วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Engenius EOC-1650 (ESTI) LFP

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access point แบบ Outdoor มี LAN 1 พอร์ต Wireless b,g ระบบไฟจ่ายผ่านสาย LAN
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องมีบอร์ดวงจรหลักกับเสาอากาศแบบ Panel ในบอร์ดวงจรใช้ CPU รุ่น Atheros AR2315A
บอร์ดหลัก
เสาอากาศ
CPU Atheros AR2315A อยู่ใต้ Heatsink
Atheros AR2315A
RF5263 -> 3.3V TO 5.0V, 2.5GHz LINEAR POWER AMPLIFIER
RF5263
5202 0319 -> ???
5202 0319
ST 25P64V6P -> 64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
ST 25P64V6P
DDR SDRAM ขนาด 32 MB
DDR SDRAM
Realtek RTL8201CP -> 10/100 Fast Ethernet Phyciever
Realtek RTL8201CP
TI TPS54231 -> 2A, 28V INPUT, STEP DOWN DC/DC CONVERTER WITH ECO-MODE™
TI TPS54231
B8AA WZ8G -> ???
B8AA WZ8G
พอร์ต Serial ความเร็ว 9600 bps
Serial port
Boot Message
+Ethernet eth0: MAC address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version 1.1 - built 11:17:13, Dec  4 2008

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Board: ap51
RAM: 0x80000000-0x82000000, [0x80040f30-0x80fe1000] available
FLASH: 0xa8000000 - 0xa87f0000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load -l vmlinux.bin.l7
Image loaded from 0x80041000-0x801d5000
RedBoot> go
<4>CPU revision is: 00019064
<4>Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
<4>Primary data cache 16kB 4-way, linesize 16 bytes.
<4>Linux version 2.4.25-LSDK-5.3.1.46 (root@localhost) (gcc version 3.3.3) #1 Tue Sep 14 16:17:17 CST 2010
<4>Determined physical RAM map:
<4> memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
<4>On node 0 totalpages: 8192
<4>zone(0): 8192 pages.
<4>zone(1): 0 pages.
<4>zone(2): 0 pages.
<4>Kernel command line: console=ttyS0,9600
<4>Using 92.000 MHz high precision timer.
<4>Calibrating delay loop... 183.50 BogoMIPS
<6>Memory: 30360k/32768k available (1427k kernel code, 2408k reserved, 92k data, 76k init, 0k highmem)
<6>Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
<6>Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
<6>Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
<6>Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
<4>Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
<4>Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
<4>POSIX conformance testing by UNIFIX
<6>Linux NET4.0 for Linux 2.4
<6>Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
<4>Initializing RT netlink socket
<4>Starting kswapd
<5>JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
<4>pty: 256 Unix98 ptys configured
<6>Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
<6>ttyS00 at 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
<6>Generic MIPS RTC Driver v1.0
<6>PPP generic driver version 2.4.2
<6>PPP Deflate Compression module registered
<6>PPP BSD Compression module registered
<4>MTD driver for SPI flash.
<4>spiflash: Probing for Serial flash ...
<4>spiflash: Found SPI serial Flash.
<4>8388608: size
<5>Creating 7 MTD partitions on "spiflash":
<5>0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
<5>0x00030000-0x00420000 : "rootfs"
<5>0x00420000-0x004c0000 : "vmlinux.bin.l7"
<5>0x004c0000-0x004e0000 : "cfg"
<5>0x004e0000-0x007e0000 : "unallocated space"
<5>0x007e0000-0x007ef000 : "FIS directory"
<4>mtd: partition "FIS directory" doesn't end on an erase block -- force read-only
<5>0x007ef000-0x007f0000 : "RedBoot config"
<4>mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
<4>spiflash_init: ROOTFS_NAME=rootfs, MTD_BLOCK_MAJOR=1f,i=1, ROOT_DEV=0
<6>Initializing Cryptographic API
<6>NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
<6>IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
<6>IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
<6>TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
<4>ip_conntrack version 2.1 (1024 buckets, 8192 max) - 304 bytes per conntrack
<4>ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
<6>ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  http://snowman.net/projects/ipt_recent/
<4>arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
<6>NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
<5>Ebtables v2.0 registered
<6>NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
<1>802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
<1>All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
<4>mount_root: ROOT_DEV=1f02, maj=31, min=2
<4>VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly.
<4>mount_block_root: kdevname(ROOT_DEV)=1f:02,root_device_name=,ROOT_DEV=1f02
<6>Freeing unused kernel memory: 76k freed
<4>Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ae531x.o
Warning: loading<4>ae531x_MAC_setup: CONFIG_KENDIN_ENET_PHY
 ae531x will taint the kernel: non-GPL license - Atheros
  See http://www.tux.org/lkml/#export-<4>
<4>Going to gpio_proc_entry
tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/misc/ar531xgpio.o
Warning: loading ar531xgpio will taint the kernel: non-GPL license - Atheros
  See http://www.tux.org/lkml/#export-ta<4>(eileen) FACTORY_RESET
inted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/misc/ar531x-wdt.o
Warning: loading ar531x-wdt will taint the kernel: non-GPL license - Atheros
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/misc/devname.o
Warning: loading devname will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
HAVE_SENDFILE
HAVE_LINUX_SENDFILE
mini_httpd: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan  1 00:00:10 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Initializing cfg structure...
Jan  1 00:00:10 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Setting factory default...
Jan  1 00:00:11 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Reading cfg configuration(/dev/mtdblock4)...
Jan  1 00:00:11 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Reading cfg file (/dev/mtdblock4)
Jan  1 00:00:11 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: setting values...
Jan  1 00:00:12 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: [truncated] Unrecognized cmd: name=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Jan  1 00:00:12 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: socket(0x3) t listening
rc_action: app=wlan, action=create
rc creating cfg for wlan
rm: cannot remove `/tmp/wlan-cfg': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/stp-cfg': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/ssidprofile*': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/hostapd.conf.*': No such file or directory
rc_action: app=wlan, action=start
rc starting wlan
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_hal.o
Warning: loading ath_hal will taint the kernel: <6>ath_hal: 0.9.17.1 (AR5212, AR5312, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, RF2316, TX_DESC_SWAP)
non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan.o
<6>wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5<6>wlan: mac acl policy registered
.3.1.46/net/wlan_acl.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_ccmp.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_tkip.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_wep.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_xauth.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_dfs.o
Warning: loadin<6>ath_dfs: Version 2.0.0
<4>Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
g ath_dfs will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www<6>ath_rate_atheros: Version 2.0.1
<4>Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_rate_atheros.o
Warning: loading ath_rate_atheros will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#expo<6>ath_ahb: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
<4>init_ahb: get board radio_config
<4>(ar5312_bsp.c)boardConfig=0xa87f0000
rt-tainted for information about<4>wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
<4>wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi0: mac 11.0 phy 4.8 radio 7.0
<4>wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
<4>wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
<4>wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
<4>wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
<4>wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
<4>wifi0: Use hw queue 9 for beacons
<6>wifi0: Atheros 2315 WiSoC: mem=0xb0000000, irq=3
 tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_ahb.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_scan_ap.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_scan_sta.o
ap_start
<6>device eth0 entered promiscuous mode
<6>br0: port 1(eth0) entering learning state
ath1
ioctl: No such device
ath1
<mapping sub-ioctl wds to cmd 0x8BE0-39>
<mapping sub-ioc<4>(bw)ioctl:set chanbw->full
tl chanbw to cmd 0x8BE0-60>
<mapping sub-ioctl hide_ssid to cmd 0x8BE0-19>
<mapping sub-ioctl ap_bridge to cmd 0x8BE0-20>
ap_bridge
<mapping sub-ioctl bintval to cmd 0x8BE0-29>
<mapping sub-ioctl dtim_period to cmd 0x8BE0-28>
<mapping sub-ioctl doth to cmd 0x8BE0-30>
<mapping sub-ioctl wmm to cmd 0x8BE0-18>
<mapping sub-ioctl turbo to cmd 0x8BE0-1>
<mapping sub-ioctl compression to cmd 0x8BE0-33>
<mapping sub-ioctl ff to cmd 0x8BE0-34>
<mapping sub-ioctl protmode to cmd 0x8BE0-4>
ath2
ath3
ath4
<6>br0: port 1(eth0) entering forwarding state
<6>br0: topology change detected, propagating
ath1
<6>device ath1 entered promiscuous mode
<6>br0: port 2(ath1) entering learning state
ath2
ath3
ath4
<mapping sub-ioctl maccmd to cmd 0x8BE0-17>
<mapping sub-ioctl maccmd to cmd 0x8BE0-17>
<mapping sub-ioctl maccmd to cmd 0x8BE0-17>
killall: udhcpc: no process killed
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
<6>br0: port 2(ath1) entering forwarding state
<6>br0: topology change detected, propagating
rc_action: app=tc, action=start
rc starting tc
killall: hostapd: no process killed
rc_action: app=wan, action=start
rc starting wan
rc_action: app=dnsrelay, action=start
rc starting dnsrelay
rc_action: app=ipt, action=create
rc creating cfg for ipt
rc_action: app=ipt, action=start
rc starting ipt
rc_action: app=ipt-nat, action=start
rc starting ipt-nat
rc_action: app=ipt-fw, action=start
rc starting ipt-fw
rc_action: app=udhcpd, action=create
rc creating cfg for udhcpd
rc_action: app=udhcpd, action=start
rc starting udhcpd
rc_action: app=ntpc, action=start
rc starting ntpc
rm: cannot remove `/tmp/ntpcschedule': No such file or directory
rc_action: app=snmpd, action=create
rc creating cfg for snmpd
rc_action: app=snmpd, action=start
rc starting snmpd
rc_action: app=syslog, action=create
rc creating cfg for syslog
rc_action: app=syslog, action=start
rc starting syslog
Jan  1 00:00:25 crond[283]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8

Creating directory: /var/net-snmp


BusyBox v1.00-pre10 (2010.09.14-08:25+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

cpuinfo
 
system type : Atheros AR531X_COBRA
processor : 0
cpu model : unknown V6.4
BogoMIPS : 183.50
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : no
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

ifconfig
ath1      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2080 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:150 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:188265 (183.8 KiB)

br0       Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX 
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34727 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32903 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:1681321 (1.6 MiB)  TX bytes:18272567 (17.4 MiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34737 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32902 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:2168331 (2.0 MiB)  TX bytes:18272544 (17.4 MiB)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:20554 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20554 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:1143167 (1.0 MiB)  TX bytes:1143167 (1.0 MiB)

wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3402 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:266710
          TX packets:4122 errors:329 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:199 
          RX bytes:393855 (384.6 KiB)  TX bytes:405553 (396.0 KiB)
          Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc 

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00800000 00010000 "spiflash"
mtd1: 00030000 00010000 "RedBoot"
mtd2: 003f0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 000a0000 00010000 "vmlinux.bin.l7"
mtd4: 00020000 00010000 "cfg"
mtd5: 00300000 00010000 "unallocated space"
mtd6: 0000f000 00010000 "FIS directory"
mtd7: 00001000 00010000 "RedBoot config"

mtd file

RedBoot Rootfs upgrade instruction
 +Ethernet eth0: MAC address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version 1.1 - built 11:17:13, Dec  4 2008

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Board: ap51
RAM: 0x80000000-0x82000000, [0x80040f30-0x80fe1000] available
FLASH: 0xa8000000 - 0xa87f0000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
▒▒▒^C
RedBoot>
RedBoot> load -r -b 0x80041000 modrootfs.bin //load rootfs file from tftp to ram address 0x80041000
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x80430fff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis write -f 0xa8030000 -b 0x80041000 -l 0x3f0000 //write ram data at 0x80041000 length 0x3f0000 to flash address 0xa8030000
* CAUTION * about to program FLASH
            at 0xa8030000..0xa841ffff from 0x80041000 - continue (y/n)? y
... Erase from 0xa8030000-0xa8420000: ...............................................................
... Program from 0x80041000-0x80431000 at 0xa8030000: ...............................................................
RedBoot> fis list
Name              FLASH addr  Mem addr    Length      Entry point
RedBoot           0xA8000000  0xA8000000  0x00030000  0x00000000
rootfs            0xA8030000  0xA8030000  0x003F0000  0x00000000
vmlinux.bin.l7    0xA8420000  0x80041000  0x000A0000  0x80041798
cfg               0xA84C0000  0xA84C0000  0x00020000  0x00000000
FIS directory     0xA87E0000  0xA87E0000  0x0000F000  0x00000000
RedBoot config    0xA87EF000  0xA87EF000  0x00001000  0x00000000
RedBoot> reset

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ADMboot Command ใน Planet VC-200


บันทึกช่วยจำ


 • ต้องกด Space bar 3 ครั้งเพื่อเข้า Loader Menu
 • กด 1 เพื่อดู Boot Parameter
 • กด 2 เพื่อตั้ง MAC Address
 • กด 3 เพื่อ Reboot เข้าระบบปกติ
 • กด B เพื่อ Upgrade Bootloader ผ่านโปรโตคอล XMODEM
 • กด X =??? -> เกี่ยวกับการ Upgrade
 • กด T เพื่อ Upgrade Firmware ผ่าน TFTP Client
 • ก่อนใช้ TFTP ได้ต้องตั้ง MAC ก่อนเช่น 00-11-22-33-44-55
 • ตั้ง MAC แล้วกด T เพื่อเข้าเมนู TFTP Client
 • กด S เพื่อตั้งค่า IP Server, IP Client, File name
 • กด D ระบบจะ Download ไฟล์มาพร้อมทั้งเขียนลง Flash อัตโนมัติ

Planet VC-200M v1

อุปกรณ์นี้เป็น VDSL2 Router ครับ
ตัวเครื่องภายนอก
ลักษณะภายในเครื่องเหมือนกับ Planet VC-200S v1 เลย ต่างกันแค่ Firmware ที่ใช้ครับ

Planet VC-200S v1

อุปกรณ์นี้เป็น VDSL2 Router
ตัวเครื่องภายนอก
แผงวงจรของ Router มีลักษณะคล้ายกับ Planet VC-200S v2 มากใช้ไอซีเบอร์เดียวกัน ต่างกันแค่ลายวงจรส่วน VDSL สามารถใช้ Bootloader และ Firmware ร่วมกันได้
บอร์ดวงจร
ฺBoot message
ADM5120 Boot:


Copyright 2002-2004  ADMtek, Inc.
CPU: ADM5120-175MHz
SDRAM: 16MB
Flash: NOR-4MB
Boot System: Linux-2.4.18-5120
Loader Version: 1.0 (PLANET VC-200S)
Creation Date: 2007.02.14

Press <space> key three times to enter boot menu..
0
Check VDSL2 Mode...Pass
Booting Linux...
NOR Flash 4MB ...
Kernel decompress ...
Kernel decompress done ... PASS
Timer irqdisable..
LINUX/5120 started...
CPU revision is: 0001800b
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.20_PLANET_v1.0b070409 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110.1)) #778 一 4月 9 14:57:03 CST 2007
Can't analyze prologue code at 800244dc
am5120_setup() starts.
System no PCI BIOS
Determined physical RAM map:
 memory: 00c3d000 @ 003c3000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801c1000 (1949696 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram0 console=ttyS0
CPU clock: 175MHz
Calibrating delay loop... 174.48 BogoMIPS
MIPS CPU counter frequency is fixed at 87500000 Hz
Memory: 12344k/12532k available (1604k kernel code, 188k reserved, 2000k data, 64k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
LSP Revision 1
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
pty: 256 Unix98 ptys configured
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 580 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Switch Mode
Port_conf2_REG: 0x3a
AM5120 NOR flash device: 400000 at 1fc00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Creating 2 MTD partitions on "AM5120 NOR flash device":
0x00010000-0x00020000 : "BoardCfg"
0x00020000-0x00200000 : "Kernel Image"
AM5120 NOR flash device initialized
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 1904k freed
EXT2-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 64k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: Mounting tmpfs on /dev/shm failed: No such file or directory
Starting RAWACCESS device driver...
Using /lib/modules/ifx_raw_acs
(raw_acs)Init raw_acs successfully!
rawdev opened!
Read 26852 bytes from flash
25396 bytes...Uncompressed to...70009 bytes
Write 412 bytes to /nv/ripd.conf
Write 2273 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.sh
Write 3327 bytes to /nv/udhcpd.conf
Write 2272 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.bak
Write 7448 bytes to /nv/rc.conf
Write 12226 bytes to /nv/defconf.vdsl2
Write 260 bytes to /nv/options.pptp
Write 1188 bytes to /nv/vdsl2_init.sh
Write 446 bytes to /nv/pptp
Write 1202 bytes to /nv/vdsl2_start.sh
Write 106 bytes to /nv/pap-secrets
Write 1074 bytes to /nv/vdsl2.conf
Write 4919 bytes to /nv/rc.firewall
Write 2398 bytes to /nv/fw_update.sh
Write 4604 bytes to /nv/pppoe.conf
Write 16384 bytes to /nv/.vdsl2_selfstart.sh.swp
Write 4022 bytes to /nv/vdsl2_selfstart.sh
Write 5319 bytes to /nv/rc.iptables
Write 129 bytes to /nv/chap-secrets
Read data completely!
Init VDSL2 CPE Ref environment

- loading VDSL2 CPE Ref Board - board driver -
*** Creating dir:  /dev/adm5120_rb
*** Creating node: /dev/adm5120_rb/0
Using ./drv_adm5120_rb
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: forced load
ADM5120 Board Driver, Version 0.0.4.1
<6>(c) Copyright 2003, Infineon Technologies AG

- loading VDSL2 CPE board - DFE driver -
*** Creating dir:  /dev/vinax
*** Creating node: /dev/vinax/cntrl0
*** Creating node: /dev/vinax/0
Using ./drv_vinax
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: non-GPL license - proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: forced load
<6>VINAX Driver, Version 0.1.2.1
<6>(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<6>### VINAX - VINAX - VINAX - VINAX ###
<7>VINAX_DRV: create proc config entry
--> Add VINAX tick to timer queue

board driver <drv_adm5120_rb> loaded
<7>ADM5120_RB_DRV: MPMC init - WS RD/WR 0xC/0xC, timebase 12,5 ns
<7>ADM5120_RB_DRV: address mapped: Boot Params 0x1fc10000 --> 0xbfc10000
current HW type is CPE_MODE
+++ unpack CPE firmware +++
+++ setup CPE firmware vcpe_hw.bin +++
MEI driver <drv_vinax> loaded
init MEI driver (base addr = 0x10C00000, IRQ = 4)
<7>VINAX_DRV: VINAX_IfxRequestIrq(IRQ = 4, .., ), lock = 1
!!! RESET the VDSL2 device (via MEI) !!!
set VINAX DFE config
VDSL2 pre init done
Setting Hostname: vdsl2.planet.com.tw
Switching Mode - Skip ADM1 config
Starting DNS Proxy ....
ERROR: The /etc/dnrd directory should only be user writable
Starting HTTP Server ....
Using /ctl/admmod.o
Loading ADM driver...
-n Current Time:
Thu Jan  1 00:00:08 GMT 1970
VDSL2 initialisation - post
Start VDSL2 CPE Ref environment
Start VINAX firmeware download
--> test: open device: /dev/vinax/0.
Start Download <firmware.bin>, size: 562356VINAX_DRV[00]: start FW download -  entity 0, FW imageId 0.

<7>VINAX_DRV [00-01]: FW download done (bm 7)
Start VDSL2 DSL DAEMON Application
DSL: start DSL daemon.
Autostarting the line...
Set Satatic Route
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1

UPSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
DOWNSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
nReturn=0 nLine=0

set Bandplan 16 Profile 6
nReturn=0 nLine=0

Activate the Line
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nData="A173 0000 0002 000E2040 "

done

VDSL2 post init done

   VDSL2 CPE Reference Board
      EASY83000

     PLANET VC-200S v1.0 (CPE)

     FW:                v9.6.3.11.0.2
     DSL-API:           v1.7.3
     DFE-Drv:           v0.1.2.1
     WEB-Interface:     v0.3.0


BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ #

ADM bootloader 
Firmware

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Planet VC-200M v2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น VDSL2 Router ทำงานโหมด Master 
ตัวเครื่อง
วงจรภายในจะเหมือนกันกับ Planet VC-200S v2 ต่างกันแค่ไอซี VDSL ที่ใช้คนละตัวกัน

Boot message
ADM5120 Boot:


Copyright 2002-2004  ADMtek, Inc.
CPU: ADM5120-175MHz
SDRAM: 16MB
Flash: NOR-4MB
Boot System: Linux-2.4.18-5120
Loader Version: 1.0 (PLANET VC-200M)
Creation Date: 2007.02.14

Press <space> key three times to enter boot menu..
0
Check VDSL2 Mode...Pass
Booting Linux...
NOR Flash 4MB ...
Kernel decompress ...
Kernel decompress done ... PASS
Timer irqdisable..
LINUX/5120 started...
CPU revision is: 0001800b
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.20_PLANET_v1.1b070920 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110.1)) #849 四 9月 20 16:35:53 VLAST 2007
Can't analyze prologue code at 800245dc
am5120_setup() starts.
System no PCI BIOS
Determined physical RAM map:
 memory: 00c42000 @ 003be000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801c1000 (1929216 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram0 console=ttyS0
CPU clock: 175MHz
Calibrating delay loop... 174.48 BogoMIPS
MIPS CPU counter frequency is fixed at 87500000 Hz
Memory: 12364k/12552k available (1604k kernel code, 188k reserved, 1980k data, 64k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
LSP Revision 1
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
pty: 256 Unix98 ptys configured
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 580 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Switch Mode
Port_conf2_REG: 0x3a
AM5120 NOR flash device: 400000 at 1fc00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Creating 2 MTD partitions on "AM5120 NOR flash device":
0x00010000-0x00020000 : "BoardCfg"
0x00020000-0x00200000 : "Kernel Image"
AM5120 NOR flash device initialized
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 1884k freed
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 64k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: Mounting tmpfs on /dev/shm failed: No such file or directory
Starting RAWACCESS device driver...
Using /lib/modules/ifx_raw_acs
(raw_acs)Init raw_acs successfully!
rawdev opened!
Read 25769 bytes from flash
24313 bytes...Uncompressed to...51166 bytes
Write 412 bytes to /nv/ripd.conf
Write 2273 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.sh
Write 3324 bytes to /nv/udhcpd.conf
Write 7447 bytes to /nv/rc.conf
Write 12226 bytes to /nv/defconf.vdsl2
Write 260 bytes to /nv/options.pptp
Write 1188 bytes to /nv/vdsl2_init.sh
Write 446 bytes to /nv/pptp
Write 1202 bytes to /nv/vdsl2_start.sh
Write 106 bytes to /nv/pap-secrets
Write 1074 bytes to /nv/vdsl2.conf
Write 4919 bytes to /nv/rc.firewall
Write 2398 bytes to /nv/fw_update.sh
Write 4604 bytes to /nv/pppoe.conf
Write 3839 bytes to /nv/vdsl2_selfstart.sh
Write 5319 bytes to /nv/rc.iptables
Write 129 bytes to /nv/chap-secrets
Read data completely!
Init VDSL2 CPE Ref environment

- loading VDSL2 CPE Ref Board - board driver -
*** Creating dir:  /dev/adm5120_rb
*** Creating node: /dev/adm5120_rb/0
Using ./drv_adm5120_rb
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: forced load
ADM5120 Board Driver, Version 0.0.4.1
<6>(c) Copyright 2003, Infineon Technologies AG

- loading VDSL2 CPE board - DFE driver -
*** Creating dir:  /dev/vinax
*** Creating node: /dev/vinax/cntrl0
*** Creating node: /dev/vinax/0
Using ./drv_vinax
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: non-GPL license - proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: forced load
<6>VINAX Driver, Version 0.1.2.1
<6>(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<6>### VINAX - VINAX - VINAX - VINAX ###
<7>VINAX_DRV: create proc config entry
--> Add VINAX tick to timer queue

board driver <drv_adm5120_rb> loaded
<7>ADM5120_RB_DRV: MPMC init - WS RD/WR 0xC/0xC, timebase 12,5 ns
<7>ADM5120_RB_DRV: address mapped: Boot Params 0x1fc10000 --> 0xbfc10000
current HW type is CO_MODE
+++ unpack CO firmware +++
+++ setup CO firmware vco_hw.bin +++
MEI driver <drv_vinax> loaded
init MEI driver (base addr = 0x10C00000, IRQ = 4)
<7>VINAX_DRV: VINAX_IfxRequestIrq(IRQ = 4, .., ), lock = 1
!!! RESET the VDSL2 device (via MEI) !!!
set VINAX DFE config
VDSL2 pre init done
Setting Hostname: vdsl2.planet.com.tw
Switching Mode - Skip ADM1 config
Starting DNS Proxy ....
ERROR: The /etc/dnrd directory should only be user writable
Starting HTTP Server ....
Using /ctl/admmod.o
Loading ADM driver...
-n Current Time:
Thu Jan  1 00:00:08 GMT 1970
VDSL2 initialisation - post
Start VDSL2 CPE Ref environment
Start VINAX firmeware download
--> test: open device: /dev/vinax/0.
Start Download <firmware.bin>, size: 584152VINAX_DRV[00]: start FW download -  entity 0, FW imageId 0.

<7>VINAX_DRV [00-01]: FW download done (bm 7)
Start VDSL2 DSL DAEMON Application
DSL: start DSL daemon.
Autostarting the line...
nReturn=0 nLine=0

Set Satatic Route
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1

UPSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
DOWNSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
nReturn=0 nLine=0

set Bandplan 16 Profile 6
nReturn=0 nLine=0

set g997nmcs 0 1 60 65 55
nReturn=0 nLine=0 nDirection=1

set g997nmcs 0 0 60 65 55
nReturn=0 nLine=0 nDirection=0

Activate the Line
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nData="A173 0000 0002 000E2040 "

done

VDSL2 post init done

   VDSL2 CPE Reference Board
      EASY83000

     PLANET VC-200M v1.1 (CO)

     FW:                v9.6.3.11.0.2
     DSL-API:           v1.7.3
     DFE-Drv:           v0.1.2.1
     WEB-Interface:     v0.3.0


BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ # 
Bootloader backup

Firmware

Planet VC-200S v2

อุปกรณ์นี้เป็น VDSL2 Router ครับ
ตัวเครื่อง
ภายในเครื่องไอซี VDSL มี Heatsink ปิดอยู่ไม่ทราบว่าเบอร์อะไรส่วนไอซีอื่นๆ ที่เห็นคือ
บอร์ดวงจร
Infineon ADM5120P -> HOME GATEWAY CONTROLLER
Infineon ADM5120P
Etrontech EM638325TS -> (8 MB)2M x 32 Synchronous DRAM (SDRAM) x2 รวมเป็น 16 MB
Etrontech EM638325TS
EON EN29LV320AB -> 32 Megabit (4096K x 8-bit / 2048K x 16-bit) Flash Memory 
Boot Sector Flash Memory, CMOS 3.0 Volt-only
EON EN29LV320AB
ATMEL808 25160AN -> 2 kB SPI Serial EEPROMs 
ATMEL 25160AN
AX3102 ->  PWM Control 3A Step-Down Converter ใช้ในวงจรไฟ 3.36v 1.73v 1.5v
AX3102
ใต้บอร์ด
ภาคจ่ายไฟ
พอร์ต Serial
Boot message
ADM5120 Boot:


Copyright 2002-2004  ADMtek, Inc.
CPU: ADM5120-175MHz
SDRAM: 16MB
Flash: NOR-4MB
Boot System: Linux-2.4.18-5120
Loader Version: 1.0 (PLANET VC-200S)
Creation Date: 2007.02.14

Press <space> key three times to enter boot menu..
0
Check VDSL2 Mode...Pass
Booting Linux...
NOR Flash 4MB ...
Kernel decompress ...
Kernel decompress done ... PASS
Timer irqdisable..
LINUX/5120 started...
CPU revision is: 0001800b
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.20_PLANET_v1.0b070409 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110.1)) #778 ? 4? 9 14:57:03 CST 2007
Can't analyze prologue code at 800244dc
am5120_setup() starts.
System no PCI BIOS
Determined physical RAM map:
 memory: 00c3d000 @ 003c3000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801c1000 (1949696 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram0 console=ttyS0
CPU clock: 175MHz
Calibrating delay loop... 174.48 BogoMIPS
MIPS CPU counter frequency is fixed at 87500000 Hz
Memory: 12344k/12532k available (1604k kernel code, 188k reserved, 2000k data, 64k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
LSP Revision 1
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
pty: 256 Unix98 ptys configured
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 580 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Switch Mode
Port_conf2_REG: 0x3a
AM5120 NOR flash device: 400000 at 1fc00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Creating 2 MTD partitions on "AM5120 NOR flash device":
0x00010000-0x00020000 : "BoardCfg"
0x00020000-0x00200000 : "Kernel Image"
AM5120 NOR flash device initialized
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 1904k freed
EXT2-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 64k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: Mounting tmpfs on /dev/shm failed: No such file or directory
Starting RAWACCESS device driver...
Using /lib/modules/ifx_raw_acs
(raw_acs)Init raw_acs successfully!
rawdev opened!
Read 26852 bytes from flash
25396 bytes...Uncompressed to...70009 bytes
Write 412 bytes to /nv/ripd.conf
Write 2273 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.sh
Write 3327 bytes to /nv/udhcpd.conf
Write 2272 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.bak
Write 7448 bytes to /nv/rc.conf
Write 12226 bytes to /nv/defconf.vdsl2
Write 260 bytes to /nv/options.pptp
Write 1188 bytes to /nv/vdsl2_init.sh
Write 446 bytes to /nv/pptp
Write 1202 bytes to /nv/vdsl2_start.sh
Write 106 bytes to /nv/pap-secrets
Write 1074 bytes to /nv/vdsl2.conf
Write 4919 bytes to /nv/rc.firewall
Write 2398 bytes to /nv/fw_update.sh
Write 4604 bytes to /nv/pppoe.conf
Write 16384 bytes to /nv/.vdsl2_selfstart.sh.swp
Write 4022 bytes to /nv/vdsl2_selfstart.sh
Write 5319 bytes to /nv/rc.iptables
Write 129 bytes to /nv/chap-secrets
Read data completely!
Init VDSL2 CPE Ref environment

- loading VDSL2 CPE Ref Board - board driver -
*** Creating dir:  /dev/adm5120_rb
*** Creating node: /dev/adm5120_rb/0
Using ./drv_adm5120_rb
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: forced load
ADM5120 Board Driver, Version 0.0.4.1
<6>(c) Copyright 2003, Infineon Technologies AG

- loading VDSL2 CPE board - DFE driver -
*** Creating dir:  /dev/vinax
*** Creating node: /dev/vinax/cntrl0
*** Creating node: /dev/vinax/0
Using ./drv_vinax
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: non-GPL license - proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: forced load
<6>VINAX Driver, Version 0.1.2.1
<6>(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<6>### VINAX - VINAX - VINAX - VINAX ###
<7>VINAX_DRV: create proc config entry
--> Add VINAX tick to timer queue

board driver <drv_adm5120_rb> loaded
<7>ADM5120_RB_DRV: MPMC init - WS RD/WR 0xC/0xC, timebase 12,5 ns
<7>ADM5120_RB_DRV: address mapped: Boot Params 0x1fc10000 --> 0xbfc10000
current HW type is CPE_MODE
+++ unpack CPE firmware +++
+++ setup CPE firmware vcpe_hw.bin +++
MEI driver <drv_vinax> loaded
init MEI driver (base addr = 0x10C00000, IRQ = 4)
<7>VINAX_DRV: VINAX_IfxRequestIrq(IRQ = 4, .., ), lock = 1
!!! RESET the VDSL2 device (via MEI) !!!
set VINAX DFE config
VDSL2 pre init done
Setting Hostname: vdsl2.planet.com.tw
Switching Mode - Skip ADM1 config
Starting DNS Proxy ....
ERROR: The /etc/dnrd directory should only be user writable
Starting HTTP Server ....
Using /ctl/admmod.o
Loading ADM driver...
-n Current Time:
Thu Jan  1 00:00:08 GMT 1970
VDSL2 initialisation - post
Start VDSL2 CPE Ref environment
Start VINAX firmeware download
--> test: open device: /dev/vinax/0.
Start Download <firmware.bin>, size: 562356VINAX_DRV[00]: start FW download -  entity 0, FW imageId 0.

<7>VINAX_DRV [00-01]: FW download done (bm 7)
Start VDSL2 DSL DAEMON Application
DSL: start DSL daemon.
Autostarting the line...
Set Satatic Route
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1

UPSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
DOWNSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
nReturn=0 nLine=0

set Bandplan 16 Profile 6
nReturn=0 nLine=0

Activate the Line
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nData="A173 0000 0002 000E2040 "

done

VDSL2 post init done

   VDSL2 CPE Reference Board
      EASY83000

     PLANET VC-200S v1.0 (CPE)

     FW:                v9.6.3.11.0.2
     DSL-API:           v1.7.3
     DFE-Drv:           v0.1.2.1
     WEB-Interface:     v0.3.0


BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ #

cpuinfo
system type : ADM5120 Demo Board
processor : 0
cpu model : MIPS 4Kc V0.11
BogoMIPS : 174.48
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

ifconfig
adm0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7947 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100 
          RX bytes:375123 (366.3 KiB)  TX bytes:4285920 (4.0 MiB)
          Interrupt:9 

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00010000 00010000 "BoardCfg"
mtd1: 001e0000 00010000 "Kernel Image"

ADM bootloader 
Firmware