offset=2210, value=810000c0
switch reg write offset=2310, value=810000c0
switch reg write offset=2410, value=810000c0
switch reg write offset=2510, value=810000c0
switch reg write offset=2610, value=810000c0
switch reg write offset=2710, value=810000c0
REG_ESW_WT_MAC_ATC is 0x7ff0002
done.
[system]: switch vlan set 1 1 10000011
[system]: switch vlan set 2 2 01000011
[system]: switch vlan set 3 3 00100011
[system]: switch vlan set 4 4 00010011
[system]: switch vlan set 5 5 00001100
[system]: switch reg w 2010 810000c0
switch reg write offset=2010, value=810000c0
[system]: switch reg w 2110 810000c0
switch reg write offset=2110, value=810000c0
[system]: switch reg w 2210 810000c0
switch reg write offset=2210, value=810000c0
[system]: switch reg w 2310 810000c0
switch reg write offset=2310, value=810000c0
[system]: switch reg w 2410 810000c0
switch reg write offset=2410, value=810000c0
[system]: switch reg w 2510 810000c0
switch reg write offset=2510, value=810000c0
[system]: switch reg w 2610 81000000
switch reg write offset=2610, value=81000000
[system]: switch pvid 0 1
Set port 0 pvid 1.
[system]: switch pvid 1 2
Set port 1 pvid 2.
[system]: switch pvid 2 3
Set port 2 pvid 3.
[system]: switch pvid 3 4
Set port 3 pvid 4.
[system]: switch pvid 4 5
Set port 4 pvid 5.
[system]: switch pvid 5 5
Set port 5 pvid 5.
[system]: switch reg w 2004 ff0003
switch reg write offset=2004, value=ff0003
[system]: switch reg w 2104 Ralink HW NAT Module Enabled
ff0003
switch eth2 ifindex =6
reg write offseteth3 ifindex =9
=2104, value=ff0003
[system]: switch reg w 2204 ff0003
switch reg write offset=2204, value=ff0003
[system]: switch reg w 2304 ff0003
switch reg write offset=2304, value=ff0003
[system]: switch reg w 2404 ff0003
switch reg write offset=2404, value=ff0003
[system]: switch reg w 2504 ff0003
switch reg write offset=2504, value=ff0003
[system]: switch reg w 2604 20ff0003
switch reg write offset=2604, value=20ff0003
[system]: insmod -q ehci-hcd
insmod: ehci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q ohci-hcd
insmod: ohci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q xhci-hcd
insmod: xhci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q xhci-hcd
insmod: xhci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q hw_nat
[system]: ralink_init make_wireless_config rt2860
[system]: ralink_init make_wireless_config rtdev
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SingleSKU_24G_CE.dat /var/Wireless/7615_SingleSKU_24G.dat
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SingleSKU_5G_CE.dat /var/Wireless/7615_SingleSKU_5G.dat
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SKU_24G_CE_BF.dat /var/Wireless/7615_BF_SKU_24G.dat
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SKU_5G_CE_BF.dat /var/Wireless/7615_BF_SKU_5G.dat
lan mac = 28:3B:82:1E:E0:F6
wan mac = 28:3B:82:1E:E0:F9
mydlink UID = ????????????????
sh: mydlinknumber: not found
Set: port0 dev1Eh_reg16h = 0recv is :Hello you!
x0014
Set: port1 dev1Eh_reg16h = 0x0014
Set: port2 dev1Eh_reg16h = 0x0014
Set: port3 dev1Eh_reg16h = 0x0015
Set: port4 dev1Eh_reg16h = 0x0016
[system]: stad 1 &
[system]: stad 2 &
[system]: ln -sf /tmp/resolv.conf /etc/resolv.conf
waiting received!
[system]: ln -sf /tmp/hosts /etc/hosts
certificate req and private key is ok
writing RSA key


Hit ENTER for console...

Hit enter to continue...cmd> set_action: 1: set_action 0
start_timer:
start timer done
[system]: dxtimer calls setitimer() with new_value NULL pointer. Misfeature support will be removed
ml -n dbros -t &
[system]: dxmlc -l /etc_ro/onetouch/device.xml
dlink_nl_ctrl: module license 'Proprietary' taints kernel.

Disabling lock debugging due to kernel taint
D-Link Netlink module version 1.0.
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/drivers/net/wireless/MTK7615/mt_wifi_ap/mt_wifi.ko
insmod: mt_wifi.ko: module not found
[system]: starter &
set_action: 1: set_action 10
stadevice eth2.1 entered promiscuous mode
rt_lan_br: enterdevice eth2 entered promiscuous mode

[system]: brctl addbr br0
[system]: brctl addevice eth2.2 entered promiscuous mode
dif br0 eth2.1
[system]: brctl addif br0 eth2.device eth2.3 entered promiscuous mode
2
[system]: brctl addif br0 eth2.3
[system]:device eth2.4 entered promiscuous mode
 brctl addif br0 eth2.4
[system]: brctl addif br0 ra0
brctl: bridge br0: Invalid argument
[system]: brctl addif br0 rai0
brctl: bridge br0: Invalid argument
[system]: brctl addbr br1
[system]: brctl addif br1 ra1
brctl: iface ra1: No such device
[system]: brctl addif br1 rai1
brctl: iface rai1: No such device
[system]:br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
 brctl addbr br2br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state

[system]: brcbr0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
tl addbr br3
sbr0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
tart_lan_br: donbr0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
e
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
start_lan_ipv6: br0: port 4(eth2.4) entered disabled state
enter
br0: port 3(eth2.3) entered disabled state
br0: port 2(eth2.2) entered disabled state
br0: port 1(eth2.1) entered disabled state
br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
br0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
br0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
p=
br2: Cannot assign requested address
br3: Cannot assign requested address
start_dev_mgt_link: enter
[system]: hostname dlinkrouter
[system]: nl_server -i br0 -s dlinkrouter -s dlinkrouterE0F6 -s dlinkrouter.local -s dlinkrouterE0F6.local &
start_mdns_responder: enter
nbns and llmnr server starting...
[system]: mDNSResponder -b -i br0 -f /tmp/mdns_resp.conf -e dlinkrouter -e dlinkrouterE0F6
[system]: mdnsd
sh: mdnsd: not found
start_mdns_responder: done
start_dev_mgt_link: done
[system]: rm -f /tmp/dnsmasq_dhcp_event
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan2_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan3_
[system]: dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tmp/dnsmasq_dhcp_event --log-async
[system]: echo 1 > /proc/net/arp_spoofing_enable
[system]: mii_mgr -s -p 1 -r 0 -v 3900
Set: phy[1].reg[0] = 3900
[system]: mii_mgr -s -p 2 -r 0 -v 3900
Set: phy[2].reg[0] = 3900
[system]: mii_mgr -s -p 3 -r 0 -v 3900
Set: phy[3].reg[0] = 3900
[system]: mii_mgr -s -p 4 -r 0 -v 3900
Set: phy[4].reg[0] = 3900
Aug 14 20:10:04 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
Aug 14 20:10:05 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
Aug 14 20:10:05 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
Aug 14 20:10:05 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
[system]: mii_mgr -s -p 1 -r 0 -v 3300
Set: phy[1].reg[0] = 3300
[system]: mii_mgr -s -p 2 -r 0 -v 3300
Set: phy[2].reg[0] = 3300
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)-v 3300

Set: phy[3].regget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
[0] = 3300
[system]: mii_mgr -s -p 4 -r 0 -v 33get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
00
Set: phy[4]get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
.reg[0] = 3300
[system]: iwpriv ra0 set KickAll=1
Interface doesn't accept private ioctl...
set (8BE2): Network is down
[syget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
stem]: iwpriv raget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
i0 set KickAll=1get_wdev_by_idx: invalid idx(0)

Interface doesn't accept privget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
ate ioctl...
seget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
t (8BE2): Networget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
k is down
[system]: iwpriv ra1 set KickAll=1
ra1       no private ioctls.

[system]: iwpriv rai1 set KickAll=1
rai1      no private ioctls.

start_dhcp6s: done
start_radvd: done
Start lighttpd ...
[system]: /bin/lighttpd -f /etc_ro/lighttpd/lighttpd.conf -m /etc_ro/lighttpd/lib/
2018-08-14 20:10:07: (log.c.97) server started
[system]: killall -9 timer
start_timer:
start timer done
killall: ntpclient: no process killed
start_ntpc: done
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan2_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan3_
[system]: syslogd -L
killall: inadyn-mt: no process killed
[system]: omcproxy -e1 &
failed to setup proxy: 1
[system]: rm -rf /etc/ftpd.conf
start_services: done
start_wlan()============>in
[system]: killall bndstrg
killall: bndstrg: no process killed
[system]: ifconfig rai0 down
[system]: ifconfig rai1 down
ifconfigget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
: ioctl 0x8913 fget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
ailed: No such dget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
evice
[system]:get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
 ralink_init makget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
e_wireless_configet_wdev_by_idx: invalid idx(0)
g rtdev
[systeget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
m]: ifconfig raiDriverOwn()::Return since already in Driver Own...
0 up
===============================
Current DevInfo Num: 0
===============================
===============================
Current BssInfo Num: 0
===============================
===============================
Current StaRec Num: 0
===============================
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
[wifi_fwd_set_cb_num] band_cb_offset=33, recv_from_cb_offset=34
CfgSetCountryRegion():region(9) out of range!
E2pAccessMode=2
SSID[0]=dlink-E0F6, EdcaIdx=0
SSID[1]=dlink-guest-5GHz, EdcaIdx=0
cfg_mode=14
cfg_mode=14
wmode_band_equal(): Band Equal!
[TxPower] BAND0: 100
[SKUenable] BAND0: 1
[PERCENTAGEenable] BAND0: 1
[BFBACKOFFenable] BAND0: 0
CalCacheApply = 0
APEdca0
APEdca1
APEdca2
APEdca3
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
default ApCliAPSDCapable[1]=0
DfsZeroWait Support=0/0
DfsZeroWaitCacTime=255/255
[RTMPSetProfileParameters]Disable DFS/Zero wait=0/0
[PMF]Set_PMFMFPC_Proc:: apidx=0, Desired MFPC=0
[PMF]Set_PMFMFPR_Proc:: apidx=0, Desired MFPR=0
[PMF]Set_PMFSHA256_Proc:: apidx=0, Desired PMFSHA256=0
rtmp_read_wds_from_file(): WDS Profile
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
WDS-Enable mode=0
AndesSendCmdMsg: Could not send in band command due to diablefRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD
HT: Ext Channel = ABOVE
HT: greenap_cap = 0
IcapMode = 0
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
Top Init Done!
Use alloc_skb
RX[0] DESC a0ca0000 size = 8192
RX[1] DESC a0ca2000 size = 8192
Hif Init Done!
ctl->txq = c2a983e0
ctl->rxq = c2a983ec
ctl->ackq = c2a983f8
ctl->kickq = c2a98404
ctl->tx_doneq = c2a98410
ctl->rx_doneq = c2a9841c
mt7615_fw_prepare():FW(8a10), HW(8a10), CHIPID(7615))
mt7615_fw_prepare(2701): MT7615_E3, USE E3 patch and ram code binary image
AndesMTLoadRomMethodFwDlRing(1036), cap->rom_patch_len(10302)
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
20170424114041a

platform =
ALPS
hw/sw version =
8a108a10
patch version =
00000010
Patch SEM Status=2
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Patch is not ready && get semaphore success, SemStatus(2)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdPatchFinishReq
EventGenericEventHandler: CMD Success
Send checksum req..
Patch SEM Status=3
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Release patch semaphore, SemStatus(3)
AndesMTEraseRomPatch
WfMcuHwInit: Before NICLoadFirmware, check IcapMode=0
AndesMTLoadFwMethodFwDlRing(810), cap->fw_len(460360)
Build Date:_201711151010
Build Date:_201711151010
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 1, address = 540672
EventGenericEventHandler: CMD Success
Build Date:_201612301011
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 4, address = 0
EventGenericEventHandler: CMD Success
WfMcuHwInit: NICLoadFirmware OK, Check IcapMode=0
MCU Init Done!
efuse_probe: efuse = 10000212
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 1
NVM is FLASH mode. dev_idx [1] FLASH OFFSET [0x8000]
NICReadEEPROMParameters():Calling eeinit
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
Country Region from e2p = 101
mt7615_antenna_default_reset(): TxPath = 4, RxPath = 4
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 2G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 5G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
rtmp_read_txpwr_from_eeprom(235): Don't Support this now!
RTMPReadTxPwrPerRate(1382): Don't Support this now!
RcRadioInit(): DbdcMode=0, ConcurrentBand=1
RcRadioInit(): pRadioCtrl=860e9434,Band=0,rfcap=3,channel=1,PhyMode=2
Band Rf: 1, Phy Mode: 2
AntCfgInit(2700): Not support for HIF_MT yet!
MtSingleSkuLoadParam: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtSingleSkuLoadParam: SINGLE SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_SingleSKU_5G.dat!!!
MtBfBackOffLoadTable: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtBfBackOffLoadTable: BF SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_BF_SKU_5G.dat!!!
EEPROM Init Done!
mt_mac_init()-->
mt_mac_pse_init(2716): Don't Support this now!
mt7615_init_mac_cr()-->
mt7615_init_mac_cr(): TMAC_TRCR0=0x82783c8c
MtAsicSetMacMaxLen(1290): Not finish Yet!
<--mt_mac_init()
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
MAC Init Done!
MT7615BBPInit():BBP Initialization.....
        Band 0: valid=1, isDBDC=0, Band=2, CBW=1, CentCh/PrimCh=1/1, prim_ch_idx=0, txStream=2
        Band 1: valid=0, isDBDC=0, Band=0, CBW=0, CentCh/PrimCh=0/0, prim_ch_idx=0, txStream=0
MT7615BBPInit() todo
PHY Init Done!
tx_pwr_comp_init():NotSupportYet!
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
CountryCode(2.4G/5G)=0/6, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=49/49, support 4 channels
ApAutoChannelAtBootUp----------------->
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 36,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 40,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 44,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
br0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 48,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
====================================================================
Channel  36 : Busy Time =   1683, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  40 : Busy Time =   1035, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  44 : Busy Time =    167, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  48 : Busy Time =    161, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
====================================================================
Rule 3 Channel Busy time value : Select Primary Channel 48
Rule 3 Channel Busy time value : Min Channel Busy = 1683
Rule 3 Channel Busy time value : BW = 80
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev0 for this band PhyMode = 49,Channel = 48
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev1 for this band PhyMode = 49,Channel = 48
ApAutoChannelAtBootUp<-----------------
WifiSysOpen(), wdev idx = 0
wdev_attr_update(): wdevId0 = 28:3b:82:1e:e0:f8
Current Channel is 48. DfsZeroWaitSupport=0
MtAsicSetChBusyStat(842): Not support for HIF_MT yet!
[PMF]APPMFInit:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
[PMF]WPAMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
HcUpdatePhyMode(): Update PhyMode for all wdev for this band PhyMode:49,Channel=48
CountryCode(2.4G/5G)=0/6, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=49/49, support 4 channels
Enable 20/40 BSSCoex Channel Scan(BssCoex=1)
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
bssUpdateBmcMngRate (BSS_INFO_BROADCAST_INFO),                 CmdBssInfoBmcRate.u2BcTransmit= 8192,                 CmdBssInfoBmcRate.u2McTransmit = 8196
[RadarStateCheck]Set into RD_NORMAL_MODE
MtCmdTxPowerSKUCtrl: fgTxPowerSKUEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxPowerPercentCtrl: fgTxPowerPercentEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxBfBackoffCtrl: fgTxBFBackoffEn: 0, BandIdx: 0
mt7615_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=3, PrimCh=48, HT-CentCh=46, VHT-CentCh=42
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 48,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(0)
ap_phy_rrm_init_byRf(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=48, HT-CentCh=46, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[WrapDfsRadarDetectStart]: Band0Ch is 48[WrapDfsRadarDetectStart]: Band1Ch is 0LeadTimeForBcn, OmacIdx = 0, WDEV_WITH_BCN_ABILITY
MtAsicSetRalinkBurstMode(2595): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetPiggyBack(779): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetTxPreamble(2574): Not support for HIF_MT yet!
RTMPSetLEDStatus: before AndesLedEnhanceOP , status=1, LED_CMD=2!
WifiFwdSet::disabled=0
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
BndStrg_Init()
BndStrg_SetInfFlags(): BSS (28:3b:82:1e:e0:f8) set 5G Inf rai0 ready.
Main bssid = 28:3b:82:1e:e0:f8
AsicRadioOnOffCtrl(): DbdcIdx=0 RadioOn
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
fdb_enable()
MCS Set = ff ff ff ff 01
<==== mt_wifi_init, Status=0
MtCmdEDCCACtrl: BandIdx: 0, EDCCACtrl: 0
WDS_Init():
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
Total allocated 4 WDS interfaces!
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
red_is_enabled: set CR4/N9 RED Enable to 1.
cp_support_is_enabled: set CR4 CP_SUPPORT to Mode 2.
Correct apidx from 0 to 0 for WscUUIDInit
Generate UUID for apidx(0)
UUID: c273366c, len = 16
0x0000 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[system]: iwpriv rai0 set IgmpSnEnable=1
[system]: iwpriv rai0 set WscUUID_E=d1087a18aae3b8153a5b283B821EE0F6
[system]: iwpriv rai0 set WscUUID_Str=d1087a18-aae3-b815-3a5b-283B821EE0F6
[system]: ifconfig ra0 down
[system]: ifconfig ra1 down
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
[system]: ralink_init make_wireless_config rt2860
[system]: ifconfig ra0 up
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
DriverOwn()::Return since already in Driver Own...
===============================
Current DevInfo Num: 0
===============================
===============================
Current BssInfo Num: 0
===============================
===============================
Current StaRec Num: 0
===============================
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
[wifi_fwd_set_cb_num] band_cb_offset=33, recv_from_cb_offset=34
E2pAccessMode=2
SSID[0]=dlink-E0F6, EdcaIdx=0
SSID[1]=dlink-guest, EdcaIdx=0
cfg_mode=9
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
[TxPower] BAND0: 100
[SKUenable] BAND0: 1
[PERCENTAGEenable] BAND0: 1
[BFBACKOFFenable] BAND0: 0
CalCacheApply = 0
APEdca0
APEdca1
APEdca2
APEdca3
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
:MtCmdPktBudgetCtrl: bssid(255),wcid(65535),type(0)
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
default ApCliAPSDCapable[1]=0
DfsZeroWait Support=0/0
DfsZeroWaitCacTime=255/255
[RTMPSetProfileParameters]Disable DFS/Zero wait=0/0
[PMF]Set_PMFMFPC_Proc:: apidx=0, Desired MFPC=0
[PMF]Set_PMFMFPR_Proc:: apidx=0, Desired MFPR=0
[PMF]Set_PMFSHA256_Proc:: apidx=0, Desired PMFSHA256=0
rtmp_read_wds_from_file(): WDS Profile
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
WDS-Enable mode=0
AndesSendCmdMsg: Could not send in band command due to diablefRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD
HT: Ext Channel = ABOVE
HT: greenap_cap = 0
IcapMode = 0
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
Top Init Done!
Use alloc_skb
RX[0] DESC a0c12000 size = 8192
RX[1] DESC a0c14000 size = 8192
Hif Init Done!
ctl->txq = c25983e0
ctl->rxq = c25983ec
ctl->ackq = c25983f8
ctl->kickq = c2598404
ctl->tx_doneq = c2598410
ctl->rx_doneq = c259841c
mt7615_fw_prepare():FW(8a10), HW(8a10), CHIPID(7615))
mt7615_fw_prepare(2701): MT7615_E3, USE E3 patch and ram code binary image
AndesMTLoadRomMethodFwDlRing(1036), cap->rom_patch_len(10302)
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
20170424114041a

platform =
ALPS
hw/sw version =
8a108a10
patch version =
00000010
Patch SEM Status=2
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Patch is not ready && get semaphore success, SemStatus(2)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdPatchFinishReq
EventGenericEventHandler: CMD Success
Send checksum req..
Patch SEM Status=3
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Release patch semaphore, SemStatus(3)
AndesMTEraseRomPatch
WfMcuHwInit: Before NICLoadFirmware, check IcapMode=0
AndesMTLoadFwMethodFwDlRing(810), cap->fw_len(460360)
Build Date:_201711151010
Build Date:_201711151010
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 1, address = 540672
EventGenericEventHandler: CMD Success
Build Date:_201612301011
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 4, address = 0
EventGenericEventHandler: CMD Success
WfMcuHwInit: NICLoadFirmware OK, Check IcapMode=0
MCU Init Done!
efuse_probe: efuse = 10000212
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 1
NVM is FLASH mode. dev_idx [0] FLASH OFFSET [0x0]
NICReadEEPROMParameters():Calling eeinit
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
Country Region from e2p = 101
mt7615_antenna_default_reset(): TxPath = 4, RxPath = 4
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 2G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 5G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
rtmp_read_txpwr_from_eeprom(235): Don't Support this now!
RTMPReadTxPwrPerRate(1382): Don't Support this now!
RcRadioInit(): DbdcMode=0, ConcurrentBand=1
RcRadioInit(): pRadioCtrl=87f6c434,Band=0,rfcap=3,channel=1,PhyMode=2
Band Rf: 1, Phy Mode: 2
AntCfgInit(2700): Not support for HIF_MT yet!
MtSingleSkuLoadParam: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtSingleSkuLoadParam: SINGLE SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_SingleSKU_24G.dat!!!
MtBfBackOffLoadTable: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtBfBackOffLoadTable: BF SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_BF_SKU_24G.dat!!!
EEPROM Init Done!
mt_mac_init()-->
mt_mac_pse_init(2716): Don't Support this now!
mt7615_init_mac_cr()-->
mt7615_init_mac_cr(): TMAC_TRCR0=0x82783c8c
MtAsicSetMacMaxLen(1290): Not finish Yet!
<--mt_mac_init()
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
MAC Init Done!
MT7615BBPInit():BBP Initialization.....
        Band 0: valid=1, isDBDC=0, Band=2, CBW=1, CentCh/PrimCh=1/1, prim_ch_idx=0, txStream=2
        Band 1: valid=0, isDBDC=0, Band=0, CBW=0, CentCh/PrimCh=0/0, prim_ch_idx=0, txStream=0
MT7615BBPInit() todo
PHY Init Done!
tx_pwr_comp_init():NotSupportYet!
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
CountryCode(2.4G/5G)=1/7, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=14/14, support 13 channels
ApAutoChannelAtBootUp----------------->
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 2,control_ch2=0, central_chl = 2 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 3,control_ch2=0, central_chl = 3 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 4,control_ch2=0, central_chl = 4 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 5,control_ch2=0, central_chl = 5 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 6,control_ch2=0, central_chl = 6 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 7,control_ch2=0, central_chl = 7 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 8,control_ch2=0, central_chl = 8 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 9,control_ch2=0, central_chl = 9 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2467]  offset [2500]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2462] i[46] offset [4cd0]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 10,control_ch2=0, central_chl = 10 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
====================================================================
Channel   2 : Busy Time =  10538, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   3 : Busy Time =   7744, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   4 : Busy Time =   2109, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   5 : Busy Time =  16081, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   6 : Busy Time =  58123, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   7 : Busy Time =   4320, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   8 : Busy Time =   6110, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   9 : Busy Time =  10337, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  10 : Busy Time =   6595, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
====================================================================
Rule 3 Channel Busy time value : Select Primary Channel 4
Rule 3 Channel Busy time value : Min Channel Busy = 2109
Rule 3 Channel Busy time value : BW = 20
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev0 for this band PhyMode = 14,Channel = 4
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev1 for this band PhyMode = 14,Channel = 4
ApAutoChannelAtBootUp<-----------------
WifiSysOpen(), wdev idx = 0
wdev_attr_update(): wdevId0 = 28:3b:82:1e:e0:f7
Current Channel is 4. DfsZeroWaitSupport=0
MtAsicSetChBusyStat(842): Not support for HIF_MT yet!
[PMF]APPMFInit:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
[PMF]WPAMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
HcUpdatePhyMode(): Update PhyMode for all wdev for this band PhyMode:14,Channel=4
CountryCode(2.4G/5G)=1/7, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=14/14, support 13 channels
Enable 20/40 BSSCoex Channel Scan(BssCoex=1)
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [1] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [1] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 1,control_ch2=0, central_chl = 1 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 2,control_ch2=0, central_chl = 2 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
:MtCmdPktBudgetCtrl: bssid(255),wcid(65535),type(0)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 3,control_ch2=0, central_chl = 3 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 4,control_ch2=0, central_chl = 4 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 5,control_ch2=0, central_chl = 5 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 6,control_ch2=0, central_chl = 6 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 7,control_ch2=0, central_chl = 7 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 8,control_ch2=0, central_chl = 8 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 9,control_ch2=0, central_chl = 9 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2467]  offset [2500]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2462] i[46] offset [4cd0]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 10,control_ch2=0, central_chl = 10 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [11] BW [0] from cetral freq [2467]  offset [2500]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [11] BW [0] from cetral freq [2462] i[46] offset [4cd0]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 11,control_ch2=0, central_chl = 11 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
bssUpdateBmcMngRate (BSS_INFO_BROADCAST_INFO),                 CmdBssInfoBmcRate.u2BcTransmit= 0,                 CmdBssInfoBmcRate.u2McTransmit = 0
[RadarStateCheck]Set into RD_NORMAL_MODE
MtCmdTxPowerSKUCtrl: fgTxPowerSKUEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxPowerPercentCtrl: fgTxPowerPercentEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxBfBackoffCtrl: fgTxBFBackoffEn: 0, BandIdx: 0
mt7615_bbp_adjust():rf_bw=0, ext_ch=0, PrimCh=4, HT-CentCh=4, VHT-CentCh=0
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 4,control_ch2=0, central_chl = 4 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(0)
ap_phy_rrm_init_byRf(): AP Set CentralFreq at 4(Prim=4, HT-CentCh=4, VHT-CentCh=0, BBP_BW=0)
LeadTimeForBcn, OmacIdx = 0, WDEV_WITH_BCN_ABILITY
MtAsicSetRalinkBurstMode(2595): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetPiggyBack(779): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetTxPreamble(2574): Not support for HIF_MT yet!
RTMPSetLEDStatus: before AndesLedEnhanceOP , status=1, LED_CMD=2!
WifiFwdSet::disabled=0
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
BndStrg_Init()
BndStrg_SetInfFlags(): BSS (28:3b:82:1e:e0:f7) set 2G Inf ra0 ready.
Main bssid = 28:3b:82:1e:e0:f7
AsicRadioOnOffCtrl(): DbdcIdx=0 RadioOn
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
fdb_enable()
MCS Set = ff ff ff ff 01
<==== mt_wifi_init, Status=0
MtCmdEDCCACtrl: BandIdx: 0, EDCCACtrl: 0
WDS_Init():
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
Total allocated 4 WDS interfaces!
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
red_is_enabled: set CR4/N9 RED Enable to 1.
cp_support_is_enabled: set CR4 CP_SUPPORT to Mode 2.
Correct apidx from 0 to 0 for WscUUIDInit
Generate UUID for apidx(0)
UUID: c223366c, len = 16
0x0000 : bc 32 9e 00 1d d8 11 b2 86 01 28 3b 82 1e e0 f7

[system]: iwpriv ra0 set IgmpSnEnable=1
[system]: iwpriv ra0 set WscUUID_E=d1087a18aae3b8153a5b283B821EE0F6
[system]: iwpriv ra0 set WscUUID_Str=d1087a18-aae3-b815-3a5b-283B821EE0F6
[system]: bndstrg -d 0
[19:26:22] [main]DebugLevel 0
[19:26:22] [main]Initialize bndstrg
[19:26:21] [driver_wext_init]Initialize ralink wext interface
[20:11:08] [bndstrg_event_handle]bndstrg_event_handle[1016]0,1
[20:11:08] [bndstrg_event_handle]bndstrg_event_handle[1030]0,1
[20:11:08] [BndSBndStrg_Enable(): Band steering start running.
trg_status_polliD_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x0
ng]BndStrg_statuBndStrg_Enable(): Band steering start running.
s_polling(): tabD_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x0
le->dbdc_mode=0,table->Band=0
[20:11:08] [BndStrg_status_polling]BndStrg_status_polling(): bndstrg->table.b2GInfDiable_by_drv=0
[20:11:08] [BndStrg_status_polling]BndStrg_status_polling(): bndstrg->table.b5GInfDiable_by_drv=0
[19:26:21] [driver_wext_bndstrg_onoff]driver_wext_bndstrg_onoff
[19:26:21] [driver_wext_bndstrg_onoff]driver_wext_bndstrg_onoff
onoff = 1,band = 2
SET_CHEK_CONDITIONS
onoff = 1,band = 1
SET_CHEK_CONDITIONS
[system]: iwpriv rai0 set BndStrgCndPriority='0;1;3;2;8'
[system]: iwpriv rai0D_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x10f
 set BndStrgCndChk=0x10f
SET_CHEK_CONDITIONS
[system]: iwpriv ra0 set BndStrgD_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x10f
CndPriority='0;1;3;2;8'
[system]: iwpriv ra0 sD_SetHoldTime(): HoldTime = 30000
et BndStrgCndChk=0x10f
SET_CHEK_CONDITIONS
[sD_SetHoldTime(): HoldTime = 30000
ystem]: iwpriv rai0 set BndStrgHoldTime=30000
D_SetRssiLow(): RssiLow = -80
[system]: iwprivSet_BndStrg_RssiLow(): RssiLow = -80
 ra0 set BndStrgHoldTime=30000
[system]: iwpriD_SetRssiLow(): RssiLow = -80
v rai0 set BndStSet_BndStrg_RssiLow(): RssiLow = -80
rgRssiLow=-80
[system]: iwpriv ra0 set BndStrgdevice ra0 entered promiscuous mode
RssiLow=-80
[sbr0: port 5(ra0) entered forwarding state
ystem]: brctl adbr0: port 5(ra0) entered forwarding state
dif br0 ra0
device rai0 entered promiscuous mode

br0: port 6(rai0) entered forwarding state
br0: port 6(rai0) entered forwarding state
[system]: brctl addif br1 ra1
brctl: bridge br1: Invalid argument
[system]: brctl addif br1 rai1
brctl: bridge br1: Invalid argument
[system]: starter load wireless2g
[system]: starter load wireless5g
start_wlan()============>out
start_schedule: enter
start_schedule: all of module NOT use schedule rule
[system]: echo 1 > /proc/hw_nat/ipv6_hw_nat
TRACE antiattack/antiattack.c: 987 TW_Anti_Spoofing_run: <--Anti Spoofing start-->
[system]: iptables -t filter -F ANTI_SPOOFING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j ANTI_SPOOFING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -X ANTI_SPOOFING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c: 993 TW_Anti_Spoofing_run: <--Anti Spoofing is disable-->
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 160  FIREWALL_FILTER_run: <--firewall filter start-->
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 185  FIREWALL_FILTER_run: firewall filter disabled
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 699 FIREWALL_IPv6_FILTER_run: <--firewall ipv6 filter start-->
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -j FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -F FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -X FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 730 FIREWALL_IPv6_FILTER_run: firewall ipv6 filter disabled
TRACE macfilter/macfilter.c: 101        MACFILTER_run: <--mac filter start-->
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A  FORWARD -j MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
ERROR macfilter/macfilter.c: 134        MACFILTER_run: mac filter rule is null
TRACE urlfilter/urlfilter.c: 189 upload_url_filter_rules: <--url filter start-->
ERROR urlfilter/urlfilter.c: 235 upload_url_filter_rules: url filter rule is null
TRACE remotemange/remotemange.c: 104      REMOTEMANGE_run: <--remotemange start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j REMOTEMANGE_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F REMOTEMANGE_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X REMOTEMANGE_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j REMOTEMANGE_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F REMOTEMANGE_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X REMOTEMANGE_INPUT 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: iptables -t filter -A REMOTEMANGE_INPUT -p TCP -i br+ --dport 443 -j DROP
TRACE remotemange/remotemange.c: 153      REMOTEMANGE_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
ERROR remotemange/remotemange.c: 158      REMOTEMANGE_run: wan ip is null
TRACE virtualserver/virtualserver.c: 194    VIRTUALSERVER_run: <--virtualserver start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: cat /proc/net/arp|awk '/0x6/{print $0}'|awk '/^[1-9]/{print "arp -d " $1}' | sh -x
[system]: iptables -t nat -N VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PREROUTING -j VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  POSTROUTING -j VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A  FORWARD -j VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE virtualserver/virtualserver.c: 226    VIRTUALSERVER_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
ERROR virtualserver/virtualserver.c: 230    VIRTUALSERVER_run: wan ip is null
ERROR virtualserver/virtualserver.c:  60         WOL_Rule_Run: WOL rule is null
TRACE portforward/portforward.c: 140      PORTFORWARD_run: <--portforward start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PREROUTING -j PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  POSTROUTING -j PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A  FORWARD -j PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE portforward/portforward.c: 172      PORTFORWARD_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
ERROR portforward/portforward.c: 176      PORTFORWARD_run: wan ip is null
TRACE dmz/dmz.c: 124              DMZ_run: <--dmz start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F DMZ_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X DMZ_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j DMZ_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F DMZ_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X DMZ_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j DMZ_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F DMZ_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X DMZ_FORWARD 2>/dev/null
TRACE miniupnpd/miniupnpd.c: 574    iptables_upnp_run: <--iptables upnp start-->
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE miniupnpd/miniupnpd.c: 592    iptables_upnp_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
[system]: iptables -t nat -F MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables  -t nat -D PREROUTING -i  eth3 -j MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables  -t nat -X  MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -i eth3 ! -o eth3 -j  MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X  MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A PREROUTING -i eth3 -j MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A FORWARD -i eth3 ! -o eth3 -j MINIUPNPD 2>/dev/null
creat_miniupnpd_iptables: enter creat_miniupnpd_iptables
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: iptables -t nat -F PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -i eth3 -j PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A PREROUTING -i eth3 -j PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PRE_WAN_INFILTER -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PRE_WAN_INFILTER -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -F ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -A FORWARD -j ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sip.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_gre.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/netnf_conntrack_rtsp v0.7 loading
/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_gre.ko 2>/dev/null
[system]: insmnf_nat_rtsp v0.7 loading
od /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_pptp.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_pptp.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_rtsp.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_rtsp.ko 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A INPUT -j WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.0.1 --dport 80 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.0.1 --dport 443 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.7.1 --dport 80 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.7.1 --dport 443 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -I FORWARD -j WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD -i br1 -o br0 -m state --state NEW -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X  GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N  GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -I INPUT -j GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A GRC_INPUT -m state --state INVALID -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A GRC_INPUT -p tcp --dport 0 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A GRC_INPUT -p tcp --dport 1 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
TRACE antiattack/antiattack.c:1196     TW_Spi_Fw_Config: <--spi firewall start-->
[system]: iptables -t filter -F SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -F SPI_FIREWALL_INPUT 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t nat -F SPI_FIREWALL_PREROUTING 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j SPI_FIREWALL_INPUT 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j SPI_FIREWALL_PREROUTING 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -X SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -X SPI_FIREWALL_INPUT 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t nat -X SPI_FIREWALL_PREROUTING 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c:1166 TW_IPv6_Ingress_Filtering_Config: <--IPv6 ingress filtering start-->
[system]: ip6tables -t filter -F INGRESS_FILTERING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -j INGRESS_FILTERING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -X INGRESS_FILTERING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c:1172 TW_IPv6_Ingress_Filtering_Config: <--IPv6 ingress filtering start is disable-->
TRACE antiattack/antiattack.c:1103 TW_IPv6_Simple_Security_Config: <--IPv6 Simple Security start-->
[system]: ip6tables -t filter -F SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -j SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -X SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c:1109 TW_IPv6_Simple_Security_Config: <--IPv6 Simple Security is disable-->
TRACE acl/acl.c: 332    MASQUERADENAT_run: <--MASQUERADENAT start-->
[system]: iptables -t nat -F POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A POSTROUTING -j POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: iptables -t nat -A POSTROUTING_MASQUERADE -o eth3 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A POSTROUTING_MASQUERADE -o eth3 -s 192.168.7.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -D PREROUTING -j QOS_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -F QOS_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -X QOS_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -D POSTROUTING -j QOS_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -F QOS_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -X QOS_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: tc qdisc del dev imq0 root 2>/dev/null
[system]: tc qdisc del dev imq1 root 2>/dev/null
[system]: ifconfig imq0 down
[system]: ifconfig imq1 down
[system]: insmod -q hw_nat
insmod: cannot insert '/lib/modules/3.10.14+/kernel/net/nat/hw_nat/hw_nat.ko': File exists
[system]: iwpriv ra0 set hw_nat_register=1
[system]: iwpriv rai0 set hw_nat_register=1
TRACE qos/qos.c: 290            QOS_start: QosManagementType=Off
TRACE qos/qos.c: 306            QOS_start: qos is disabled
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: /sbin/flush_conntrack &
TEST: flush conntrack (OK)
eth2/eth3 RPS: CPU0/2
/sbin/smp.sh: line 219: cannot create /sys/class/net/apclie0/queues/rx-0/rps_cpus: nonexistent directory
set_action: 1: set_action 0
init_main: recv signal 14 from pid [1:/sbin/preinit] (from user)
init_main: UNKNOWN
set_action: 1: set_action 0
br0: port 5(ra0) entered forwarding state
br0: port 6(rai0) entered forwarding state

cmd>
cmd>
cmd>
cmd>
cmd> dlink


BusyBox v1.12.1 (2018-08-14 20:07:18 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

CMD Log
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:825498 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:296351 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:40237747 (38.3 MiB)  TX bytes:2298633342 (2.1 GiB)

br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:FA
          inet addr:192.168.7.1  Bcast:192.168.7.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1842:55ff:feab:f455/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:188 (188.0 B)

br2       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:FB
          inet6 addr: fe80::1cdd:9cff:fe65:32b8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:298 (298.0 B)

br3       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:FC
          inet6 addr: fe80::d473:2dff:fe56:5c98/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:110 (110.0 B)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:826311 errors:0 dropped:26 overruns:0 frame:0
          TX packets:298465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:55428554 (52.8 MiB)  TX bytes:2300825230 (2.1 GiB)
          Interrupt:3

eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:335958 (328.0 KiB)

eth2.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:335958 (328.0 KiB)

eth2.3    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:335958 (328.0 KiB)

eth2.4    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:826283 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:296219 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:40553628 (38.6 MiB)  TX bytes:2298622998 (2.1 GiB)

eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F9
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:320 (320.0 B)  TX bytes:518 (518.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:367 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:367 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:21996 (21.4 KiB)  TX bytes:21996 (21.4 KiB)

ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F7
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f7/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:4

rai0      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F8
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:24

# brctl
# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.283b821ee0f6       no              eth2.1
                                                        eth2.2
                                                        eth2.3
                                                        eth2.4
                                                        ra0
                                                        rai0
br1             8000.283b821ee0fa       no
br2             8000.283b821ee0fb       no
br3             8000.283b821ee0fc       no
# iwcfg
/bin/sh: iwcfg: not found
# iw
iwconfig  iwpriv
# iwconfig
eth3      no wireless extensions.

wds1      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

eth2.1    no wireless extensions.

wdsi3     RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

lo        no wireless extensions.

br0       no wireless extensions.

eth2      no wireless extensions.

ra1       RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:540 Mb/s

wds0      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F7
          Bit Rate=260 Mb/s

wdsi2     RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

ra0       RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F7
          Bit Rate=260 Mb/s

eth2.4    no wireless extensions.

sit0      no wireless extensions.

br3       no wireless extensions.

imq1      no wireless extensions.

rai1      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest-5GHz"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

apcli1    RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

wdsi1     RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest-5GHz"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

wds3      RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

eth2.3    no wireless extensions.

apclii1   RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

br2       no wireless extensions.

imq0      no wireless extensions.

rai0      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F8
          Bit Rate=1.732 Gb/s

apcli0    RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

wdsi0     RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F8
          Bit Rate=1.732 Gb/s

ip6tnl0   no wireless extensions.

wds2      RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

eth2.2    no wireless extensions.

apclii0   RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

br1       no wireless extensions.

# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 admin     4680 S    /sbin/preinit
    2 admin        0 SW   [kthreadd]
    3 admin        0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 admin        0 SW   [kworker/0:0]
    5 admin        0 SW<  [kworker/0:0H]
    6 admin        0 SW   [kworker/u8:0]
    7 admin        0 SW   [migration/0]
    8 admin        0 SW   [rcu_bh]
    9 admin        0 SW   [rcu_sched]
   10 admin        0 SW   [migration/1]
   11 admin        0 SW   [ksoftirqd/1]
   12 admin        0 SW   [kworker/1:0]
   13 admin        0 SW<  [kworker/1:0H]
   14 admin        0 SW   [migration/2]
   15 admin        0 SW   [ksoftirqd/2]
   16 admin        0 SW   [kworker/2:0]
   17 admin        0 SW<  [kworker/2:0H]
   18 admin        0 SW   [migration/3]
   19 admin        0 SW   [ksoftirqd/3]
   20 admin        0 SW   [kworker/3:0]
   21 admin        0 SW<  [kworker/3:0H]
   22 admin        0 SW<  [khelper]
   23 admin        0 SW   [kdevtmpfs]
   24 admin        0 SW<  [netns]
   25 admin        0 SW<  [writeback]
   26 admin        0 SW<  [bioset]
   27 admin        0 SW<  [kblockd]
   28 admin        0 SW   [khubd]
   29 admin        0 SW   [kworker/2:1]
   30 admin        0 SW   [kworker/1:1]
   31 admin        0 SW   [kworker/3:1]
   33 admin        0 SW   [kswapd0]
   34 admin        0 SWN  [ksmd]
   35 admin        0 SW   [fsnotify_mark]
   36 admin        0 SW<  [crypto]
   43 admin        0 SW   [kworker/u8:1]
   48 admin        0 SW<  [deferwq]
   50 admin     1168 S    tw_hotplug
   54 admin     2732 S    nvram_daemon
   64 admin        0 SWN  [jffs2_gcd_mtd6]
  391 admin     3936 S    stad 1
  393 admin     3936 S    stad 2
  404 admin     4680 S    /sbin/preinit
  410 admin     1064 S    dxml -n dbros -t
  454 admin      928 S    nl_server -i br0 -s dlinkrouter -s dlinkrouterE0F6 -s
  455 admin      928 S    nl_server -i br0 -s dlinkrouter -s dlinkrouterE0F6 -s
  458 admin     1312 S    mDNSResponder -b -i br0 -f /tmp/mdns_resp.conf -e dli
  465 admin     1420 S    dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tmp/dnsmasq_dhcp_eve
  466 admin     1412 S    dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tmp/dnsmasq_dhcp_eve
  508 admin     1900 S    dhcp6s -c /tmp/dhcp6s.conf br0
  511 admin     4376 S    /bin/lighttpd -f /etc_ro/lighttpd/lighttpd.conf -m /e
  513 admin     5296 S    /bin/prog.cgi
  519 admin     4084 S    timer
  522 admin     1116 S    ntpclient -h ntp1.dlink.com -i 604800 -l -s &
  525 admin     1660 S    syslogd -L
  532 admin      972 S    omcproxy -e1
  553 admin        0 SW   [RtmpCmdQTask]
  554 admin        0 SW   [RtmpWscTask]
  555 admin        0 SW   [HwCtrlTask]
  556 admin        0 SW   [ser_task]
  561 admin        0 SW   [RtmpMlmeTask]
  566 admin        0 SW   [kworker/0:2]
  589 admin        0 SW   [RtmpCmdQTask]
  590 admin        0 SW   [RtmpWscTask]
  591 admin        0 SW   [HwCtrlTask]
  592 admin        0 SW   [ser_task]
  601 admin        0 SW   [RtmpMlmeTask]
  618 admin     1416 S    bndstrg -d 0
12445 admin     1664 S    sh -c /bin/sh
12446 admin     1672 S    /bin/sh
19404 admin     1664 R    ps
# top
Mem: 103880K used, 16384K free, 0K shrd, 0K buff, 67960K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.12 0.14 0.14 1/71 19409
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
  513   511 admin    S     5296   4%   3   0% /bin/prog.cgi
    1     0 admin    S     4680   4%   0   0% /sbin/preinit
  404     1 admin    S     4680   4%   3   0% /sbin/preinit
  511     1 admin    S     4376   4%   2   0% /bin/lighttpd -f /etc_ro/lighttpd/l
  519     1 admin    S     4084   3%   1   0% timer
  393     1 admin    S     3936   3%   3   0% stad 2
  391     1 admin    S     3936   3%   1   0% stad 1
   54     1 admin    S     2732   2%   2   0% nvram_daemon
  508     1 admin    S     1900   2%   3   0% dhcp6s -c /tmp/dhcp6s.conf br0
12446 12445 admin    S     1672   1%   1   0% /bin/sh
19409 12446 admin    R     1668   1%   2   0% top
12445   404 admin    S     1664   1%   0   0% sh -c /bin/sh
  525     1 admin    S     1660   1%   3   0% syslogd -L
  465     1 admin    S     1420   1%   1   0% dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tm
  618     1 admin    S     1416   1%   1   0% bndstrg -d 0
  466   465 admin    S     1412   1%   3   0% dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tm
  458     1 admin    S     1312   1%   2   0% mDNSResponder -b -i br0 -f /tmp/mdn
   50     1 admin    S     1168   1%   3   0% tw_hotplug
  522     1 admin    S     1116   1%   2   0% ntpclient -h ntp1.dlink.com -i 6048
^C410     1 admin    S     1064   1%   0   0% dxml -n dbros -t
#

 cpuinfo
system type : MT7621
machine : Unknown
processor : 0
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VPE : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

processor : 1
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VPE : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

processor : 2
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 1
VPE : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

processor : 3
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 1
VPE : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 01000000 00010000 "ALL"
mtd1: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd2: 00010000 00010000 "Config"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 00010000 00010000 "Config2"
mtd5: 00f50000 00010000 "Kernel"
mtd6: 00050000 00010000 "Private"
#

Flash Memory Layout
Rom Dump File (By dd command)