วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

TP-Link Deco M3W

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Mesh WiFi ครับ
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องไม่มีอะไรมาก คือ มีไฟสถานะ ปุ่ม Reset ไม่มีพอร์ต WAN, LAN อาศัยเชื่อมต่อผ่าน WiFi อย่างเดียว
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีตัวเสียบเข้ากับปลั้กไฟตรงๆ
IC ต่างๆ
พอแกะแผ่นกันสัญญาณรบกวนแล้วก็จะพบ IC หลายๆ ตัวครับ
MT7628AN
MEDIATEK MT7628AN -> SoC, MIPS24KEc 580MHz, WiFi 2.4GHz
ESMT M14D1G1664A
ESMT M14D1G1664A -> 8M x 16 Bit x 8 Banks DDR II SDRAM (128 Mbytes)
MT7612EN
MEDIATEK MT7612EN ->  Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) 866 Mbps PHY rate, PCI-Express 1.1 Interface
SP2
SP2 -> น่าจะเป็น Balun
MSC 589H 816F
MSC 589H 816F -> น่าจะเป็น WiFi Power Amp

Bootlog
Baudrate: 57600

cid reg:00010102, cid:1[04010C0D][04010D08]
DDR Calibration DQS reg = 00008887

DDR Calibration MEMCTRL reg = 0E120003


U-Boot 1.1.3 (Apr 19 2019 - 12:25:44)

Board: Ralink APSoC DRAM:  128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb4000
flash manufacture id: c8, device id 40 17
find flash: GD25Q64B
*** Warning - bad CRC, using default environment

============================================
Ralink UBoot Version: 5.0.0.0
--------------------------------------------
ASIC 7628_MP (Port5<->None)
DRAM component: 1024 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Apr 19 2019  Time:12:25:44
============================================
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 580 MHZ ####
 estimate memory size =128 Mbytes
RESET MT7628 PHY!!!!!!

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
   6: auto run sub image.
default: 3
tplink_turn_off_led                                                                                                                                                                                                                        0

3: System Boot system code via Flash.
LEDs ready: . . . _
## Booting image at bc0f0000 ...
   Image Name:   OpenWrt Linux-3.10.14-169495
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1218246 Bytes =  1.2 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80000000) ...
## Giving linux memsize in MB, 128

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC

SDK 5.0.S.0
[    0.000000] Linux version 3.10.14 (jenkins@ubuntusohoredmine) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 unknown) ) #1 Mon Dec 2 17:31:23 CST 2019
[    0.000000]
[    0.000000]  The CPU feqenuce set to 580 MHz
[    0.000000] CPU0 revision is: 00019655 (MIPS 24KEc)
[    0.000000] Software DMA cache coherency
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs print-fatal-signals=1
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=0007a004
[    0.000000] Readback ErrCtl register=0007a004
[    0.000000] Memory: 126128k/131072k available (2694k kernel code, 4944k reserved, 662k data, 224k init, 0k highmem)
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] console [ttyS1] enabled
[    0.096000] Calibrating delay loop... 385.02 BogoMIPS (lpj=770048)
[    0.136000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.140000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.144000] NET: Registered protocol family 16
[    0.148000] RALINK_GPIOMODE = 570504c4
[    0.152000] RALINK_GPIOMODE = 570404c4
[    0.252000] ***** Xtal 40MHz *****
[    0.256000] start PCIe register access
[    0.756000] RALINK_RSTCTRL = 2400000
[    0.760000] RALINK_CLKCFG1 = fdbfffc0
[    0.764000]
[    0.764000] *************** MT7628 PCIe RC mode *************
[    1.264000] PCIE0 enabled
[    1.268000] Port 0 N_FTS = 1b105000
[    1.272000] init_rt2880pci done
[    1.292000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    1.296000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.300000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20000000-0x2fffffff]
[    1.304000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x10160000-0x1016ffff]
[    1.308000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[    1.312000] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    1.316000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: can't assign mem (size 0x80000000)
[    1.320000] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
[    1.324000] pci 0000:00:00.0: BAR 9: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff pref]
[    1.328000] pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x20200000-0x2020ffff]
[    1.332000] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff 64bit]
[    1.336000] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x20100000-0x2010ffff pref]
[    1.340000] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.344000] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x20000000-0x200fffff]
[    1.348000] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x20100000-0x201fffff pref]
[    1.352000] BAR0 at slot 0 = 0
[    1.356000] bus=0x0, slot = 0x0
[    1.360000] res[0]->start = 0
[    1.364000] res[0]->end = 0
[    1.368000] res[1]->start = 20200000
[    1.372000] res[1]->end = 2020ffff
[    1.376000] res[2]->start = 0
[    1.380000] res[2]->end = 0
[    1.384000] res[3]->start = 0
[    1.388000] res[3]->end = 0
[    1.392000] res[4]->start = 0
[    1.396000] res[4]->end = 0
[    1.400000] res[5]->start = 0
[    1.404000] res[5]->end = 0
[    1.408000] bus=0x1, slot = 0x0
[    1.412000] res[0]->start = 20000000
[    1.416000] res[0]->end = 200fffff
[    1.420000] res[1]->start = 0
[    1.424000] res[1]->end = 0
[    1.428000] res[2]->start = 0
[    1.432000] res[2]->end = 0
[    1.436000] res[3]->start = 0
[    1.440000] res[3]->end = 0
[    1.444000] res[4]->start = 0
[    1.448000] res[4]->end = 0
[    1.452000] res[5]->start = 0
[    1.456000] res[5]->end = 0
[    1.460000] Switching to clocksource MIPS
[    1.464000] NET: Registered protocol family 2
[    1.476000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.488000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.500000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    1.512000] TCP: reno registered
[    1.520000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.532000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.544000] NET: Registered protocol family 1
[    1.556000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.568000] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    1.588000] msgmni has been set to 246
[    1.596000] io scheduler noop registered (default)
[    1.612000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[    1.628000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000d00 (irq = 21) is a 16550A
[    1.640000] serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A
[    1.656000] gpiomode2: 5544554
[    1.660000] led=40, on=5, off=5, blinks,=1, reset=1, time=4000
[    1.672000] Ralink gpio driver initialized
[    1.680000] flash manufacture id: c8, device id 40 17
[    1.692000] GD25Q64B(c8 40170000) (8192 Kbytes)
[    1.700000] mtd .name = raspi, .size = 0x00800000 (8M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
[    1.720000] Creating 5 MTD partitions on "raspi":
[    1.728000] 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
[    1.740000] 0x000000000000-0x000000020000 : "fs-uboot"
[    1.752000] 0x0000000f0000-0x000000220000 : "os-image"
[    1.764000] 0x000000220000-0x000000790000 : "file-system"
[    1.776000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "radio"
[    1.788000] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.796000] PPP MPPE Compression module registered
[    1.804000] NET: Registered protocol family 24
[    1.816000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
[    1.824000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x432880f7
[    1.832000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1  512 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
[    1.848000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
[    1.856000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x4328806c
[    1.868000] PROC INIT OK!
[    1.872000] TCP: cubic registered
[    1.880000] NET: Registered protocol family 10
[    1.888000] NET: Registered protocol family 17
[    1.900000] Bridge firewalling registered
[    1.908000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    1.916000] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[    1.924000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.932000] registered taskstats version 1
[    1.948000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[    1.964000] Freeing unused kernel memory: 224K (80348000 - 80380000)
[    2.728000] init: Console is alive
[    4.748000] init: - preinit -
[    5.684000] FFFFFFCA:FFFFFF87:43:10: 0: 0
[    5.692000] Raeth v3.1 (Tasklet,SkbRecycle)
[    5.704000]
[    5.704000] phy_tx_ring = 0x07fdc000, tx_ring = 0xa7fdc000
[    5.716000]
[    5.716000] phy_rx_ring0 = 0x07fde000, rx_ring[0] = 0xa7fde000
[    5.732000]
[    5.732000] phy_rx_ring0 = 0x07fde000, rx_ring[0] = 0xa7fde000
[    5.760000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
[    5.768000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x4328806c
[    5.776000] RT305x_ESW: Link Status Changed
[    5.788000] GPIOMODE2: 4000 -
[    5.792000] GPIOMODE2: 4554 +
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
Before mount_root
mounting /dev/root
kmod: ran 1 iterations
[    9.356000] block: attempting to load /etc/config/fstab
[    9.432000] block: extroot: not configured
After mount_root
[   10.072000] ra2880stop()...Done
[   10.080000] Free TX/RX Ring Memory!
[   10.092000] procd: - early -
[   10.732000] procd: - ubus -
[   11.748000] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[   11.980000] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[   12.016000] QCA Hy-Fi multicast installation successfully
[   12.036000] Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
[   12.056000] rdm_major = 253
reloadprofile() begin
reloadprofile() end
==reloadConfig()== begin
  ==loadDefaultConfig()== begin
  ==loadConfigToFiles(): default-config to /tmp/defaultconfig== begin
  ==loadConfigToFiles()== end
  ==set_usrconfig_info()== start
  ==set_usrconfig_info()== end
  ==loadDefaultConfig()== end
  ==loadConfigToFiles(): user-config to /tmp/userconfig== begin
  ==loadConfigToFiles()== end
==reloadConfig()===== no need to load emmc-config
  ==loadConfigToFiles(): device-config to /tmp/userconfig== begin
  ==loadConfigToFiles()== end
  ** user-config loaded **
==reloadConfig()== end
merge_extra_config() begin
  ==loadConfigToFiles(): default-config to /tmp/merge== begin
  ==loadConfigToFiles()== end
mergeconfigbycountry() begin
mergeconfigbycountry() country US
mergeconfigbycountry() end
merge_extra_config() end
phylink down boot 1
[   17.724000] FFFFFFCA:FFFFFF87:43:10: 0: 0
[   17.732000] Raeth v3.1 (Tasklet,SkbRecycle)
[   17.740000]
[   17.740000] phy_tx_ring = 0x071f2000, tx_ring = 0xa71f2000
[   17.756000]
[   17.756000] phy_rx_ring0 = 0x07f10000, rx_ring[0] = 0xa7f10000
[   17.768000]
[   17.768000] phy_rx_ring0 = 0x07f10000, rx_ring[0] = 0xa7f10000
[   17.800000] GPIOMODE2: 4000 -
[   17.804000] GPIOMODE2: 4554 +
[   17.812000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x000098da
[   17.820000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xc48f3332
[   17.828000] RT305x_ESW: Link Status Changed
[   17.892000] ra2880stop()...Done
[   17.896000] Free TX/RX Ring Memory!
[   17.932000] FFFFFFCA:FFFFFF87:43:10: 0: 0
[   17.940000] Raeth v3.1 (Tasklet,SkbRecycle)
[   17.948000]
[   17.948000] phy_tx_ring = 0x07f16000, tx_ring = 0xa7f16000
[   17.964000]
[   17.964000] phy_rx_ring0 = 0x071f2000, rx_ring[0] = 0xa71f2000
[   17.976000]
[   17.976000] phy_rx_ring0 = 0x071f2000, rx_ring[0] = 0xa71f2000
[   18.008000] GPIOMODE2: 4000 -
[   18.012000] GPIOMODE2: 4554 +
[   18.020000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x000098da
[   18.028000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xc48f3332
[   18.036000] RT305x_ESW: Link Status Changed
[   20.988000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-wan: link is not ready
[   21.044000] device eth0 entered promiscuous mode
[   21.056000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   21.064000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! awn start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[   23.068000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[_save_bind_status:624]: echo 1 > /tmp/is_binded

[awnd_get_bind_fap_mac:1574]: Current bind device: AP's mac is (74-DA-88-D4-6D-A0) fapMac:74:DA:88:D4:6D:A0

[awnd_mode_convert:4472]: ========================srcMode:NONE, dstMode:RE======================

apsd: start apsd
whc (repacd): stop repacd-run.sh
whc (repacd): Start:
whc (repacd): GatewayConnectedMode(gwcon_mode): RE
whc (repacd): TrafficSeparationEnabled(traffic_separation_enabled): 1
whc (repacd): get whc_wifi_config_lock
whc (repacd): starting WHC auto-configuration
whc (repacd): Managed network: lan
whc (repacd): Device type: RE
whc (repacd): Sysmode: Router
whc (repacd): the guest network version of the device is latest, we do nothing(uci_revert_state wifi guest enable)
smartip: start_service smartip
vaplist:
devlist:wifi0,wifi1
whc (repacd): Start:
whc (repacd): GatewayConnectedMode(gwcon_mode): RE
whc (repacd): TrafficSeparationEnabled(traffic_separation_enabled): 1
[ 1210()] [main 2682] opt:t

[ 1210(lan)] [smartip_create_ibus_thread 69] create ibus thread successfully

[   26.448000] g_back_dev_num:16
[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

GMT-07:00
[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

whc (repacd): wifi config change(is different from /var/state/wifi). wifi_cmd:reload wifi0,wifi1
whc (repacd): Using SON mode for NonCAP
[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

whc (repacd): __repacd_restart_dependencies: Restarting network stack...
wifi reload
nothing to be done for pre_ralinkwifi disable
[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

leds: INFO: Switch.on
insmod wifi modules mt7628(mt7628)
[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

leds: WARN: System time has not been synchronized yet
mac:74-DA-88-D4-6D-A0
mac:98-DA-C4-8F-33-32
2
cap_mac:
2
[   31.952000] ivalue value:
[   31.956000] bind_divece_num:2
[   32.176000] MT7628-->

=== pAd = c0600000, size = 2439240 ===

[   32.188000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0, ErrorValue=0x
[   32.204000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[   32.212000] MT7628-->RtmpChipOpsHook(492): Not support for HIF_MT yet!
[   32.224000] MT7628-->mt7628_init()-->
[   32.232000] MT7628-->mt7628_init(FW(8a00), HW(8a01), CHIPID(7628))
[   32.244000] MT7628-->e2.bin mt7628_init(1141)::(2), pChipCap->fw_len(64736)
[   32.260000] MT7628-->mt_bcn_buf_init(218): Not support for HIF_MT yet!
[   32.272000] MT7628--><--mt7628_init()
insmod wifi modules mt76x2e(mt76x2e)
leds: INFO: Event: power.on
[   32.352000] led=40, on=4000, off=1, blinks,=4000, reset=1, time=4000
[ 1210(lan)] [smartip_check_online 600] open /tmp/is_online error...

conn-indicator: INFO: -- running --
conn-indicator: [   32.856000] led=42, on=1, off=4000, blinks,=4000, reset=1, time=4000
NOTE: BINDING state: -1 -> 3
conn-indicator: INFO: <30000307> Invoke led: conn[2]
leds: INFO: Event: conn.ap-lost
[   32.932000] led=41, on=5, off=5, blinks,=4000, reset=1, time=4000
leds: INFO: Event: init.done
conn-indicator: NOTE: Mode changed: Unknown -> Router
conn-indicator: NOTE: Role changed: Unknown -> RE
conn-indicator: NOTE: Network type: Unknown -> RE
[   34.512000] MT7612E-->register rt2860
[   34.536000] MT7612E-->

=== pAd = c0e01000, size = 2948544 ===

[   34.548000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[   34.560000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[   34.568000] MT7612E-->pAd->CSRBaseAddress =0xc0d00000, csr_addr=0xc0d00000!
[   34.584000] MT7612E-->device_id =0x7662
[   34.588000] MT7612E-->==>rlt_wlan_chip_onoff(): OnOff:1, Reset= 1, pAd->WlanFunCtrl:0x0, Reg-WlanFunCtrl=0x20a
[   34.620000] MT7612E-->E2pAccessMode=2
[   34.628000] MT7612E-->cfg_mode=14
[   34.636000] MT7612E-->cfg_mode=14
[   34.644000] MT7612E-->wmode_band_equal(): Band Not Equal!
[   34.940000] MT7612E-->RTMPSetSingleSKUParameters - the country region is 5.
[   34.952000] MT7612E-->RTMPSetSingleSKUParameters - country code is US .
[   34.964000] MT7612E-->RTMPSetSingleSKUParameters - the country DFSType is 1.
[   34.984000] MT7612E-->Loading SKU file: /etc_ro/Wireless/iNIC/SingleSKU_5G_FCC.dat
[   35.108000] MT7612E-->RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=5
[   35.120000] MT7612E-->NVM is FLASH mode (pAd->flash_offset = 0x8000)
[   35.184000] MT7628-->TX_BCN DESC a5c2b000 size = 320
[   35.196000] MT7628-->RX[0] DESC a5c2d000 size = 4096
[   35.208000] MT7628-->RX[1] DESC a5c2e000 size = 1024
[   35.296000] MT7628-->AndesSendCmdMsg: Could not send in band command due to diable fRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD
[   35.616000] MT7628-->Smart Carrier Sense = 0
[   35.628000] MT7628-->RTMPSetSingleSKUParameters - the country region is 5.
[   35.640000] MT7628-->RTMPSetSingleSKUParameters - country code is US .
[   35.656000] MT7628-->RTMPSetSingleSKUParameters - the country DFSType is 1.
[   35.668000] MT7628-->Loading SKU file: /etc_ro/Wireless/RT2860/SingleSKU_2G_FCC.dat
[   35.696000] MT7628-->load fw image from fw_header_image
[   35.704000] MT7628-->AndesMTLoadFwMethod1(2288)::pChipCap->fw_len(64736)
[   35.720000] MT7628-->FW Version:1MT7628-->
[   35.728000] MT7628-->FW Build Date:20170411104110MT7628-->
[   35.740000] MT7628-->CmdAddressLenReq:(ret = 0)
[   35.748000] MT7628-->CmdFwStartReq: override = 1, address = 1048576
[   35.760000] MT7628-->CmdStartDLRsp: WiFI FW Download Success
[   35.904000] MT7628-->MtAsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
[   35.916000] efuse_probe: efuse = 10000002
[   35.924000] MT7628-->RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=4
[   35.936000] MT7628-->RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=2
[   35.948000] MT7628-->RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 2
[   35.964000] MT7628-->NVM is FLASH mode
[   35.972000] MT7628-->1. Phy Mode = 14
[   36.148000] MT7628-->Country Region from e2p = ffff
[   36.156000] tssi_1_target_pwr_g_band = 33
[   36.164000] MT7628-->2. Phy Mode = 14
[   36.176000] MT7628-->3. Phy Mode = 14
[   36.184000] MT7628-->NICInitPwrPinCfg(11): Not support for HIF_MT yet!
[   36.196000] MT7628-->NICInitializeAsic(651): Not support rtmp_mac_sys_reset () for HIF_MT yet!
[   36.212000] MT7628-->MtAsicInitMac()-->
[   36.280000] MT7628-->mt7628_init_mac_cr()-->
[   36.288000] MT7628-->MtAsicSetMacMaxLen(1276): Set the Max RxPktLen=1024!
[   36.304000] MT7628-->AntCfgInit(2975): Not support for HIF_MT yet!
[   36.316000] MT7628-->MCS Set = ff ff 00 00 01
[   36.324000] MT7628-->MtAsicSetChBusyStat(861): Not support for HIF_MT yet!
[   36.336000] MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3060): Not support for HIF_MT yet!
[   36.352000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   36.436000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   36.448000] MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3039): Not support for HIF_MT yet!
[   36.464000] MT7628-->CmdSlotTimeSet:(ret = 0)
[   36.476000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   36.492000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   36.508000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
[   36.520000] MT7628-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   36.532000] MT7628-->Main bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   36.540000] <==== rt28xx_init, Status=0
[   36.580000] MT7628-->@@@ ed_monitor_exit : ===>
[   36.588000] MT7628-->@@@ ed_monitor_exit : <===
[   36.596000] MT7628-->mt7628_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f, EDCCA_Status=0
[   36.616000] MT7628-->WiFi Startup Cost (ra0): 1.432s
iwconfig ra0
config_vap_mode  device=wifi0 vif=ra0 mode=11ng:[   36.724000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
HT40 channel=0 txpower=
iwpriv ra0 set WirelessMode=9
iwpriv ra0 set HtBw=1
setup_vif_ap vif:ra0
iwpriv ra0 set HideSSID=1
iwpriv ra0 set ApMWDS=1
iwpriv ra0 set AuthMode=WPA2PSK
iwpriv ra0 set EncrypType=AES
iwpriv ra0 set IEEE8021X=0
iwpriv ra0 set WPAPSK=xd27AHCn
iwpriv ra0 set DefaultKeyID=2
iwpriv ra0 set RekeyInterval=0
iwpriv ra0 set ACLClearAll=1
[   37.092000] MT7628-->The Access Control List is empty!
[   37.104000] MT7628-->No need to clear the Access Control List!
iwpriv ra0 set ftenable=0
iwpriv ra0 set MaxStaNum=48
iwpriv ra0 set SSID=zEQQ++VArQP/cMMj
[   37.244000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
[   37.256000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   37.272000] MT7628-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   37.476000] MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3060): Not support for HIF_MT yet!
[   37.492000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   37.572000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   37.588000] MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3039): Not support for HIF_MT yet!
[   37.604000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   37.624000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   37.636000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   37.652000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   37.668000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 6, Format = 0
[   37.684000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 8, Format = 0
[   37.700000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
[   37.712000] MT7628-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   37.724000] MT7628-->Main bssid = 98:da:c4:8f:33:33
=====ifconfig eth0 up ======
[   38.592000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 1904
setup_vif_ap vif:ra2
iwpriv ra2 set HideSSID=0
iwpriv ra2 set ApMWDS=0
iwpriv ra2 set AuthMode=WPAPSKWPA2PSK
iwpriv ra2 set EncrypType=TKIPAES
iwpriv ra2 set IEEE8021X=0
iwpriv ra2 set WPAPSK=12345678
iwpriv ra2 set DefaultKeyID=2
iwpriv ra2 set RekeyInterval=0
iwpriv ra2 set ACLClearAll=1
[   38.984000] MT7628-->The Access Control List is empty!
[   38.996000] MT7628-->No need to clear the Access Control List!
iwpriv ra2 set ftenable=0
iwpriv ra2 set MaxStaNum=48
iwpriv ra2 set SSID=TOTWIFI_M4TEST
[   39.100000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
[   39.112000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   39.128000] MT7628-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   39.524000] MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3060): Not support for HIF_MT yet!
[   39.540000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   39.632000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   39.648000] MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3039): Not support for HIF_MT yet!
[   39.664000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   39.684000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   39.700000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   39.716000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   39.732000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   39.748000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 6, Format = 0
[   39.760000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 8, Format = 0
[   39.776000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
[   39.792000] MT7628-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   39.800000] MT7628-->Main bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   39.912000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   39.928000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   39.944000] ##### mbss_cr_enable, BssId = 2
[   40.028000] device ra2 entered promiscuous mode
[   40.036000] br-lan: port 2(ra2) entered forwarding state
[   40.048000] br-lan: port 2(ra2) entered forwarding state
Dec  2 16:26:11 /usr/bin/apsd: loop_avoidance_configure_bridge_with_mode:136: Info: configure hyfi bridge with mode RE
Dec  2 16:26:11 /usr/bin/apsd: apsd_check_link_state:204: Error: parse link state /tmp/wifi_runtime_info.5g2
Dec  2 16:26:11 /usr/bin/apsd: apsd_check_link_state:204: Error: parse link state /tmp/wifi_runtime_info.5g2
[   40.704000] MT7628-->RTMPAPSetInformation 4168: target mac = 9a:aa:c4:8f:33:33, Bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   40.724000] MaxHTPhyMode BW:1
[   40.724000] MCS:15
[   40.724000] maxTxPower:27
[   40.724000] Streams:2
[   40.740000] MT7628-->RTMPAPSetInformation 4225: Found phyinfo of mac = 9a:aa:c4:8f:33:33,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 27, numStreams = 2, phyMode = 1
[   40.796000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 1904
setup_vif_ap vif:ra4
iwpriv ra4 set HideSSID=0
iwpriv ra4 set ApMWDS=0
iwpriv ra4 set AuthMode=OPEN
iwpriv ra4 set EncrypType=NONE
iwpriv ra4 set ACLClearAll=1
[   40.960000] MT7628-->The Access Control List is empty!
[   40.972000] MT7628-->No need to clear the Access Control List!
iwpriv ra4 set ftenable=0
iwpriv ra4 set MaxStaNum=48
iwpriv ra4 set SSID=TOTWIFI_M4TEST_Guest
[   41.056000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
[   41.072000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   41.084000] MT7628-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   41.484000] MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3060): Not support for HIF_MT yet!
[   41.496000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   41.560000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   41.572000] MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3039): Not support for HIF_MT yet!
[   41.592000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   41.608000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   41.628000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   41.640000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   41.656000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 34, Format = 0
[   41.672000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   41.688000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 6, Format = 0
[   41.704000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 8, Format = 0
[   41.716000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
[   41.732000] MT7628-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   41.740000] MT7628-->Main bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   41.808000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   41.824000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 34, Format = 0
[   41.840000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   41.856000] ##### mbss_cr_enable, BssId = 4
[   41.936000] device ra4 entered promiscuous mode
[   41.948000] br-lan: port 3(ra4) entered forwarding state
[   41.956000] br-lan: port 3(ra4) entered forwarding state
[   42.096000] MT7612E-->build time =
[   42.104000] 20141115060606a
[   42.108000] MT7612E-->rom patch for E3 IC
[   42.116000] MT7612E-->
[   42.120000] MT7612E-->platform =
[   42.128000] ALPS
[   42.132000] MT7612E-->hw/sw version =
[   42.140000] ▒▒
[   42.144000] MT7612E-->patch version =
[   42.152000]
[   42.164000] MT7612E-->FW Version:0.0.00
[   42.172000] MT7612E-->Build:1
[   42.180000] MT7612E-->Build Time:201511101431____
[   42.188000] MT7612E-->fw for E3 IC
[   42.212000] MT7612E-->RX[0] DESC a59a7000 size = 4096
[   42.224000] MT7612E-->RX[1] DESC a59d0000 size = 4096
[   42.248000] MT7612E-->E2pAccessMode=2
[   42.256000] MT7612E-->cfg_mode=14
[   42.264000] MT7612E-->cfg_mode=14
[   42.272000] MT7612E-->wmode_band_equal(): Band Not Equal!
[   42.568000] MT7612E-->RTMPSetSingleSKUParameters - the country region is 5.
[   42.580000] MT7612E-->RTMPSetSingleSKUParameters - country code is US .
[   42.596000] MT7612E-->RTMPSetSingleSKUParameters - the country DFSType is 1.
[   42.608000] MT7612E-->Loading SKU file: /etc_ro/Wireless/iNIC/SingleSKU_5G_FCC.dat
[   42.700000] MT7612E-->1. Phy Mode = 49
[   42.708000] MT7612E-->get_chl_grp:illegal channel (167)
[   42.716000] MT7612E-->get_chl_grp:illegal channel (167)
[   42.728000] MT7612E-->get_chl_grp:illegal channel (169)
[   42.736000] MT7612E-->get_chl_grp:illegal channel (169)
[   42.748000] MT7612E-->get_chl_grp:illegal channel (171)
[   42.760000] MT7612E-->get_chl_grp:illegal channel (171)
[   42.768000] Mt7612E--> mt76x2_read_chl_pwr:3008 assert (ad->TxPower[choffset].Channel == 42)failed
[   42.788000] MT7612E-->Country Region from e2p = ffff
[   42.796000] MT7612E-->mt76x2_read_temp_info_from_eeprom:: is_temp_tx_alc=1, temp_tx_alc_enable=1
[   42.812000] MT7612E-->mt76x2_get_external_lna_gain::LNA type=0x1, BLNAGain=0x0, ALNAGain0=0xffffff8c, ALNAGain1=0xffffff8c, ALNAGain2=0xffffff8c
[   42.840000] MT7612E-->2. Phy Mode = 49
[   42.848000] MT7612E-->3. Phy Mode = 49
[   42.856000] MT7612E-->andes_pci_fw_init
[   42.864000] MT7612E-->0x1300 = 00073200
[   42.896000] MT7612E-->AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
[   42.908000] MT7612E-->andes_load_cr:cr_type(2)
[   42.928000] MT7612E-->ChipStructAssign(): MT76x2 hook !
[   42.936000] MT7612E-->MCS Set = ff ff 00 00 01
[   42.944000] MT7612E-->mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
[   43.052000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   43.068000] MT7612E-->APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[   43.092000] MT7612E-->mt76x2_calibration(channel = 42)
[   43.468000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   43.488000] MT7612E-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   43.496000] MT7612E-->Main bssid = 98:da:c4:8f:33:34
[   43.508000] MT7612E-->original vga value(chain0) = 48
[   43.516000] MT7612E-->original vga value(chain1) = 48
[   43.528000] <==== rt28xx_init, Status=0
[   43.556000] MT7612E-->RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
[   43.568000] MT7612E-->RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
[   43.580000] Number of Packet Allocated in open = 530
[   43.588000] Number of Packet Freed in open = 18
iwconfig rai0
config_vap_mode  device=wifi1 vif=rai0 mode=11ac[   43.668000] MT7612E-->:HT80 channel=0 cfg_mode=14
txpower=
iwpriv[   43.680000] MT7612E--> rai0 set Wirelewmode_band_equal(): Band Equal!
ssMode=14
iwpriv rai0 set HtBw=1
iwpriv rai0 set VhtBw=1
setup_vif_ap vif:rai0
iwpriv rai0 set HideSSID=1
iwpriv rai0 set ApMWDS=1
iwpriv rai0 set AuthMode=WPA2PSK
iwpriv rai0 set EncrypType=AES
iwpriv rai0 set IEEE8021X=0
iwpriv rai0 set WPAPSK=xd27AHCn
iwpriv rai0 set DefaultKeyID=2
iwpriv rai0 set RekeyInterval=0
iwpriv rai0 set ACLClearAll=1
iwpriv rai0 set ftenable=0
iwpriv rai0 set MaxStaNum=48
iwpriv rai0 set SSID=zEQQ++VArQP/cMMj
[   44.308000] MT7612E-->@@@ APStop: go to ed_monitor_exit()!!
[   44.320000] MT7612E-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   44.524000] MT7612E-->mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
[   44.592000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   44.608000] MT7612E-->APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[   44.636000] MT7612E-->mt76x2_calibration(channel = 42)
[   45.012000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   45.028000] MT7612E-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
setup_vif_ap vif:rai2
iwpriv rai2 set HideSSID=0
iwpriv rai2 set ApMWDS=0
iwpriv rai2 set AuthMode=WPAPSKWPA2PSK
iwpriv rai2 set EncrypType=TKIPAES
iwpriv rai2 set IEEE8021X=0
iwpriv rai2 set WPAPSK=12345678
iwpriv rai2 set DefaultKeyID=2
iwpriv rai2 set RekeyInterval=0
iwpriv rai2 set ACLClearAll=1
iwpriv rai2 set ftenable=0
iwpriv rai2 set MaxStaNum=48
iwpriv rai2 set SSID=TOTWIFI_M4TEST
[   46.040000] MT7612E-->@@@ APStop: go to ed_monitor_exit()!!
[   46.056000] MT7612E-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   46.452000] MT7612E-->mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
[   46.520000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   46.536000] MT7612E-->APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[   46.568000] MT7612E-->mt76x2_calibration(channel = 42)
[   46.944000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   46.960000] MT7612E-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   47.008000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   47.136000] device rai2 entered promiscuous mode
[   47.144000] br-lan: port 4(rai2) entered forwarding state
[   47.156000] br-lan: port 4(rai2) entered forwarding state
[   48.016000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4540: target mac = 9a:da:c4:8f:33:34, Bssid = 98:da:c4:8f:33:34
[   48.036000] MaxHTPhyMode BW:1
[   48.036000] MCS:15
[   48.036000] maxTxPower:17
[   48.036000] Streams:2
[   48.056000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4595: Found phyinfo of mac = 9a:da:c4:8f:33:34,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 17, numStreams = 2, phyMode = 1
[   48.176000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 1904
/lib/sync-server/scripts/probe:375:     Warning: I have no IP
setup_vif_ap vif:rai4
iwpriv rai4 set HideSSID=0
iwpriv rai4 set ApMWDS=0
iwpriv rai4 set AuthMode=OPEN
iwpriv rai4 set EncrypType=NONE
iwpriv rai4 set ACLClearAll=1
iwpriv rai4 set ftenable=0
iwpriv rai4 set MaxStaNum=48
iwpriv rai4 set SSID=TOTWIFI_M4T[   48.892000] MT7612E-->EST_Guest
@@@ APStop: go to ed_monitor_exit()!!
[   48.908000] MT7612E-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   49.308000] MT7612E-->mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
[   49.372000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   49.388000] MT7612E-->APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[   49.420000] MT7612E-->mt76x2_calibration(channel = 42)
[   49.800000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   49.816000] MT7612E-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   49.848000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   49.916000] device rai4 entered promiscuous mode
[   49.924000] br-lan: port 5(rai4) entered forwarding state
[   49.936000] br-lan: port 5(rai4) entered forwarding state
Dec  2 16:26:21 /usr/bin/apsd: loop_avoidance_configure_bridge_with_mode:136: Info: configure hyfi bridge with mode RE
nothing to be done for post_ralinkwifi enable
2g:ra0, 5g:rai0
interface5g:rai0
[   50.256000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4540: target mac = 9a:da:c4:8f:33:34, Bssid = 98:da:c4:8f:33:34
[   50.276000] MaxHTPhyMode BW:1
[   50.276000] MCS:15
[   50.276000] maxTxPower:17
[   50.276000] Streams:2
[   50.296000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4595: Found phyinfo of mac = 9a:da:c4:8f:33:34,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 17, numStreams = 2, phyMode = 1
[   50.356000] device rai0.1 entered promiscuous mode
[   50.384000] device rai0 entered promiscuous mode
[   50.396000] br-lan: port 6(rai0.1) entered forwarding state
[   50.408000] br-lan: port 6(rai0.1) entered forwarding state
interface2g:ra0
[   50.584000] device ra0.1 entered promiscuous mode
[   50.636000] device ra0 entered promiscuous mode
[   50.644000] br-lan: port 7(ra0.1) entered forwarding state
[   50.656000] br-lan: port 7(ra0.1) entered forwarding state
2g:ra0, 5g:rai0
interface5g:rai0
[   51.032000] device rai0.2 entered promiscuous mode
[   51.060000] br-lan: port 8(rai0.2) entered forwarding state
[   51.072000] br-lan: port 8(rai0.2) entered forwarding state
interface2g:ra0
[   51.276000] device ra0.2 entered promiscuous mode
[   51.312000] br-lan: port 9(ra0.2) entered forwarding state
[   51.324000] br-lan: port 9(ra0.2) entered forwarding state
whc (repacd): set wifi done flag
whc (repacd): get whc_wifi_config_lock
whc (repacd): unlock whc_wifi_config_lock
whc (repacd): clear wifi_set_done flag
whc (repacd): starting WHC auto-configuration
whc (repacd): Managed network: lan
whc (repacd): Device type: RE
whc (repacd): Sysmode: Router
whc (repacd): the guest network version of the device is latest, we do nothing(uci_revert_state wifi guest enable)
vaplist:
devlist:
whc (repacd): Using SON mode for NonCAP
whc (repacd): __repacd_restart_dependencies: No changes; not restarting network stack...
2g:ra0, 5g:rai0
interface5g:rai0
interface2g:ra0
2g:ra0, 5g:rai0
interface5g:rai0
interface2g:ra0
whc (repacd): set wifi done flag
whc (repacd): unlock whc_wifi_config_lock
[awnd_wifi_wait_for_done:1373]: *****************wifi has been done*****************

[awnd_loop_re_in[   56.908000] MT7628-->it:4138]:
^^^^Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^awnd_re_loop^^^^^^^^^^^^^^[   56.928000] MT7612E-->^^^^^^^^^^^^
Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET

[ 1210(lan)] [smartip_ibus_handle_wifi_event 2156] AP -> RE

/lib/sync-server/scripts/probe:375:     Warning: I have no IP
[   58.648000] MT7628-->RTMPAPSetInformation 4168: target mac = 9a:aa:c4:8f:33:33, Bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   58.668000] MaxHTPhyMode BW:1
[   58.668000] MCS:15
[   58.668000] maxTxPower:27
[   58.668000] Streams:2
[   58.688000] MT7628-->RTMPAPSetInformation 4225: Found phyinfo of mac = 9a:aa:c4:8f:33:33,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 27, numStreams = 2, phyMode = 1
[   58.788000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4540: target mac = 9a:da:c4:8f:33:34, Bssid = 98:da:c4:8f:33:34
[   58.808000] MaxHTPhyMode BW:1
[   58.808000] MCS:15
[   58.808000] maxTxPower:17
[   58.808000] Streams:2
[   58.828000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4595: Found phyinfo of mac = 9a:da:c4:8f:33:34,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 17, numStreams = 2, phyMode = 1
[   58.868000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 2942
[   58.900000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 2942
[   58.980000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 2942
[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(touch /tmp/wifi_scan_running)

[   60.132000] MT7628-->ApSiteSurvey: BssTableInit!!!
[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(iwpriv rai0 set PartialScan=1)

mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#1(2T2R), BBP_BW=0000] MT7628--> PartialScan=1)


[   60.196000] MT7612E-->ApSiteSurvey: BssTableInit!!!
[   60.252000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#36(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   60.416000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   60.460000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   60.524000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
========= MODE: cloud_awn_update begin ==========
mode: RE
[   60.772000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#2(2T2R), BBP_BW=0
[   60.848000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#40(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   61.012000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   61.056000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   61.120000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   61.372000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#3(2T2R), BBP_BW=0
[   61.448000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#44(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   61.616000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   61.660000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   61.724000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   61.972000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=0
[   62.048000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#48(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   62.216000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   62.260000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   62.324000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   62.572000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#5(2T2R), BBP_BW=0
[   62.648000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#149(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   62.816000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   62.860000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   62.924000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   63.172000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#6(2T2R), BBP_BW=0
[   63.248000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#153(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   63.412000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   63.456000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   63.520000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   63.772000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#7(2T2R), BBP_BW=0
[   63.848000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#157(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   64.012000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   64.056000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   64.120000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   64.372000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#8(2T2R), BBP_BW=0
[   64.448000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#161(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   64.616000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   64.660000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   64.724000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   64.972000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#9(2T2R), BBP_BW=0
[   65.048000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#165(2T2R), BBP_BW=0, bbp_ch_idx=0)
[   65.216000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   65.260000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   65.324000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   65.572000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#10(2T2R), BBP_BW=0
[   65.648000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=0)
[   65.816000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   65.860000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   66.172000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#11(2T2R), BBP_BW=0
[   66.416000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   66.460000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   66.772000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[   66.816000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=1
[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(rm /tmp/wifi_scan_running)

[awnd_get_scan_result:1312]: ra0    idx:0, ssid:                                , bssid:7E:DA:88:D4:6D:A2, rssi:35  , channel:9  , uplinkMask:0    , uplinkrate:0    , pathRate:270

[awnd_get_scan_result:1322]: awnd_net_type:0  ,awnd_level:0 , awnd_weight:0, wait:0, lanip:c0a84401, dns:c0a80000             server_detected:0, server_touch_time:0, awnd_mac:74:DA:88:D4:6D:A0

[awnd_get_scan_result:1312]: rai0   idx:0, ssid:                                , bssid:7E:DA:88:D4:6D:A3, rssi:22  , channel:40 , uplinkMask:0    , uplinkrate:0    , pathRate:351

[awnd_get_scan_result:1322]: awnd_net_type:0  ,awnd_level:0 , awnd_weight:0, wait:0, lanip:c0a84401, dns:c0a80000             server_detected:0, server_touch_time:0, awnd_mac:74:DA:88:D4:6D:A0

[awnd_scan_handle_rootap:2821]: Find a better ap subnet

[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(iwpriv apcli0 set ApCliEnable=0 &)

[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(iwpriv apclii0 set ApCliEnable=0 &)

[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(iwpriv apcli0 set ApCliEnable=1)

[_wifi_exec_cmd:228]: wifi cmd(iwpriv apclii0 set ApCliEnable=1)

whc (repacd): stop repacd-run.sh
whc (repacd): Start:
whc (repacd): GatewayConnectedMode(gwcon_mode): RE
whc (repacd): TrafficSeparationEnabled(traffic_separation_enabled): 1
whc (repacd): get whc_wifi_config_lock
whc (repacd): starting WHC auto-configuration
whc (repacd): Managed network: lan
whc (repacd): Device type: RE
whc (repacd): Sysmode: Router
whc (repacd): the guest network version of the device is latest, we do nothing(uci_revert_state wifi guest enable)
new_value:1, old_value:0
change:64, action:16
new_value:7E:DA:88:D4:6D:A2, old_value:
change:64, action:16
new_value:1, old_value:0
change:192, action:16
new_value:7E:DA:88:D4:6D:A3, old_value:
change:192, action:16
new_value:9, old_value:0
change:4288, action:24
new_value:40, old_value:0
change:12480, action:24
/lib/sync-server/scripts/probe:375:     Warning: I have no IP
vaplist:apcli0,apclii0
devlist:wifi0,wifi1
[awnd_mode_convert:4472]: ========================srcMode:RE, dstMode:RE======================

whc (repacd): wifi config change(is different from /var/state/wifi). wifi_cmd:mode,vap wifi0,wifi1 apcli0,apclii0
whc (repacd): Using SON mode for NonCAP
whc (repacd): __repacd_restart_dependencies: Restarting network stack...
whc update:mode,vap
wifi_update action(mode vap) device(wifi0 wifi1) vap(apcli0 apcl[   70.796000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
ii0)
wifi_mode:[   70.812000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 34, Format = 0
wifi0 wifi1
con[   70.828000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 36, Format = 0
fig_vap_mode  device=wifi0 vif=ra0 mode=11ng:HT40 channel=9 txpower=
iwpriv ra0 set WirelessMode=9
iwpriv ra0 set HtBw=1
iwpriv ra0 set Channel=9
[   70.884000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#7(2T2R), BBP_BW=1
[   70.900000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
[   70.916000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   70.928000] MT7628-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   71.328000] MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3060): Not support for HIF_MT yet!
[   71.340000] MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[   71.400000] MT7628-->mt7628_switch_channel(): Switch to Ch#7(2T2R), BBP_BW=1
[   71.412000] MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3039): Not support for HIF_MT yet!
[   71.432000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   71.448000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   71.468000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   71.484000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   71.496000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 34, Format = 0
[   71.512000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 36, Format = 0
[   71.528000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   71.544000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 6, Format = 0
[   71.560000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 8, Format = 0
[   71.572000] MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
[   71.588000] MT7628-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   71.600000] MT7628-->Main bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   71.608000] MT7628-->Set_Channel_Proc 515: send_event_to_network_roaming
config_vap_mode  device=wifi1 vif=rai0 mode=11ac:HT80 channel=40 txpower=
iwpri[   71.648000] MT7612E-->v rai0 set Wirelcfg_mode=14
essMode=14
[   71.660000] MT7612E-->wmode_band_equal(): Band Equal!
iwpriv rai0 set HtBw=1
iwpriv rai0 set VhtBw=1
iwpriv rai0 set Channel=40
[   71.688000] MT7612E-->@@@ APStop: go to ed_monitor_exit()!!
[   71.704000] MT7612E-->ap_ftkd> Release FT KDP Module...
[   72.100000] MT7612E-->mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=3, PrimCh=40, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
[   72.168000] MT7612E-->mt76x2_switch_channel(): Switch to Ch#42(2T2R), BBP_BW=2, bbp_ch_idx=1)
[   72.184000] MT7612E-->APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=40, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[   72.216000] MT7612E-->mt76x2_calibration(channel = 42)
[   72.592000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   72.608000] MT7612E-->ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
[   72.620000] BW and Channel is ready
[   72.628000] MT7612E-->Set_Channel_Proc 499: send_event_to_network_roaming
wifi_vap:apcli0 apclii0
wifi_vap to config_vap(apcli0)
config_vap  vif(apcli0) action() phy(wifi0) mode(sta) disabled(0)
config_vap vif:apcli0 disabled:0
down_vap apcli0
cat: read error: Invalid argument
Command failed: Not found
wifi_vap to config_vap(apclii0)
config_vap  vif(apclii0) action() phy(wifi1) mode(sta) disabled(0)
config_vap vif:apclii0 disabled:0
down_vap apclii0
[create_process]vif:apcli0 mode:sta brname: start_hostapd: start_wapid:
cat: read error: Invalid argument
setup_vif_sta ifname(apcli0) ssid(zEQQ++VArQP/cMMj) bssid(7E:DA:88:D4:6D:A2) encrytion(psk2+ccmp) password(xd27AHCn)
iwpriv apcli0 set ApCliEnable=0
iwpriv apcli0 set MACRepeaterEn=0
iwpriv apcli0 set ApCliMWDS=1
iwpriv apcli0 set ApCliAuthMode=WPA2PSK
iwpriv apcli0 set ApCliEncrypType=AES
iwpriv apcli0 set IEEE8021X=0
iwpriv apcli0 set ApCliWPAPSK=xd27AHCn
iwpriv apcli0 set ApCliSsid=zEQQ++VArQP/cMMj
iwpriv apcli0 set ApCliBssid=7E:DA:88:D4:6D:A2
iwpriv apcli0 set ApCliEnable=1
Command failed: Not found
up_all_vap DEVICES(wifi0 wifi1)
[create_process]vif:apclii0 mode:sta brname: start_hostapd: start_wapid:
setup_vif_sta ifname(apclii0) ssid(zEQQ++VArQP/cMMj) bssid(7E:DA:88:D4:6D:A3) encrytion(psk2+ccmp) password(xd27AHCn)
iwpriv apclii0 set ApCliEnable=0
iwpriv apclii0 set MACRepeaterEn=0
iwpriv apclii0 set ApCliMWDS=1
iwpriv apclii0 set ApCliAuthMode=WPA2PSK
iwpriv apclii0 set ApCliEncrypType=AES
iwpriv apclii0 set IEEE8021X=0
iwpriv apclii0 set ApCliWPAPSK=xd27AHCn
iwpriv apclii0 set ApCliSsid=zEQQ++VArQP/cMMj
iwpriv apclii0 set ApCliBssid=7E:DA:88:D4:6D:A3
iwpriv apclii0 set ApCliEnable=1
[   74.652000] MT7628-->RTMPAPSetInformation 4168: target mac = 9a:aa:c4:8f:33:33, Bssid = 98:da:c4:8f:33:33
[   74.672000] MaxHTPhyMode BW:1
[   74.672000] MCS:15
[   74.672000] maxTxPower:27
[   74.672000] Streams:2
[   74.692000] MT7628-->RTMPAPSetInformation 4225: Found phyinfo of mac = 9a:aa:c4:8f:33:33,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 27, numStreams = 2, phyMode = 1
[   74.744000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4540: target mac = 9a:da:c4:8f:33:34, Bssid = 98:da:c4:8f:33:34
[   74.764000] MaxHTPhyMode BW:1
[   74.764000] MCS:15
[   74.764000] maxTxPower:17
[   74.764000] Streams:2
[   74.784000] MT7612E-->RTMPAPSetInformation 4595: Found phyinfo of mac = 9a:da:c4:8f:33:34,
 phyCapInfo: maxChWidth = 1, maxMCS = 15, maxTxPower = 17, numStreams = 2, phyMode = 1
[   74.836000] ath_band_steering_netlink_receive 156 pid = 2942
[   75.464000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
[   75.480000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 34, Format = 0
[   75.496000] MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 36, Format = 0
[   75.512000] MT7628-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[   76.572000] MT7612E-->The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
2g:ra0 apcli0, 5g:rai0 apclii0
interface5g:rai0
interface5g:apclii0
[   76.948000] device apclii0.1 entered promiscuous mode
[   76.992000] device apclii0 entered promiscuous mode
[   77.004000] br-lan: port 10(apclii0.1) entered forwarding state
[   77.016000] br-lan: port 10(apclii0.1) entered forwarding state
interface2g:ra0
interface2g:apcli0
[   77.264000] device apcli0.1 entered promiscuous mode
[   77.300000] device apcli0 entered promiscuous mode
[   77.312000] br-lan: port 11(apcli0.1) entered forwarding state
[   77.324000] br-lan: port 11(apcli0.1) entered forwarding state
[   77.548000] MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1343): Not support for HIF_MT yet!
[   77.564000] MT7628-->PeerPairMsg3Action(1)-1: update CCMP_BC_PN to 1243410
[   77.576000] MT7628-->MWDSAPCliPeerEnable enabled MWDS for entry : 7e-da-88-d4-6d-a2
[   77.592000] MT7628-->SET_MWDS_OPMODE_APCLI OK!
2g:ra0 apcli0, 5g:rai0 apclii0
interface5g:rai0
interface5g:apclii0
[   77.776000] device apclii0.2 entered promiscuous mode
[   77.808000] br-lan: port 12(apclii0.2) entered forwarding state
[   77.820000] br-lan: port 12(apclii0.2) entered forwarding state
interface2g:ra0
interface2g:apcli0
[   78.068000] device apcli0.2 entered promiscuous mode
[   78.116000] br-lan: port 13(apcli0.2) entered forwarding state
[   78.128000] br-lan: port 13(apcli0.2) entered forwarding state
[   78.148000] ============>ApCliCheckVht
[   78.172000] MT7612E-->PeerPairMsg3Action(1): update CCMP_BC_PN to 0
[   78.184000] MT7612E-->SET_MWDS_OPMODE_APCLI OK!
[   78.516000] br-lan: received packet on apcli0.2 with own address as source address
[   78.532000] br-lan: received packet on apcli0.2 with own address as source address
[   78.996000] br-lan: received packet on apcli0.1 with own address as source address
[   79.012000] br-lan: received packet on apcli0.1 with own address as source address
whc (repacd): set wifi done flag
whc (repacd): unlock whc_wifi_config_lock
/lib/sync-server/scripts/probe:375:     Warning: I have no IP
[   79.764000] br-lan: received packet on apcli0.2 with own address as source address
[   79.780000] br-lan: received packet on apcli0.2 with own address as source address
[awnd_wifi_wait_for_done:1373]: *****************wifi has been d[   80.676000] MT7628-->one*************Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
****

[awnd_[   80.692000] MT7612E-->loop_re_init:413Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
8]:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^awnd_re_loop^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[awnd_write_rt_info:1752]: bindStatus:4

leds: INFO: Even[   81.148000] led=43, on=4000, off=1, blinks,=4000, reset=1, time=4000
t: wifi2g.on
[awnd_write_rt_i[   81.172000] MT7628-->nfo:1761]: link_Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
state:1, buf:ubu[   81.188000] MT7612E-->s send link_statSet::OID_AP_VENDOR_IE_SET
e '{ LINK_WIFI_2G: 1, LINK_WIFI_5G: 0, LINK_WIFI_5G_2: 0, LINK_PLC: 0, LINK_ETH0: 0, LINK_ETH1: 0 }'

[awnd_write_rt_info:1752]: bindStatus:4

leds: INFO: Even[   81.244000] led=39, on=4000, off=1, blinks,=4000, reset=1, time=4000
t: wifi5g.on
[awnd_write_rt_i[   81.268000] MT7628-->nfo:1761]: link_Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
state:3, buf:ubu[   81.284000] MT7612E-->s send link_statSet::OID_AP_VENDOR_IE_SET
e '{ LINK_WIFI_2[   81.300000] MT7628-->G: 1, LINK_WIFI_Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
5G: 1, LINK_WIFI_5G_2: 0, LINK_PLC: 0, LINK_ETH0[   81.320000] MT7612E-->: 0, LINK_ETH1: Set::OID_AP_VENDOR_IE_SET
0 }'

conn-indicator: NOTE: AP MAC changed: (null) -> 74:da:88:d4:6d:a0
conn-indicator: NOTE: Network type: RE -> FAP
[ 1210(lan)] [smartip_get_cap_mac 721] cap_mac:  -> 74:DA:88:D4:6D:A0

mac:74-DA-88-D4-6D-A0
mac:98-DA-C4-8F-33-32
2
cap_mac:74-DA-88-D4-6D-A0
2
[   81.484000] ivalue value:
[   81.488000] bind_divece_num:2
[ 1210(lan)] [smartip_get_cap_mac 742] cap_mac was changed: 74:DA:88:D4:6D:A0

[   81.556000] MT7628-->Rcv Wcid(1) AddBAReq
[   81.564000] MT7628-->Start Seq = 00000000
[   82.056000] MT7612E-->PeerAddBAReqActionForRecv(1538) Rcv Wcid(1) AddBAReq
[   82.068000] MT7612E-->BARecSessionAdd(717) Start Seq = 00000000
[   85.300000] br-lan: received packet on apclii0.1 with own address as source address
[   85.316000] br-lan: received packet on apclii0.1 with own address as source address
[   88.684000] br-lan: received packet on apclii0.2 with own address as source address
[   88.700000] br-lan: received packet on apclii0.2 with own address as source address
conn-indicator: INFO: <31310307> Invoke led: con[   90.660000] led=42, on=1, off=4000, blinks,=4000, reset=1, time=4000
n[1]
leds: INFO[   90.676000] led=41, on=4000, off=1, blinks,=4000, reset=1, time=4000
: Event: conn.offline
conn-indicator: NOTE: Connectivity changed: FAP.LOST(0x7) -> OFFLINE(0x1)
conn-indicator: INFO: Request inet
conn-indicator: ERR: 1th attr(data) not found
conn-indicator: ERR: Invalid response
conn-indicator: INFO: Request inet
conn-indicator: ERR: 1th attr(data) not found
conn-indicator: ERR: Invalid response
conn-indicator: INFO: Request inet
========= MODE: AP is in sync list of RE =========
========= MODE: update awn feature info to cloud ==========
conn-indicator: INFO: Request inet
conn-indicator: INFO: Request inet
conn-indicator: INFO: <31310301> Invoke led: conn[0]
leds: INFO: Even[  102.916000] led=42, on=4000, off=1, blinks,=4000, reset=1, time=4000
t: conn.online
conn-indicator: NOTE: Connectivity changed: OFFLINE(0x1) -> ONLINE(0x0)
[  102.988000] led=41, on=1, off=4000, blinks,=4000, reset=1, time=4000
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:281:        sync_get_info begin()
sync_get_compatible_info
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:350:        sync_get_info end()
req:    {"method":"getDeviceUserInfo","params":{"deviceId":"80196C145DB50698C311321114EF56A41BAFAD98"}}
re:     0
{"id":3,"error_code":0,"result":{"margin":8,"userList":[{"role":0,"cloudUserName":"kumtornsamui@gmail.com","nickname":"kumtornsamui","bindingTime":1586239176633}]}}
req:    {"method":"saveDeviceFeatureInfo","params":{"featureInfo":{"version":1}}}
re:     0
{"id":4,"error_code":0}
========== CLOUD: RE clear feature info success =========
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:355:        sync_get_cfg begin()
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:438:        sync_get_cfg end()

M3W login: root
Password: [ 1210(lan)] [smartip_re_get_ap_ip 521] Current mesh device: AP's ip is (192.168.68.1)


Login incorrect
M3W login: notify_check_client: current time is 1588492463
client triggers is opened.

Login timed ouPlease press Enter to activate this console.

M3W login: root
Password:
Login incorrect
M3W login: root
Password:
Login incorrect
M3W login:
Login timed ouPlease press Enter to activate this console.

M3W login: root
Password:
Login incorrect
M3W login: root
Password:
Login incorrect
M3W login:
Login timed ouPlease press Enter to activate this console.
[18681.924000] MT7612E-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1109) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[18682.048000] da match,0x9adcc48f3334
[18682.056000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c104714c!
[18682.068000] MT7612E-->MacTableDeleteEntry 1079: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[18682.088000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c1046f64!
[18682.104000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c1046f94!
[18682.116000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c10473a4!
[18687.452000] MT7628-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1374) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[18687.476000] MT7628-->MWDSAPPeerEnable: ifIndex: 4
[18687.524000] MT7628-->RRM_EnqueueNeighborRep() : send Neighbor RSP
[18697.408000] MT7628-->Rcv Wcid(2) AddBAReq
[18697.416000] MT7628-->Start Seq = 00000020
[18700.948000] MT7628-->2b, flush one!
[18707.484000] MT7628-->34, flush one!
[18707.912000] MT7628-->35, flush one!
[18708.080000] MT7628-->36, flush one!
[19009.636000] MT7628-->ageout 50:29:f5:97:ad:4d after 300-sec silence
[19009.648000] MT7628-->Send DEAUTH - Reason = 3 frame  TO 50 29 f5 97 ad 4d
[19009.660000] MT7628-->MacTableDeleteEntry 1111: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[19009.680000] 7628: wireless sendEx event: 8c04
[19579.888000] MT7628-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1374) - MBSS(4), receive ASSOC request from 70:b7:aa:07:2c:33. Send response (Status=0)
[19579.916000] MT7628-->MWDSAPPeerEnable: ifIndex: 4
[19591.948000] da match,0x9acac48f3333
[19591.956000] MT7628-->MacTableDeleteEntry 1111: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[19591.976000] 7628: wireless sendEx event: 8c04
[21687.860000] MT7612E-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1109) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[21688.060000] MT7612E-->PeerAddBAReqActionForRecv(1538) Rcv Wcid(2) AddBAReq
[21688.072000] MT7612E-->BARecSessionAdd(717) Start Seq = 00000010
[21691.912000] MT7612E-->de, flush one!
[21692.240000] MT7612E-->e4, flush one!
[21692.564000] MT7612E-->e6, flush one!
[21692.872000] MT7612E-->e8, flush one!
[21703.144000] MT7628-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1374) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[21703.168000] MT7628-->MWDSAPPeerEnable: ifIndex: 4
[21704.232000] MT7628-->RRM_EnqueueNeighborRep() : send Neighbor RSP
[21710.980000] MT7628-->Rcv Wcid(2) AddBAReq
[21710.988000] MT7628-->Start Seq = 00000013
[21712.324000] MT7628-->1f, flush one!
[21715.328000] MT7628-->29, flush one!
[21715.600000] MT7628-->2a, flush one!
[21715.996000] MT7628-->2b, flush one!
[21717.648000] MT7628-->3c, flush one!
[21717.760000] MT7628-->3e, flush one!
[21719.636000] MT7628-->49, flush one!
[21725.056000] MT7628-->53, flush one!
[21993.288000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c104714c!
[21993.300000] MT7612E-->MacTableDeleteEntry 1079: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[21993.320000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c1046f64!
[21993.332000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c1046f94!
[21993.348000] MT7612E-->RTMP_TimerListRelease: release timer obj c10473a4!
[22027.688000] MT7628-->ageout 50:29:f5:97:ad:4d after 300-sec silence
[22027.700000] MT7628-->Send DEAUTH - Reason = 3 frame  TO 50 29 f5 97 ad 4d
[22027.712000] MT7628-->MacTableDeleteEntry 1111: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[22027.732000] 7628: wireless sendEx event: 8c04
[68574.528000] MT7628-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1374) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[68574.552000] MT7628-->MWDSAPPeerEnable: ifIndex: 4
[68574.568000] MT7628-->RRM_EnqueueNeighborRep() : send Neighbor RSP
[68575.016000] MT7628-->Rcv Wcid(2) AddBAReq
[68575.024000] MT7628-->Start Seq = 00000010
[68575.548000] MT7628-->16, flush one!
[68875.756000] MT7628-->ageout 50:29:f5:97:ad:4d after 300-sec silence
[68875.768000] MT7628-->Send DEAUTH - Reason = 3 frame  TO 50 29 f5 97 ad 4d
[68875.780000] MT7628-->MacTableDeleteEntry 1111: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[68875.800000] 7628: wireless sendEx event: 8c04
[69476.664000] MT7628-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1374) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[69476.688000] MT7628-->MWDSAPPeerEnable: ifIndex: 4
[69476.716000] MT7628-->RRM_EnqueueNeighborRep() : send Neighbor RSP
[69477.184000] MT7628-->Rcv Wcid(2) AddBAReq
[69477.192000] MT7628-->Start Seq = 00000010
[69478.260000] MT7628-->2d, flush one!
[69478.724000] MT7628-->2f, flush one!
[69479.020000] MT7628-->36, flush one!
[69479.156000] MT7628-->3c, flush one!
[69479.328000] MT7628-->40, flush one!
[69479.692000] MT7628-->4a, flush one!
[69480.928000] MT7628-->4f, flush one!
[69484.252000] MT7628-->c58, flush one!
[69484.320000] MT7628-->87, flush one!
[69486.020000] MT7628-->9b, flush one!
[69487.200000] MT7628-->a0, flush one!
[69488.308000] MT7628-->APPeerProbeReqAction 896 probe.rssi = 17
[69492.188000] MT7628-->cf, flush one!
[69492.328000] MT7628-->d3, flush one!
[69492.512000] MT7628-->d6, flush one!
[69493.724000] MT7628-->df, flush one!
[69496.308000] MT7628-->e1, flush one!
[69498.236000] MT7628-->e2, flush one!
[69499.568000] MT7628-->102, flush one!
[69501.148000] MT7628-->10e, flush one!
[69501.384000] MT7628-->11e, flush one!
[69501.796000] MT7628-->123, flush one!
[69502.048000] MT7628-->127, flush one!
[69515.752000] MT7628-->ap_cmm_peer_assoc_req_action(1374) - MBSS(4), receive ASSOC request from 50:29:f5:97:ad:4d. Send response (Status=0)
[69515.776000] MT7628-->MWDSAPPeerEnable: ifIndex: 4
[69515.912000] MT7628-->RRM_EnqueueNeighborRep() : send Neighbor RSP
[69823.808000] MT7628-->ageout 50:29:f5:97:ad:4d after 300-sec silence
[69823.820000] MT7628-->Send DEAUTH - Reason = 3 frame  TO 50 29 f5 97 ad 4d
[69823.832000] MT7628-->MacTableDeleteEntry 1111: call RtmpOSWrielessEventSendExt to send msg RT_WLAN_EVENT_EXPIRED
[69823.852000] 7628: wireless sendEx event: 8c04
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:281:        sync_get_info begin()
sync_get_compatible_info
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:350:        sync_get_info end()
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:355:        sync_get_cfg begin()
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:438:        sync_get_cfg end()
[76250.092000] MT7628-->8c, flush one!
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:281:        sync_get_info begin()
sync_get_compatible_info
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:350:        sync_get_info end()
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:355:        sync_get_cfg begin()
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/sync.lua:438:        sync_get_cfg end()

ผมไม่ทราบ user/password เข้า shell ครับ