วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

แกะ XAVi X8824m


เราเตอร์ตัวนี้เป็น ADSL Router ไม่มี wifi มี 1 พอร์ต LAN 1 พอร์ต USB สภาพภายนอกดูได้จากรูปด้านล่างครับ

ด้านหน้าเครื่อง

ด้านหลังมีพอร์ต LAN 1 พอร์ต USB 1 พอร์ต ปุ่ม Reset ช่องเสียบ Adapter

ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์ระบุรุ่น แรงดันไฟ

ใต้เครื่อง

สติกเกอร์
หลังจากแกะน็อตใต้เครื่อง 2 ตัวเปิดฝาออกจะเห็น PCB ของเราเตอร์

PCB ด้านบน
บน PCB มีไอซีหลักๆดังนี้
CPU คือ Conexant GS8120

Conexant GS8120
RAM คือ MIRA P2V28S40 ขนาด 16 MB

RAM 16 MB

ไอซี ADSL คือ BAZ-3882-NCAZ

BAZ-3882-NCAZ
ไอซี Ethernet คือ IC+ IP101A

IC+ IP101A

พอพลิกอีกด้านของ PCB จะเป็นดังรูป

PCB ด้านล่าง

มีไอซีหลักๆ คือ
Flash Memory -> Spansion S25FL016AIF ขนาด 2 MB

Spansion S25FL016AIF

ไอซี Hex Inverter 74HC04D

74HC04D
สุดท้ายคือภาคจ่ายไฟครับ

ภาคจ่ายไฟ


BootlogStarting POST - V5.0
SDRAM ... Passed
Loader Checksum ... Passed
20F58F30Loader (V5.00) Self-Extracting ... Done
Decompressing UMON (V1.62) ... Done/Activated
+ has been sent

In udb_init
Out of udb_init+ has been sent
                              /Activated
+ has been sent
               vmode 80002188 = 004018bf
Flash Nex NX25P16 (Capacity=2048K, PageSize=256, TotalPages=8192)
Verifying flash device checksums ...
LOAD:   37376 : Checksum Passed (42F5F50A) ...
MANU:    4096 : Checksum Passed (0000124C) ...
APPC:    1024 : No Checksum
PASSED ...

Reading main binary...
Decompressing "TEAppl.gsz" (1084003->4179408) ... Done
Starting ISOS...

Quantum v1.01
Taking ethernet phy out of reset (2)
Memeory Map ---->
Download Image Start ---->0x20001000
Download Image End   ---->0x203fd5d0
Allocata Image Start ---->0x203fd5e0
Allocata Image End   ---->0x20feffe0


Allocatable memory starts @ 0x203fd5f0, end @ 0x20feffe0
DSL gateway version 10.0.1.20 (22 June 2006)
BSP: Vulcan BSP v0.01
CSP: Vulcan CSP v0.01
Copyright (c) 2004 Conexant Systems Ltd.
Starting the command Register again in BUN
Connected Phy is a Single Ethernet Port PHY
Ethernet : Media disconnected.
im:Invalid argument:Host is not set!
Ethernet: State Changed to Half Duplex

                ,vvvdP9P???^   ,,,
              vvd###P^`^         vvvvv v
         vv#####?^                  ????####vv,
      vv####??     ,vvvdP???^  ,,,        ??##^
     v#####?    ,vvd##P?^        #?#v#vvv
   v#####?    v###P^    ,vvv,        '?#?,
  ######?   ####?^ ,vd#P?^     `???##
  #####?   v####  ,d##P^           ''
 ######   v####  ]###L                   _   _          _                  ___
 #####?   v####  ]##L                   /   / \  |\ |  |_  \/   /\   |\ |   |
 ######    ####  ]###L                  \_  \_/  | \|  |_  /\  /--\  | \|   |
 ?#####v   ####v  ]##h,            ,,
  ?#####    ?###h,  `9#hv,     ,vv###
    ######    #####L    ]###L        ,v#v'
    ?#####vv    ?9##hv,        ,,vvvv###'
       ?#####vv     `??9P\vv,   ^         vv##,
          ######                       #######L
            ??###hvv,          ,vvv#?##?????
                `????9hdhvv,

Login: admin
Password: ***

Login successful

-->
agent            Get a file from a remote host
bridge           Configure layer 2 bridge
classifier       Packet classifier configuration commands
console          Console access
dhcpclient       DHCP client configuration commands
dhcpserver       DHCP server configuration commands
diagnosticTest   System Helath check commands
dnsclient        DNS client configuration commands
dnsrelay         DNS relay configuration
dslhome          CWMP configuration commands
dyndns           Dynamic DNS Updater commands
ethernet         Commands to configure ethernet transports
firewall         Firewall configuration commands
help             Top level CLI help
igmp             igmp configuration commands
imdebug          Directly access the information model
ip               Configure IP router
ipoa             IP over ATM configuration
meter            Packet metering configuration command
nat              NAT configuration commands
port             Physical port configuration commands
pppoa            PPP over ATM configuration
pppoe            PPP over Ethernet Configuration
rfc1483          Commands to configure RFC1483 transports
scheduler        Configuration commands for scheduler
security         Security configuration commands not specific to NAT or firewall
sntpclient       Simple Network Time Protocol Client commands
source           Read a file of commands
stop
system           System administration commands
tp               Test Portal commands
transports       Transport configuration commands
user             User commands
webserver        Webserver configuration commands
-->

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ดูภายใน Linksys WAP300n

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access Point ครับ ผมได้มาในสภาพเสีย ไม่สามารถเข้า Config ได้ และไม่สามารถหาขา Serial ได้ ดังนั้นจะไม่มี Bootlog ให้ดูครับ
มาดูกันที่ตัวเครื่องภายนอกกันก่อนครับ

ภาพด้านบน

ด้านล่างมีปุ่ม Reset และสติกเกอร์บอกรายละเอียดของเราเตอร์

ภาพใต้เครื่อง

ด้านหลังเครื่องมีช่องเสียบอแดปเตอร์ พอร์ต LAN ปุ่ม WPS และไฟแสดงต่างๆครับ

ด้านหลังเครื่อง

เมื่อเปิดฝาออกจะเห็น PCB ของเครื่อง

PCB ด้านบนของเครื่อง
บน PCB ประกอบด้วยไอซีหลักๆดังนี้

SoC ของระบบคือ Ralink RT6856F

Ralink RT6856F
RAM ที่ใช้คือ EtronTech EM68B16CWQD-25H เป็น DDR2 มีขนาด 64 MB

EtronTech EM68B16CWQD-25H
ตัวชิพไวเลสคือ Ralink RT5592N

Ralink RT5592N
ส่วนต่อมาคือภาคจ่ายไฟของเราเตอร์

ภาคจ่ายไฟ
บน PCB มีส่วนที่ทำเผื่อไว้สำหรับ USB Host ด้วยแต่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ไว้ดังรูป

ช่อง USB

เมื่อพลิกด้านหลังของ PCB จะเห็นดังรูป ซึ่งจะมีไอซี Flash Memory กับปุ่ม Reset

ด้านหลังของ PCB
ไอซี Flash ที่เห็นคือ MXIC 25L6406E มีขนาด 8MB 

MXIC 25L6406E

สิ้นสุดการรีวิวแล้วครับ หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยครับ
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ดูภายใน SMC รุ่น SMC7901BRA

ตัวนี้เป็น ADSL2 Router ไม่มี wifi ครับ รูปภาพภายนอก

ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังเครื่อง


สติกเกอร์ใต้เครื่อง

เมื่อแกะดูด้านในจะพบดังรูปล่าง

บอร์ดด้านล่าง

ไอซี Flash ของ Intel รุ่น TE28F160 มีขนาด 2MB

TE28F160
พบไอซีอีกตัวนึงคือ TL594c เป็นไอซีภาคจ่ายไฟ

TL594C

เมื่อพลิกอีกด้านของบอร์ดจะได้ดังรูป

บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ อยู่ 3 ตัวได้แก่

ไอซี SOC ของ TI รุ่น TNETD7300AGDW เป็นหน่วยประมวลผลหลักของเราเตอร์
TNETD7300AGDW

ไอซี RAM ของZentel รุ่น A2V64s40DTP ขนาด 8MB
RAM 8MB

มี Connector 5x2 โดยขา Serial ของ CPU เป็นดังรูป

ขา Serial
จากการต่อขา Serial เข้ากับ Computer จะได้ Bootlog ดังนี้

 [P] Print Boot Params
======================

[AR7300 Boot]:p


MAC address     : 00-04-E2-F0-BE-BE
Serial number   : S521019837
Hardware version: 01
Options         : 00-00-00-00-00-00

[AR7300 Boot]:#


Enter Serial Number (S521019837):


[AR7300 Boot]:h


Enter Boot Option (00-00-00-00-00-00-00):


[AR7300 Boot]:===========================================================
 TI ADSL AR7300 Loader 0.64 build Apr 29 2004 10:43:50
                 Broad Net Technology, INC.
===========================================================
INTEL TE28F160C3-B bottom boot 16-bit mode found

Copying boot params.....DONE

Press any key to enter command mode ...
Flash Checking  Passed.

Unzipping program from bank 2...done
Try to find image for running...
Unzipping program from bank 3...done
In C_Entry() function ...
install_exception
sys_irq_init() ...
##### _ftext      = 0x94000000
##### _fdata      = 0x9414E490
##### __bss_start = 0x94189C30
##### end         = 0x946CA444
##### Backup Data from 0x9414E490 to 0x946EA444~0x94725BE4 len 243616
##### Backup Data completed
##### Backup Data verified
[INIT] System Log Pool startup ...
[INIT] MTinitialize ..
userclk_init() ...
Runtime code version: 0.39
System startup...
[INIT] Memory COLOR 0, 620000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 2, 325480 bytes ..
[INIT] tcpip_startup ..
reload_flag=0

manu_id=0089 chip_id=88C3
INTEL TE28F160C3-B bottom boot 16-bit mode found
Set flash memory layout to Boot Parameters found !!!
Bootcode version: 0.64
Serial number: S521019837
Hardware version: 01
sizeof(struct III_Config_t) is 75528

manu_id=0089 chip_id=88C3
INTEL TE28F160C3-B bottom boot 16-bit mode found
!![E-CFG-VER] Configuration data version mismatch!!
!![E-CFG-VER] Adapting factory defaults!!
!![E-CFG-VER] Reconfiguration required!!
!!No configuration file present!!
default route: 0.0.0.0
BufferInit:
BUF_HDR_SZ=48 BUF_ALIGN_SZ=8 BUFFER_OFFSET=112
BUF_BUFSZ0=384 BUF_BUFSZ1=1872
NUM_OF_B0=0 NUM_OF_B1=500
BUF_POOL0_SZ=0 BUF_POOL1_SZ=960000
sizeof(BUFFER0)=432,sizeof(BUFFER1)=1920
*BUF0=0x9445527c *BUF1=0x9436ac6c
Altgn *BUF0=0x94455280 *BUF1=0x9436ac70
End at BUF0:0x94455280, BUF1:0x94455270

BUF0[0]=0x94455280 BUF1[0]=0x9436ac70

buffer0 pointer init OK!
buffer1 pointer init OK!
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 0 ip = 127.0.0.1

MAC Address: 00:04:e2:f0:be:be
Memory request 2072 left 297928 ptr 94210798
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B4210798 size:2072
MAC0 [RX=128 TX=1]: TI Internal PHY
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 1 ip = 192.168.2.1

Init SAR ifno:3 chan:0 VPI/VCI:0/33
Init PDSP ...
Init PDSP done.
Memory request 552 left 297376 ptr 94210FB0
Call tn7sar_malloc() addr:B4210FB0 size:552
[aal5->os]2.IsrRegister(OsDev:94189f28, halIsr:940b903c, Interrupt:15)
[aal5]halControl(HalDev:9464d688, Key:OamMode, Action:Set, Value:946ea2bc)
[aal5]halChannelSetup(HalDev:9464d688, HalCh:946ea200, OsSetup:00000000)
  [aal5 Inst 0, Ch 0] Config Dump:
    TxNumBuffers  :00000128, TxNumQueues :00000002
    RxNumBuffers  :00000128, RxBufSize   :00001582
    TxServiceMax  :00000032, RxServiceMax:00000016
    RxBufferOffset:00000000, DaMask      :00000000
    CpcsUU        :00000005, Gfc         :00000000
    Clp           :00000000, Pti         :00000000
    Priority      :00000002, PktType     :00000000
    Vci           :00000033, Vpi         :00000000
    TxVc_CellRate :00012500, TxVc_QosType:00000002
    TxVc_Mbs      :00004000, TxVc_Pcr    :00012500
    TxVc_AtmHeader:00000528
InitTcb(CH:0): tcbsize:48 allsize:6160 num:128
Memory request 6160 left 291216 ptr 942111D8
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B42111D8 size:6160
Memory request 6160 left 285056 ptr 942129E8
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B42129E8 size:6160
InitRcb(CH:0): rcbsize:64 allsize:8208 num:128
Memory request 8208 left 276848 ptr 942141F8
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B42141F8 size:8208
Call halChannelSetup(), Ch:0
(HalCh->TxVc_VpOffset)=00000000
(HalCh->RxVc_VpOffset)=00000000
Install SAR handler ...
MAC Address: 00:04:e2:f0:be:bf
Interface 3 ip = 192.168.2.1

usb_init: Create UsbTimerTask 1
usb_init: PeriodTimer:7, Resource:21, numTicks:1
USB Device up
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 20 ip = 192.168.2.1

ruleCheck()> Group: 0,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Ext rule[12]: 18 has error group index. Auto correct !!!
ruleCheck()> Group: 2,  Error: Useless rule index will be truncated
reqCBACBuf()> init match pool, Have: 1000
Memory Address: 0x9467563c ~ 0x9467c3b8
reqCBACBuf()> init timeGap pool, Have: 10000
Memory Address: 0x9467c3b8 ~ 0x946ad10c
reqCBACBuf()> init sameHost pool, Have: 2000
Memory Address: 0x946ad10c ~ 0x946bcb2c
CBAC rule pool initialized !!
Init NAT data structure
RUNTASK id=2 if_task if0...
RUNTASK id=3 if_task if1...
RUNTASK id=4 if_task if3...
RUNTASK id=5 if_task if20...
RUNTASK id=6 timer_task...
RUNTASK id=7 conn_mgr...
[INIT] after tcpip_startup ..
RUNTASK id=8 period_task...

========== ADSL Modem initialization OK ! ======

RUNTASK id=9 dhcp_daemon...
RUNTASK id=10 telnetd_main...
httpd: listen at 192.168.2.1:80
HTTPD TIMER_RESOURCE:5, FS_RESOURCE:6
RUNTASK httpd...
RUNTASK id=13 dnsproxy...
RUNTASK id=14 snmp_task...
RUNTASK id=15 rip...
RUNTASK id=16 ripout...
RUNTASK id=17 dhcpd_mgmt_task...
UPnP is enabled
UPNP Device initialize success! slot=18
Starting Multitask...
Initializing DSL interface ...
Install ADSL handler ...
[1] find PK  at 0xB0040000
[2] find PK  at 0xB006B400
Image[1] at 0xB0040000, len = 0
Image[2] at 0xB006B400, len = 0
get_datapump_address> r_img=1
Unzipping from B006B400 to 945F5DC4 ... done
Uncompressed size = 345194
Begin DSP firmware Download ...
Section count 154
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8400 Section Length: 4596
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f9800 Section Length: 8208
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f2e00 Section Length: 10396
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8000 Section Length: 906
OVERLAY PAGE #1 LEN=48160
OVERLAY PAGE #2 LEN=22656
OVERLAY PAGE #8 LEN=2272
OVERLAY PAGE #7 LEN=32
OVERLAY PAGE #3 LEN=43360
OVERLAY PAGE #4 LEN=13632
OVERLAY PAGE #5 LEN=11200
OVERLAY PAGE #6 LEN=14624
OVERLAY PAGE #9 LEN=27328
OVERLAY PAGE #10 LEN=34048
Wrote Image; Overlay Pages:11  Profiles:4
POTS Service
DSP Firmware Download completed.
Set DSP to 250MHz ...
ModemDSP_IDLE

TC_NOSYNC
 Code: 03.02.06.0[Overlay Page Done 1]
0
Train Mode: 0xff
Training Mode: MMODE
Start WatchDog ...
MTstart2() begin  ...
init psock cnt=475761275
ifStrInit()> i:0, dtlStr:[Loop/Loop], rfStr[LB0], type:0, count:1
ifStrInit()> i:1, dtlStr:[LAN 1/LAN1], rfStr[L1], type:1, count:1
ifStrInit()> i:2, dtlStr:[/], rfStr[], type:10, count:0
ifStrInit()> i:3, dtlStr:[ATM 1/ATM1], rfStr[A1], type:5, count:1
ifStrInit()> i:4, dtlStr:[ATM 2/ATM2], rfStr[A2], type:5, count:2
ifStrInit()> i:5, dtlStr:[ATM 3/ATM3], rfStr[A3], type:5, count:3
ifStrInit()> i:6, dtlStr:[ATM 4/ATM4], rfStr[A4], type:5, count:4
ifStrInit()> i:7, dtlStr:[ATM 5/ATM5], rfStr[A5], type:5, count:5
ifStrInit()> i:8, dtlStr:[ATM 6/ATM6], rfStr[A6], type:5, count:6
ifStrInit()> i:9, dtlStr:[ATM 7/ATM7], rfStr[A7], type:5, count:7
ifStrInit()> i:10, dtlStr:[ATM 8/ATM8], rfStr[A8], type:5, count:8
ifStrInit()> i:11, dtlStr:[PoE 1/PoE1], rfStr[P1], type:6, count:1
ifStrInit()> i:12, dtlStr:[PoE 2/PoE2], rfStr[P2], type:6, count:2
ifStrInit()> i:13, dtlStr:[PoE 3/PoE3], rfStr[P3], type:6, count:3
ifStrInit()> i:14, dtlStr:[PoE 4/PoE4], rfStr[P4], type:6, count:4
ifStrInit()> i:15, dtlStr:[PoE 5/PoE5], rfStr[P5], type:6, count:5
ifStrInit()> i:16, dtlStr:[PoE 6/PoE6], rfStr[P6], type:6, count:6
ifStrInit()> i:17, dtlStr:[PoE 7/PoE7], rfStr[P7], type:6, count:7
ifStrInit()> i:18, dtlStr:[PoE 8/PoE8], rfStr[P8], type:6, count:8
ifStrInit()> i:19, dtlStr:[/], rfStr[], type:10, count:0
USB_SLAVE: SUSPEND.
TRAP(coldStart) : send ok!
upnp_Init: flag=0
SSDP Initialization completed...
GenaInit : event_hook is NULL!!


====== console mode ======
  shift-0: enable debug
  shift-9: enable config
  ENTER  : show this help
==========================


จาก Bootlog ที่ได้ทำให้รู้ได้คร่าวๆ ว่า os ภายในเราเตอร์ไม่ใช่ Linux ครับ

สำหรับ Review ครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

เปิดดูภายในเราเตอร์ BELKIN F5D7634-4 v2

เราเตอร์ตัวนี้ผมได้มาสภาพไม่ปกติคือ พอร์ตแลนใช้ได้ 2 ช่อง เลยลองแกะเล่นดูครับ แกะแล้วเห็นวงจรภายในไม่เหมือนใครดี มาดูกันครับ

ภายในเราเตอร์
ตัวเราเตอร์มี CPU 2 ตัว ตัวแรกเป็น CPU ของวงจร ADSL ชื่อ Infineon PSB 50600 HL

CPU1:  Infineon PSB 50600 HL

CPU ตัวที่ 2 เป็นส่วนทำหน้าที่เป็นเราเตอร์และปล่อย WiFi ชื่อ Ralink RT3050F

CPU2: Ralink RT3050F

RAM ของ ADSL CPU ชื่อ EtronTech EM639165TS-6G มีขนาด 16 MB

RAM1: EtronTech EM639165TS-6G

RAM ของ CPU เราเตอร์ชื่อ Zentel A3V64S40ETP-G6 มีขนาด 8MB

RAM2: Zentel A3V64S40ETP-G6


Flash Memory ของ ADSL CPU คือ MX29LV160DBTI-70G มีขนาด 2MB

Flash1: MX29LV160DBTI-70G

หน่วยความจำ CPU ของเราเตอร์เป็นไอซีไม่ทราบชนิดอาจจะเป็น eeprom หรือ Flash เบอร์ ATMLH940

 ATMLH940
ส่วนของภาคจ่ายไฟของเราเตอร์มีไอซี Switching ควบคุมอยู่สองตัวซึ่งเป็นเบอร์เดียวกันคือ WE16B8

WE16B8

ส่วนของพอร์ต Serial มี 2 ชุดคือของ ADSL กับ CPU เราเตอร์

ขา Serial
Boot log ของ ADSL

=======================================================================
Wireless ADSL Router AR4505SW 5-A-LF-AK Loader V0.03 build Jul  8 2009 17:49:21
                    Arcadyan Technology Corporation
=======================================================================
MXIC MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
Copying boot params.....DONE
Press Space Bar 3 times to enter command mode ...
Flash Checking
 Passed.
Unzipping firmware at 0x80002000 ... [ZIP 1]  done
[INIT] In c_entry() ...
[INIT] Install Exception ...
Co config = 80048483
[INIT] Install ISR ...
[INIT] bypass unzip web image to httpd
init GPIO#0 (as0:0,as1:0,dir:0)
init GPIO#10 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#13 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#2 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#24 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#3 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#27 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#4 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#7 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#12 (as0:0,as1:0,dir:1)
init GPIO#1 (as0:0,as1:0,dir:1)
gptu: totally 6 16-bit timers/counters
Init timer = 0
##### _ftext      = 0x80002000
##### _fdata      = 0x801BAC80
##### __bss_start = 0x801E937E
##### end         = 0x80770DD8
##### Backup Data from 0x801BAC80 to 0x80778DD8~0x807A74D6 len 190206
##### Backup Data completed
##### Backup Data verified
[INIT] System Log Pool startup ...
[INIT] MTinitialize ..
[INIT] usrclk
CPU Clock 266666666 Hz
mips_counter_frequency:133333333
r4k_offset: 00145855(1333333)
init_US_counter : time1 = 208323 , time2 = 32208373, diff 32000050
US_counter = 59
 cnt1 32788284 cnt2 32789538, diff 1254
Runtime code version: 2.00.20
System startup...
[INIT] Memory COLOR 0, 730000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 1, 100000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 2, 351200 bytes ..
MXIC MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
Set flash memory layout to BRN-BOOT
Boot Parameters found !!!
Bootcode version: V0.03
Serial number: 12951763400370
Hardware version: 01
MXIC MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found

sizeof(struct III_Config_t) is 71544, nLen:71544, Magic:0x33343536
MXIC MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
my CFGVersionMagic = 33343536, old CFGVersionMagic on flash = 33343536
my CFGsize = 71552, my CFGDescSize = 15887
my Version = 2.00.20, Version on flash= 2.00.20
[CONFIG] flash version:[2.00.20], [2.0.2-0]
[CONFIG] code version:[2.00.20], [2.0.2-0]
CFGsize on flash = 71552, CFGDescSize on flash = 15887
MXIC MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
OldCfgHexSize:5716
Unzipping from 80353F1C to 803500FC ... [ZIP 1] done, Uncompressed size = 15885
Tail1 : END_III_Config_t
Size of Old CFG_DESC is :15885!!!
useCfgDesc:1
MyCfgHexSize:5716
Unzipping from 8034EA90 to 8034AC70 ... [ZIP 1] done, Uncompressed size = 15885
My CFGDescSize:15887
useCfgDesc:1
Tail : END_III_Config_t
useCfgDesc:3
Restore Config file from ver:2.00.20!!!
[CONFIG] Configuration in Flash is old version: 2.0.0
[CONFIG] DS_Tail:[t_F5D7634-4 v2]
default route: 0.0.0.0
BufferInit:
BUF_HDR_SZ=128 BUF_ALIGN_SZ=0 BUFFER_OFFSET=192
BUF_BUFSZ0=448 BUF_BUFSZ1=1888
NUM_OF_B0=100 NUM_OF_B1=600
BUF_POOL0_SZ=57600 BUF_POOL1_SZ=1209600
sizeof(BUFFER0)=576,sizeof(BUFFER1)=2016
*BUF0=0x804fe31c *BUF1=0x803d6dfc
Altgn *BUF0=0x804fe320 *BUF1=0x803d6e00
End at BUF0:0x8050c420, BUF1:0x804fe300
BUF0[0]=0x804fe320 BUF1[0]=0x803d6e00
buffer0 pointer init OK!
buffer1 pointer init OK!
ifno=  0, Link_Type= 4
IfInit(): LOOPBACK
time = 08/01/2003, 00:00:00
Interface 0 ip = 127.0.0.1
ifno=  1, Link_Type= 1
IfInit(): GEN_MAC_0
DMA g_desc_list=0x80349D40
Internal Clock
Selected EPHY_MODE
ETOP_CFG=4141
ENET_MAC_CFG=99f
ETOP MDIO CFG 40
EPHY ctl = 3100
EPHY Strapping = 5e08
waiting for EPHY auto-negociation complete...........................
EPHY Status = 786d
EPHY ctl = 3100
MAC Address: 94:44:52:0e:9e:cd
time = 08/01/2003, 00:00:00
Interface 1 ip = 192.168.1.212
ifno=  2, Link_Type= 1
IfInit(): HWLAN
dev=803c2acc->priv=803bcfb4
HWLAN: Ralink iNIC 94:44:52:0e:9e:cd
Update MAC(0)=94:44:52:0e:9e:cd
============= Init Thread ===================
RacfgTaskThread pid = 1
RacfgBacklogThread pid = 2
racfg_inband_hook_init(): end
wlan security on!
RUNTASK id=3 hwlan_light_isr...
RUNTASK id=4 InternetCheckTask...
time = 08/01/2003, 00:00:00
hwlan_ioctl(): begin
hwlan_ioctl(): end
Interface 2 ip = 192.168.1.212
hwlan_ioctl(): begin
hwlan_ioctl(): end
ifno=  3, Link_Type= 1
IfInit(): GEN_SAR_0
ppe: ATM init succeeded (firmware version 1.1.0.2.1.13)
ATM_UBR
Init SAR ifno:3 g_atm_vcc[0] CONN:1 VPI/VCI:0/100
MAC Address: 94:44:52:0e:9e:ce
Interface 3 ip = 0.0.0.0
ifno=  4, Link_Type= 0
ifno=  5, Link_Type= 0
ifno=  6, Link_Type= 0
ifno=  7, Link_Type= 0
ifno=  8, Link_Type= 0
ifno=  9, Link_Type= 0
ifno= 10, Link_Type= 0
ifno= 11, Link_Type= 0
ifno= 12, Link_Type= 0
ifno= 13, Link_Type= 0
ifno= 14, Link_Type= 0
ifno= 15, Link_Type= 0
ifno= 16, Link_Type= 0
ifno= 17, Link_Type= 0
ifno= 18, Link_Type= 0
ifno= 19, Link_Type= 0
ruleCheck()> Group: 0,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 2,  Error: Useless rule index will be truncated
CBAC rule format check succeed !!
reqCBACBuf()> init match pool, Have: 50
Memory Address: 0x807652b0 ~ 0x80765844
reqCBACBuf()> init timeGap pool, Have: 2000
Memory Address: 0x80765844 ~ 0x8076f498
reqCBACBuf()> init sameHost pool, Have: 200
Memory Address: 0x8076f498 ~ 0x80770db8
CBAC rule pool initialized !!
Init NAT data structure
RUNTASK id=5 if_task if0...
RUNTASK id=6 if_task if1...
RUNTASK id=7 if_task if2...
RUNTASK id=8 if_task if3...
RUNTASK id=9 timer_task...
RUNTASK id=10 conn_mgr...
ifno2dot1x_if[2]=0
dot1x_wireless_if_mask=0x4
RUNTASK id=11 period_task...
========== ADSL Modem initialization OK ! ======
RUNTASK id=12 dhcp_clt...on interface 3
---[ LZMA head start in 0xB0040000 ]---
found signature: 78h 56h 34h 12h
ulImgLens=517744, LENGTH[3]-12=1769460
length checking OK
[0] find End at 0xB00BE400 len=517744
---[ LZMA head start in 0xB00BE800 ]---
found signature: 78h 56h 34h 12h
ulImgLens=107388, LENGTH[3]-12=1769460
length checking OK
[1] find End at 0xB00D8800 len=107388
---[ LZMA head start in 0xB00D8C00 ]---
found signature: 78h 56h 34h 12h
ulImgLens=162008, LENGTH[3]-12=1769460
length checking OK
[2] find End at 0xB0100400 len=162008
---[ LZMA head start in 0xB0100800 ]---
found signature: 78h 56h 34h 12h
ulImgLens=341825, LENGTH[3]-12=1769460
length checking OK
[3] find End at 0xB0153C00 len=341825
Image[1] at 0xB0040000, len = 517744
Image[2] at 0xB00BE800, len = 107388
Image[3] at 0xB00D8C00, len = 162008
Image[4] at 0xB0100800, len = 341825
Unzipping from B00BE800 to 80EC2000 ... [ZIP 1] done, Uncompressed size = 194146
drive start addr[0]=80ec2000, [1]=80ef1670
[HTTPD] flash_init: failed!!
httpd: listen at 192.168.1.212:80
RUNTASK httpd...
RUNTASK id=15 dnsproxy...
UPnP is disabled
>>> belkin_wan_cfg task runs successfully, task_id = 16
RUNTASK id=18 wsc_Send_UPNP_packet...
UART RX Input
Starting Multitask...
run_project_task
RUNTASK id=19 CMV_task...
RUNTASK id=20 apAppInit...
RaCfg Task
RaCfg Backlog
iNIC Open HWLAN
netif_carrier_on() called ???
Op mode = 1
RaCfgOpenFile(): begin
iNic profile ...
===gen inic profile====
===gen profile end==1819
iNic profile : 0x802843CC, 1819
RaCfgOpenFile(): end
BssidNum=1
Wait for boot done...
Danube MEI version:1.00.07
Unzip DSP firmware ...
[ZIP 1] [dhcp_clt] enable dhcp client in interface ATM1[3]
iNicWscUpnpTask 1...
[17]pthread_mutex_init: resource No. 36
wsc_Send_eap_packet:udpFdupnp_wcn:18;;udpFdupnp:1a
[17]pthread_mutex_init: resource No. 37
idx=0 mem_ptr=0xA06D6000 size=65536
idx=1 mem_ptr=0xA06E6000 size=65536
idx=2 mem_ptr=0xA06F6000 size=65536
idx=3 mem_ptr=0xA0706000 size=65536
idx=4 mem_ptr=0xA0716000 size=60600
iNicWscUpnpTask 2...
Got MODEM_READY_MSG
ADSL Firmware: 3.4.3.2.0.1 [Annex A:0xb105 0x4]
RACFG_CMD_BOOT_NOTIFY
RaCfgOpenFile(): begin
Unzip iNic firmware ...
[ZIP 1] iNic firmware : 0x805A7924, 656640
RaCfgOpenFile(): end
RaCfgOpenFile(): begin
iNic profile ...
===gen inic profile====
===gen profile end==1819
iNic profile : 0x802843CC, 1819
RaCfgOpenFile(): end
RACFG_CMD_BOOT_INITCFG(0)
RACFG_CMD_BOOT_INITCFG(1)
Send Init Cfg Data Done(2 packets)
RACFG_CMD_BOOT_UPLOAD(0)
RACFG_CMD_BOOT_UPLOAD(1)
RACFG_CMD_BOOT_UPLOAD(2)
ADSL> READY
CRC:01 08 14 18 b4 36 cd 27 22 32 2e 30 2e 31 2e 35 22 00 00 00 32 30 30 39 30 38 32 31 00 00 00 00 00 00 00 00 d8 04 0a 00
Send RT3052iNIC Firmware Done
===================================
version: "2.0.1.5"
size:    656600 bytes
date:    20090821
===================================
Send STARTUP to RT3052iNIC
Close Firmware file
RACFG_CMD_BOOT_STARTUP
TODO !! wireless event flag rx 0x0210: (iNIC) STA(00:00:00:00:00:00) - BSS(0) disconnects with our wireless client
Update MAC(0)=94:44:52:0e:9e:cd
Sync Mac with MII master done
[HWLAN] [20] rapi_tmr_task running
WPS timeout flag cleared
TODO !! wireless event flag rx 0x020f: (iNIC) STA(00:00:00:00:00:00) - BSS(0) connects with our wireless client
TODO !! wireless event flag rx 0x020f: (iNIC) STA(00:00:00:00:00:00) - BSS(0) connects with our wireless client
Got MODEM_READY_MSG
ADSL Firmware: 3.4.3.2.0.1 [Annex A:0xb105 0x4]
ADSL> READY

====== console mode ======
  shift-0: enable debug
  ENTER  : show this help
==========================

Boot log ของ CPU เราเตอร์
=================================================================
        Ralink RT3052 iNIC on Aug 21 2009 <09:34:08>
                Used Memory 769K
                Free Memory Base = 0x800C56A4
                HZ = 1000
===================================================================
Check Firmware CRC (0x27cd36b4 ~ 0x27cd36b4) -- match
ILL_ACC_ADDR = 00000000, ILL_ACC_TYPE = 00000000
SYSCFG = 0x30030000
SDRAM CFG0 = 0xd1925282
SDRAM CFG1 = 0xc0010600
CPU revision is: 0001964c
MAX_MEMORY = 0x800000
Instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
CONFIG0 = 80010483
80010483 -- > CONFIG0
-> CONFIG0 = 80010483
DEBUG = 0201a004, Kernel
STATUS = 10000000, Kernel
=== EEPROM ===
0x0000 : 52 30 01 01 00 0c 43 30 52 88 ff ff ff ff ff ff
0x0010 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0x0020 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0x0030 : ff ff ff ff 11 05 24 00 ff ff 2e 01 55 77 a8 aa
rt_buf_init: 6 gets, 0 releases.  6092880 in use, 1290500 free, largest = 1290500
GPIOMODE(b0000060) = 00000000
OS_MAX_TASKS = 32
 RGMII Mode
SWITCH at DUMP MODE
=== GMAC Rx_Ring = a00a1d40, Tx_Ring0 = a00a1940 ===
Load RT2880 Timer Module(Wdg/Soft)

=== pAd = 80139180, size = 814384 ===
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
RX DESC a00bab60  size = 1536
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
WPAPSK_KEY, key len (should be 8~64) incorrect!!!, your key len = 0
I/F(ra0) Key1Str is Invalid key length! KeyLen = 0!
I/F(ra0) Key2Str is Invalid key length! KeyLen = 0!
I/F(ra0) Key3Str is Invalid key length! KeyLen = 0!
I/F(ra0) Key4Str is Invalid key length! KeyLen = 0!
============> Parameter MAC=94:44:52:0e:9e:cd
=====> Parameter GpioEnable=1
=====> Parameter GpioMode=12
=====> Parameter GpioPolarity=63
1. Phy Mode = 0
2. Phy Mode = 0
3. Phy Mode = 0
MCS Set = 00 00 00 00 00
Main bssid = 94:44:52:0e:9e:cd
The UUID Hex string is:bc329e001dd811b286019444520e9ecd
The UUID ASCII string is:bc329e00-1dd8-11b2-8601-9444520e9ecd!
<==== RTMPInitialize, Status=0
calling bridge_module_init()
Response MAC=94:44:52:0e:9e:cd
# Parameter1: No. Tasks
# Parameter2: CPU Usage in %
# Parameter3: No. Task switches/sec
<-PRESS 'ESC' TO QUIT->
(0<== Set_Debug_Proc(RTDebugLevel = 3)
0Set_WPAPSK_Proc::(WPAPSK=lorencia3040)
==> Set_Debug_Proc *******************
:0AsicSendCommandToMcu 0x60 ==> stop detection
Timer Value  = ffffff7f
AsicSendCommandToMcu 0x60 ==> stop detection
Timer Value  = ffffff7f
0:00) - 1003(0) 6 0 2353
(00:01:02) - 64100(0) 6 1 127158

จาก Boot log ด้านบนพอสรุปกระบวนการได้ คือ
  • ADSL CPU บูตตัวเองขึ้นมาก่อน แล้วส่งเฟิร์มแวร์ผ่านทาง Ethernet ภายในไปหา RT3050F 
  • หลังจากโหลดเสร็จ RT3050F บูตตัวเองจาก RAM 
ภายในเราเตอร์เป็น OS เฉพาะทางไม่น่าใช่ Linux ครับ