วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ดูภายใน SMC รุ่น SMC7901BRA

ตัวนี้เป็น ADSL2 Router ไม่มี wifi ครับ รูปภาพภายนอก

ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังเครื่อง


สติกเกอร์ใต้เครื่อง

เมื่อแกะดูด้านในจะพบดังรูปล่าง

บอร์ดด้านล่าง

ไอซี Flash ของ Intel รุ่น TE28F160 มีขนาด 2MB

TE28F160
พบไอซีอีกตัวนึงคือ TL594c เป็นไอซีภาคจ่ายไฟ

TL594C

เมื่อพลิกอีกด้านของบอร์ดจะได้ดังรูป

บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ อยู่ 3 ตัวได้แก่

ไอซี SOC ของ TI รุ่น TNETD7300AGDW เป็นหน่วยประมวลผลหลักของเราเตอร์
TNETD7300AGDW

ไอซี RAM ของZentel รุ่น A2V64s40DTP ขนาด 8MB
RAM 8MB

มี Connector 5x2 โดยขา Serial ของ CPU เป็นดังรูป

ขา Serial
จากการต่อขา Serial เข้ากับ Computer จะได้ Bootlog ดังนี้

 [P] Print Boot Params
======================

[AR7300 Boot]:p


MAC address     : 00-04-E2-F0-BE-BE
Serial number   : S521019837
Hardware version: 01
Options         : 00-00-00-00-00-00

[AR7300 Boot]:#


Enter Serial Number (S521019837):


[AR7300 Boot]:h


Enter Boot Option (00-00-00-00-00-00-00):


[AR7300 Boot]:===========================================================
 TI ADSL AR7300 Loader 0.64 build Apr 29 2004 10:43:50
                 Broad Net Technology, INC.
===========================================================
INTEL TE28F160C3-B bottom boot 16-bit mode found

Copying boot params.....DONE

Press any key to enter command mode ...
Flash Checking  Passed.

Unzipping program from bank 2...done
Try to find image for running...
Unzipping program from bank 3...done
In C_Entry() function ...
install_exception
sys_irq_init() ...
##### _ftext      = 0x94000000
##### _fdata      = 0x9414E490
##### __bss_start = 0x94189C30
##### end         = 0x946CA444
##### Backup Data from 0x9414E490 to 0x946EA444~0x94725BE4 len 243616
##### Backup Data completed
##### Backup Data verified
[INIT] System Log Pool startup ...
[INIT] MTinitialize ..
userclk_init() ...
Runtime code version: 0.39
System startup...
[INIT] Memory COLOR 0, 620000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 2, 325480 bytes ..
[INIT] tcpip_startup ..
reload_flag=0

manu_id=0089 chip_id=88C3
INTEL TE28F160C3-B bottom boot 16-bit mode found
Set flash memory layout to Boot Parameters found !!!
Bootcode version: 0.64
Serial number: S521019837
Hardware version: 01
sizeof(struct III_Config_t) is 75528

manu_id=0089 chip_id=88C3
INTEL TE28F160C3-B bottom boot 16-bit mode found
!![E-CFG-VER] Configuration data version mismatch!!
!![E-CFG-VER] Adapting factory defaults!!
!![E-CFG-VER] Reconfiguration required!!
!!No configuration file present!!
default route: 0.0.0.0
BufferInit:
BUF_HDR_SZ=48 BUF_ALIGN_SZ=8 BUFFER_OFFSET=112
BUF_BUFSZ0=384 BUF_BUFSZ1=1872
NUM_OF_B0=0 NUM_OF_B1=500
BUF_POOL0_SZ=0 BUF_POOL1_SZ=960000
sizeof(BUFFER0)=432,sizeof(BUFFER1)=1920
*BUF0=0x9445527c *BUF1=0x9436ac6c
Altgn *BUF0=0x94455280 *BUF1=0x9436ac70
End at BUF0:0x94455280, BUF1:0x94455270

BUF0[0]=0x94455280 BUF1[0]=0x9436ac70

buffer0 pointer init OK!
buffer1 pointer init OK!
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 0 ip = 127.0.0.1

MAC Address: 00:04:e2:f0:be:be
Memory request 2072 left 297928 ptr 94210798
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B4210798 size:2072
MAC0 [RX=128 TX=1]: TI Internal PHY
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 1 ip = 192.168.2.1

Init SAR ifno:3 chan:0 VPI/VCI:0/33
Init PDSP ...
Init PDSP done.
Memory request 552 left 297376 ptr 94210FB0
Call tn7sar_malloc() addr:B4210FB0 size:552
[aal5->os]2.IsrRegister(OsDev:94189f28, halIsr:940b903c, Interrupt:15)
[aal5]halControl(HalDev:9464d688, Key:OamMode, Action:Set, Value:946ea2bc)
[aal5]halChannelSetup(HalDev:9464d688, HalCh:946ea200, OsSetup:00000000)
  [aal5 Inst 0, Ch 0] Config Dump:
    TxNumBuffers  :00000128, TxNumQueues :00000002
    RxNumBuffers  :00000128, RxBufSize   :00001582
    TxServiceMax  :00000032, RxServiceMax:00000016
    RxBufferOffset:00000000, DaMask      :00000000
    CpcsUU        :00000005, Gfc         :00000000
    Clp           :00000000, Pti         :00000000
    Priority      :00000002, PktType     :00000000
    Vci           :00000033, Vpi         :00000000
    TxVc_CellRate :00012500, TxVc_QosType:00000002
    TxVc_Mbs      :00004000, TxVc_Pcr    :00012500
    TxVc_AtmHeader:00000528
InitTcb(CH:0): tcbsize:48 allsize:6160 num:128
Memory request 6160 left 291216 ptr 942111D8
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B42111D8 size:6160
Memory request 6160 left 285056 ptr 942129E8
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B42129E8 size:6160
InitRcb(CH:0): rcbsize:64 allsize:8208 num:128
Memory request 8208 left 276848 ptr 942141F8
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B42141F8 size:8208
Call halChannelSetup(), Ch:0
(HalCh->TxVc_VpOffset)=00000000
(HalCh->RxVc_VpOffset)=00000000
Install SAR handler ...
MAC Address: 00:04:e2:f0:be:bf
Interface 3 ip = 192.168.2.1

usb_init: Create UsbTimerTask 1
usb_init: PeriodTimer:7, Resource:21, numTicks:1
USB Device up
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 20 ip = 192.168.2.1

ruleCheck()> Group: 0,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Ext rule[12]: 18 has error group index. Auto correct !!!
ruleCheck()> Group: 2,  Error: Useless rule index will be truncated
reqCBACBuf()> init match pool, Have: 1000
Memory Address: 0x9467563c ~ 0x9467c3b8
reqCBACBuf()> init timeGap pool, Have: 10000
Memory Address: 0x9467c3b8 ~ 0x946ad10c
reqCBACBuf()> init sameHost pool, Have: 2000
Memory Address: 0x946ad10c ~ 0x946bcb2c
CBAC rule pool initialized !!
Init NAT data structure
RUNTASK id=2 if_task if0...
RUNTASK id=3 if_task if1...
RUNTASK id=4 if_task if3...
RUNTASK id=5 if_task if20...
RUNTASK id=6 timer_task...
RUNTASK id=7 conn_mgr...
[INIT] after tcpip_startup ..
RUNTASK id=8 period_task...

========== ADSL Modem initialization OK ! ======

RUNTASK id=9 dhcp_daemon...
RUNTASK id=10 telnetd_main...
httpd: listen at 192.168.2.1:80
HTTPD TIMER_RESOURCE:5, FS_RESOURCE:6
RUNTASK httpd...
RUNTASK id=13 dnsproxy...
RUNTASK id=14 snmp_task...
RUNTASK id=15 rip...
RUNTASK id=16 ripout...
RUNTASK id=17 dhcpd_mgmt_task...
UPnP is enabled
UPNP Device initialize success! slot=18
Starting Multitask...
Initializing DSL interface ...
Install ADSL handler ...
[1] find PK  at 0xB0040000
[2] find PK  at 0xB006B400
Image[1] at 0xB0040000, len = 0
Image[2] at 0xB006B400, len = 0
get_datapump_address> r_img=1
Unzipping from B006B400 to 945F5DC4 ... done
Uncompressed size = 345194
Begin DSP firmware Download ...
Section count 154
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8400 Section Length: 4596
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f9800 Section Length: 8208
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f2e00 Section Length: 10396
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8000 Section Length: 906
OVERLAY PAGE #1 LEN=48160
OVERLAY PAGE #2 LEN=22656
OVERLAY PAGE #8 LEN=2272
OVERLAY PAGE #7 LEN=32
OVERLAY PAGE #3 LEN=43360
OVERLAY PAGE #4 LEN=13632
OVERLAY PAGE #5 LEN=11200
OVERLAY PAGE #6 LEN=14624
OVERLAY PAGE #9 LEN=27328
OVERLAY PAGE #10 LEN=34048
Wrote Image; Overlay Pages:11  Profiles:4
POTS Service
DSP Firmware Download completed.
Set DSP to 250MHz ...
ModemDSP_IDLE

TC_NOSYNC
 Code: 03.02.06.0[Overlay Page Done 1]
0
Train Mode: 0xff
Training Mode: MMODE
Start WatchDog ...
MTstart2() begin  ...
init psock cnt=475761275
ifStrInit()> i:0, dtlStr:[Loop/Loop], rfStr[LB0], type:0, count:1
ifStrInit()> i:1, dtlStr:[LAN 1/LAN1], rfStr[L1], type:1, count:1
ifStrInit()> i:2, dtlStr:[/], rfStr[], type:10, count:0
ifStrInit()> i:3, dtlStr:[ATM 1/ATM1], rfStr[A1], type:5, count:1
ifStrInit()> i:4, dtlStr:[ATM 2/ATM2], rfStr[A2], type:5, count:2
ifStrInit()> i:5, dtlStr:[ATM 3/ATM3], rfStr[A3], type:5, count:3
ifStrInit()> i:6, dtlStr:[ATM 4/ATM4], rfStr[A4], type:5, count:4
ifStrInit()> i:7, dtlStr:[ATM 5/ATM5], rfStr[A5], type:5, count:5
ifStrInit()> i:8, dtlStr:[ATM 6/ATM6], rfStr[A6], type:5, count:6
ifStrInit()> i:9, dtlStr:[ATM 7/ATM7], rfStr[A7], type:5, count:7
ifStrInit()> i:10, dtlStr:[ATM 8/ATM8], rfStr[A8], type:5, count:8
ifStrInit()> i:11, dtlStr:[PoE 1/PoE1], rfStr[P1], type:6, count:1
ifStrInit()> i:12, dtlStr:[PoE 2/PoE2], rfStr[P2], type:6, count:2
ifStrInit()> i:13, dtlStr:[PoE 3/PoE3], rfStr[P3], type:6, count:3
ifStrInit()> i:14, dtlStr:[PoE 4/PoE4], rfStr[P4], type:6, count:4
ifStrInit()> i:15, dtlStr:[PoE 5/PoE5], rfStr[P5], type:6, count:5
ifStrInit()> i:16, dtlStr:[PoE 6/PoE6], rfStr[P6], type:6, count:6
ifStrInit()> i:17, dtlStr:[PoE 7/PoE7], rfStr[P7], type:6, count:7
ifStrInit()> i:18, dtlStr:[PoE 8/PoE8], rfStr[P8], type:6, count:8
ifStrInit()> i:19, dtlStr:[/], rfStr[], type:10, count:0
USB_SLAVE: SUSPEND.
TRAP(coldStart) : send ok!
upnp_Init: flag=0
SSDP Initialization completed...
GenaInit : event_hook is NULL!!


====== console mode ======
  shift-0: enable debug
  shift-9: enable config
  ENTER  : show this help
==========================


จาก Bootlog ที่ได้ทำให้รู้ได้คร่าวๆ ว่า os ภายในเราเตอร์ไม่ใช่ Linux ครับ

สำหรับ Review ครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น