วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

EZVIZ CS-TY2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นกล้อง IP รองรับการบันทึกใน Cloud (ต้องซื้อเพิ่ม) และบันทึกลง Micro SD-Card 
สามารถ Stream มาคอมพิวเตอร์โดยใช้ Protocol RTSP ซึ่งผมใช้โปรแกรม VLC ในการดูภาพ 
URL ที่ใช้คือ rtsp://admin:{Verification Code}@{ip address}:554/H.264 
เช่น ipaddress = 192.168.1.100, Verification Code = ASDFGH 

URL จะเป็น rtsp://admin:ASDFGH@192.168.1.100:554/H.264
VLC
จะได้ Video Full HD Codec:H264
Codec

มาต่อด้วยการแกะหล้องนะครับ โดยตัวกล้องไม่ใช้นอต เราสามารถงัดล็อคพลาสติคมาได้เลย
ด้านหน้า
ด้านหลัง

ด้านหลังมีพอร์ต Micro USB สำหรับไฟเลี้ยง และพอร์ต LAN 100M 

ใต้กล้อง
เมื่อแงะฐานกล้องออกมาจะเจอกับ PCB ย่อยสำหรับต่อ LAN, Power มีลำโพง และมี Step Motor สำหรับหมุนกล้องซ้าย-ขวา
ข้างในฐานกล้อง
ใน PCB ย่อยมี Transformer ของ LAN อยู่
PCB ย่อย
Code ของ PCB จะเป็น CS-25061 REV1.1
ใต้ PCB ย่อย
ในส่วนของอีกด้าน ไม่มีชิ้นส่วนอะไรอยู่

ในตัวกล้อง
ภายในตัวกล้องมี PCB หลัก, Step Motor สำหรับหมุนกล้องบน-ล่าง, LED, IR และ Microphone
PCB หลัก
ชิ้นส่วนต่างๆใน PCB หลักมีดังนี้
รายละเอียดอุปกรณ์
ชิพแต่ละตัวคือ
25L6433F
MXIC MX25L6433F -> 64Mb bits Serial NOR Flash memory
MS41919
RM MS41919 -> Lens driver chip for network cameras and surveillance cameras
8201F
RPCom 8201F -> น่าจะเป็น 10/100M Single Chip PHYceiver (อ้างอิงมาจาก Realtek RTL8201F เนื่องจากหา datasheet ของเบอร์นี้ตรงๆ ไม่พบ แต่พบว่า Package ละจำนวนขาของชิพเท่ากัน)
PCB หลักด้านหลัง
ด้านหลังมีอุปกรณ์ดังนี้
ชิพใน PCB
มีชิพ 2 ตัวคือ CPU กับ WIFI
SoC
EZH4236C UFM782-1 F2103 13 -> SoC ตัวนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอ แต่ที่ดูจาก Boot Message จากพอร์ต UART น่าจะมี RAM ในตัวแบบ DRAM ขาด 64MB
RTL8188FTV
Realtek RTL8188FTV -> 802.11b/g/n 2.4G 1T1R single-chip that integrates Wireless LAN (WLAN) and a network USB interface (USB 1.0/1.1/2.0 compatible) controller

ผมได้ต่อพอร์ต UART เพื่อดูการทำงานของ Software โดย UART ตั้งค่า 115200 8n1
จากที่อ่านดู กล้องตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ RT-Thread มี RAM 64MB Flash 8MB ตัว Bootloader เป็น U-Boot

Boot Message
ROM:    Init DDR..Training done.
R

U-Boot 2010.06-svn104838 (Dec 26 2020 - 14:20:17)

DRAM:  64 MiB
MMC:   FH_MMC: 0
master [ctl : mem] = [0 : 0]
SF: Got idcode c2 20 17 c2 20
product name:CS_XP1
Using SZ_8M TYPE_RT flash partition choice.
MMC FLASH INIT: No card on slot!
No mmc storage device found!
load_update_file fail
Net:   fh_gmac_initialize
FH EMAC
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  0
load rt app

header_data.u32Magic is 0xa7b4c9f8
header_data.u32header_len  is 0x10
header_data.u32RawDataLen is 0x91000
Done load!
Thread Operating System3.1.3 build Mar  3 2021 - 11:30:54
SDK V2.1.2-g100a56b
svn version is 108707
DSP_FASTBOOT1_StartVpu OK! 0
[SFUD] Find a Micronix MX25L6405D flash chip. Size is 8388608 bytes.
[SFUD] fh_flash flash device is initialize success.
[I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer(V0.4.0) initialize success.
fl_load_disp_text code_index: 6
get_code_part_info part_idx: 6
load_code part_idx: 6
efuse_clk warning:  div failed 7
VBus loaded: 255 out blocks, 255 in blocks
##exe sd card mmcsd_detect:939 sd_hw_power off
##exe try detect SD card
[I/DFS] Device File System initialized!

mtd7 File System initialized!
lwIP-2.0.2 initialized!
[I/SAL_SKT] Socket Abstraction Layer initialize success.
get_init_mac_addr: 78:a6:a0:78:8c:27
ac_mclk warning:  div failed 3
--- main_init ycm ---
wait for jffs fs...
fourth_driver_init ok...
[LIBSYS INFO]: NEW Libsys svn version is [106412] @ product_type 1545
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 8
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 5
##exe detect SD card start mmcsd_detect:983
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
##exe detect mmc card start mmcsd_detect:1015
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
===>go OFFLINE mmcsd_detect:1048
##exe mmcsd_detect:1135
set_stor_state state=0
motor init success
[LIBSYS INFO]: Libsys init ok!
set_support_sd : 1
set_support_led:1
set_dft_ap_mode !!!
[wdt] set topval: 9, top_s: 30
[wdt] set topval: 9, top_s: 30
[LIBSYS INFO]: watchdog_init success
[01 16:55:52][OTHER][ERROR]set_ap_enable !!!
GenerateDefaultBootParam_XP1
init_boot_params ret=0  [2]
init_core_info ret=0
dev_log_start_task begin
dev_log_start_task ret 0
[LIBSYS INFO]: libsys_manage thread start......
start dev log ctrl!
log_mem_size: 16384
log file num 1
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
log file num 2
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
log file num 3
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
>>> filename: log_F83759625.20210731132941
log file num 4
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
>>> filename: log_F83759625.20210731175525
>>> filename: log_F83759625.20210731132941
log file num 5
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
>>> filename: log_F83759625.20210731175525
>>> filename: log_F83759625.20210731132941
>>> filename: log_F83759625.20timer_add_element id:1
check_boot_key_event NOT RESET_KEY_DOWN [1]
[01 16:55:52][DEVLOG][ERROR]zone:165 timzezone[-5:0], Dst enable:1, DSTBias:60, tz_index:180, start[3-2-0-2],end[11-1-0-2]
init_config_field [0] encrypt_cfg 44, hiksdk_cfg 3192, disk_cfg 4, ezvizcfg 1364, reccfg 720, device_cfg 276
dsp_cfg 1576, isp_cfg 48, alarm_cfg 5056, time_cfg 52, network_cfg 904, preview_cfg 8, bsp_cfg 16, sadp_cfg 20
pt_cfg 2204
version_cfg.version=256
ezvizcfg.foreign.tz_index 180
init enable_voice_plan!
 [01 16:55:52][CONFIG][ERROR]config_load_all, file /devinfo/ipc_db
humanoid_filter_enable:0
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]config_read_record_cfg enable_allday_rec=0!
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]read config enable_picture_video=2!
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]read ezvizcfg enable_allday_rec[res0]=0!
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]on_read, read all config field success!
timer_add_element id:2
DB version = 1280
create_bcm_config_file
hwif dsp init beg
get_vitype[133]
get_lenstype lenstype=0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: lenstype=0, enAK7755=0 b_isp_stard=0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: lenstype=0, enAK7755=0, humidity = 0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: type=8195 res:num=2 [0x101b 0x1013] [0x1062 0x1063]
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: viwide vihigh[0x780 0x438] viwide vihigh[0x500 0x2d0]
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: vitype 2003, encChanCnt 2, device_type 165, bHaveMenu 0 b_fd:0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: viType 133, hdr_mode 0, image_viH 1080, image_viW 1920, original_viW 1920, original_viH 1080, dspMemSize 64
powerLineFrequencyMode = 0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: viStandard:4097 frame_rate 25
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init:    resolution  27
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: index 0, resolution 0x101b[27], streamType 1003, audioType 7, videoType 2, bps 917504, bpsType 0, fps f, IFrameInterval 60
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init:    resolution  1
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: index 1, resolution 0x1001[1], streamType 1003, audioType 7, videoType 2, bps 262144, bpsType 0, fps a, IFrameInterval 40
[dsp]***********************************************
[dsp]******************ezdsp SVN********************
[dsp]*************SVN VERSION IS 80785**************
[dsp]makeBuildDate year 2020 month 5 day 19 15:17:53
[dsp]***********************************************
[dsp]**********DSP_Sdk_Version_Show V2_1_1**********
[dsp][6666666]: pDspInitPara->boardType = 0x2003
ISP_Create start sensor_id=133
<ISP> isp stage 3 start
<ISP> inner_param->print_en 0
#############################
platform:rt_f6
version:10.0.20
build:
code:2685665280 release
#############################
<ISP> sensor_id = 133
<ISP> ISP_SmartIR_task_create!
<ISP> platform_start_isp success
ISP_Create end sensor_id=133
DSP_ISP_SensorIspInit end
[dsp]u32Width 1920 u32Height 1080 fps 0xf bps 917504 IFrameInterval 60
[dsp]stPicSize u32Width 1920 stPicSize u32Height 1080
210730185524
--log-- log start, file_size 3300 path:/log/log_F83759625.20210801133005
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
[dsp]u32Width 512 u32Height 288 fps 0xa bps 262144 IFrameInterval 40
[dsp]stPicSize u32Width 768 stPicSize u32Height 432
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
DSP_VENC_VencConfigMjpeg is nothing to do !
[dsp]this oversea type!,no human
[dsp]this oversea type!,no human
hwif dsp init end ret=0
BURN_TEST FALSE
ptz_init func_opt=0xe6
[CRYPTO] version: V2.1.2(ge1a3db0),build: 2019-12-25
HostSetAesSecretKey err=0
[dsp]venc_start_encode had started chan: 0
[dsp]rotate_check_init  done!
[01 16:55:52][PTZ][ERROR]recover p=132 t=10.
[01 16:55:52][PTZ][ERROR][Tilt_self_check]A ~~~
[01 16:55:52][PTZ][ERROR]open_pt_schedule_message~~~
[dsp]
***********mtd module info*********
[dsp]
mtd module flag[0] cur_Sensity_level 2  mtdSensity_level 220 delay_num 3
[dsp]config area info :ConfigAreaInfoCnt is 0
[01 16:55:52][PTZ][ERROR]~~~motor_run 65
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:0,angel:65,stop:0,speed:3
[dsp]venc_start_encode had started chan: 1
config_stand ISP_AE_ANTI_FLICKER_I val=0
[01 16:55:53][SENSOR][ERROR]value = 40000 map_val=40000 slow_shutter_mod = 0
[01 16:55:53][SENSOR][ERROR]config_hue value=50
1 hwif_dsp_register num=15
2 hwif_dsp_register num=15
0 func:0 0xa0269094
1 func:1 0xa02694f4
2 func:2 0xa02694cc
3 func:3 0xa02690d4
4 func:4 0xa0269114
5 func:5 0xa0269154
6 func:6 0xa0269194
7 func:7 0xa0269054
8 func:8 0xa02691d4
9 func:9 0xa0269214
10 func:10 0xa0269254
11 func:11 0xa0269464
12 func:12 0xa0269374
13 func:13 0xa02692d4
14 func:14 0xa0269294
register share memory type=6 size=1048576, malloc succ
hwif_rtc_read beg
hwif_rtc_read end
ispcfg.ccd.dayNightFilterType:2 input_mode:255
automode,cut to day!!!
rtl8188_wifi_init_attach registered done..
rt_hw_usbotg_init start
fh_otg_driver_probe start
pmu_reg set usb_tune done:0x76203344
Setting default values for core params
[WARNING]parameter out of range @API_ISP_SetGammaCfg pstGammaCfg->eYGammaBuiltInIdx= 182 | range=[0,15] | auto clip to 15
<ISP>  Reload isp params when icr change
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
[01 16:55:54][SENSOR][ERROR]image_style[2], day:1
day_night_init end
!!wifi begin init!!
wifi_driver_init_imp config SDIO and set firmware!
[lib8188f.a]w_start-467: build time: Nov 13 2020 09:51:05 (mode 0)
Using Buffer DMA mode
Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
hcd_init start
hcd regs before base(e0700000)
Init: Power Port (0)
rt_hw_usbotg_init end
new high speed USB device number 3 using
hik_wifi_preinit: enter
hik_wifi_preinit: pick=TH,len=2
hik_set_country country_code:TH,use default channel plan set .
##hik_set_country :: country_code:TH;rtw_channel_plan=20
loadparam-884: [wifi]disable 2.4G 40MHz
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:0,angel:65,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: verti++++++++TODO: _init_workitem not implemented!
++++++++TODO: _init_workitem not implemented!
TODO---rtw_rtnl_lock_needed
  line:2022TODO---dev_alloc_name line 2254
cal motor stop normally
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~nor:1,65,0
[01 16:55:55][PTZ][ERROR][Tilt_self_check]B degree[10]
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~motor_run 10
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:1,angel:10,stop:0,speed:3
thread RTW_CMD_THREAD enter...
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:1,angel:10,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: vertical motor stop noap_enable=0 sta_ssid=Solution Team sta_len=13 active=0 wired=0 mode=0
main ssid Solution Team
rmally
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~nor:1,10,0
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]=========== pt_type =========== [4] [132]
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 1  tmp 0x1
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]day/night Mirror=0 mode=-1, ret=0.
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~motor_run 350
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:0,speed:3
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]rotate_chk_notify_callback, chk_result = 2
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]motor_stop reverse:1, pt:0
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:0,stop:1,speed:0
MS419X9:stat:1
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]reverse_pt_by_dsp_rotate_check succ
[dsp]DSP_SEND_CMD_NotifyHostRotateCheckSuccess  rotate_check_flag 2
[dsp]pCtrl->out.is_Stop 1, is_Fake 1
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop abnormally, left_angle=316
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 0  tmp 0x0
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]~~~abnor:0,350,316
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]~~~dec: PAN[0]
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]ipc_pan_self_check 2
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 2  tmp 0x2
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]day/night Mirror=0 mode=-1, ret=0..
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]~~~motor_run 350
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:350,stop:0,speed:3
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]rotate_chk_notify_callback, chk_result = 2
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]motor_stop reverse:1, pt:0
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:0,stop:1,speed:0
MS419X9:stat:1
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]reverse_pt_by_dsp_rotate_check succ
[dsp]DSP_SEND_CMD_NotifyHostRotateCheckSuccess  rotate_check_flag 2
[dsp]pCtrl->out.is_Stop 1, is_Fake 1
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:350,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop abnormally, left_angle=316
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 0  tmp 0x0
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]~~~abnor:0,350,316
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]ipc_pan_self_check 4
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]~~~motor_run 350
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:0,speed:3
gen_wpa_ie-1570:group_cipher 16, pairwise_cipher 16
##wpa.c:pbkdf2_sha1_f:113
##wpa.c:pbkdf2_sha1_f:113
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]w_sta_cfg_ssid:Solution Team ok
init_hdisk_param lstInit beg
init_hdisk_param lstInit end
hdctril_init end
rtcp_init success.
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]init_metadata_mem packetlen = 1460
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]packetlen = 1460
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.base = 0xa152e024
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.totalsize = 93440
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.ridx = 0
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.widx = 0
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.packetlen = 1460
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.peer_packetlen = 1460
timer_add_element id:3
CRtspServer
StartServer
rtp_startport is 0
rtp_endport is 0
m_socket_family is AF_INET
pthreadSpawn start, the port is 554 change 10754
log_path: /devinfo/log/opensdk log_size: 102400 log_level: 3
talk_max_buf = 51200
cloud_max_channel 1
preview_link_max 4 channel_max_num 1 stream_max_num 3
playback_link_max 4
bLightreg:0 reg_mode1
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]config file exist,file len 708!
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]check_config_file file is same!
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_init lbs ip: litedev.sgp.ezvizlife.com, reg_mode 1
ezDevSDK_base_function_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]ezdev_set_sleep_status   enable:0
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:1
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:2
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:3
ezDevSDK_talk_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_alarm_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]alarm ezDevSDK_Common_Module_RedirectReg error, ret 7, command 4b0d
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:4
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]unlink mq /alarmPushMsgQ error
ezDevSDK_cloud_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]ezDevSDK_cloud_init method:1
[08-01 16:55:57][1][a081c224]unlink mq /ezdev_cloudRecordMSGQ error, errno 2
[08-01 16:55:57][1][a081c224]ezdev_video_rec_init 16624, channel 2
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_preview_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]preview_init enter, link_max 4 channel_max_num 1 stream_max_num 3
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:5
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_playback_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_ptz_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_special_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_smart_control_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_Start
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]recv_msg_from_sdk_thread begin
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_init end ret 0
timer_add_element id:4
set net_conns cb over
alarm_init,alarm_is_decouple_mode:0 g_stAlmInfo num=21 mem_size=17KB
timer_add_element id:5
timer_add_element id:6
[01 16:55:58][SDKCMD][ERROR]swm_set_enc_part enc=/dev/mtd3
sadp_init, version V5.3.0
timer_add_element id:7
[01 16:55:58][BASE][ERROR]start net_broken_probe_task
timer_add_element id:8
set_dev_capability begin
kernel version = 0-0-0
kernel kern_svn_build_no = 0
update_flag = 522002002115000001
set_dev_capability end
sdk_set_ezviz_callback get_register_status:0xa01b8f1c set_ezviz_address:0xa01b90a4!!!
timer_add_element id:9
getDevModel dev_type:CS-TY2-B0-1G2WF
[01 16:55:58][OTHER][ERROR]g_ap_support is true !!!
ap start...
stat ezviz.dav failed
--- main_init done ---
=== alm_regHumanDectAlmInfo[0x0xa01ad560]
host_stop_human_detect!!!
[01 16:55:58][SADP][ERROR]init_default_param !!!
sadp_init_mul_sock device:e0
[01 16:55:58][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
initSADP(e0=)iRet= 0
probe_net_connect, status 0
wait stop_sadp_cap e0[1]
auth OK,assoc...
[08-01 16:55:58][1][a152d424]ezDevSDK_report_status_yeild start, g_instance_count = 8
[08-01 16:55:58][1][a152d924]unlink mq ezdev_MQ_CALLPIC error, error 2
[08-01 16:55:58][1][a152dc24]unlink mq ezdev_MQ_VIDEOPIC error, error 2
[08-01 16:55:58][1][a152d024]ezdev_sdk_kernel_get_stun error -536870651
[08-01 16:55:58][1][a152c824]setrlimit fail
[08-01 16:55:58][1][a152c824]RLIMIT X fd rlim_cur = 253 max = 256
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]ezdev_adaptive_video_taassoc OK
WpaEAPOLKeyAction ===>
peerKeyInfo.KeyAck =1, Secure = 0, Request = 0, Error = 0, KeyMic = 0, KeyType = 1
===> PeerPairMsg1Action
RTMPInsertRSNIE : no PMKID-List included(0).
===> ConstructEapolMsg for WPA2 Pairwise Message 2
             Body length = 117
             Key length  = 0
<=== PeerPairMsg1Action: send Msg2 of 4-way
WpaEAPOLKeyAction ===>
peerKeyInfo.KeyAck =1, Secure = 1, Request = 0, Error = 0, KeyMic = 1, KeyType = 1
===> PeerPairMsg3Action
RTMPParseEapolKeyData ==> WPA2/WPA2PSK RSN IE matched in Msg 3, Length(0)
RTMPParseEapolKeyData ==> KeyDataLength 56 without RSN_IE
GTK in KDE format ,DefaultKeyID=2, KeyLen=16
===> ConstructEapolMsg for WPA2 Pairwise Message 4
             Body length = 95
             Key length  = 0
PeerPairMsg3Action: AuthMode(WPA2PSK) PairwiseCipher(AES) GroupCipher(AES)
WPAInstallPairwiseKey=====================>
WPAInstallPairwiseKey-3078: pEntry->PairwiseKey.CipherAlg 4, CIPHER_TKIP 3
PeerPairMsg3Action-1376: pEntry->AuthMode 7
WPAInstallSharedKey=====================>
<=== PeerPairMsg3Action: send Msg4 of 4-way
sk start ok...
stat ezviz.dav failed
[30]remove_upgrade_file fail
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]esdk_err:8,code:0, broadcast_runtime_err, cnt_state_lbs_redirect
[08-01 16:55:58][1][a152c724]s:3445
[01 16:55:58][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
ioctl: Function not implemented
interconnection waiting ip addr ...
[01 16:55:58][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:5, register:0xe0000105,das_ip:
[01 16:55:58][BASE][ERROR]ip:8.8.8.8,sendto error.
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]ping 8.8.8.8 failed
wait stop_sadp_cap e0[1] end. g_sadp_stop_flag=0
wait stop_mul_sadp 1
stat ezviz.dav failed
[27]remove_upgrade_file fail
ioctl: Function not implemented
wait stop_mul_sadp end 1 g_sadp_mul_stop_flag:0 g_sadp_mul_thread_start_flag:0
stop_sadp_cap(e0)
stat ezviz.dav failed
[24]remove_upgrade_file fail
sadp_init_mul_sock device:e0
[01 16:56:00][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
initSADP(e0=)iRet= 0
[01 16:56:00][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
[01 16:56:00][EZVIZ][ERROR]esdk_err:8,code:0, broadcast_runtime_err, cnt_state_lbs_redirect
[01 16:56:00][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:5, register:0xe0000105,das_ip:
[01 16:56:00][BASE][ERROR]ip:8.8.8.8,sendto error.
[01 16:56:00][EZVIZ][ERROR]ping 8.8.8.8 failed
ioctl: Function not implemented
stat ezviz.dav failed
[21]remove_upgrade_file fail
### need switch 2
[01 16:56:01][BASE][ERROR]need switch, broken 1, index 1, last active index 0 wifi_rest_time:0
probe_net_connect, status 1
wifi_rest_time set to 0
[01 16:56:01][BASE][ERROR]if_switch: activeIf=w0, inactiveIf=e0
[01 16:56:01][BASE][ERROR]route_proc, interface e0, cmd 0
ioctl: Function not implemented
[01 16:56:01][BASE][ERROR]dhcp task already stopwait stop_sadp_cap e0[1]
!
[01 16:56:01][BASE][ERROR]dhcp task already stop!
init_net_if begin inf: w0 dns:0.0.0.0 0.0.0.0
[01 16:56:01][BASE][ERROR]starting DHCP...
[01 16:56:01][BASE][ERROR]start_dhcp_task, interface_name w0
add_interface_route dst 224.0.0.0, mask 240.0.0.0, gateway (null), dev w0, flag 0
ioctl: Function not implemented
Sun Aug  1 16:56:01 2021
 w0: ip = 192.168.100.51, subnet = 255.255.254.0, router = 192.168.100.1, dns = 192.168.101.254, svr = 192.168.100.1, lease = 173400
change_wifiroute_bynetcfg: interface_name w0 inf w0
dns server address 1 = 192.168.101.254
dns2 not valid !!!
 set dns: 192.168.101.254 (null)
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
stat ezviz.dav failed
[18]remove_upgrade_file fail
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
wait stop_sadp_cap e0[1] end. g_sadp_stop_flag=0
wait stop_mul_sadp 1
day_night_set_config_time :1627836962
day_night_set_config_time :1627836962
host parser:address:47.74.225.106
=== ipc_init_interconnection[0]
find_inter_device_routine bonjour type 4, dev type 2
find_inter_device_routine bonjour type 4, dev type 2
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
host parser:address:47.241.88.79
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
[01 16:56:02][SENSOR][ERROR]image_style[2], day:1
[01 16:56:02][EZVIZ][ERROR]esdk_err:0,code:0, mqtt connect succ, server ip:47.241.88.79, port:8820
[01 16:56:02][EZVIZ][ERROR]esdk_err:0,code:0, broadcast_user_event, sdk_kernel_event_online
[08-01 16:56:02][1][a152c724]alarm_extend_event type 0
[08-01 16:56:02][1][a152c724]speciastat ezviz.dav failed
[15]remove_upgrade_file fail
l_extend_data_route_cb 0
[01 16:56:02][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:0, register:0,das_ip:47.241.88.79
sntp succ, callback set_device_time!!! time = 1627811764
check_adjust_dev_time: setDstTime=1627836964, timenow=1627836962, dst flag:0x0 bias=0 cur:2,span:-1 need:1
set_dev_time: hour 7, min 0
error adjust time: set device time setTime=1627836964, timenow=1627836962, tzbias=420
dst adjust time: set device time setTime=1627836964[1627836964], timenow=1627836962, tzbias=0
stime: timenow=1627836964
[08-01 16:56:04][1][a152c724]r:1
ezviz_v2 set_ntp_info_imp force to time sync
[08-01 16:56:04][1][a152c724]R:1
[08-01 16:56:04][1][a152c724]SetAlarmCenterReq Interval: 60, Addr: alarmsgp.ezvizlife.com, Port: 7400
set_device_time adjust time
warn hwif_adjusttimebyrtc begin.
[08-01 16:56:04][1][a152c724]r:1
[08-01 16:56:04][1][a152c724]R:1
[08-01 16:56:04][1][a152c724]result_code -1
adjust time: adjusttimebyrtc stime ret=0, adjustTime=1627836964, currtime:1627836964
notify_change_time_func i=0
notify_change_time_func i=1
[01 16:56:04][ALARM_EXP][ERROR]alarm type invalid:21
wait stop_mul_sadp end 1 g_sadp_mul_stop_flag:0 g_sadp_mul_thread_start_flag:0
stop_sadp_cap(e0)
sadp_init_mul_sock device:w0
initSADP(w0=)iRet= 0
Wifi signal strength [65472][100]
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3042
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]upgrade success
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:303c
[08-01 16:56:04][1][a152d424]start to report UPnP status 0
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:303d
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]esdk_err:0,code:0, das_keepalive_interval_changed, event_notice callback!
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:7, register:0,das_ip:47.241.88.79
[08-01 16:56:04][1][a152d424]start to report nat type 0
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:303b
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:304c
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3030
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:305a
[08-01 16:56:04][1][a152d424]trusteeship_connect is changed
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:30a2
[08-01 16:56:04][1][a152d424]PreviewInverseModeIsChanged old:0,0,1 new:1,0,0
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:305e
[08-0[08-01 16:56:04][1][a152c724]QuarySyncListRsp error, result = 0x1
[08-01 16:56:04][1][a11 16:56:04][1][a152d424]PreviewImageStyleModeIsChanged old:1 new:2
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:305e
52c724][CmdId=36]:result_code -1
[01 16:56:04][BASE][ERROR]sntp_start:0,ntpSrv[0.amazon.pool.ntp.org],tZone[7:0],force:1,das_ret:-1
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]ezdev_cloud_start_sche_server start
[01 16:56:04][CLOUD][ERROR]ezdev_cloud_start_sche_server enter, 0
register share memory type=7 size=2097152, malloc succ
[08-01 16:56:04][1][a152c724]r:3446
set_user_id cur 0000000000000000 new efa4df4f1747d3a7
[08-01 16:56:04][1][a152c724]GetUserListRsp,set g_query_user_get_list to 1!!
[01 16:56:04][DSP][ERROR]last_idx = 345, oldest_idx = 355
[01 16:56:04][CLOUD][ERROR]cloud_sche_task thread begin
[01 16:56:04][CLOUD][ERROR]ezdev_cloud_start_sche_server ok
stat ezviz.dav failed
[12]remove_upgrade_file fail
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop normally
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]~~~nor:0,350,0
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]~~~dec: PAN[0]
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]ipc_pan_self_check 5 [132]
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]~~~motor_run 132
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:132,stop:0,speed:3
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3039
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmDefenceStatusIsChanged channel 0 alarm status dev 0, alarm status -1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3037
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:303e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 2
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 3
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 4
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 5
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmSoundIsChanged alarm sound dev 0, alarm sound -1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmSoundIsChanged alarm sound index0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3415
[08-01 16:56:05][1][a152d424]StorageStatusIsChanged, org num -1, num 0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3033
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmDefenceScheduleIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]language org , new ENG
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3051
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3052
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AutoOnlineScheduleIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:301b
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305f
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3030
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]ICR CHANGED
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]Alarm_Light luminance changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]osd_info num change, old 0  new 1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:30a0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]power_status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3046
[08-01 16:56:05][1][a152d424]work status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]custom voice status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]linkage_mode_status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]trusteeship is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:30a1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]Alarstat ezviz.dav failed
[9]remove_upgrade_file fail
mSoundVolumeIsChanged alarm sound dev 80, alarm sound volume -1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSleepPlanIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]Alarm Unmanned alarm plan IsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]CustomVoicePlanIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]PreviewAutoNightVisionIsChanged old 0 new 0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]PreviewReportAutoNightVision
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]LightLinkagePlanIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:06][1][a152c724]r:3031
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socRtspsession the svc start
ket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
stat ezviz.dav failed
[6]remove_upgrade_file fail
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[08-01 16:56:06][1][a152d424]Alarm_Light luminance changed
[08-01 16:56:06][1][a152d424]s:305e
stat ezviz.dav failed
[3]remove_upgrade_file fail
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:132,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop normally
[01 16:56:07][PTZ][ERROR]~~~nor:0,132,0
[01 16:56:07][PTZ][ERROR]~~~save_ptPos_poweroff p-t deg[132-10]
[01 16:56:07][PTZ][ERROR]pt_function_init: g_rec_p_degree[132], g_rec_t_degree[10]
timer_add_element id:10
[08-01 16:56:07][1][a152d424]s:305f
stat ezviz.dav failed
[0]remove_upgrade_file fail
[08-01 16:56:09][1][a152d424]s:305f
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
[08-01 16:56:10][1][a152d624]s:2887
[08-01 16:56:10][1][a152c724]R:2888
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
Rtspsession the svc start
[08-01 16:56:10][1][a152d424]s:305f
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
sRtspsession the svc start
et_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:56:19][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:56:30][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
[01 16:56:30][OTHER][ERROR]e0:zeroconfig ARP claim 169.254.104.254
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsocRtspsession the svc start
kopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:56:44][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 1 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 1
[01 16:56:44][ALARM_EXP][ERROR]mot_ys_push[0]:flt=5 stat=2 idx=1
[01 16:56:44][DSP][ERROR]Image
[dsp]host_cmd_GetJpegImg_function
DSP_MESSAGE_Send() = curRd 0 curWr 1 count 1
DSP_MESSAGE_Recv() = curRd 1 curWr 1 count 0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
[01 16:56:50][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 0 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 0
_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopset_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessRtspsession the svc start
ions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERRORRtspsession the svc start
 :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socketRtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_Rtspsession the svc start
socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :Rtspsession the svc start

set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
Rtspsession the svc startKEEPINTVL, setsockopt ERROR :

set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:57:47][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 1 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 1
[01 16:57:47][ALARM_EXP][ERROR]mot_ys_push[0]:flt=5 stat=2 idx=1
[01 16:57:47][DSP][ERROR]Image
[dsp]host_cmd_GetJpegImg_function
DSP_MESSAGE_Send() = curRd 1 curWr 2 count 1
DSP_MESSAGE_Recv() = curRd 2 curWr 2 count 0
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keRtspsession the svc start
eplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:57:53][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 0 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
hѽ▒▒Ս▒▒▒͙ձ▒▒5R▒U▒▒ٕM▒▒ͥ▒▒▒j}▒▒▒M▒▒ͥ▒▒▒▒▒▒bj}͕▒ͥ▒▒9յ▒j▒▒set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: Rtspsession the svc start
TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_Rtspsession the svc start
KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_kconnection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
eeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,Rtspsession the svc start
 setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
mRtspsession the svc start
_maxSessions=88,m_sessionNum=4
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[3].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,Rtspsession the svc start
m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
-------------------------------------------
RTSP message: GET_PARAMETER rtsp://192.168.100.51:554/H.264/ RTSP/1.0
CSeq: 9
Authorization: Digest username="admin", realm="78a6a0788c27", nonce="3c93813d4266ef75ebb7ed5a09107dde", uri="rtsp://192.168.100.51:554/H.264/", response="6f83ac2df05699cc3cc45d1133b44e5b"
User-Agent: LibVLC/3.0.8 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)
Session: 2142893396


-------------------------------------------
proc_rtsp_method 9
 svc transmode 4 i0
[01 16:59:18][ALARM_EXP][ERROR]mot_ys_push[0]:flt=5 stat=2 idx=1
[01 16:59:18][DSP][ERROR]Image
[dsp]host_cmd_GetJpegImg_function
DSP_MESSAGE_Send() = curRd 4 curWr 0 count 1
DSP_MESSAGE_Recv() = curRd 0 curWr 0 count 0
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=4
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[3].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
▒set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERRtspsession the svc start
ROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=4
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[3].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น