วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

TP-Link TL-MR100 Version: EU/1.20

 อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Router 4G รองรับซิมแบบ Nano SIM พอร์ต Ethernet 10/100M จำนวน 2 พอร์ต สามารถปล่อย WiFi 2.4GHz ได้

ตัวเครื่อง
เสาอากาศที่เห็นจะเป็นเสาของ 4G LTE ส่วนเสา WiFi ซ่อนอยู่ในตัวเครื่อง
หลังเครื่อง
ที่หลังเครื่องจะเจอเสาอากาศแบบถอดได้ ช่องใส่ซิม และพอร์ต Ethernet
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องจะบอกรุ่น MAC SN 
ภายใน
ภายในเครื่องแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ CPU ของเราเตอร์และส่วนของ LTE Modem
ชิ้นส่วนภายใน
อุปกรณ์ภายในเครื่องมีดังนี้


MT7628NN
Mediatek MT7628NN -> SoC router-on-a-chip 
Function Block Diagram
อุปกรณ์ตัวนี้เป็นหน่วยประมวณผลหลักของเราเตอร์
A3S56D40GTP
Zentel A3S56D40GTP -> 256Mb DDR SDRAM (32MByte) เป็น RAM หลักของเราเตอร์
QH32B-104HIP
cFeon QH32B-104HIP -> 32Mb SPI Flash Memory (4MByte) เป็น Flash Memory หลักของเราเตอร์32 MeF50D1G41LB
ESMT F50D1G41LB -> 1.8V 1 Gbit SPI-NAND Flash Memory (128MByte) เป็น Flash Memory สำหรับ LTE Module
LTE Module
ตัว LTE Module ประกอบด้วยชิพของ ASR มีตัวหลักๆ คือ
1. ASR ASR1802S -> Cellular Baseband Chips integrating 256Mb/512Mb DDR
2. ASR ASRRF859C -> Multi-Band, Multi-Mode Transceivers - WCDMA, LTE FDD & TDD
3. ASR PM802 -> น่าจะเป็น Power Management IC
4. 7219M-41 -> PA IC
บอร์ดด้านล่าง
บอร์ดด้านล่างไม่มีชิพอะไร

UART Console
Console
UART Console ใช้ Baudrate 115200
Username: admin
Password: 1234

U-Boot 1.1.3 (Jun  1 2021 - 08:51:05)

Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
gpiomode1 55054404.
gpiomode2 05550555.
######GPIO CTRL 1 for GPIO 32~64 OUTPUT tmp(0x00005f90)#####
######GPIO CTRL 1 for GPIO 32~64 INPUT tmp(0x00005f90)#####
flash manufacture id: 1c, device id 70 16
find flash: EN25QH32B
RALINK_GPIOMODE_REG_1(0xb0000060) old=0x55054404 new=0x55054404
RALINK_GPIO_CTRL_32_63(0xb0000604) old=0x5f90 new=0x5f90
RALINK_GPIO_DATA_32_63(0xb0000624) old=0x7f5f new=0x7f4f
============================================
Ralink UBoot Version: 4.3.0.0
--------------------------------------------
ASIC 7628_MP (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Jun  1 2021  Time:08:51:05
============================================
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 580 MHZ ####
 estimate memory size =32 Mbytes
RESET MT7628 PHY!!!!!!
continue to starting system.                                                                                                                                                                                                               0
disable switch phyport...

3: System Boot system code via Flash.(0xbc010000)
do_bootm:argc=2, addr=0xbc010000
## Booting image at bc010000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 8000c150) ...
## Giving linux memsize in MB, 32

Starting kernel ...

怘▒▒▒▒ff▒fa▒~▒~f▒`▒▒▒▒怘▒怘▒f30f▒`▒
▒`▒▒f▒▒f▒▒▒Linux version 2.6.36 (tp-link@Sohoidev) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2012.11.1) ) #1 Tue Jun 1 08:54:10 CST 2021

 The CPU feqenuce set to 575 MHz

 MIPS CPU sleep mode enabled.
CPU revision is: 00019655 (MIPS 24Kc)
Software DMA cache coherency
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS1,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, , 4-waylinesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=0004084c
Readback ErrCtl register=0004084c
Memory: 29124k/32768k available (2433k kernel code, 3644k reserved, 486k data, 164k init, 0k highmem)
NR_IRQS:128
console [ttyS1] enabled
Calibrating delay loop... 386.04 BogoMIPS (lpj=772096)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource Ralink Systick timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
RT3xxx EHCI/OHCI init.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
msgmni has been set to 56
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Ralink gpio driver initialized
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000d00 (irq = 21) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A
brd: module loaded
flash manufacture id: 1c, device id 70 16
EN25QH32B(1c 70161c30 flash_version = 1) (4096 Kbytes)
mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Creating 6 MTD partitions on "raspi":
0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
0x000000010000-0x000000110000 : "kernel"
0x000000110000-0x0000003e0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "romfile"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "radio"
Register flash device:flash0
PPP generic driver version 2.4.2
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 145(0x00000091)
FM detection done! loop = 1
SR calibration value u1SrCalVal = 6
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (455 buckets, 1820 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Linux
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 164k freed
usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
starting pid 30, tty '': '/etc/init.d/rcS'
cp: can't stat '/etc/SingleSKU_FCC.dat': No such file or directory
insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko': No such file or directory
Started WatchDog Timer.
Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/usb/host/ifxusb_host.ko': No such file or directory
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
Read MAC from flash(0x3FF900) 5c-ffffffa6-ffffffe6-ffffffd1-64-38
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x00005ca6
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xe6d16438
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
Read MAC from flash(0x3FF900) 5c-ffffffa6-ffffffe6-ffffffd1-64-38
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x00005ca6
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xe6d16438
PROC INIT OK!
dns_init
domain_name:tplinkmodem.net
L2TP core driver, V2.0
PPPoL2TP kernel driver, V2.0

Please press Enter to activate this console. [err] syslogd[main --1001] syslogd : syslogd_init

/var/tmp/dconf/rc.router: line 78: ebtables: not found
[ dm_readFile ] 2042:  can not open xml file /var/tmp/pc/reduced_data_model.xml!, about to open file /etc/reduced_data_model.xml
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x10000, ret 0, retlen 0x10000
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x6250, ret 0, retlen 0x6250
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x10000, ret 0, retlen 0x10000
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x6250, ret 0, retlen 0x6250
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver rndis_host
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ffd00 length 0x29, ret 0, retlen 0x29
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ffa00 length 0x4, ret 0, retlen 0x4
usb 1-1: USB disconnect, address 2
spiflash_ioctl_read, Read from 0x00010000 length 0x200, ret 0, retlen 0x200
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
sendto /var/tmp/7 msg 2001 error No such file or directory ,pid 67
[ ntpc ] 979:  Get time zone, g_timeZone = 720
[ oal_sys_getOldTZInfo ] 812:  Open TZ file error!
Raeth v3.1 (Tasklet,SkbRecycle)

phy_tx_ring = 0x00d46000, tx_ring = 0xa0d46000

phy_rx_ring0 = 0x00d47000, rx_ring0 = 0xa0d47000
[fe_sw_init:4954]rt305x_esw_init.
disable switch phyport...
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x00005ca6
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xe6d16438
RT305x_ESW: Link Status Changed
sh: can't create /proc/tplink/eth_vlan: nonexistent directory
ioctl: No such device
brctl: bridge br0: Invalid argument
set if eth0.2 to *not wan dev
device eth0.2 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
set if eth0.3 to *not wan dev
device eth0.3 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
set if eth0.4 to *not wan dev
device eth0.4 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
set if eth0.5 to *not wan dev
device eth0.5 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
[ vlan_addLanPortsIntoBridge ] 539:  add lan Port 255 from br0
brctl: bridge br0: Device or resource busy
brctl: bridge br0: Device or resource busy
brctl: bridge br0: Device or resource busy
brctl: bridge br0: Device or resource busy
[ rsl_initVlanObj ] 982:
+++++++++++++rsl_initVlanObj done!
ra0       no private ioctls.

MT7628-->

=== pAd = c0a10000, size = 909280 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
MT7628-->RtmpChipOpsHook(494): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->mt7628_init()-->
MT7628-->mt7628_init(FW(8a00), HW(8a01), CHIPID(7628))
MT7628-->e2.bin mt7628_init(1143)::(2), pChipCap->fw_len(64736)
MT7628-->mt_bcn_buf_init(218): Not support for HIF_MT yet!
MT7628--><--mt7628_init()
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ffe00 length 0xf, ret 0, retlen 0xf
1538352006 [src/base/mobile_client.cpp PostEvent](630) ERROR: Post event to MOBILE server failed, errno = 2 (No such file or directory).
[err] syslogd[syslogd_msg_process_thread --881] begin to lost!, msg = ERROR: Post event to MOBILE server failed, errno = 2 (No such file or directory).

1538352006 [src/comm/client_comm.cpp GetSoftVersion](2768) ERROR: Client communication with server failed.
[ oal_ltedev_getStatus ] 2164:  GetSoftVersion from mobile error!!
[ oal_wlan_ra_lteCoexistence ] 7446:  Get Curr band err 0.

No need to switch sht:pAd->ApBootFlag = TRUE
channel.
[ oal_MT7628-->wlan_ra_lteCoexiTX_BCN DESC a1afe000 size = 320
stence ] 7553:  MT7628-->
AutoChannelSkiRX[0] DESC a0d82000 size = 4096
pList = 12;13
MT7628-->
         RX[1] DESC a0d83000 size = 2048
MT7628-->cfg_mode=9
MT7628-->cfg_mode=9
MT7628-->wmode_band_equal(): Band Equal!
MT7628-->AndesSendCmdMsg: Could not send in band command due to diable fRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD
MT7628-->APSDCapable[0]=1
MT7628-->APSDCapable[1]=1
MT7628-->APSDCapable[2]=1
MT7628-->APSDCapable[3]=1
MT7628-->APSDCapable[4]=1
MT7628-->APSDCapable[5]=1
MT7628-->APSDCapable[6]=1
MT7628-->APSDCapable[7]=1
MT7628-->APSDCapable[8]=1
MT7628-->APSDCapable[9]=1
MT7628-->APSDCapable[10]=1
MT7628-->APSDCapable[11]=1
MT7628-->APSDCapable[12]=1
MT7628-->APSDCapable[13]=1
MT7628-->APSDCapable[14]=1
MT7628-->APSDCapable[15]=1
MT7628-->Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
MT7628-->WscKeyASCII=8
MT7628-->WscKeyASCII=8
MT7628-->Smart Carrier Sense = 0
MT7628-->load fw image from fw_header_image
MT7628-->AndesMTLoadFwMethod1(2264)::pChipCap->fw_len(64736)
MT7628-->FW Version:1MT7628-->
MT7628-->FW Build Date:20170411104110MT7628-->
MT7628-->CmdAddressLenReq:(ret = 0)
MT7628-->CmdFwStartReq: override = 1, address = 1048576
MT7628-->CmdStartDLRsp: WiFI FW Download Success
MT7628-->MtAsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
efuse_probe: efuse = 10000012
MT7628-->RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=4
MT7628-->RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=2
MT7628-->RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 2
MT7628-->NVM is FLASH mode
MT7628-->1. Phy Mode = 14
exec!
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003f0000 length 0x400, ret 0, retlen 0x400
eeFlashId = 0x7628!
MT7628-->Country Region from e2p = ffff
tssi_1_target_pwr_g_band = 32
MT7628-->2. Phy Mode = 14
MT7628-->3. Phy Mode = 14
MT7628-->NICInitPwrPinCfg(11): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->NICInitializeAsic(651): Not support rtmp_mac_sys_reset () for HIF_MT yet!
MT7628-->mt_mac_init()-->
MT7628-->MtAsicInitMac()-->
MT7628-->mt7628_init_mac_cr()-->
MT7628-->MtAsicSetMacMaxLen(1277): Set the Max RxPktLen=450!
MT7628--><--mt_mac_init()
MT7628-->       WTBL Segment 1 info:
MT7628-->               MemBaseAddr/FID:0x28000/0
MT7628-->               EntrySize/Cnt:32/128
MT7628-->       WTBL Segment 2 info:
MT7628-->               MemBaseAddr/FID:0x40000/0
MT7628-->               EntrySize/Cnt:64/128
MT7628-->       WTBL Segment 3 info:
MT7628-->               MemBaseAddr/FID:0x42000/64
MT7628-->               EntrySize/Cnt:64/128
MT7628-->       WTBL Segment 4 info:
MT7628-->               MemBaseAddr/FID:0x44000/128
MT7628-->               EntrySize/Cnt:32/128
MT7628-->AntCfgInit(2956): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MCS Set = ff ff 00 00 01
MT7628-->MtAsicSetChBusyStat(861): Not support for HIF_MT yet!
usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 3

generic_rndis_bind: rx_urb_size(1815)
generic_rndis_bind: rx_urb_size(1792)
generic_rndis_bind: hard_mtu(1558) mtu(1500) hard_header_len(58)
generic_rndis_bind: maxpacket(256)  rx_urb_size(1792) max_transfer_size(1792)
LTE has rebooted, tell cos to restart mobile
[ lteReconnectChangedHandler ] 1043:  receive qmi/rndis connect msg!

[ lteReconnectChangedHandler ] 1044:  mount /tmp/udisk
[ checkUdiskReady ] 622:  ### sda=, sdb=

MT7628-->[PMF]ap_pmf_init:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
MT7628-->[PMF]RTMPMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
MT7628-->[PMF]ap_pmf_init:: apidx=1, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3143): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->reload DPD from flash , 0x9F = [c000] doReload bit7[0]
MT7628-->CmdLoadDPDDataFromFlash: Channel = 11, DoReload = 0
MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3122): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->CmdSlotTimeSet:(ret = 0)
MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1344): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
MT7628-->Main bssid = 5c:a6:e6:d1:64:38
<==== rt28xx_init, Status=0
MT7628-->@@@ ed_monitor_init : ===>
MT7628-->@@@ ed_monitor_init : <===
MT7628-->mt7628_set_ed_cca: TURN ON EDCCA mac 0x10618 = 0xd7c87d0f, EDCCA_Status=1
sht:pAd->ApBootFlag = FALSE
MT7628-->WiFi Startup Cost (ra0): 3.852s
usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
usbserial_generic 1-1:1.3: generic converter detected
usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
usbserial_generic 1-1:1.4: generic converter detected
usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB2
scsi0 : usb-storage 1-1:1.5
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
##### mbss_cr_enable, BssId = 1
MT7628-->
====
@@@ ed_status_read: EDCCA TH - H
pAd->ed_trigger_cnt : 1 > 20 ||  pAd->ed_big_rssi_stat : 0 < 50
====
MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->[PMF]ap_pmf_init:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
MT7628-->[PMF]RTMPMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
MT7628-->[PMF]ap_pmf_init:: apidx=1, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3143): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->reload DPD from flash , 0x9F = [c000] doReload bit7[0]
MT7628-->CmdLoadDPDDataFromFlash: Channel = 11, DoReload = 0
MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3122): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1344): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 33, Format = 0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 6, Format = 0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 8, Format = 0
MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
MT7628-->Main bssid = 5c:a6:e6:d1:64:38
MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->[PMF]ap_pmf_init:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
MT7628-->[PMF]RTMPMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
MT7628-->[PMF]ap_pmf_init:: apidx=1, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
MT7628-->MtAsicSetRalinkBurstMode(3143): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MtAsicSetPiggyBack(796): Not support for HIF_MT yet!
[ checkUdiskReady ] 622:  ### sda=, sdb=

MT7628-->reload DPD from flash , 0x9F = [c000] doReload bit7[0]
MT7628-->CmdLoadDPDDataFromFlash: Channel = 11, DoReload = 0
MT7628-->MtAsicSetTxPreamble(3122): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->MtAsicAddSharedKeyEntry(1344): Not support for HIF_MT yet!
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 33, Format = 0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 6, Format = 0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 8, Format = 0
MT7628-->MtAsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
MT7628-->Main bssid = 5c:a6:e6:d1:64:38
MT7628-->Set_ed_chk_proc()::ed_chk=0
MT7628-->mt7628_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f, EDCCA_Status=0
MT7628-->AddTxSType: already registered TxSType (PID = 32, Format = 0
device ra0 entered promiscuous mode
br0: port 5(ra0) entering forwarding state
br0: port 5(ra0) entering forwarding state
device ra1 entered promiscuous mode
Checking 2.4G caspiflash_ioctl_read, Read from 0x003f0000 length 0x2, ret 0, retlen 0x2
l data...
sh: wlNetlinkTool: not found
[ rsl_initHttpdObj ] 786:  [httpd]---tmp_ret=0 buff=1
 count=0

wscd: SSDP UDP PORT = 1900
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     DataCard USB Disk         1.00 PQ: 0 ANSI: 2
scsi 0:0:0:1: Direct-Access     DataCard USB Disk         1.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 0:0:0:0: [sda] 57599 512-byte logical blocks: (29.4 MB/28.1 MiB)
sd 0:0:0:1: [sdb] 24575 512-byte logical blocks: (12.5 MB/11.9 MiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:1: [sdb] Write Protect is off
sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
 sda: unknown partition table
 sdb: unknown partition table
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ checkUdiskReady ] 622:  ### sda=/dev/sda, sdb=/dev/sdb

[ checkUdiskReady ] 633:  [cos] times:3, mount -t auto /dev/sda /tmp/udisk -o ro,data=journal

rm: can't remove '/tmp/mount.err': No such file or directory
EXT3-fs: barriers not enabled
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sda): mounted filesystem with journal data mode
[ checkUdiskReady ] 705:  Udisk SDA Ready successfully!
EXT3-fs: barriers not enabled
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sda): mounted filesystem with journal data mode
[ checkUdiskReady ] 746:  [cos] times:3, mount -t auto /dev/sdb /tmp/udisk2 -o ro,data=journal

rm: can't remove '/tmp/mount.err': No such file or directory
EXT3-fs: barriers not enabled
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sdb): mounted filesystem with journal data mode
[ checkUdiskReady ] 813:  =========================================
-rw-r--r--    1         6 UdiskSdaSize
drwxrwxr-x    2      1024 bin
drwxrwxr-x    2      1024 lib
drwx------    2     12288 lost+found
drwxr-xr-x    4         0 ..
drwxr-xr-x    7      1024 .
drwxrwxr-x    2      1024 SMS
-rw-rw-r--    1         9 version
drwxrwxr-x    2      1024 Upgrade
[ checkUdiskReady ] 815:  =========================================
[ checkUdiskReady ] 823:  wasCheckRepair=0
opened the device /dev/ttyUSB1
Response data OK, buffer :


*TPFIRMVER: 1.2.0 Build 210117 Rel.1012n NEZHAC_CP_1.064.004OK


tmp_ver=1.2.0
[ checkUdiskReady ] 867:  no need repair lte software, go on.
file_name=/tmp/udisk2/versiontmp_ver=55aa0104

[ checkUdiskReady ] 903:  no need repair udisk software, go on.
[ checkUdiskReady ] 999:  wasCheckRepair=0 lte_sw_repair=0 udisk_sw_repair=0
insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko': File exists
[ lteReconnectChangedHandler ] 1059:  start mobile
[ lteReconnectChangedHandler ] 1063:  killall flowstat
killall: flowstat: no process killed
[ lteReconnectChangedHandler ] 1065:  start flowstat
[ lteReconnectChangedHandler ] 1070:  start qmuxd and mobile done.

[ getPidFromPidFile ] 112:  Cann't open file: /var/run/zebra.pid.
[ getPidFromPidFile ] 112:  Cann't open file: /var/run/ripd.pid.
1538352019 INFO: src/flowstat_main.c(18) main(): LTE flowstat process starts working!
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp SetModemMode](3636) ERROR: SetModemMode mode=0
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp SetupModemIndication](3684) ERROR: AT*CGDFLT=1,,,,,,,,,,,,,,,,,,1
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp SetupModemIndication](3700) ERROR: Setup modem indication failed.
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp ProcDeviceEventComm](743) ERROR: Setup the modem indication failed.
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp getBandCapability](4865) ERROR: [band scan] DM band_support_mask: 0x1a0000800d5
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp getBandCapability](4866) ERROR: [band scan] DM lte_category = 4.
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp SetModemCfg](4155) ERROR: [band scan] band sel mode is auto. band: 0x1a0000800d5
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp SetModemCfg](4160) ERROR: Now will set band sel to 0x1a0000800d5.
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp SetBandSel](4519) ERROR: [band scan] band mask = 0x1a0000800d5
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp ProcDeviceEventComm](2758) ERROR: MP_REQ_SET_MODEM_MODE res:
OK
1538352021 [src/comm/manager_comm_at.cpp ProcDeviceEventComm](1717) ERROR: set net selected network failed! ret = 1
[ rsl_initHttpdObj ] 786:  [httpd]---tmp_ret=0 buff=0
 count=1

1538352026 [src/base/mobile_manager_at.cpp SendThread](108) WARN: ###### Timeout AT: AT+EPIN? Send AT: AT*TPLINK ######
sendto /var/tmp/8 msg 2030 error No such file or directory ,pid 67
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
killall: npd6: no process killed
radvd starting
[rsl_initWanLteIntfCfgObj 3613] init LTE module, set flowstat [enableDataLimit 0, enablePaymentDay 0, paymentDay 1, limitation 0, warningPercent 90]
[initProfileList 430] LTE Module: profile num [1], default profile [1], active profile [0]
[initProfileList 432] DM: profile num [0], default profile [0], active profile [0]
/var/run/dhcp6c_lte0.pid: No such file or directory
[ getPidFromPidFile ] 112:  Cann't open file: /var/run/zebra.pid.
[ getPidFromPidFile ] 112:  Cann't open file: /var/run/ripd.pid.
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
---------------> save 67 <---------------
.
spiflash_ioctl_erase, erase to 0x003f0000 length 0x0, nerase done
spiflash_ioctl_write, Write to 0x003e0000 length 0x6250, ret 0, retlen 0x6250
enable switch phyport...
Set: phy[0].reg[0] = 3900
Set: phy[1].reg[0] = 3900
Set: phy[2].reg[0] = 3900
Set: phy[3].reg[0] = 3900
Set: phy[4].reg[0] = 3900
Set: phy[0].reg[0] = 3300
Set: phy[1].reg[0] = 3300
Set: phy[2].reg[0] = 3300
RT305x_ESW: Link Status Changed
Set: phy[3].reg[0] = 3300
Set: phy[4].reg[0] = 3300
resetMiiPortV over.
Set: phy[0].reg[4] = 01e1
Set: phy[0].reg[0] = 3300
Set: phy[1].reg[4] = 01e1
Set: phy[1].reg[0] = 3300
Set: phy[2].reg[4] = 01e1
Set: phy[2].reg[0] = 3300
Set: phy[3].reg[4] = 01e1
Set: phy[3].reg[0] = 3300
Set: phy[4].reg[4] = 01e1
Set: phy[4].reg[0] = 3300
turn off flow control over.
pidof mobile > /var/tmp/tmppidof
echo -1000 > /proc/429/oom_score_adj
pidof qmuxd > /var/tmp/tmppidof
echo -1000 > /proc//oom_score_adj
sh: can't create /proc//oom_score_adj: nonexistent directory
pidof httpd > /var/tmp/tmppidof
echo -1000 > /proc/452/oom_score_adj
pidof dhcpd > /var/tmp/tmppidof
echo -1000 > /proc/464/oom_score_adj
1538352030 [src/base/mobile_manager_at.cpp RecvThread](288) WARN: ### Received  TPLINK: REDADY
1538352030 [src/sim/manager_sim_at.cpp ProcDeviceEventSim](671) ERROR: Sim IMSI Response Error!
1538352030 [src/sms/manager_sms_at.cpp ProcDeviceEventSms](299) ERROR: Set CPMS fails. CMS ERROR, errno is 314
1538352030 [src/sms/manager_sms_at.cpp ProcDeviceEventSms](232) WARN: Get SCA fails. CMS ERROR, errno is 500
1538352030 [src/base/mobile_status_at.cpp UpdateNetType](56) USER: Network type is LTE.
RT305x_ESW: Link Status Changed
Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
sh: write error: Input/output error
[ fotaCheckHandler ] 4537:  step 1.check WAN status
[ checkWanStatus ] 4432:  In LTE mode, current WAN status is 1.
[ fotaCheckHandler ] 4540:  WAN is not up, check 10 min later
[ fotaCheckHandler ] 4537:  step 1.check WAN status
[ checkWanStatus ] 4432:  In LTE mode, current WAN status is 1.
[ fotaCheckHandler ] 4540:  WAN is not up, check 10 min later
[ fotaCheckHandler ] 4537:  step 1.check WAN status
[ checkWanStatus ] 4432:  In LTE mode, current WAN status is 1.
[ fotaCheckHandler ] 4540:  WAN is not up, check 10 min later

starting pid 69, tty '': '/sbin/getty -L ttyS1 115200 vt100'

TL-MR100 login: admin
Password:
Oct  1 00:23:01 login[69]: root login on 'ttyS1'
~ #