วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

TP-Link VR1200v

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Router ครับ
ตัวเครื่องด้านหน้า
ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ
ตัวเครื่องด้านหลัง
ด้านหลังมีพอร์ต FXS 2 พอร์ต, 1000M LAN 4 พอร์ต, 1000M WAN 1 พอร์ต, DSL 1 พอร์ต ส่วนด้านบนมีปุ่ม WiFi กับ WPS
ตัวเครื่องด้านข้าง
ด้านข้างมีพอร์ต USB 2.0 จำนวน 1 พอร์ต
ภายในตัวเครื่อง
ภายในตัวเครื่องจะเจอกับเสาอากาศ 2 เสาและ PCB หลัก ใน PCB หลักมีพอร์ต Serial Console ดังภาพ
PCB อีกด้าน
อีกด้านของ PCB จะเจอชิพหลายๆ ตัว
ชิพต่างๆ
ใน PCB มีชิพต่างๆ ดังนี้
EN7513GT
ECONET EN7513GT -> SoC MIPS 34Kc CPU 4 core 900MHz  
M15T1G1664A
ESMT M15T1G1664A -> 8M x 16 Bit x 8 Banks DDR3(L) SDRAM (128 MB)
25Q127CSIG
GIGADEVICE GD25Q127CSIG -> NOR Flash; 128Mbit; Quad I/O,SPI; 104MHz; 2.7-3.6V (16 MB)
EN7556N
ECONET EN7556N -> DSL Front End
Le9642PQC
Microsemi Le9642PQC -> Dual Subscriber Line Interface Circuit
MT7592N
MEDIATEK MT7592N -> 2.4GHz 2×2 802.11b/g/n Wireless
MT7612EN
MEDIATEK MT7612EN -> 866Mbit/s 2T2R 2.4GHz,  5GHz Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)
5734
SkyWorks SKY85734-11 -> 5 GHz front-end module (FEM)

Bootloader
ใช้ Baudrate 115200
BGA IC
Xtal:1
DDR3 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=128MB
Set new TRFC.
ddr-1066

7512DRAMC V1.2.2 (0)


EN751221 at Thu Aug 2 14:55:55 CST 2018 version 1.1 free bootbase

Memory size 128MB

flash base: bc000000
Found SPI Flash 16MiB GD25Q128B at 0xbc000000
tclinux partition size = 0xf90000, real size = 0xc14b956b
tclinux partition size < its real size

Press any key in 1 secs to enter boot command mode.
.......
bldr> ?

?                                   Print out help messages.
help                                Print out help messages.
re                                  Hardware reset.
go                                  Booting the linux kernel.
decomp                              Decompress kernel image to ram.
memrl <addr>                        Read a word from addr.
memwl <addr> <value>                Write a word to addr.
dump <addr> <len>                   Dump memory content.
jump <addr>                         Jump to addr.
memtest <start> <end> <pattern> <loop>Memory test.
flash <dst> <src> <len> <oob>       Write to flash from src to dst(oob: write nand oob if 1).
imginfo                             Show images info.
bdstore <flash dst> <bin src>       Do backdoor config store
bdshow                              Show backdoor config
bdswitch[1|0]                       Enable or disable backdoor function
ddrcalswitch[1|0]                   Enable or disable ddr calibration funciton
drambistswitch[0|1|2]               disable or enable, and quick or normal test
xmdm <addr> <len>                   Xmodem receive to addr.
miir <phyaddr> <reg>                Read ethernet phy reg.
miiw <phyaddr> <reg> <value>        Write ethernet phy reg.
cpufreq <freq num> / <m> <n>        Set CPU Freq <156~450>(freq has to be multiple of 6)
ipaddr <ip addr>                    Change modem's IP.
httpd                               Start Web Server
ddrdrv <..>                         Change DDR driving length
mtd
bldr> imginfo
os1:▒Ǫa ▒▒ҒӘ▒▒U\▒U▒▒t3▒K▒▒ac▒not find tclinux_slave partition
os2:bldr> bds
Usage: bdstore <flash dst> <bin src>
bldr> bdshow
ddr start:0, ddr len:0, eth start:0, eth len:0
ddr back door config is none
ether back door config is none
bldr> ipaddr
Usage: ipaddr <ip addr>
bldr>
Console Boot Log
  • Baudrate 115200 
  • Username: admin
  • Password: 1234
BGA IC
Xtal:1
DDR3 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=128MB
Set new TRFC.
ddr-1066

7512DRAMC V1.2.2 (0)


EN751221 at Thu Aug 2 14:55:55 CST 2018 version 1.1 free bootbase

Memory size 128MB

flash base: bc000000
Found SPI Flash 16MiB GD25Q128B at 0xbc000000
tclinux partition size = 0xf90000, real size = 0xc14b956b
tclinux partition size < its real size

Press any key in 1 secs to enter boot command mode.
............


Invalid Power GPIO, just return and don't turn on Power LED
the tag fsLen is 0xb4cbf0, fsAddr is 0x200000, kernelLen is 0x1542c7, kernelAddr is 0x200

==> startAddr = 0x80006530
Decompress to 80002000 free_mem_ptr=80600000 free_mem_ptr_end=80780000
75xx: 0x0
Uncompressing [LZMA] ...  done.
==> jumpAddr = 0x80006530
Linux version 2.6.36 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.6 (Buildroot 2012.05) ) #74 SMP Mon Jul 23 10:18:22 CST 2018
ISPRAM0: PA=00330000,Size=00010000,enabled
flash_init: flash_base:bc000000
flash_init: flash_base:bc000000
memsize:128MB
EcoNet EN751221 SOC prom init
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019558 (MIPS 34Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 07fe0000 @ 00020000 (usable)
Wasting 1024 bytes for tracking 32 unused pages
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000020 -> 0x00008000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000020 -> 0x00008000
3 available secondary CPU TC(s)
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81103000 s7264 r8192 d13216 u65536
pcpu-alloc: s7264 r8192 d13216 u65536 alloc=16*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32480
Kernel command line:  es=1
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00065984
Readback ErrCtl register=00065984
nmi base is 8115c200
Memory: 125304k/130944k available (3288k kernel code, 5640k reserved, 667k data, 204k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
        RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
        Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:64
CPU frequency 900.00 MHz
 Using 199.968 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 598.01 BogoMIPS (lpj=2990080)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
34K sync es set to 1.
Config7: 0x80080500
Limit of 4 TCs set
TLB of 64 entry pairs shared by 2 VPEs
VPE 0: TC 0 1 2, VPE 1: TC 3
IPI buffer pool of 16 buffers
CPU revision is: 00019558 ((null))
TC 1 going on-line as CPU 1
CPU revision is: 00019558 ((null))
TC 2 going on-line as CPU 2
CPU revision is: 00019558 ((null))
TC 3 going on-line as CPU 3
Brought up 4 CPUs
kworker/u:0 used greatest stack depth: 14864 bytes left
NET: Registered protocol family 16
MT7512_pcie_init
check pcie link up status:
isRC0_LINKUP=1
isRC1_LINKUP=1
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0x20100000-0x202fffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20000000-0x200fffff] (PCI address [0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff 64bit]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20100000-0x201fffff 64bit] (PCI address [0x20100000-0x201fffff]
pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x20200000-0x2020ffff pref]
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 02-02]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x20100000-0x202fffff]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem pref disabled]
PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Switching to clocksource MIPS
kworker/u:0 used greatest stack depth: 14652 bytes left
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 1

 mt7512_pcie_fixup: 0x1438 = 20000014
 mt7512_pcie_fixup: 0x3438 = 20100015
 mt7512_pcie_rc1_retrain: 70 = 0047dc11 80 = 01608c12
TC3162 hardware watchdog module loaded.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.15)
msgmni has been set to 244
io scheduler noop registered (default)
ttyS0 at I/O 0xbfbf0003 (irq = 1) is a TC3162
brd: module loaded
Register flash device:flash0

SPI Flash Init Start

SPI Flash Init Finish
IS_SPIFLASH=0x2, IS_NANDFLASH=0x0, (0xBFA10114)=0x0)
[linux_spi_nand_flash_init] spi nor flash
tc3162: flash device 0x01000000 at 0x1c000000
tc3162: Found SPIFLASH 16MiB GD25Q128B
Creating 6 MTD partitions on "tc3162":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot"
0x000000020000-0x000000220000 : "kernel"
0x000000220000-0x000000fc0000 : "rootfs"
0x000000fc0000-0x000000fd0000 : "romfile"
0x000000fd0000-0x000000fe0000 : "config"
0x000000fe0000-0x000000ff0000 : "radio"
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
RT3xxx EHCI/OHCI init.
Mirror/redirect action on
u32 classifier
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1957 buckets, 51200 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 204k freed
starting pid 272, tty '': '/etc/init.d/rcS'
cp used greatest stack depth: 14312 bytes left
SCSI subsystem initialized
hotplug used greatest stack depth: 14152 bytes left
hotplug used greatest stack depth: 14032 bytes left
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
BGA USB PHY config
port 0 u2_slew_rate_calibration
FM_OUT value = 156(0x0000009C)
SR calibration value = 4
port 1 u2_slew_rate_calibration
FM_OUT value = 152(0x00000098)
SR calibration value = 4
USB driver version: 751221.2.20160516
xhc_mtk xhc_mtk: xHCI Host Controller
xhc_mtk xhc_mtk: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhc_mtk xhc_mtk: irq 18, io mem 0x1fb90000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
xhc_mtk xhc_mtk: xHCI Host Controller
xhc_mtk xhc_mtk: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
insmod used greatest stack depth: 13932 bytes left
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
module_sel: module license 'unspecified' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
TC3162 LED Manager 0.1 init

tcledctrl version: tcledctrl V1.1.0.0 (Jul 23 2018-10:19:20).
tccicmd V1.1.0.0 (Jul 23 2018-10:19:25)
ERROR!Create /etc/fwTCver.conf fail!

wifi_ratelimit_init
macType = 0
qdma_lan: physical_size is 0x00200000
ether.c:v1.00-NAPI 29.Mar.2015
eth0: FE MAC Ethernet address: AC:84:C6:F6:A2:70
init eth_vlan proc.
init eth_forward proc.
User External switch ,type 10
Disable forward!
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (0, 0x0)
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (1, 0x0)
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (2, 0x0)
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (3, 0x0)
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (4, 0x0)
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 9451
 7512 Ge,
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (12, 0x0)
tcPhyVerLookUp 3973 9451
 7512 Ge,
MCM MT7530
 [tcPhyInit] in  [tcPhyInit] out , r31 = (12, 0x0)
 GE Rxet cal (1)(1)(1)(0x1f)
 GE Rxet cal (2)(1)(1)(0x1e)
  GE Rext AnaCal Done! (3)(0x1d)
  GE Rext AnaCal Done! (3)(0x1d)
  GE R50 AnaCal Done! (2) (0x2c)(0xac)
  GE R50 AnaCal Done! (3) (0x2d)(0xad)
  GE R50 AnaCal Done! (3) (0x2d)(0xad)
  GE R50 AnaCal Done! (3) (0x2d)(0xad)
 GE Tx offset AnaCal Done! (1)(0x1)
 GE Tx offset AnaCal Done! (5)(0x5)
 GE Tx offset AnaCal Done! (1)(0x1)
 GE Tx offset AnaCal Done! (2)(0x2)
 GE Tx amp AnaCal Done! (pair-0)(0x12)(0x2820)
 GE Tx amp AnaCal Done! (24) (0x8)
 GE Tx amp AnaCal Done! (pair-1)(0x17)(0x320)
 GE Tx amp AnaCal Done! (31) (0x1)
 GE Tx amp AnaCal Done! (pair-2)(0x19)(0x920)
 GE Tx amp AnaCal Done! (25) (0x7)
 GE Tx amp AnaCal Done! (pair-3)(0x21)(0xc20)
 GE Tx amp AnaCal Done! (22) (0xa)
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 9412
 7530 Ge, 0x1
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 0
MCM MT7530
tcPhyVerLookUp 3973 9451
 7512 Ge,
MCM MT7530
Dying Gasp 0.31 init
oenmap 0 oenmap2 0
Exec. Successful
Exec. Successful
Exec. Successful
macType = 0
qdma_wan: qdma_bmgr.c [2617]: HW_FWD physical size is not illegal, force setting to 4MB
qdma_wan: physical_size is 0x00400000
Exec. Successful
Exec. Successful
Exec. Successful
eth0: starting interface.
netif_start_queue
mount used greatest stack depth: 13784 bytes left
dns_init
domain_name:tplinkmodem.net
MTK DSP support
PCM V2.4 (Jul 28 2016 15:20:42)
Major Num:255, device: spi
init mod-slic3,interface:ZSI,devNum:1,gpio:2000
ZSI
init slicFunc slic1:7 slic2:7
SPI_Reset
SLIC_DeviceVerify
le9662_deviceVerify Start
devInfo->deviceNum=0 res_arr[0]=8 res_arr[0]=75
le9662_deviceVerify Success!
rd_cnt=1
SLIC_SELF_TEST VP886_R_OPCOND_RD = 0x0
SLIC_SELF_TEST WRT VAL = 0x47
SLIC_SELF_TEST RD BACK = 0x47
SLIC WRT RD test Pass
SLIC_SELF_TEST WRT VAL = 0x0
SLIC_SELF_TEST RD BACK = 0x0
SLIC WRT RD test Pass
DEVICE_VERIFY ret:1
le9662_deviceVerify already! Bypass 2nd verify!
DEVICE_VERIFY ret:0
pcm1 ch num:2 pcm2 ch num:0
Init fxsNum(2) + fxoNum(0) = slic_ch_num(:2) , deviceNum(1)
[DBG SLIC_Init:L611]FXS_NUM=2 FXO_NUM=0

le9662_deviceInit 0
le9662_slicParamReset Successful(CountryCode=Default)
le9662 Init ..Calibration completed on both lines

le9662_Init_Cnt = 170
CODEC_LINEAR setting
FXS-0 timeslot:2
FXS-1 timeslot:3
fxs0 gain--TX :4000 RX: 4000
fxs1 gain--TX :4000 RX: 4000
[DBG SLIC_Init:L611]FXS_NUM=2 FXO_NUM=0

Bypass le9662_deviceInit on Device 1!
init mod-ksocket
init mod-acodec
init mod-foip3

===============================
|| MTK DSP init successfully ||
===============================

dbgTool_init init v2.0
pid 395's current affinity mask: (null)
pid 395's new affinity mask: 8
pid 390's current affinity mask: (null)
pid 390's new affinity mask: 8
pid 405's current affinity mask: (null)
pid 405's new affinity mask: 8
pid 403's current affinity mask: (null)
pid 403's new affinity mask: 8
pid 404's current affinity mask: (null)
pid 404's new affinity mask: 8
pid 388's current affinity mask: (null)
pid 388's new affinity mask: 8
Power Manager 0.2 init
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device

Please press Enter to activate this console. igmpd used greatest stack depth: 13680 bytes left
ipt_init cmd is "/var/tmp/dconf/rc.router"
[ dm_readFile ] 2042:  can not open xml file /var/tmp/pc/reduced_data_model.xml!, about to open file /etc/reduced_data_model.xml
[ oal_sys_readCfgFlash ] 1418:  User config length is too long - ffffffff

[ dm_loadCfg ] 2296:  Read config from flash failed. ret = 1
[ dm_readFile ] 2042:  can not open xml file /var/tmp/pc/default_config.xml!, about to open file /etc/default_config.xml
[ parseConfigNode ] 524:  Meet unrecognized object node "QueueManagement", skip the node
rsl_initDevInfo cmd is "echo 0 > /proc/tplink/manufacture_flag"
oal_initSysMode cmd is "insmod /lib/modules/tc3162_dmt.ko"
7512_debug: dmt_base_addr : bf900000
ADSL DMT initialization starting
Begin AdslTaskInit.....
End AdslTaskInit
Begin to  request IRQ 20
DMT:Succeed to request IRQ 20
Initializing ADSL F/W 5.10.4.0 ......
Initializing ADSL F/W ........ done
insmod used greatest stack depth: 13632 bytes left
oal_initSysMode cmd is "echo "w dmt db tlb 32" > /pThe test lab:50
roc/tc3162/tcci_cmd"
oal_dsl_enableHWNAT cmd is "insmod /lib/modules/hw_nat.ko FOE_NUM=16"
HWNAT Module enabled with Type:L2B/IPv4/IPv6/DS-LITE/6RD, foeSzie:80B, foeNum:16384
IP check use Black List
oal_dsl_enableHWNAT cmd is "echo 0 > /proc/tc3162/hwnat_off"
sendto: No such file or directory
pid 423 send 2001 error
oal_startDynDns cmd is "dyndns /var/tmp/dconf/dyndns.conf"
oal_startNoipDns cmd is "noipdns /var/tmp/dconf/noipdns.conf"
oal_startDDNS_userdefine cmd is "ddns_ud /var/tmp/dconf/ddns_userdefine.conf"
oal_intf_createVirtualPorts cmd is "vconfig add eth0 2"
ddns_ud> start enable = 0, server: , auth: , request
oal_intf_createVirtualPorts cmd is "vconfig add eth0 3"
oal_intf_createVirtualPorts cmd is "vconfig add eth0 4"
oal_intf_createVirtualPorts cmd is "vconfig add eth0 5"
oal_intf_createVirtualPorts cmd is "echo 1 > /prUnexpected operation here! vport_enable 1 vlan_enable 1
oc/tplink/eth_vlan"
ioctl: No such device
oal_br_addBridge cmd is "brctl addbr br0"
oal_br_addBridge cmd is "brctl setfd br0 0"
oal_br_addBridge cmd is "brctl stp br0 off"
oal_ipt_addLanRules cmd is "iptables -t filter -A INPUT -i br+ -j ACCEPT
"
oal_intf_setIntf cmd is "ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up"
use br_hw_addr!
oal_util_setProcLanAddr cmd is "echo "br0 3232235777," > /proc/net/conntract_LocalAddr"
oal_intf_enableIntf cmd is "ifconfig eth0.2 up"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 eth0.2"
device eth0.2 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
oal_intf_enableIntf cmd is "ifconfig eth0.3 up"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 eth0.3"
device eth0.3 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
oal_intf_enableIntf cmd is "ifconfig eth0.4 up"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 eth0.4"
device eth0.4 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
oal_intf_enableIntf cmd is "ifconfig eth0.5 up"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 eth0.5"
device eth0.5 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
oal_eth_setIGMPSnoopParam cmd is "brctl quickleave br0 on"
oal_eth_setIGMPSnoopParam cmd is "brctl snoop br0 on"
oal_eth_setIGMPSnoopParam cmd is "hw_nat -V 1"
done
posix_timer_do: 109 callbacks suppressed
oal_wlan_ra_setCountryRegion cmd is "cp /etc/SingleSKU_CE.dat /var/Wireless/RT2860AP/SingleSKU.dat"
oal_wlan_ra_setCountryRegion cmd is "iwpriv ra0 set CountryRegion=1"
ra0       no private ioctls.

oal_wlan_ra_loadDriver cmd is "insmod /lib/modules/mt7603eap.ko"
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig apcli0 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig ra1 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig ra2 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig ra3 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig ra4 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig ra0 down"
oal_wlan_ra_openVap cmd is "ifconfig ra0 up"
!!!!!!!!! pCountryRegion is set to 1
!!!!!!!!! pCountryRegion is set to 1
efuse_probe: efuse = 10000002
exec!
==============eeFlashId: 30098 ====================
now bb MainSsid mac ac:84:c6:f6:a2:70
tssi_1_target_pwr_g_band = 34
open DNS error: No such file or directory
[ oal_sys_getOldTZInfo ] 683:  Open TZ file error!
oal_sys_unsetTZ cmd is "echo "" > /etc/TZ"
oal_sys_unsetTZ cmd is "echo "" > /etc/TZ"
jiffies=ffff998c, POLLING_MODE_DETECT_INTV=300
ifconfig used greatest stack depth: 13336 bytes left
oal_wlan_ra_openVap cmd is "echo 1 > /proc/tplink/led_wlan_24G"
oal_wlan_ra_openVap cmd is "killall -q wscd"
oal_wlan_ra_openVap cmd is "wscd -i ra0 -m 1 -w /var/tmp/wsc_upnp/ &"
oal_wlan_ra_initWlan cmd is "ifconfig ra0 up"
oal_wlan_ra_initWlan cmd is "echo 1 > /proc/tplink/led_wlan_24G"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 ra0"
device ra0 entered promiscuous mode
br0: port 5(ra0) entering forwarding state
br0: port 5(ra0) entering forwarding state
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 apcli0"
device apcli0 entered promiscuous mode
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 apcli0"
device apcli0 is already a member of a bridge; can't enslave it to bridge br0.
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 radevice ra2 entered promiscuous mode
2"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 ra3"
device ra3 entered promiscuous mode
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 ra4"
device ra4 entered promiscuous mode
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 ra1"
device ra1 entered promiscuous mode
oal_wlan_ra_initEnd cmd is "wlNetlinkTool &"
oal_wlan_ra_initEnd cmd is "killall -q wscd"
oal_wlan_ra_initEnd cmd is "wscd -i ra0 -m 1 -w /var/tmp/wsc_upnp/ &"
WLAN-Start wlNetlinkTool
Waiting for Wireless Events from interfaces...
swWlanChkAhbErr: netlink to do
oal_wlan_ra_setCountryRegion cmd is "cp /etc/SingleSKU_5G_CE.dat /var/Wireless/RT2860AP/SingleSKU_5G.dat"
oal_wlan_ra_setCountryRegion cmd is "iwpriv rai0 set CountryRegionABand=1"
rai0      no private ioctls.

oal_wlan_ra_loadDriver cmd is "insmod /lib/modules/mt7662e_ap.ko"
PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig apclii0 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig rai1 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig rai2 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig rai3 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig rai4 down"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "ifconfig rai0 down"
oal_wlan_ra_openVap cmd is "ifconfig rai0 up"
==============eeFlashId: 30306 ====================
==============eeFlashId: 30306 ====================
jiffies=ffff9e41, POLLING_MODE_DETECT_INTV=300
ifconfig used greatest stack depth: 12580 bytes left
oal_wlan_ra_openVap cmd is "echo 1 > /proc/tplink/led_wlan_5G"
oal_wlan_ra_openVap cmd is "killall -q wscd_5G"
oal_wlan_ra_openVap cmd is "wscd_5G -i rai0 -m 1 -w /var/tmp/wsc_upnp_5G/ &"
oal_wlan_ra_WriteWlanCfgFile cmd is "iwpriv rai0 set ed_chk=1"
oal_wlan_ra_initWlan cmd is "ifconfig rai0 up"
oal_wlan_ra_initWlan cmd is "echo 1 > /proc/tplink/led_wlan_5G"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 rai0"
device rai0 entered promiscuous mode
br0: port 11(rai0) entering forwarding state
br0: port 11(rai0) entering forwarding state
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 apclii0"
device apclii0 entered promiscuous mode
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 apclii0"
device apclii0 is already a member of a bridge; can't enslave it to bridge br0.
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl adevice rai2 entered promiscuous mode
ddif br0 rai2"
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 rai3"
device rai3 entered promiscuous mode
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 rai4"
device rai4 entered promiscuous mode
oal_br_addIntfIntoBridge cmd is "brctl addif br0 rai1"
device rai1 entered promiscuous mode
wlNetlinkTool is already there.
oal_wlan_ra_initEnd cmd is "killall -q wscd_5G"
oal_wlan_ra_initEnd cmd is "wscd_5G -i rai0 -m 1 -w /var/tmp/wsc_upnp_5G/ &"
oal_ipt_setWanPort cmd is "iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT"
oal_ipt_setWanPort cmd is "iptables -t nat -I PREROUTING 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT"
oal_ipt_setWanPort cmd is "ip6tables -t filter -A ACLV6 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT"
ip6tables: No chain/target/match by that name.
oal_startUPnP cmd is "upnpd  -L  br0  -W    -en  1  -nat 0 -port 80  -url  "http://tplinkmodem.net"  -ma  "TP-LINK"  -mn  "Archer_VR1200v"  -mv  "1.0"  -desc  "AC1200 Wireless Dual Band Gigabit VoIP VDSL/ADSL Modem Router" &
"
sendto: No such file or directory
pid 423 send 2004 error
oal_ovpn_setupTunMod cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/drivers/net/tun.ko"
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
oal_pvpn_setupNeededMod cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/drivers/net/ppp_mppe.ko"
PPP MPPE Compression module registered
ANNEXAIJLM
annex auto-switch flag = 0
string: adsl
US bitswap on,DS bitswap on
log cicmd 0 (wan  dmt2  set  olr  2  )
 [ findRandomDefaultRoute ] 529: enter for a random default route
[ findRandomDefaultRoute ] 541: search one named default_connection
[ findRandomDefaultRoute ] 529: enter for a random default route
[ updateDslL3Forwarding ] 719:  ###ipv4 default route intf is default_connection, ipv6 is NO_INTERFACE.
oal_startDhcps cmd is "dhcpd /var/tmp/dconf/udhcpd.conf"
oal_lan6_startRadvd cmd is "radvd -C /var/tmp/dconf/radvd_br0.conf -p /var/run/radvd_br0.pid &"
oal_snmp_updateCfg cmd is "iptables -t filter -D ACL -p udp --dport 161 -j ACCEPT"
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_startSnmp cmd is "snmpd -f /var/tmp/dconf/snmpd.conf"
radvd starting
[ rsl_setEwanObj ] 108: Get Ethernet's stack!
[ rsl_setEwanObj ] 152: enable ethernet interface now!
[ oal_ewan_enable ] 514: pEwan->ifName(nas10)
oal_ewan_enable cmd is "ifconfig nas10 up"
[ rsl_setEwanObj ] 159: EWAN.ifname(nas10)!
[ rsl_setWanPppConnObj ] 195: Into wan_conn_wanPppConn_handleAddOpt!
[ wan_conn_wanPppConn_getConnectionInfo ] 985: Get X_TP_ConnectionId 1
[ wan_conn_wanPppConn_getConnectionInfo ] 999: GET MAC(AE:84:C6:F6:A2:71) successfully!
[ wan_conn_fillPppIfName ] 1122: pppObj->ifname=ppp0, index=0
[ wan_conn_fillPppIfName ] 1138: intfArray[0] = 1
[ wan_conn_fillPppIfName ] 1138: intfArray[1] = 0
[ wan_conn_fillPppIfName ] 1147: ppp device name is ppp1
[ rsl_setWanIpConnObj ] 580: Into wan_conn_wanIpConn_handleAddOpt!
[ wan_conn_wanIpConn_getConnectionInfo ] 1004: Get X_TP_ConnectionId 2
[ wan_conn_wanIpConn_getConnectionInfo ] 1018: GET MAC(B6:84:C6:F6:A2:71) successfully!
[ rsl_initWanPppConnObj ] 286: into rsl_initWanPppConnObj!
[ wan_conn_wanPppConn_getConnectionInfo ] 999: GET MAC(AC:84:C6:F6:A2:71) successfully!
[ oal_dsl_addPtmIf ] 2970: create main vlan interface!

[ oal_dsl_createMainPtmIf ] 2892:  DSL not link up yet!

posix_timer_do: 157 callbacks suppressed
[ oal_intf_setIfMac ] 517:  ioctl: No such device
[ wan_conn_wanPppConn_addIntf ] 1099: add interface nas8.0 mac:AC:84:C6:F6:A2:71 successfully!
oal_intf_enableIntf cmd is "ifconfig nas8.0 up"
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
[ wan_conn_wanPppConn_connect ] 1242: Start to request the connnection of default_connection!
[ wan_conn_pppoeConn ] 85: start PPPoE service on interface: nas8.0
[ wan_conn_pppoeConn ] 091:  L2 interface not exist(up), don't start pppd!
[ rsl_initWanPppConnObj ] 455: rsl_initWanPppConnObj successed!
[ rsl_initWanPppConnObj ] 286: into rsl_initWanPppConnObj!
[ rsl_initWanPppConnObj ] 455: rsl_initWanPppConnObj successed!
oal_rip_updateConfig cmd is "rm -f /var/tmp/dconf/zebra.conf"
oal_rip_updateConfig cmd is "rm -f /var/tmp/dconf/ripd.conf"
removeAllRIPIpTableRule cmd is "iptables -L INPUT -v --line-numbers > /var/iptable"
[ getPidFromPidFile ] 112:  Cann't open file: /var/run/zebra.pid.
controlRipProcess cmd is "zebra -d -f /var/tmp/dconf/zebra.conf"
[ getPidFromPidFile ] 112:  Cann't open file: /var/run/ripd.pid.
pAlg->hw_nat_enable 1
pTc->enable 0
pStat->enable 0
needHandleHwnat 0
oal_ipt_setDDoSRules cmd is "iptables -F FIREWALL_DDOS"
ddos_clearAll cmd is "rm -f /var/tmp/dosHost"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_ftp.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_ftp.ko"
oal_openAlg cmd is "iptables -D FORWARD_VPN_PASSTHROUGH  -p udp --dport 500 -j DROP"
oal_ppa_flushSessions cmd is "hw_nat -!"
method = HW_NAT_TAB_CLEAN
done
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_gre.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_pptp.ko"
oal_openAlg cmd is "iptables -D FORWARD_VPN_PASSTHROUGH  -p tcp --dport 1723 -j DROP"
oal_ppa_flushSessions cmd is "hw_nat -!"
method = HW_NAT_TAB_CLEAN
done
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_openAlg cmd is "iptables -D FORWARD_VPN_PASSTHROUGH  -p udp --dport 1701 -j DROP"
oal_ppa_flushSessions cmd is "hw_nat -!"
method = HW_NAT_TAB_CLEAN
done
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_tftp.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_tftp.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_h323.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_h323.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sip.ko"
setupModules cmd is "insmod /lib/modules/kmdir/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -F"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -X"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -P INPUT DROP"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -P FORWARD DROP"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -P OUTPUT ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N ACLV6"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N FIREWALL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N FWRULE"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N INPUT_FIREWALL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N INPUT_FWRULE"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N PARENTCTL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N PCRULE"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N PCDROP"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -N INPUT_PARENTCTL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -i lo -p ALL -j ACCEPT -m comment                                     --comment "loop back""
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT  -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -j ACLV6"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -p icmpv6 ! --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -p udp ! -i br+ --sport 547 --dport 546 -j ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -p udp -i br+ --sport 546 --dport 547 -j ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -p udp --sport 521 --dport 521 -j ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -j INPUT_PARENTCTL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A INPUT -j INPUT_FIREWALL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A FORWARD -o br+ -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A FORWARD -j PARENTCTL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A FORWARD -j FIREWALL"
oal_initIp6FirewallObj cmd is "ip6tables -A FORWARD -i br+ -j ACCEPT"
oal_fw6_setFwEnabeld cmd is "ip6tables -D FIREWALL -j ACCEPT"
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_fw6_setFwEnabeld cmd is "ip6tables -F FIREWALL"
oal_fw6_setSpiFirewall cmd is "ip6tables -t filter -D FORWARD ! -i br+                  -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT"
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_initFirewallObj cmd is "ebtables -N FIREWALL"
oal_fw_setSpiFirewall cmd is "iptables -t filter -D FORWARD ! -i br+                    -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT"
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oalVoice_startVoipClient cmd is "voip_client &"
pid 1175's current affinity mask: 4
pid 1175's new affinity mask: 4
[ rsl_setStorageServiceObj ] 1394:  mountFlag is 3,We start usb server

oal_killDlnaMediaSeverProcess cmd is "killall -SIGKILL minidlnad"
killall: minidlnad: no process killed
cat: can't open '/dev/voip': No such device or address
pid 420's current affinity mask: 4
pid 420's new affinity mask: 4
[EVA ERROR]dspConfigToneMtk(2114)- EXIT toneId=0
pAlg->hw_nat_enable 1
pTc->enable 0
pStat->enable 0
needHandleHwnat 0
oal_ipt_setWanPort cmd is "iptables -t filter -D INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT"
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_ipt_setWanPort cmd is "iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 21 -j ACCEPT"
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_ipt_setWanPort cmd is "ip6tables -t filter -D ACLV6 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT"
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
oal_ipt_setAclRules cmd is "iptables -t filter -A ACL -i br+ -p icmp   -j ACCEPT"
oal_ipt_setAclRules cmd is "ip6tables -t filter -A ACLV6 -i br+ -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT"
Enable forward!
Enable forward!
set queue 0 ratelimit 300000kbps
set queue 1 ratelimit 300000kbps
set queue 2 ratelimit 300000kbps
set queue 3 ratelimit 300000kbps
set queue 4 ratelimit 300000kbps
set queue 5 ratelimit 300000kbps
set queue 6 ratelimit 300000kbps
set queue 7 ratelimit 300000kbps
set queue 8 ratelimit 1000000kbps
set queue 9 ratelimit 1000000kbps
set queue 10 ratelimit 1000000kbps
set queue 11 ratelimit 1000000kbps
set queue 12 ratelimit 1000000kbps
set queue 13 ratelimit 1000000kbps
set queue 14 ratelimit 1000000kbps
set queue 15 ratelimit 1000000kbps
open DNS error: No such file or directory
oal_sys_unsetTZ cmd is "echo "" > /etc/TZ"
oal_sys_unsetTZ cmd is "echo "" > /etc/TZ"

starting pid 427, tty '': '/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100'

Archer VR1200v login: admin
Password:
Jan  1 07:29:16 login[427]: root login on 'console'
~ # ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::ae84:c6ff:fef6:a270/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:713 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:199623 (194.9 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth0.2    Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:202079 (197.3 KiB)

eth0.3    Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:202079 (197.3 KiB)

eth0.4    Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:202079 (197.3 KiB)

eth0.5    Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:202079 (197.3 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4581 (4.4 KiB)  TX bytes:4581 (4.4 KiB)

nas10     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:70
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:24

rai0      Link encap:Ethernet  HWaddr AC:84:C6:F6:A2:6F
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:25

~ # cat /proc/version
Linux version 2.6.36 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.6 (Buildroot 2012.05) ) #74 SMP Mon Jul 23 10:18:22 CST 2018
~ # cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00020000 00010000 "boot"
mtd1: 00200000 00010000 "kernel"
mtd2: 00da0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 00010000 00010000 "romfile"
mtd4: 00010000 00010000 "config"
mtd5: 00010000 00010000 "radio"
~ # cat /proc/cpuinfo
system type             : EcoNet EN751221 SOC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 34Kc V5.8
BogoMIPS                : 598.01
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x09c8, 0x0210, 0x0b58]
ASEs implemented        : mips16 dsp mt
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

processor               : 1
cpu model               : (null) V5.8
BogoMIPS                : 448.92
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x09c8, 0x0210, 0x0b58]
ASEs implemented        : mips16 dsp mt
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

processor               : 2
cpu model               : (null) V5.8
BogoMIPS                : 448.92
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x09c8, 0x0210, 0x0b58]
ASEs implemented        : mips16 dsp mt
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

processor               : 3
cpu model               : (null) V5.8
BogoMIPS                : 448.92
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x09c8, 0x0210, 0x0b58]
ASEs implemented        : mips16 dsp mt
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

~ # brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.ac84c6f6a270       no              eth0.2
                                                        eth0.3
                                                        eth0.4
                                                        eth0.5
                                                        ra0
                                                        apcli0
                                                        ra2
                                                        ra3
                                                        ra4
                                                        ra1
                                                        rai0
                                                        apclii0
                                                        rai2
                                                        rai3
                                                        rai4
                                                        rai1
~ # usb 1-2: new high speed USB device number 2 using xhc_mtk
scsi0 : usb-storage 1-2:1.0
scsi 0:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 3.0     DL07 PQ: 0 ANSI: 6
hotplug_storage.c#hotplug_3g(1671): pid 1302: pPlugDevId[0]=0930_1400_7F007CC99364C514, plugDevClass[0]=storage, plugAction[0]=add
hotplug_storage.c#hotplugLedCtrl(266): -------------ledNum(1), status(2)-----------
sd 0:0:0:0: [sda] call sd_media_changed(), set sdkp->media_present to 1
sd 0:0:0:0: [sda] call sd_media_changed(), set sdkp->media_present to 1
sd 0:0:0:0: [sda] 15138816 512-byte logical blocks: (7.75 GB/7.21 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] call sd_media_changed(), set sdkp->media_present to 1
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] call sd_media_changed(), set sdkp->media_present to 1
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
====usbp mount===argc 2
oal_usb_activeVolume cmd is "mkdir -m 0777 /var/usbdisk/sda1"
oal_usb_getVolumeInfoFromDev cmd is "blkid /var/dev/sda1 > /var/run/blkid_info"
[ rsl_setLogicalVolumeObj ] 1742:  Label(G), Name(sda1), Uuid(2492756F927545F8).

oal_ipt_setWanPort cmd is "iptables -t filter -D INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT"
oal_ipt_setWanPort cmd is "iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 21 -j ACCEPT"
oal_ipt_setWanPort cmd is "ip6tables -t filter -D ACLV6 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT"
====usbp====return 0@3
hotplug_storage.c#hotplugLedCtrl(266): -------------ledNum(1), status(1)-----------
Minidlna scanner complete! files and subdirectory:5, time: 3

1 ความคิดเห็น: