วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Planet VC-200S v2

อุปกรณ์นี้เป็น VDSL2 Router ครับ
ตัวเครื่อง
ภายในเครื่องไอซี VDSL มี Heatsink ปิดอยู่ไม่ทราบว่าเบอร์อะไรส่วนไอซีอื่นๆ ที่เห็นคือ
บอร์ดวงจร
Infineon ADM5120P -> HOME GATEWAY CONTROLLER
Infineon ADM5120P
Etrontech EM638325TS -> (8 MB)2M x 32 Synchronous DRAM (SDRAM) x2 รวมเป็น 16 MB
Etrontech EM638325TS
EON EN29LV320AB -> 32 Megabit (4096K x 8-bit / 2048K x 16-bit) Flash Memory 
Boot Sector Flash Memory, CMOS 3.0 Volt-only
EON EN29LV320AB
ATMEL808 25160AN -> 2 kB SPI Serial EEPROMs 
ATMEL 25160AN
AX3102 ->  PWM Control 3A Step-Down Converter ใช้ในวงจรไฟ 3.36v 1.73v 1.5v
AX3102
ใต้บอร์ด
ภาคจ่ายไฟ
พอร์ต Serial
Boot message
ADM5120 Boot:


Copyright 2002-2004  ADMtek, Inc.
CPU: ADM5120-175MHz
SDRAM: 16MB
Flash: NOR-4MB
Boot System: Linux-2.4.18-5120
Loader Version: 1.0 (PLANET VC-200S)
Creation Date: 2007.02.14

Press <space> key three times to enter boot menu..
0
Check VDSL2 Mode...Pass
Booting Linux...
NOR Flash 4MB ...
Kernel decompress ...
Kernel decompress done ... PASS
Timer irqdisable..
LINUX/5120 started...
CPU revision is: 0001800b
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.20_PLANET_v1.0b070409 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110.1)) #778 ? 4? 9 14:57:03 CST 2007
Can't analyze prologue code at 800244dc
am5120_setup() starts.
System no PCI BIOS
Determined physical RAM map:
 memory: 00c3d000 @ 003c3000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801c1000 (1949696 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram0 console=ttyS0
CPU clock: 175MHz
Calibrating delay loop... 174.48 BogoMIPS
MIPS CPU counter frequency is fixed at 87500000 Hz
Memory: 12344k/12532k available (1604k kernel code, 188k reserved, 2000k data, 64k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
LSP Revision 1
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
pty: 256 Unix98 ptys configured
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 580 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Switch Mode
Port_conf2_REG: 0x3a
AM5120 NOR flash device: 400000 at 1fc00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Creating 2 MTD partitions on "AM5120 NOR flash device":
0x00010000-0x00020000 : "BoardCfg"
0x00020000-0x00200000 : "Kernel Image"
AM5120 NOR flash device initialized
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 1904k freed
EXT2-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 64k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: Mounting tmpfs on /dev/shm failed: No such file or directory
Starting RAWACCESS device driver...
Using /lib/modules/ifx_raw_acs
(raw_acs)Init raw_acs successfully!
rawdev opened!
Read 26852 bytes from flash
25396 bytes...Uncompressed to...70009 bytes
Write 412 bytes to /nv/ripd.conf
Write 2273 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.sh
Write 3327 bytes to /nv/udhcpd.conf
Write 2272 bytes to /nv/vdsl2_hw_type.bak
Write 7448 bytes to /nv/rc.conf
Write 12226 bytes to /nv/defconf.vdsl2
Write 260 bytes to /nv/options.pptp
Write 1188 bytes to /nv/vdsl2_init.sh
Write 446 bytes to /nv/pptp
Write 1202 bytes to /nv/vdsl2_start.sh
Write 106 bytes to /nv/pap-secrets
Write 1074 bytes to /nv/vdsl2.conf
Write 4919 bytes to /nv/rc.firewall
Write 2398 bytes to /nv/fw_update.sh
Write 4604 bytes to /nv/pppoe.conf
Write 16384 bytes to /nv/.vdsl2_selfstart.sh.swp
Write 4022 bytes to /nv/vdsl2_selfstart.sh
Write 5319 bytes to /nv/rc.iptables
Write 129 bytes to /nv/chap-secrets
Read data completely!
Init VDSL2 CPE Ref environment

- loading VDSL2 CPE Ref Board - board driver -
*** Creating dir:  /dev/adm5120_rb
*** Creating node: /dev/adm5120_rb/0
Using ./drv_adm5120_rb
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_adm5120_rb will taint the kernel: forced load
ADM5120 Board Driver, Version 0.0.4.1
<6>(c) Copyright 2003, Infineon Technologies AG

- loading VDSL2 CPE board - DFE driver -
*** Creating dir:  /dev/vinax
*** Creating node: /dev/vinax/cntrl0
*** Creating node: /dev/vinax/0
Using ./drv_vinax
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: non-GPL license - proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading drv_vinax will taint the kernel: forced load
<6>VINAX Driver, Version 0.1.2.1
<6>(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<6>### VINAX - VINAX - VINAX - VINAX ###
<7>VINAX_DRV: create proc config entry
--> Add VINAX tick to timer queue

board driver <drv_adm5120_rb> loaded
<7>ADM5120_RB_DRV: MPMC init - WS RD/WR 0xC/0xC, timebase 12,5 ns
<7>ADM5120_RB_DRV: address mapped: Boot Params 0x1fc10000 --> 0xbfc10000
current HW type is CPE_MODE
+++ unpack CPE firmware +++
+++ setup CPE firmware vcpe_hw.bin +++
MEI driver <drv_vinax> loaded
init MEI driver (base addr = 0x10C00000, IRQ = 4)
<7>VINAX_DRV: VINAX_IfxRequestIrq(IRQ = 4, .., ), lock = 1
!!! RESET the VDSL2 device (via MEI) !!!
set VINAX DFE config
VDSL2 pre init done
Setting Hostname: vdsl2.planet.com.tw
Switching Mode - Skip ADM1 config
Starting DNS Proxy ....
ERROR: The /etc/dnrd directory should only be user writable
Starting HTTP Server ....
Using /ctl/admmod.o
Loading ADM driver...
-n Current Time:
Thu Jan  1 00:00:08 GMT 1970
VDSL2 initialisation - post
Start VDSL2 CPE Ref environment
Start VINAX firmeware download
--> test: open device: /dev/vinax/0.
Start Download <firmware.bin>, size: 562356VINAX_DRV[00]: start FW download -  entity 0, FW imageId 0.

<7>VINAX_DRV [00-01]: FW download done (bm 7)
Start VDSL2 DSL DAEMON Application
DSL: start DSL daemon.
Autostarting the line...
Set Satatic Route
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0

nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1

UPSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
DOWNSTREAM MIN: 64000 MAX: 150000000 DELAY: 10
nReturn=0 nLine=0

set Bandplan 16 Profile 6
nReturn=0 nLine=0

Activate the Line
nReturn=0 nLine=0

nReturn=0 nData="A173 0000 0002 000E2040 "

done

VDSL2 post init done

   VDSL2 CPE Reference Board
      EASY83000

     PLANET VC-200S v1.0 (CPE)

     FW:                v9.6.3.11.0.2
     DSL-API:           v1.7.3
     DFE-Drv:           v0.1.2.1
     WEB-Interface:     v0.3.0


BusyBox v1.00 (2006.05.29-14:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ #

cpuinfo
system type : ADM5120 Demo Board
processor : 0
cpu model : MIPS 4Kc V0.11
BogoMIPS : 174.48
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

ifconfig
adm0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7947 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100 
          RX bytes:375123 (366.3 KiB)  TX bytes:4285920 (4.0 MiB)
          Interrupt:9 

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00010000 00010000 "BoardCfg"
mtd1: 001e0000 00010000 "Kernel Image"

ADM bootloader 
Firmware

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น