วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ZTE ZXHN F680

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น GPON ONU ชนิด All-in-One ของ ZTE ครับ
ตัวเครื่องด้านหน้า
ตัวเครื่องมีเสา 6 เสา แบ่งเป็นของ WiFi 2.4 GHz จำนวน 2 เสา และ WiFi 5 GHz จำนวน 4 เสา
ตัวเครื่องด้านหลัง
ด้านหลังเครื่อง มีพอร์ต LAN 10/100/100 จำนวน 4 พอร์ต, พอร์ต FXS 2 พอร์ต, ปุ่ม Reset, พอร์ต USB 2.0 จำนวน 1 พอร์ต, พอร์ต 12 VDC และปุ่มปิด-เปิดเครื่อง
ตัวเครื่องข้างใต้
ใต้เครื่องมีพอร์ต GPON สำหรับเชื่องต่อกับ OLT
ภายในเครื่อง
เราสามารถแกะตัวเครื่องโดยการไขน็อตใต้เครื่องจำนวน 4 ตัวครับ
ชิพต่างๆ
PCB ด้านบนมีชิพต่างๆ ดังนี้ครับ
ZX279128
ZXIC ZX279128 ->  Dual-Core Cortex-A9 800MHz

5F1GQ4UBYIG
GigaDevice GD5F1GQ4UBYIG -> SPI NAND Flash 1Gb (128 MB)
PMF510816CBR
PMTech PMF510816CBR -> 1Gb (64M x 16) DDRIII SDRAM C Die
MT7603EN
MEDIATEK MT7603EN -> 2.4GHz 2T2R 300Mbit/s Wi-Fi 4 (b/g/n)  Wi-Fi single chip
MT7615N
MEDIATEK MT7615N -> 2.4GHz,  5GHz 4T4R 1733Mbit/s Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) wave2 MU-MIMO up to 4 users/group and BW160 Wi-Fi single chip
Le9643
Microsemi Le9643 -> Subscriber Line Interface Circuit
L69BW
TDA TWEOS61089 -> Dual programmable transient suppressor
PCB ด้านใต้
PCB ด้านใต้มีชิพ EEPROM สำหรับ GPON Interface อยู่
GT408A
Giantec GT24C08 -> 8 kbit I2C EEPROM
ในส่วนของ Boot Loader สารถเข้าถึงได้จากพอร์ต Serial โดยตั้ง Baudrate ไว้ที่ 115200
Boot Loader
Boot SPI NAND


U-Boot 2013.04 (Aug 29 2019 - 17:03:16)

CPU  : ZX279128@A9,800MHZ
Board: ZTE zx279128evb
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
com1
8000000,48000000
product_vid = 75
vid=75-F680
bootsel=3
NAND:  manuid=c8,d1

Manu ID: 0xc8, Chip ID: 0xd1 (GLGADEVICE SPI NAND GD5F1GQ4UBYIG  128MiB 3,3V)
128 MiB
<nand_read_skip_bad_,1217>!mtdpart=0x1,offset=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x20000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   serdes init done
addr 0x9400004c before value is fffe0000
addr 0x9400004c after value is fffe01ff
eth0

Hit 1 to upgrade software version
Hit any key to stop autoboot:  0
=>
=> ?
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootk   - boot kernel
bootm   - boot application image from memory
bootz   - boot Linux zImage image from memory
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
dhcp    - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
downver - upgrade software downloaded from TFTP server
echo    - echo args to console
fdt     - flattened device tree utility commands
fsinfo  - print information about filesystems
fsload  - load binary file from a filesystem image
go      - start application at address 'addr'
gpiotest- gpiotest dir [num] [in/out]
gpiotest value [num] [1/0]
gpiotest gvalue [num]
help    - print command description/usage
i2c     - I2C sub-system
imxtract- extract a part of a multi-image
itest   - return true/false on integer compare
ls      - list files in a directory (default /)
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mt      - memory test
mtddebug- mtddebug operate
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sleep   - delay execution for some time
tftp    - boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor, compiler and linker version
watchdog- watchdog reset && disable
xmodem  - xmodem
=> printenv
baudrate=115200
bootcmd=setenv bootargs console=$(console) root=/dev/mtdblock9 ro rootfstype=jffs2  mem=$(memsize);bootm 0x44000000;
bootdelay=2
bootfile=uboot.bin
console=ttyS0,115200n8
ethact=eth0
ethaddr=00:41:71:00:00:50
filesize=2e57a4
fullfile=upgrade.bin
gatewayip=192.168.1.1
hostname=unknown
ipaddr=192.168.1.1
linuzfile=vmlinuz.bin
loadaddr=0x42000000
memsize=128M
netmask=255.255.255.0
netretry=5
serverip=192.168.1.100
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
versioninfo=U-Boot V6.0.10P1T21 20190829171728 0x3a00000 0x1 0x83 0x8f

Environment size: 588/131068 bytes
=> ver

U-Boot 2013.04 (Aug 29 2019 - 17:03:16)
arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi-gcc (Buildroot 2013.02) 4.7.2
GNU ld (GNU Binutils) 2.23.1
=>
Kernel Boot Log

Boot SPI NAND


U-Boot 2013.04 (Aug 29 2019 - 17:03:16)

CPU  : ZX279128@A9,800MHZ
Board: ZTE zx279128evb
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
com1
8000000,48000000
product_vid = 75
vid=75-F680
bootsel=3
NAND:  manuid=c8,d1

Manu ID: 0xc8, Chip ID: 0xd1 (GLGADEVICE SPI NAND GD5F1GQ4UBYIG  128MiB 3,3V)
128 MiB
<nand_read_skip_bad_,1217>!mtdpart=0x1,offset=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x20000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   serdes init done
addr 0x9400004c before value is fffe0000
addr 0x9400004c after value is fffe01ff
eth0

Hit 1 to upgrade software version
Hit any key to stop autoboot:  0
addr=1a00000
addr=3a00000
select=0x0
search=0x2
<nand_read_skip_bad_,1217>!mtdpart=0x6,offset=0x0,mtdpartoffset=0x200000,mtdPartsize=0x400000,length=0x1000
tmp=0x00000001, value=1
select=0x1
search=0x2
search->result[1].entry=3a00140
<nand_read_skip_bad_,1217>!mtdpart=0x3,offset=0x0,mtdpartoffset=0x3a00000,mtdPartsize=0x2000000,length=0x1260000

---mtdparts_init--current_mtd_partnum=1-
dev id: type = 2, num = 0, size = 0xffffffff, mtd_id = single part
part  : name = rootfs0, size = 0x01240000, offset = 0x01a20000
part  : name = rootfs1, size = 0x01240000, offset = 0x03a20000

--- jffs2_part_info: partition number 1 for device nand0 (single part)
jffs2_part_info:rootfs1,3a20000
### JFFS2 loading '0uImage' to 0x44000000
Scanning JFFS2 FS: .................. done.
### JFFS2 load complete: 3037092 bytes loaded to 0x44000000
<nand_read_skip_bad_,1217>!mtdpart=0x0,offset=0x0,mtdpartoffset=0x0,mtdPartsize=0x200000,length=0x80000
lseek=0x42048000
cmdline=U-Boot V6.0.10P1T21 20190829171728
## Booting kernel from Legacy Image at 44000000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3037028 Bytes = 2.9 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
----------------------
|-->setup versioninfo tag...

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.110 (root@A23176683) (gcc version 4.7.2 (Buildroot 2013.02) ) #97 SMP Thu Aug 29 17:17:08 CST 2019
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=18c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: ZTE ZX279128 (Device Tree), model: ZTE ZX279128
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
======= zx_map_io ====pdt_mem_size=8000000===
BUG: mapping for 0x00400000 at 0xf0000000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x00800000 at 0xf0100000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x00a20000 at 0xf0200000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x00c00000 at 0xf0300000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x94000000 at 0xf0400000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x94100000 at 0xf0500000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x94200000 at 0xf0600000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x94400000 at 0xf0700000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x9a100000 at 0xf0800000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x00d00000 at 0xf0900000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x92000000 at 0xf4000000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x00200000 at 0xf0a00000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x9fe00000 at 0xf0f00000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x09100000 at 0xf0b00000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x09400000 at 0xf0c00000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x09300000 at 0xf0d00000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x09200000 at 0xf0e00000 out of vmalloc space
BUG: mapping for 0x46700000 at 0xf1000000 out of vmalloc space
[CLK] zx279128 clk init ok.
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c0702000 s6592 r8192 d13888 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock9 ro rootfstype=jffs2 mem=128M; U-Boot V6.0.10P1T21 20190829171728 0x3a00000 0x1 0x83 0x8f
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 96088k/96088k available, 34984k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xf0000000   ( 632 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc054ad24   (5388 kB)
      .init : 0xc054b000 - 0xc05719c0   ( 155 kB)
      .data : 0xc0572000 - 0xc05b26c0   ( 258 kB)
       .bss : 0xc05b26e4 - 0xc05fc6e8   ( 297 kB)
Hierarchical RCU implementation.
        Additional per-CPU info printed with stalls.
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
sched_clock: 31 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 85899ms
zxic zx279128 system timer initialized
console [ttyS0] enabled
[UART]register_console: zx29 console registered!
Calibrating delay loop... 1594.16 BogoMIPS (lpj=7970816)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
smp_twd: clock not found: -2
Calibrating local timer... 399.94MHz.
Setting up static identity map for 0x403c0be8 - 0x403c0c1c
CPU1: Booted secondary processor
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3188.32 BogoMIPS).
NET: Registered protocol family 16
11930:22:53 [Klogctl][Info] [(1086)LogCtlInit] LogCtlInit begin
11930:22:53 [Klogctl][Info] [(896)AddLogOutModule] AddLogOutModule:OutputMode=0X00000200,ptLogProcSet=c6031ab0
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x42450001, Cache size: 524288 B
product_vid = 75
current_board=c0586ed0
bootsel=3
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource zx_timer0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 1
synopsys pcie probe enter!!!!!!
pcie0 irq is 73
pcie1 irq is 96
synopsys pcie0 controller setting
synopsys pcie0 controller waitting L0 state
pcie0 link up,gen1,cnt 10!
synopsys pcie1 controller setting
synopsys pcie1 controller waitting L0 state
pcie1 link up,gen2,cnt 2!
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x17ffffff]
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
PCI host bridge to bus 0000:01
pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x20000000-0x27ffffff]
PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff 64bit]
pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x100fffff]
tdm registered!
zx_tdm2.0_probe version_20170119
g_tdm_buf =ffdfe000,46098000
remap tdm reg 9a107000 to f0807000
tdm irq=54
reg 0xf080002c value is 0x17707
tdm binding cpu1....
pon init
ZX_PA_BUF_BASE0=46700000
ZX_VA_BUF_BASE0=c6700000
ZX_ACL_BASE=46720000
ZX_FLOW_BASE=46b20000
ZX_BP_BUFFER_BASE=46ba0000
ZX_DESC_BASE=47ea0000
ZX_TX_UP_DESC_BASE=47f60000
ZX_TX_DN_DESC_BASE=47f70000
ZX_VA_BPPE_BASE=c6700000
ZX_VA_BP_BUF_BASE=c6ba0000
ZX_VA_DESC_BASE=c7ea0000
ZX_VA_TX_UP_DESC_BASE=c7f60000
ZX_VA_TX_DN_DESC_BASE=c7f70000
UNCACHE_ADDR_OFFSET=2a900000
BPPE_POOL_SIZE=2000
NORMAL_BP_BUFFER_SIZE=1200000
JUMBO_BP_SIZE=2800
JUMBO_BPPE_POOL_SIZE=66
BP_BUFFER_SIZE=1300000
ponmode = 0
the pon mode is 0
pon clk reset pin mux
pp init
pp net init ok
switch init
idm_desc_init ffdf8000/46188000
idm net init ok, idm mtu 1700, rx coal 500, tx_des dpt 1024
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.18)
msgmni has been set to 187
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 42) is a zx29_UART
ZTE-TSP zx29 UART_0 probe OK
ZTE-TSP zx29 UART driver registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
zte_spifc_reg:94407000
spifc->io_base :f0707000
NAND device: Manufacturer ID: 0xc8, Chip ID: 0xd1 (GLGADEVICE SPI NAND GD5F1GQ4U  128MiB 3,3V)
NAND Chip: oobsize:0x40, pagesize:0x800, blocksize:0x20000, chipsize:0x8000000, ECC capbility is 8 bits, CRC protection is disabled
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 1023 at 0x000007fe0000
##########verinfo=U-Boot V6.0.10P1T21 20190829171728 0x3a00000 0x1 0x83 0x8f
##########u32CurrBaseAddress=3a00000,1
##########u32CurrBaseAddress=3a00000,1
kernel=kernel2,3a00000,2000000
size=1fe0000,offset=3a20000
Creating 10 MTD partitions on "ZX27912x-spifc":
0x000000000000-0x000008000000 : "whole flash"
0x000000000000-0x000000200000 : "u-boot"
0x000000200000-0x000000600000 : "others"
0x000000600000-0x000000a00000 : "parameter tags"
0x000000a00000-0x000000e00000 : "wlan"
0x000000e00000-0x000001600000 : "usercfg"
0x000001600000-0x000001a00000 : "middleware"
0x000001a00000-0x000003a00000 : "kernel1"
0x000003a00000-0x000005a00000 : "kernel2"
0x000003a20000-0x000005a00000 : "rootfs"
zx_spi_probe...master->bus_num:0
zx_spi 9a105000.ssp: master is unqueued, this is deprecated
SPI0 probed
****lc add zx279128_probe*****
zx279128-dwc3 9100000.usb: ***lc add**** dwc3->dev.dma_mask = 0xc05e7c50
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
USB Serial support registered for generic
usbserial: USB Serial Driver core
usbcore: registered new interface driver ch341
USB Serial support registered for ch341-uart
usbcore: registered new interface driver cp210x
USB Serial support registered for cp210x
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
usbcore: registered new interface driver option
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver pl2303
USB Serial support registered for pl2303
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
I2C probe successed!
I2C probe successed!
zxwdt: cpu1 wdt enable RegValue 6b
<pdt_wdt_init>(570):creat proc files for watchdog!!!
<pdt_wdt_init>(574):Starting Watchdog Timer...
wdt debug: nr_cpu_ids= 2
zxwdt: heartbeat 8 msec, clock 800000000
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
nf_conntrack version 0.5.0 (1501 buckets, 8192 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
zte--oss cpu usage module init
<LOGID000000005>11930:22:54 [KIGMPSNP][Warn] [br_multicast_se(213)br_del_addr_reg] register gIgmpDelAddrHook succeed!
<LOGID000000005>11930:22:54 [KIGMPSNP][Warn] [br_multicast_se(219)br_del_addr_reg] register gMldDelAddrHook succeed!
fastforward_init start !
fastforwardVFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:9.
Freeing init memory: 152K
init started:  BusyBox v1.01 (2019.08.29-09:05+0000) multi-call binary
Starting pid 430, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rcS'
======================================================
mounting /dev/mtdblock3 to /tagparam, wait ...
======================================================
Pre-initialization script ...
  Mounting ramdisk at /var
  Mounting /dev/mtdblock5 to /userconfig
jffs2: Empty flash at 0x00706f24 ends at 0x00707000
  Mount ok!
  Mounting /dev/mtdblock6 to /usr/local/ct
  Mount ok!
======================================================
mounting /dev/mtdblock4 to /wlan, wait ...
======================================================
Configuring MAC interfaces
Bringing up interface lo
Bringing up interface mii0
Set promisc for device mii0
 Configuring with no IP address (i.e. for PPP)
mux[0]=c3fffea
mux[1]=557f02c
mux[2]=555aaaa
mux[3]=6de4fff
storage_wakeup_proc_create success!
<verinfo_module_init>(734)---->verinfo=U-Boot V6.0.10P1T21 20190829171728 0x3a00000 0x1 0x83 0x8f
addr==3a00000
<verinfo_module_init>(739)----><verinfo_module_init>(741)----><verinfo_module_init>(743)---->can find /usr/java/osgi_verosgi_version_info_get error!
jffs2: notice: (457) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00707070: read 0x999524df, calculated 0xc9b0e1f9.
jffs2: notice: (457) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00705ee0: read 0x999524df, calculated 0xcde1d70b.
GN25L95          found.
register fpga driver success, major=222
= TM Module SYS FS Init ended successfully =
tm_initModule begin...
tm_pp_initial start
[TM][ppglb_set_acl_base]input: base=1181876224
 upa_set_rr_mask_cfg input: upa_rr_mask = 0x2ab
 tm_pp_initial--------finish
tm_switch_initial----start
tm_switch_initial----finish
tm_initial successed !!!
tm_initModule end...
ethdriver_init....
g_mii_dev_name[0]  sw
g_mii_dev_name[1]  pon
zteGpmac_initModule begin...
=== GponMac Supported MaxTcont: 16 MaxPLI: 800B ===
##huoqf zteGponAsicStarttimeChkResultInit write cfg=10
##huoqf zteGponAsicStarttimeChkResultInit read cfg=10
= PON Module Operate ended successfully =
create zteGpon_rei_task ok!
= GMAC Module SYS FS Init ended successfully =
zteGpmac_initModule end...
zx279100_gpon_Init ok
<LOGID000000005>11930:22:59 [KMONITOR][Warn] [monitor.c(585)MontorSendMsg] netlink_unicast failed:msgid = 0xa4a7, ptr =   (null), len = 0
Init switch module
unicnt 4, wancnt 1, wifi cnt 2, all ports 7, portmask 0x000000ef
 switch config GPON SFU mode!
-------chip_tm_init end-----
[SW]set cpu queue rate limit to 8000pps
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(6) direct:(1) enable:(1) rate:(2048 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(7) direct:(1) enable:(1) rate:(2048 kpbs) ifgMode:(1)
Init switch module Success
GN25L95          found.
bsp_i2c_probe 0x50 success!
vendor name = ZTE_B+_G
 optical PN(0x60) =
 optical PN(0x28) = GN25L95
udpwatchd inited!
kudp  inited!
Init codec v2.2(2017-12-19)!
----VoIPCodecInit ch0
----VoIPCodecInit ch1
P_2833: Setup 0
DSP device setup OK!
insmod: cannot open module `/kmodule/redirusb.ko': No such file or directory
===================================================================
region code:36
region name:ThailandToT
USER_CFG is same as ETC_CFG, donot need copy
===================================================================
  Database default setting is [current : 36]
cp: /etc/gateinfoSCPD.xml: No such file or directory
cp: /etc/gateconnSCPD.xml: No such file or directory
Starting pid 628, console /dev/ttyS0: '/sbin/getty'
11930:23:00 [OSS_pc][Error] [pc.c(1978)main]  Could not set affinity

F680
11930:23:03 [dhcp4c][Warn] [dhcp4c_inst.c(3946)_dhcp4cRegSendO] Send code[60]fun[0x18448c] is replaced by fun[0x189234]
11930:23:03 [DB][Warn] [dbc_def_dev_inf(324)dbGetOnuMode] boardType : F680
11930:23:03 [DB][Warn] [dbc_def_dev_inf(431)dbPersonInitVer] get parameter from Flash failed!VersionMode
11930:23:03 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1470)dbSetValComm] not find domain table(DevInfo) domain(VersionMode)
11930:23:03 [DB][Error] [dbc_mgr_def.c(74)dbMgrStaticSetI] not find table (WLANCountry)
11930:23:03 [DB][Error] [dbc_mgr_def.c(74)dbMgrStaticSetI] not find table (PDTWLANWAPI)
11930:23:03 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(105)dbDefGPONCFG] get RegisterID  from flash failed !
11930:23:03 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(132)dbDefGPONCFG] get Loid from flash failed !
11930:23:03 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(143)dbDefGPONCFG] get LoidPwd  from flash failed !
11930:23:03 [DB][Warn] [dbc_person_dev_(214)dbPersonInitHVT] get parameter from Flash failed!HardwareVerTag
11930:23:03 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(mount) is not ProcName(iptables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:03 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(iptables) is not ProcName(ip6tables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:04 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(iptables) is not ProcName(ip6tables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:04 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(iptables) is not ProcName(ip6tables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:04 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(iptables) is not ProcName(ip6tables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:04 [DB][Crit] [dbc_core.c(452)dbPersonInitPro] VIP_VOIP: Set VoIP Protocol SIP
11930:23:04 [DB][Error] [dbc_def_timepol(210)dbWlanTimeTrans] {dbWlanTimeTrans} find:[0], [-1]:[-1]
11930:23:04 [DB][Error] [dbc_core_compat(828)dbUserInfoTrans] not find table
11930:23:04 [DB][Warn] [dbc_pdt_transfe(500)bIsNeedUpInc] ==== bIsNeedUpInc: [regcode:36]V6.0.10P1T21--->V6.0.10P1T21
11930:23:04 [DB][Warn] [dbc_core.c(2399)dbAdaptDataByOn] enter dbAdaptDataByOnuMode
11930:23:04 [upgrade_mgr][Error] [upgrade_mgr.c(2259)UpgradeInit] =====RegionCodeForTools=-14=====
11930:23:04 [dss][Warn] [dss_lla.c(875)DssLlaMain] The Dss' lpMsg is null.
11930:23:04 [bsp_mgr][Error] [bsp_mgr.c(158)BspMgrInit] BspMgr INIT_SUCCESS
                                                                           ---------------------------------------------->>>>>>>>>call RegNetIFForWWAN()
11930:23:04 [log_mgr][Emerg] [log_mgr########br's FDB_MAX[1024]
.c(875)logSetSavADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
eEnabl] Log configure change:[LogFunction] Log SaveFile Service Stop Success!
11930:23:04 [log_mgr][Emerg] [log_mgr.c(940)logSetSaveLevel] Log configure change:[LogFunction] Log SaveFile LogLevel is Set 4!
11930:23:04 [dhcp6s][Warn] [dhcp6s_main.c(1898)getHwMacByIfNam] Ioctl failed!
11930:23:04 [dhcp6s][Error] [dhcp6s_main.c(1985)_DHCP6SCreateSo] invalid interface
11930:23:04 [dhcp6s][Warn] [dhcp6s_main.c(2276)startDhcp6sInst] startDhcp6sInst, create socket failed
11930:23:04 [usb_stor][Error] [usbbakrst_cmapi(493)CmUsbBakRstSynD] BakFile Name Error(usbbak.cfg)
                                                                                                  ethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 0 ,brdev_set.name eth0 ,brdev_set.flag 0
ethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 1 ,brdev_set.name eth1 ,brdev_set.flag 0
ethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 2 ,brdev_set.name eth2 ,brdev_set.flag 0
ethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 3 ,brdev_set.name eth3 ,brdev_set.flag 0
=== GponMac Supported MaxTcont: 16 MaxPLI: 800B ===
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
sw_port_set_port_multicastrate not support now!
zte_api_sw_port_set_port_broadcastrate port:(0) direct:(0) enable:(0) rate:(1024000 kpbs) ifgMode:(1)
sw_port_set_port_multicastrate not support now!
zte_api_sw_port_set_port_broadcastrate port:(1) direct:(0) enable:(0) rate:(1024000 kpbs) ifgMode:(1)
sw_port_set_port_multicastrate not support now!
zte_api_sw_port_set_port_broadcastrate port:(2) direct:(0) enable:(0) rate:(1024000 kpbs) ifgMode:(1)
sw_port_set_port_multicastrate not support now!
zte_api_sw_port_set_port_broadcastrate port:(3) direct:(0) enable:(0) rate:(1024000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(0) direct:(0) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(0) direct:(1) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(1) direct:(0) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(1) direct:(1) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(2) direct:(0) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(2) direct:(1) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(3) direct:(0) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(3) direct:(1) enable:(0) rate:(1000000 kpbs) ifgMode:(1)
xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci-hcd xhci-hcd: irq 91, io mem 0x09100000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usb usb1: csp_report_dev_addok iMsgId = a442, vid = 1d6b,pid = 2
xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usb usb2: csp_report_dev_addok iMsgId = a442, vid = 1d6b,pid = 3
dwc2 9000000.usb: 0 invalid for otg_cap parameter. Check HW configuration.
dwc2 9000000.usb: 1024 invalid for host_nperio_tx_fifo_size. Check HW configuration.
dwc2 9000000.usb: 1024 invalid for max_packet_count. Check HW configuration.
dwc2 9000000.usb: DWC OTG Controller
dwc2 9000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
dwc2 9000000.usb: irq 68, io mem 0x00000000
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
usb usb3: csp_report_dev_addok iMsgId = a442, vid = 1d6b,pid = 2
registering usb led module!
g_iUpLinkType=4
11930:23:10 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(iptables) is not ProcName(ip6tables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:10 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(ip6tables) is not ProcName(),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:10 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(ip6tables) is not ProcName(),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:10 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(ip6tables) is not ProcName(),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:10 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(ip6tables) is not ProcName(),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
                                                                                                                                               sip alg change port ok!
ftp alg change port ok!
rtsp alg change port ok!
11930:23:11 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(create) is not ProcName(ebtables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:11 [OSS_pc][Warn] [pc.c(1071)StartProgram] pName(mount) is not ProcName(ebtables),startMode=0x0000,fpid=65794,Starter(firewall),cmd(*****)
11930:23:11 [dns_mgr][Warn] [ifs_api.c(2442)GetRouteIFInfo] parameter is illegal![IGD.WD1.WCD1.WCPPP1]
11930:23:11 [igmpproxy_mgr][Warn] [ifs_api.c(2442)GetRouteIFInfo] parameter is illegal![IGD.WD1.WCD1.WCPPP1]
11930:23:11 [ddns_mgr][Warn] [ddns_mgr.c(1278)ddnsAddClientLi] call dbAPIQryView failed!DBVIEW_DDNS_SERVICE,name
11930:23:11 [ddns_mgr][Warn] [ddns_mgr.c(1196)ddnsInitClientL] Call function failed!ddnsAddClientListNode
11930:23:11 [dss][Warn] [dss_lla.c(875)DssLlaMain] The Dss' lpMsg is null.
11930:23:11 [prefix_mgr][Error] [prefix_mgr.c(2650)PrefixMgrInit] Init Prefix Lock error!
11930:23:11 [pon_dev_mgr][Error] [pon_dev_mgr.c(425)get_falsify_def] call  GetTagParam failed!!!!
11930:23:11 [pon_dev_mgr][Error] [pon_dev_mgr.c(1065)FalsfyDefInitVi] call get_falsify_defend_mode failed! iRet = -7
                                                                                                                    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>gpon_omci start successed!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                                                                                                                                                 vendor name = ZTE_B+_G
 optical PN(0x60) =
 optical PN(0x28) = GN25L95
11930:23:11 [po<LOGID000000005>11930:23:11 [KPORTLOCATE][Warn] [br_portlocate.c(2414)set_portlocate_] pppoe portlocate vendorInfo is:00000DE9
<LOGID000000005>11930:23:11 [KPORTLOCATE][Warn] [br_portlocate.c(2422)set_portlocate_] CharToHex ok,g_pppoe_vendorInfo:e90d0000!
rtLocate_mgr][Warn] [portLocate_mgr.(230)portLocateStart] portLocateInit begin set format,portLocateSetPPPoEVendorInfo:00000DE9
                                                                                                                               ====================gpon_omci start======================
device eth0 entered promiscuous mode
voip main binding cpu_mask 0x2....
=====================omci sender process start==========register mt_drv
init the wifi hardware forward handler(to idm0)
init the wifi hardware forward handler(to idm1)
PCI: enabling device 0000:00:00.0 (0140 -> 0142)
========

=== pAd = c9248000, size = 963472 ===

<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0, ErrorValue=0x
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
pAd->CSRBaseAddress =0xf3000000, csr_addr=0xf3000000!
device_id =0x7603
RtmpChipOpsHook(507): Not support for HIF_MT yet!
mt7603_init()-->
mt_bcn_buf_init(224): Not support for HIF_MT yet!
<--mt7603_init()
===
==========================sys process start=========================
Process_Perf's Event(4352) is not support !!
Omci get Byte Order is Little-Endian
g_bByteSort(0)
=========================omci process start=========================
OA_Sysdrv_GetTcontBufferSize: value(0) is out of range, use def vaTX_BCN DESC c6088a00 size = 320
RX[0] DESC c5a48000 size = 2048
RX[1] DESC c5bf1800 size = 2048
lue:256
Omci Debug:CmWLANListCcfg_mode=9
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
onfig.dwCount = 8
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_2g.dat
FW Version:_mt7603mp
FW Build Date:20151020155902
CmdAddressLenReq:(ret = 0)
CmdFwStartReq: override = 1, address = 1048576
CmdStartDLRsp: WiFI FW Download Success
AsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
efuse_probe: efuse = 10000002
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
NVM is efuse and the information is too less to bring up the interface
Force to use Flash mode
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 0, E2P default = 1
NVM is FLASH mode, flash_offset = 0x40000
1. Phy Mode = 14
@@@  NICReadEEPROMParameters : pAd->FWLoad=0
2. Phy Mode = 14
3. Phy Mode = 14
MCS Set = ff ff 00 00 01
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
<==== rt28xx_init, Status=0
@@@ ed_monitor_exit : ===>
@@@ ed_monitor_exit : <===
mt7603_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f
WiFi Startup Cost (wlan0): 0.390s
device eth1 entered promiscuous mode
11930:23:13 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(370)defCommand] vlan Rule failed, -1!
11930:23:13 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(868)vlanRuleSetMsg] vlanRuleSetMsg:Command failed!
                                                                                                         VOP_DspTraceTaskEntery entered:POWER ON!!!wState:0
                                                                                                                                                           VOP_DSP2RtraceTaskEntry entered:POWER ON!!!wState:0
                                                                                                                                                                                                              VOP_TaskEntry entered:POWER ON!!!wState:0
11930:23:14 [BCC][Warn] [bcc_entry.c(242)BCC_TaskEntry] Unknown Event=0x00001100 when BCC PowerOn!
11930:23:14 [tr069][Warn] [trparameter.c(3501)Tr069GetTreePat] Load universal data XML:/etc/device_data.xml
11930:23:14 [tr069][Warn] [trparameter.c(3524)Tr069GetTreePat] Load universal services XML:/etc/device_sip.xml
                                                                                                              GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
                                                                                                                                                     GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
                                                                                                                                                                                            GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
                                                                                                                                                                                                                                   GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
                             register mt_drv_7615
init the wifi hardware forward handler(to idm0)
init the wifi hardware forward handler(to idm1)
PCI: enabling device 0000:01:00.0 (0140 -> 0142)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
pAd->PciHif.CSRBaseAddress =0xf3400000, csr_addr=0xf3400000!
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /etc/wireless/l1profile.dat
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
driver_own()::Try to Clear FW Own...
driver_own()::Success to clear FW Own
read_etxbf: ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: BSSID[0]
read_etxbf: MBSS[0] ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: More BSSID[1]
read_etxbf: More MBSS[1] ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: More BSSID[2]
read_etxbf: More MBSS[2] ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: More BSSID[3]
read_etxbf: More MBSS[3] ETxBfEnCond = 1
efuse_probe: efuse = 10000212
mt7615_antenna_default_reset(): TxPath = 4, RxPath = 4
RcRadioInit(): DbdcMode=0, ConcurrentBand=1
RcRadioInit(): pRadioCtrl=c4708abc,Band=0,rfcap=3,channel=1,PhyMode=2 extCha=0xf
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_5g.dat
--> Error opening /var/tmp/SingleSKU_5g.dat
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_5g.dat
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
MT7615BBPInit() todo
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
cp_support_is_enabled: set CR4 CP_SUPPORT to Mode 2.
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
 ap_run_at_boot() : ACS is disable !!
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
device eth2 entered promiscuous mode
11930:23:16 [OSS_cspd][Warn] [oss_sche.c(819)RunProcess] RunProcess process[wlan_config] Event[0xa204] dwUsedTicks[423]
11930:23:16 [OSS_cspd][Warn] [oss_sche.c(819)RunProcess] RunProcess process[ifs_mgr] Event[0x9605] dwUsedTicks[280]
11930:23:16device eth3 entered promiscuous mode
 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(370)defCommand] vlan Rule failed, -1!
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(868)vlanRuleSetMsg] vlanRuleSetMsg:Command failed!
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(576)untagCommand] vlan Rule failed, -1!
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(868)vlanRuleSetMsg] vlanRuleSetMsg:Command failed!
                                                                                                         ##O7 STATE 0##!
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(576)untagCommand] vlan Rule failed, -1!
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Error] [vlan_module_mgr(868)vlanRuleSetMsg<LOGID000000005>11930:23:16 [KIGMPSNP][Error] [br_multicast_se(1062)set_trap_unknow] port10 trap_unknow_report_en is 0!
] vlanRuleSetMsg:Command failed!
11930:23:16 [<LOGID000000005>11930:23:16 [KIGMPSNP][Error] [br_multicast_se(1062)set_trap_unknow] port11 trap_unknow_report_en is 0!
ifs_mgr][Warn] [ifs_notifier.c(362)delRegNotifie<LOGID000000005>11930:23:16 [KIGMPSNP][Error] [br_multicast_se(1062)set_trap_unknow] port12 trap_unknow_report_en is 0!
r] parameter is illegal!not found, pid[65810]
11930:23:16 [ifs_mgr][Warn] [ifs_notifier.c(362)delRegNotifier] parameter is illegal!not found, pid[65810]
11930:23:16 [ifs_mgr][Warn] [ifs_notifier.c(362)delRegNotifier] parameter is illegal!not found, pid[65850]
11930:23:16 [ifs_mgr][Warn] [ifs_notifier.c(159)addRegNotifier] parameter<LOGID000000005>11930:23:16 [KIGMPSNP][Error] [br_multicast_se(1062)set_trap_unknow] port13 trap_unknow_report_en is 0!
 is illegal!repeat Reg Msg[00420102]
11930:23:16 [igmpproxy_mgr][Warn] [ifs_api.c(2442)GetRouteIFInfo] parameter is illegal![IGD.WD1.WCD1.WCPPP1]
                                                                                                            get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
get_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
11930:23:16 [wlaget_wdev_by_ioctl_idx_and_iftype: can not find ioctl_if_type(0), if_idx(0)
n_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan0 WscConfStatus=2
11930:23:16 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:2
11930:23:16 [U_dnsmasq][Error] [dnsmasq.c(511)main] |dnsmasq| bind interface socket failed 99
11930:23:open DSP_dev driver!
open DSP_TRACE driver!
16 [U_dnsmasq][Error] [dnsmasq.c(541)main] |dnsmasq| tcp, bind interface socket failed,tcpfd:5, error=99, errstr=Cannot assign requestedUDP MOD START
ch:0 pcm mode:G711A_U
ch 0 set pcm type is ok,val is 0!
ch:1 pcm mode:G711A_U
ch 1 set pcm type is ok,val is 0!
 address
11930:23:16 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:-1
11930:23:16 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:-1
11930:23:16 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:-1
                                                                                                        -----VOP_TaskEntry entered:DSP START WORK!!!-------wState:1
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:16 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23Board default NO PTC
Board default NO PTC
Board default NO PTC
Board default NO PTC
SLC:User SLIC Driver V3.0.0 Init Finish.
slc zarlink binding cpu1....
:16 [vlausrline_ioctl port:0 is disable now!
port:0 DcIndex:1-1 U:52 A:24 RingIndex:2 VPK:70 100msEn:0, impeIndex:2 ePTC:0 dwImpe:600 rxgain(D-A):-8, txgain(A-D):0, pcmlaw:0
usrline_ioctl port:1 is disable now!
port:1 DcIndex:1-1 U:52 A:24 RingIndex:2 VPK:70 100msEn:0, impeIndex:2 ePTC:0 dwImpe:600 rxgain(D-A):-8, txgain(A-D):0, pcmlaw:0
Find line 0 chan 0, cs 2
Find line 1 chan 0, cs 0
cann't Find a line  2
cann't Find a line  3
legerity_init dev:0 cs:0.
n_modulercn:0x8 pcn:0x49
9641 found.
VpMakeDeviceObject dev:0.
===LE9641:VP_DEV_887_SERIES dev ac dc ring parameters config!!!bPort:1===
VpMakeLineObject dev:0 line:0.
VpInitDevice dev:0.
_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
1193Register port 1
legerity_init dev:1 cs:2.
0:23:16 rcn:0x8 pcn:0x49
9641 found.
VpMakeDeviceObject dev:1.
===LE9641:VP_DEV_887_SERIES dev ac dc ring parameters config!!!bPort:0===
VpMakeLineObject dev:1 line:0.
VpInitDevice dev:1.
[vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,Register port 0
wait for CHIP_INITED, total:20 now:0 times 500ms
(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(324)defCommand] IFStatus no up,(null)
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
                                                                                             g_MeCtr_Configure=0x00000000,g_MeCtr_CreateMark1=0x00000000,g_MeCtr_CreateMark2=0x00000000
OA_Pondrv_GetTcontMax result:0 tcontmax:8
OA_Pondrv_GetTcontQueueMax result:0 tcontqueuemax:8
[GoldenSea]TcontID[1], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[2], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[3], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[4], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[5], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[6], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[7], policy:0, pqinfo:0
[GoldenSea]TcontID[8], policy:0, pqinfo:0
11930:23:17 [vlan_module_mgr][Warn] [vlan_module_mgr(531)untagCommand] IFStatus no up,(null)
                                                                                            [FWPM]pInstList.dwCount = 0
[FWIP]pInstList.dwCount = 0

DB INIT not support this MECLASS[350]
##Exception! Regist me class:350 DB failed! ret:10##-zhangyc
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x0500000c) no found!
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
11930:23:17 [omci][Error] [pon_dev_cmapi.c(316)CmPonGetIspCode] 04##################call  GetTagParam failed!!!!##################
                                                                                                                                  call CmPonGetIspCode error! dwRet = -7
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=1
11930:23:17 [omci][Error] [pon_dev_cmapi.c(365)CmFalsifyGetPdt] ##################call  Get TAG_ID_PRODUCTION_SN failed!!!!##################
                                                                                                                                             call CmFalsifyGetPdtSn error!dwRet = -7
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=1
Open /proc/capability/battery fail
11930:23:17 [omci][Error] [pon_baseinfo_cm(516)cmGetUPSInfo] cmGetUPSInfo: Get upsOnline error!
                                                                                               Call cmGPonGetUPSInfo error, iRet = -257
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=255
eventCategory:0x0002, eventId:0x0400, channelId:0x0000, lineId:0x00c3, deviceId:0x0000
VP_EVCAT_RESPONSE : eventId 0x0400
wait for CHIP_INITED, total:20 now:1 times 500ms
eventCategory:0x0002, eventId:0x0400, channelId:0x0000, lineId:0x00c3, deviceId:0x0002
VP_EVCAT_RESPONSE : eventId 0x0400
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
RT28xxPciAsicRadioOff(): Not support for HIF_MT yet!
RTMPDrvClose call RT28xxPciAsicRadioOff fail !!
tx_kickout_fail_count = 0
tx_timeout_fail_count = 0
rx_receive_fail_count = 0
alloc_cmd_msg = 46
free_cmd_msg = 46
RTMPDrvClose call RT28xxPciAsicRadioOff fail !!
fw_own()::Set Fw Own
RTMP_AllTimerListRelease: Size=32
fw_own()::Return since already in Fw Own...
<---HwCtrlThread
TX_BCN DESC c6088a00 size = 320
RX[0] DESC c5a48000 size = 2048
RX[1] DESC c5bf1800 size = 2048
cfg_mode=7
cfg_mode=7
wmode_band_equal(): Band Equal!
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_2g.dat
FW Version:_mt7603mp
FW Build Date:20151020155902
AsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
efuse_probe: efuse = 10000002
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
NVM is efuse and the information is too less to bring up the interface
Force to use Flash mode
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 0, E2P default = 1
NVM is FLASH mode, flash_offset = 0x40000
1. Phy Mode = 12
@@@  NICReadEEPROMParameters : pAd->FWLoad=1
2. Phy Mode = 12
3. Phy Mode = 12
MCS Set = ff ff 00 00 01
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
<==== rt28xx_init, Status=0
@@@ ed_monitor_exit : ===>
@@@ ed_monitor_exit : <===
mt7603_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f
WiFi Startup Cost (wlan0): 0.190s
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
VpInitLine line:0 on dev:0 for port:1.
VpInitLine line:0 on dev:1 for port:0.
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
cfg_mode=7
wmode_band_equal(): Band Equal!
11930:23:18 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call funwait for PORT_INITED, total:20 now:0 times 10ms
eventCategory:0x0002, eventId:0x0800, channelId:0x0000, lineId:0x0000, deviceId:0x0002
VP_EVCAT_RESPONSE : eventId 0x0800
eventCategory:0x0002, eventId:0x0800, channelId:0x0000, lineId:0x0001, deviceId:0x0000
VP_EVCAT_RESPONSE : eventId 0x0800
ction faVpCalLine line:0 on dev:0 for port:1
iled!set wlan0 UVpCalLine line:0 on dev:1 for port:0
seZTERateAlg=1
              wait for PORT_CAL_CMP, total:20 now:0 times 500ms
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
Set_ed_chk_proc()::ed_chk=0
mt7603_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
11930:23:18 [omci][Error] [pon_upgrade_cma(293)CmGetPrivatePro] CmGetPrivateProfileInt: GetPrivateProfileInt FAILURE!
                                                                                                                      Call CmGetPrivateProfileInt error,iRet=-14,KeyName=IsOmciUpgrading
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=1
power status is 0x0!!!
[LHP]Update loid_authencation state wResult 0 G_ONU_REG_Authenstates 0
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x05010028) no found!
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
##Get management vlan about HG failed!##-zhangyc
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x05010029) no found!
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x05010029) no found!
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x05010029) no found!
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x05010029) no found!
[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2
step into Clear_All_Dot1ag_MA
step into Clear_All_Dot1ag_MD
11930:23:18 [OSS_gpon_omci][Warn] [oss_sche.c(819)RunProcess] RunProcess process[omci] Event[0x3e81] dwUsedTicks[534]
                                                                                                                     wait for PORT_CAL_CMP, total:20 now:1 times 500ms
eventCategory:0x0002, eventId:0x0040, channelId:0x0000, lineId:0x0000, deviceId:0x0002
VP_EVCAT_RESPONSE : eventId 0x0040
eventCategory:0x0002, eventId:0x0040, channelId:0x0000, lineId:0x0001, deviceId:0x0000
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
VP_EVCAT_RESPONSE : eventId 0x0040
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
==>Set_VlanSupport_Proc()
[ADAPTER]set gpon up!!!
====EVENT_O7_STATE_SAVE OFF====
DEbug: GPON PIN_MUX_REG3:(0x6dc0fff)
##O7 STATE 0##!

[alecal]ZTE----pon link activate success!
not support alarm event 0x1103.
Process_Perf's Event(4355) is not support !!
[LHP]Update loid_authencation state wResult 0 G_ONU_REG_Authenstates 0
[LHP]Update loid_authencation state wResult 0 G_ONU_REG_Authenstates 0
[LHP]Update loid_authencation state wResult 0 G_ONU_REG_Authenstates 0
[LHP]Update loid_authencation state wResult 0 G_ONU_REG_Authenstates 0
line:0 on dev:0 for port:1 init OK!
set dev:0 power limit:9945mW
dev:0 cs:0 init OK.
line:0 on dev:1 for port:0 init OK!
set dev:1 power limit:9945mW
dev:1 cs:2 init OK.
The legerity init is finished.
11930:23:19 [OSS_cspd][Warn] [oss_sche.c(819)RunProcess] RunProcess process[wlan_config] Event[0
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
xa205] dwUsedTicks[323]
                       <LOGID000000005>11930:23:19 [KIGMPSNP][Error] [br_multicast_se(1062)set_trap_unknow] port1 trap_unknow_report_en is 0!
11930:23:19 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 WscConfStatus=2
11930:23:19 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 WscConfMode=7
11930:23:19 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 WscMode=2
11930:23:19 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:2
11930:23:19 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:-1
11930:23:19 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:-1
11930:23:19 [wlan_config][Error] [wlan_config.c(2285)handle_wlan_set] Call func fail, setup_wpsconfig:-1
11930:23:19 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 WscConfMode=0
11930:23:19 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 WscStop
                                                                                                             ap_ftkd> Release FT KDP Module...
RT28xxPciAsicRadioOff(): Not support for HIF_MT yet!
RTMPDrvClose call RT28xxPciAsicRadioOff fail !!
tx_kickout_fail_count = 0
tx_timeout_fail_count = 0
rx_receive_fail_count = 0
alloc_cmd_msg = 77
free_cmd_msg = 77
br0: port 5(wlan0) entered disabled state
TX_BCN DESC c6088a00 size = 320
RX[0] DESC c5a48000 size = 2048
RX[1] DESC c5bf1800 size = 2048
cfg_mode=7
cfg_mode=7
wmode_band_equal(): Band Equal!
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_2g.dat
FW Version:_mt7603mp
FW Build Date:20151020155902
AsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
efuse_probe: efuse = 10000002
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
NVM is efuse and the information is too less to bring up the interface
Force to use Flash mode
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 0, E2P default = 1
NVM is FLASH mode, flash_offset = 0x40000
1. Phy Mode = 12
@@@  NICReadEEPROMParameters : pAd->FWLoad=1
2. Phy Mode = 12
3. Phy Mode = 12
MCS Set = ff ff 00 00 01
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
<==== rt28xx_init, Status=0
@@@ ed_monitor_exit : ===>
@@@ ed_monitor_exit : <===
mt7603_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f
WiFi Startup Cost (wlan0): 0.190s
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
cfg_mode=7
wmode_band_equal(): Band Equal!
11930:23:21 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan0 UseZTERateAlg=1
                                                                                                                     ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
Set_ed_chk_proc()::ed_chk=0
mt7603_set_ed_cca: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0f
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
==>Set_VlanSupport_Proc()
11930:23:21 [wlan_config][Warn] RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /etc/wireless/l1profile.dat
[pon_wladriver_own()::Try to Clear FW Own...
n_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 PercentageCtrl=1
                                                                              driver_own()::Success to clear FW Own
read_etxbf: ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: BSSID[0]
read_etxbf: MBSS[0] ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: More BSSID[1]
read_etxbf: More MBSS[1] ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: More BSSID[2]
read_etxbf: More MBSS[2] ETxBfEnCond = 1
read_etxbf: More BSSID[3]
read_etxbf: More MBSS[3] ETxBfEnCond = 1
efuse_probe: efuse = 10000212
mt7615_antenna_default_reset(): TxPath = 4, RxPath = 4
RcRadioInit(): DbdcMode=0, ConcurrentBand=1
RcRadioInit(): pRadioCtrl=c4708abc,Band=0,rfcap=3,channel=1,PhyMode=2 extCha=0xf
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_5g.dat
--> Error opening /var/tmp/SingleSKU_5g.dat
RtmpOSFileOpen(): Error 2 opening /var/tmp/SingleSKU_5g.dat
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
MT7615BBPInit() todo
cp_support_is_enabled: set CR4 CP_SUPPORT to Mode 2.
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
 ap_run_at_boot() : ACS is disable !!
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
11930:23:22 [wlan_config][Warn] [pon_wlan_adapte(4426)_rlk_wlan_ioctl] Call function failed!set wlan4 UseZTERateAlg=1
                                                                                                                     Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
WPAPSK Key length(0) error, required 8 ~ 64 characters!(keyStr=)
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=36, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
11930:23:24 [OSS_cspd][Warn] [oss_sche.c(819)RunProcess] RunProcess process[wlan_config]device wlan4 entered promiscuous mode
br0: port 6(wlan4) entered forwarding state
br0: port 6(wlan4) entered forwarding state
 Event[0xa205] dwUsedTicks[441]
                               <LOGID000000005>11930:23:24 [KIGMPSNP][Error] [br_multicast_se(1062)set_trap_unknow] port6 trap_unknow_report_en is 0!
11930:23:24 [upgrade_mgr][Error] [upgrade_mgr.c(2914)upgradeProcTime] time is 31!
11930:23:24 [upgrade_mgr][Error] [upgrade_mgr.c(2929)upgradeProcTime] tagparam file same, no need copy!
                                                                                                       ap_ftkd> Release FT KDP Module...
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
mlme can't polling to idle, timeout
Caller: wlan_operate_init+0xac/0xf4 [mt7615_ap]
phy_mode=49, ch=100, wdev_type=1
ht_cap->HtCapInfo: ldpc=1,ch_width=1,gf=0,sgi20=1,sgi40=1,tx_stbc=1,rx_stbc=1,amsdu_size=1
ht_cap->HtCapParm: mdpu_density=0, ampdu_factor=3
 ap_run_at_boot() : ACS is disable !!
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
11930:23:31 [pon_dev_mgr][Error] [pon_dev_mgr.c(425)get_falsify_def] call  GetTagParam failed!!!!
11930:23:31 [pon_dev_mgr][Error] [pon_dev_mgr.c(1030)FalsfyDefInit] call get_falsify_defend_mode failed! iRet = -7
                                                                                                                  zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(6) direct:(1) enable:(0) rate:(0 kpbs) ifgMode:(1)
zte_api_sw_port_set_port_ratelimit port:(7) direct:(1) enable:(0) rate:(0 kpbs) ifgMode:(1)

F680
Login:
F680
Login: root
Password:
Login incorrect
F680
Login:
Starting pid 1255, console /dev/ttyS0: '/sbin/g
F680
Login:
ผมเข้าถึง Shell ไม่ได้เพราะไม่ทราบ User/Password ของอุปกรณ์ครับ

11 ความคิดเห็น:

  1. ja tentei nao funciona root root e nem Zte521
    https://www.microwavejournal.com/articles/32987-zte-to-release-dual-gb-home-gateway-with-high-power-wide-coverage

    ตอบลบ
  2. Hello How exactly you was able to connect this router to you pc

    ตอบลบ