วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Linksys AM300-Annex A

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL Router
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องประกอบด้วยไอซีหลายตัวโดย CPU มี Heatsink ติดอยู่ ทำให้ไม่รู้ว่าเบอร์อะไร แต่ Boot Loader เขียนว่า AR7200 ครับ
ภายในเครื่อง
ISSI IS42S16400B -> 8 MB SDRAM
ISSI IS42S16400B
TL594C -> 4 Pulse-Width-Modulation Control Circuit
TL594C
ใต้บอร์ดมีไอซี Flash Memory อยู่
ใต้บอร์ด
MXIC MX29LV160CBTC -> 16M-BIT [2Mx8/1Mx16] CMOS SINGLE VOLTAGE 
3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC MX29LV160CBTC
พอร์ต JTAG และพอร์ต Serial ความเร็ว 115200
JTAG & Serial Port
Boot Message
=======================================================================
 TI ADSL AR7200(OHIO) Loader 0.01 build Nov 21 2005 11:14:39
                    Broad Net Technology, INC.
=======================================================================
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found

Copying boot params.....DONE

Press Space Bar 3 times to enter command mode ...
Flash Checking  Passed.

Unzipping firmware at 0x94000000 ...
Unzipping program from bank 3...done
In C_Entry() function ...
install_exception
sys_irq_init() ...
Unzip WEB image ...
Image[1] at 0xB0040000, len = 583246
Image[2] at 0xB00CE800, len = 42024
Image[3] at 0xB00D9000, len = 218478
Unzipping from B00CE800 to 94794000 ... [ZIP] done
Uncompressed size = 223102
##### _ftext      = 0x94000000
##### _fdata      = 0x941ACEF0
##### __bss_start = 0x941EC8D8
##### end         = 0x94726BBC
##### Backup Data from 0x941ACEF0 to 0x94746BBC~0x947865A4 len 260584
##### Backup Data completed
##### Backup Data verified
[INIT] System Log Pool startup ...
[INIT] MTinitialize ..
userclk_init() ...
Runtime code version: 1.19.04
System startup...
[INIT] Memory COLOR 0, 580000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 2, 325480 bytes ..
DSL HAL Version: 07.02.01.00
Ohio250 detected
set dspfreq 250Mhz
Ohio clock boost 25RԤ▒hU▒▒eJU*U▒j*▒▒▒▒▒▒▒▒▒B▒)jRԨ+▒▒ו▒▒▒▒%▒▒▒}▒▒▒▒R▒▒
                                                                     %▒be▒▒▒▒ѽ▒▒▒▒с▒▒j▒сj▒▒▒▒2▒չ▒)j▒Uс2▒▒͡▒j▒▒▒▒▒b▒▒▒с▒▒▒▒▒с▒▒Ʌ▒▒ѕ▒́2▒չ▒▒


                                                       R▒$▒▒▒֋V$W▒▒▒Z▒K▒r▒▒R▒4UK▒▒▒▒rյ▒▒▒▒R▒U
             ▒:5▒▒▒▒RԄ*▒▒W,▒YH▒Y▒▒Z▒K▒▒
                                       ▒▒▒
manu_id=00C2 chip_id=2249
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found

my CFGVersionMagic = 33343536, old CFGVersionMagic on flash = 33343536
my CFGsize = 78016, my CFGDescSize = 12693
my Version = 1.19.04, Version on flash= 1.19.04
CFGsize on flash = 78016, CFGDescSize on flash = 12693

manu_id=00C2 chip_id=2249
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
OldCfgHexSize:4495
Unzipping from 943267F4 to 9432364C ... [LZMA] done
Uncompressed size = 12691
Tail : END_III_Config_t

Size of Old CFG_DESC is :12691!!!
useCfgDesc:1
MyCfgHexSize:4495
Unzipping from 943224A4 to 9431F2FC ... [LZMA] done
Uncompressed size = 12691
Size of my CFG_DESC is :12691!!!
Tail : END_III_Config_t

useCfgDesc:3

Restore Config file from ver:1.19.04!!!

default route: 0.0.0.0
BufferInit:
BUF_HDR_SZ=48 BUF_ALIGN_SZ=8 BUFFER_OFFSET=112
BUF_BUFSZ0=384 BUF_BUFSZ1=1872
NUM_OF_B0=0 NUM_OF_B1=450
BUF_POOL0_SZ=0 BUF_POOL1_SZ=864000
sizeof(BUFFER0)=432,sizeof(BUFFER1)=1920
*BUF0=0x944840c0 *BUF1=0x943b11b0
Altgn *BUF0=0x944840c0 *BUF1=0x943b11b0
End at BUF0:0x944840c0, BUF1:0x944840b0

BUF0[0]=0x944840c0 BUF1[0]=0x943b11b0

buffer0 pointer init OK!
buffer1 pointer init OK!
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 0 ip = 127.0.0.1

MAC Address: 00:1c:10:ea:25:ed
Memory request 2072 left 297928 ptr 9426123C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B426123C size:2072
MAC0 [RX=128 TX=1]: Internal PHY
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 1 ip = 192.168.3.1

Init SAR ifno:3 chan:0 VPI/VCI:1/32
Init PDSP ...
Init PDSP done.
Memory request 552 left 297376 ptr 94261A54
Call tn7sar_malloc() addr:B4261A54 size:552
[aal5->os]2.IsrRegister(OsDev:941ecc78, halIsr:94111b84, Interrupt:15)
[aal5]halControl(HalDev:946af294, Key:OamMode, Action:Set, Value:94746a2c)
[aal5]halChannelSetup(HalDev:946af294, HalCh:94746970, OsSetup:00000000)
  [aal5 Inst 0, Ch 0] Config Dump:
    TxNumBuffers  :00000128, TxNumQueues :00000002
    RxNumBuffers  :00000128, RxBufSize   :00001582
    TxServiceMax  :00000032, RxServiceMax:00000016
    RxBufferOffset:00000000, DaMask      :00000001
    CpcsUU        :00000000, Gfc         :00000000
    Clp           :00000000, Pti         :00000000
    Priority      :00000002, PktType     :00000000
    Vci           :00000032, Vpi         :00000001
    TxVc_CellRate :00015625, TxVc_QosType:00000002
    TxVc_Mbs      :00015625, TxVc_Pcr    :00015625
    TxVc_AtmHeader:01049088
InitTcb(CH:0): tcbsize:48 allsize:6160 num:128
Memory request 6160 left 291216 ptr 94261C7C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B4261C7C size:6160
Memory request 6160 left 285056 ptr 9426348C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B426348C size:6160
InitRcb(CH:0): rcbsize:64 allsize:8208 num:128
Memory request 8208 left 276848 ptr 94264C9C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B4264C9C size:8208
Call halChannelSetup(), Ch:0
(HalCh->TxVc_VpOffset)=00000000
(HalCh->RxVc_VpOffset)=00000000
Install SAR handler ...
MAC Address: 00:1c:10:ea:25:ee
Interface 3 ip = 192.168.3.1

usb_init: Create UsbTimerTask 1
stop polling...2136, 0
usb_init: PeriodTimer:7, Resource:51, numTicks:6
USB Device up
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 20 ip = 192.168.3.1

ruleCheck()> Group: 0,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 2,  Error: Useless rule index will be truncated
CBAC rule format check succeed !!
reqCBACBuf()> init match pool, Have: 1000
Memory Address: 0x946df538 ~ 0x946e62b4
reqCBACBuf()> init timeGap pool, Have: 10000
Memory Address: 0x946e62b4 ~ 0x94717008
reqCBACBuf()> init sameHost pool, Have: 2000
Memory Address: 0x94717008 ~ 0x94726a28
CBAC rule pool initialized !!
Init NAT data structure
RUNTASK id=2 if_task if0...
RUNTASK id=3 if_task if1...
RUNTASK id=4 if_task if3...
RUNTASK id=5 if_task if20...
RUNTASK id=6 timer_task...
RUNTASK id=7 conn_mgr...
RUNTASK id=8 period_task...

========== ADSL Modem initialization OK ! ======

RUNTASK id=9 dhcp_clt...on interface 3
[absread] flash_init: RAM's limitation is 8M
Found PFS image@94794000, uncompressed by boot-code!!
httpd: listen at 192.168.3.1:80
HTTPD TIMER_RESOURCE:5, FS_RESOURCE:6
RUNTASK httpd...

[ht_MultiLoginInit] gSetting.ht_config.MultiLoginIP_num = 0
saveSize=78016
CFGHEXSIZE=4503
gSetting CFGsize = 78016, gSetting CFGDescSize = 12693

manu_id=00C2 chip_id=2249
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
erase from location b0020000 done
erase from location b0030000 done
write length 14257
012345RUNTASK id=12 dnsproxy...
RUNTASK id=13 snmp_task...
RUNTASK id=14 rip...
RUNTASK id=15 ripout...
UPnP is disabled
Starting Multitask...
Initializing DSL interface ...
Install ADSL handler ...
Image[1] at 0xB0040000, len = 583246
Image[2] at 0xB00CE800, len = 42024
Image[3] at 0xB00D9000, len = 218478
Begin DSP firmware Download ...
Section count 214
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f9c00 Section Length: 20864
Special CO Profile found
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f2e00 Section Length: 12300
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8000 Section Length: 1186
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8800 Section Length: 4172
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147ffc00 Section Length: 924
OVERLAY PAGE #3 LEN=48736
OVERLAY PAGE #7 LEN=12960
OVERLAY PAGE #1 LEN=57952
OVERLAY PAGE #2 LEN=23968
OVERLAY PAGE #4 LEN=16608
OVERLAY PAGE #5 LEN=9856
OVERLAY PAGE #6 LEN=22208
OVERLAY PAGE #9 LEN=42208
OVERLAY PAGE #10 LEN=35840
OVERLAY PAGE #8 LEN=2080
Wrote Image; Overlay Pages:11  Profiles:5
POTS Service
DSL phy feature : 0 defined, 1000
DSP Firmware Download completed.
Set DSP to 250MHz ...
Modem Co
TC_NOSYNC
[Overlay Page Done  7]
de: 07.02.03.00
Train Mode: 0xff
Training Mode: MMODE
RUNTASK id=16 UCPServer...
MTstart2() begin  ...
init psock cnt=-1380188803
[dhcp_clt] close DHCP Clinet task, no interface needs dhcp client
[Overlay Page Done  1]
TRAP(coldStart) : send ok!


====== console mode ======
  shift-0: enable debug
  ENTER  : show this help
==========================
Running Console Debug... !!!======= Console Debug =======
 (1)   Alert Mail Testing
 (2)   Web Upgrage
 (3)   Write Web
 (4)   Firmware Upgrage
 (5)   Write Firmware
 (6)   Warm Reboot
 (8)   Show B0,B1 Mem pool
 (9)   Toggle AAL5 Frame Dumping
 (a)   <MENU> gConfig
 (b)   <MENU> gSetting
 (c)   <MENU> DHCP Client
 (d)   <MENU> Dial
 (e)   <MENU> Ethernet
 (f)   <MENU> Firewall
 (g)   <MENU> Enable ADSL debug information
 (p)   <MENU> PPPoE
 (s)   <MENU> System
 (x)   Exit
 (?)   Help
=============================
[Debug]:

Linksys WPS54GU2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ Wireless 54 Mbps พร้อมด้วยฟังก์ชัน Print Serverตัวเครื่องภายนอก
วงจรภายในเครื่องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ บอร์ดหลักกับบอร์ดการ์ด Wireless เชื่อมต่อกันผ่านพอร์ต mini-pci
ภายในตัวเครื่อง
ในบอร์ดหลักมีไอซีดังนี้
BRECIS MSP2007-CA-A2 -> CPU
BRECIS MSP2007-CA-A2
NEC uPD720101F1 -> USB2.0 HOST CONTROLLER 
NEC uPD720101F1
DAVICOM DM9161E -> 10/100 Mbps Fast Ethernet Physical Layer Single Chip Transceiver
DAVICOM DM9161E
9435M -> Surface Mount P-ChannelEnhancement Mode MOSFET
9435M
FP5452 -> DUAL PWM CONTROL IC WITH SCP/DTC FUNCTION
FP5452
7805 -> 3-Terminal 1 A Positive Voltage Regulator
7805
AO4U -> ???
AO4U
ใต้บอร์ดหลัก
V54C316162VCT6 -> 200/183/166/143 MHz 3.3 VOLT, 4K REFRESH ULTRA HIGH PERFORMANCE 1M X 16 SDRAM 2 BANKS X 512Kbit X 16
V54C316162VCT6
MXIC MX29LV800TTC-70 -> 8M-BIT [1Mx8/512K x16] CMOS SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC MX29LV800TTC-70
Attansic AT7601F -> Printer Port Controller
Attansic AT7601F
74AHC08 -> QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
74AHC08
พอร์ต Serial ของเครื่องอยู่ที่ขา TP7 TP8
พอร์ต Serial
การ์ด Wireless
บนการ์ดมีไอซีหลักๆ คือ
ISL3880IK -> Wireless LAN Integrated Medium Access Controller with Baseband Processor
ISL3880IK
AT64A -> ??
AT64A
ISL6414IR -> Triple Output, Low-Noise LDO Regulator with Integrated Reset Circuit
ISL6414IR
ISL3686AIR -> Direct Down Conversion Transceiver
ISL3084IR -> PRISM 5GHz VCO
ISL3980IR -> Power Amplifier
ไอซีบนการ์ด
ด้านหลังการ์ด
Boot Message 

UART initialized

Copyright (c) 2001,2002 BRECIS Communications Corporation80001da8
now in boot.c: C_Entry  GetNVFromFlash copied data  go to main.bin
UART initialized

Copyright (c) 2001,2002 BRECIS Communications Corporation80002370GetNVFromFlash copied data  DMA Burst = 64

Reading MAC Registers for MAC #  0
  ------------------------------------------------  Configuration Information for MAC: 0
rxBdCount       = 150
txBdCount       = 150
FDAPtr          = 0xa035e690
FDAPtrCur       = 0xa035e690
BLFrmPtr        = 0xa035e1d0
TxFrmPtr        = 0xa0355530
TxFrmPtrCur     = 0xa0355530
TxFrmPtrFreeBuf = 0xa0355530
-------------------------------------------------  Phy INitDisable PromiscMode if_reset register 00007001 if_reset register 00003110
  38901260 02980000 02800001 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000801 00001260
00000000 000000DC 00000000 1C0A0100
00008080 00000000 Card detect error 17
  00351033 02100000 0C031043 00800800
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00351033
00000000 00000040 00000000 2A010100
7E020001 00000000 Card detect error 19cardmode: 1
dtimperiod: 1 channel: 6
bsstype: 1 wep: 0 authen: 1 filter: 0
wds: 0 ssid: 7 linksys psm: 0xa0388070 98304profile: 2
 Client Mode --> 1 Client Mode --> 1TX Rate = auto
ผลการตอบสนองเมื่อกดปุ่มต่างๆ 
ปุ่ม g
---------------------------------------------------  Displaying PHY Registers.  PHY Register at Offset 0 = 0x1000
PHY Register at Offset 1 = 0x7809
PHY Register at Offset 2 = 0x0181
PHY Register at Offset 3 = 0xB881
PHY Register at Offset 4 = 0x01E1
PHY Register at Offset 5 = 0x0000
PHY Register at Offset 6 = 0x0000
PHY Register at Offset 7 = 0x0000
PHY Register at Offset 8 = 0x0000

Reading MAC Registers for MAC #  0
Reading MAC Register DMA_CTL      0x00   0x0008E040
Reading MAC Register TXTHRSH      0x08   0x000005EA
Reading MAC Register TXPOLLCTR    0x0c   0x00000080
Reading MAC Register BLFRMPTR     0x10   0xA035E1D0
Reading MAC Register RXFRAGSIZE   0x14   0x00040000
Reading MAC Register INT_EN       0x18   0x005E0000
Reading MAC Register FDA_BAS      0x1c   0xA035E690
Reading MAC Register FDA_LIM      0x20   0x580010C0
Reading MAC Register INT_SRC      0x24   0x00000000
Reading MAC Register PAUSECNT     0x30   0x00000000
Reading MAC Register REMPAUCNT    0x34   0x00000000
Reading MAC Register TXCONFRMSTAT 0x38   0x002E7A90
Reading MAC Register MAC_CTL      0x40   0x00008000
Reading MAC Register ARC_CTL      0x44   0x00008016
Reading MAC Register TX_CTL       0x48   0x00000001
Reading MAC Register TX_STAT      0x4c   0x00000000
Reading MAC Register RX_CTL       0x50   0x00000001
Reading MAC Register RX_STAT      0x54   0x3E000000
Reading MAC Register MD_DATA      0x58   0x00000000
Reading MAC Register MD_CA        0x5c   0x00000008
Reading MAC Register ARC_ADR      0x60   0x00000004
Reading MAC Register ARC_DATA     0x64   0xD01DA021
Reading MAC Register ARC_ENA      0x68   0x00000001
Reading MAC Register MISS_CNT     0x7c   0x00000000statusReg=0000ff03, causeReg=3000001c, vadr=6846fcbb, pcrec=800714bc
  ZERO = 00000000,     AT = bc000100,     V0 = b8600000,     V1 = 00000033
    A0 = 8009eaa8,     A1 = 0000000d,     A2 = 8009eaa7,     A3 = 00000001
    T0 = 803ffdd4,     T1 = 0000ff01,     T2 = 80074488,     T3 = 00000000
    T4 = 00000020,     T5 = 00001700,     T6 = 00170000,     T7 = 800771e2
    S0 = 80369fd0,     S1 = 00000000,     S2 = 00000000,     S3 = 00000000
    S4 = 00000000,     S5 = 00000000,     S6 = 00000000,     S7 = 00000000
    T8 = 00000004,     T9 = 8009f944,     K0 = 00000000,     K1 = 00000000
    GP = 8009fb8e,     SP = 803fff28,     FP = 00000000,     RA = 800714b0
    HI = 000003e8,     LO = 00000053, STATUS = 0000ff03,     PC = 800714bc
 K1TMP = 00000000,  CAUSE = 3000001c,  BADVA = 6846fcbb,    N/A = 00000000
 EPC = 800714bc Processor halting
 ปุ่ม l 
[00][00]
pointer = 8037A540
ปุ่ม m
Device INT = 00800000 INT IDENT  = 80004000
INT ACK    = 80004000 INT ENABLE = 0000001E
Control BLK= A03A0570 DM Base    = 00036000
Ctrl/Sts   = 20004400
 
ปุ่ม p
link state[01][02][00][00][00][01][00][00][00][00][00][04][00][00][00][00]
ปุ่ม q
 main
CB drv Qs: [8][0][0][0][32][28]
CB dev Qs: [0][0][0][0][28][28]
ปุ่ม t
System Time = 1576
ปุ่ม  v
 Version : 1.0.3.0
ปุ่ม  d
 Current DOT11_OID_STATE 0
 fail [01][03][10][00][00][02][00][00][00][00][00][22][01][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
 fail [01][03][1c][00][00][42][00][00][00][00][00][3c][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
ปุ่ม  c
[00][00][00][00][00][00]
current channel = 00000001 

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Debrick Zyxel P660HN-T1A ซ่อมอาการเปิดติดแต่ไม่ทำงานเนื่องจากเฟิร์มแวร์พัง

คราวก่อนผมได้เขียนเรื่องการซ่อมอาการเสียไปครั้งนึงแล้วโดยใช้ ftp ใน ลิงค์ นี้ครับ แต่เราเตอร์ตัวที่ผมได้มามันเข้าได้แค่ถึง BootLoader ทำให้ใช้วิธีนั้นไม่ได้ ก็เลยหาวิธีทำไปทำมาใช้ได้ เลยเขียนไว้กันลืมหน่อยครับ


วิธีนี้ผมลองกับรุ่นขายปลีกอย่างเดียว รุ่นที่แถมมากับเน็ต TRUE ยังไม่ได้ลอง2 รุ่นนี้ฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันนะครับ

ขั้นตอนการทำต้องแกะเครื่องเพื่อเข้าถึงพอร์ต Serial ตามรูปล่าง
พอร์ต Serial
เวลาต่อใช้  3 ขาคือ RX TX GND โดยระดับแรงดันไม่เกิน 3.3v ต่อเข้ากับพอร์ต Serial ของคอมพิวเตอร์ ขั้นต่อไปคือ 
  • เปิดโปรแกรม Hyper Terminal เรียกใช้ COM Port ที่เชื่อมกับเราเตอร์ ตั้งความเร็วพอร์ตที่ 115200 
  • จ่ายไฟให้เราเตอร์ จะปรากฎข้อความ  พอข้อความ "Press any key to enter debug mode within 3 seconds." ขึ้นมาให้กด Enter 1 ครั้ง เครื่องก็จะเข้า BootLoader โดยขึ้นข้อความ "Enter Debug Mode"
Bootbase Version: VTC_SPI1.8 | 2010/4/8 09:32:52
RAM: Size = 16384 Kbytes
DRAM POST: Testing: 16384K
OK
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000

RAS Version: 3.40(BYF.11)b1

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
........
Enter Debug Mode

  •  พิมพ์คำสั่ง ATUR และกด Enter จะขึ้นข้อความ 
ATUR
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
C

  • พอตัว "C" ขึ้นมาให้คลิกเมาส์ที่เมนู Transfer -> Send File... ดังรูปเพื่อส่งเฟิร์มแวร์ไปยังเราเตอร์  

เข้าเมนูส่งไฟล์

  • กด Browse เพื่อเลือกเฟิร์มแวร์ที่เราใช้ โดยผมใช้ตัวนี้ครับ 340BYF11B1 ส่วน Protocolให้เลือกเป็น Xmodem แล้วกด Send

เลือกไฟล์และ Protocol

  • รอให้ส่งเฟิร์มแวร์เสร็จ

ส่งเฟิร์มแวร์หาเราเตอร์
  • หลังส่งเสร็จตัวเราเตอร์จะทำการเขียนเฟิร์มแวร์จะข้อความแสดงความคืบหน้าขึ้นมา ให้รอซักพักจนกว่าข้อความขึ้นคล้ายๆ ด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้นครับ
ATUR
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
CCCCCCCCC
Total  1645696 bytes received.

Erasing
Erase OK!

..................................................

OK

System Reboot...

Bootbase Version: VTC_SPI1.8 | 2010/4/8 09:32:52
RAM: Size = 16384 Kbytes
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000

RAS Version: 3.40(BYF.11)b1

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................Copyright (c) 1994 - 2010 ZyXEL Communications Corp.
spSysStart: spRead() failed

Default Romfile reset...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erase OK!

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erase OK!

OK

System Restart...


Bootbase Version: VTC_SPI1.8 | 2010/4/8 09:32:52
RAM: Size = 16384 Kbytes
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000

RAS Version: 3.40(BYF.11)b1

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................Copyright (c) 1994 - 2010 ZyXEL Communications Corp.

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...
initialize ch = 0, TC2104ME,  TC2206, ethernet address: 50:67:f0:e6:5b:24
initialize ch = 1,
Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

CPE will reboot because Wifi parameters changed.

Bootbase Version: VTC_SPI1.8 | 2010/4/8 09:32:52
RAM: Size = 16384 Kbytes
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000

RAS Version: 3.40(BYF.11)b1

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................Copyright (c) 1994 - 2010 ZyXEL Communications Corp.

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...
initialize ch = 0, TC2104ME,  TC2206, ethernet address: 50:67:f0:e6:5b:24
initialize ch = 1,
Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queuePhyMode = 9
ethernet address: 50:67:f0:e6:5b:24
tcphy[3]: Link-up at 100F. tx_amp_save=0.
tcphy[3]: boosten=1 agccode=9 zfgain=8 ch_idx=41 snr=3

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done

==>natTableMemoryInit
<==natTableMemoryInit
*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* initRadiusSocket[0]: bind socket to 2050 OK

*DOT1X* initRadiusSocket[1]: bind socket to 2051 OK

*DOT1X* initRadiusSocket[2]: bind socket to 2052 OK

*DOT1X* initRadiusSocket[3]: bind socket to 2053 OK

*DOT1X* register socket ok  - iface-0

*DOT1X* register socket ok  - iface-1

*DOT1X* register socket ok  - iface-2

*DOT1X* register socket ok  - iface-3
                                     ANNEXAL
DNS Hijack switch is 1.
Success!NAT session reserved is 512,protocol is 2,port is 80!
WSC_MANUFACTURE is ZyXEL now
AP_WSC_DEVICE_NAME is P-660HN-T1A now
AP_WSC_MODEL_NAME is P-660HN-T1A now
now autocwmppara is off
Testlab 10
set try multimode number to 3 (dropmod
Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!
e try num 3)
aargeD flag=2 (0:
 Erasing 4K Sec2tor...
D=511)

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queuePhyMode = 9

 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queue
 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queue
 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queue
 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queue
 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queue
Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...
set default customer parameters OK!

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...
Syncookie switch On!
Press EN
*DOT1X* radiu.s_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* register socket ok  - iface-0

*DOT1X* register socket ok  - iface-1

*DOT1X* register socket ok  - iface-2

*DOT1X* register socket ok  - iface-3

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แถมอีกอย่างคือ
ชุดคำสั่งที่ใช้ได้ใน BootLoader ของเราเตอร์ ครับ

======= Debug Command Listing =======
AT          just answer OK
ATHE          print help
ATBAx         change baudrate. 1:38.4k, 2:19.2k, 3:9.6k 4:57.6k 5:115.2k
ATENx,(y)     set BootExtension Debug Flag (y=password)
ATSE          show the seed of password generator
ATRLx         display the 32-bit value of address x
ATGO(x)       run program at addr x or boot router
ATGR          boot router
ATRTw,x,y(,z) RAM test level w, from address x to y (z iterations)
ATSH          dump manufacturer related data in ROM
ATTD          download router configuration to PC via XMODEM
ATUR          upload router firmware to flash ROM
ATLC          upload router configuration file to flash ROM
ATXSx         xmodem select: x=0: CRC mode(default); x=1: checksum mode
ATLD          Upload Configuration File and Default ROM File to Flash
ATCD          Convert Running ROM File to Default ROM File into Flash