วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Router 1 port nlink WiFi v.2

เราเตอร์ตัวนี้เป็นของแถมจากการติดเน็ตทรูครับ ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ WLAN, System, LAN, PPP, ADSL, Power
ด้านหน้า
หลังเครื่องมีเสาแบบถอดไม่ได้ ช่องเสียบสายโทรศัพท์ ปุ่มรีเซ็ต พอร์ต LAN 10/100 ช่องเสียบไฟ 12VAC 1A และปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
หลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีน็อต 4 ตัว และสติกเกอร์รายละเอียด
ใต้เครื่อง
ซูมสติกเกอร์ใต้เครื่อง
สติกเกอร์


แกะออกมาแล้วเจอบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ คือ
Realtek RTL8671P
RAM -> ESMT M12L128168A เป็น SDRAM ขนาด 16 MB
ESMT M12L128168A
Flash -> KH29LV320DBTC ขนาด 4 MB
KH29LV320DBTC
ADSL -> RealTek RTL8271
Realtek RTL8271
Wireless -> Realtek RTL8185B
Realtek RTL8185B
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ

ด้านหลังบอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
ด้านใต้ของบอร์ด
พอร์ต Serial ใช้ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
Boot Log ใช้ Username: admin รหัสผ่าน password


Booting(4M/16M)...
Press 'ESC' to enter BOOT console...
Using Int. PHY
not detect external phy ,ID -->0xffff
Decompress file... ok!
CPU revision is: 0000c601
cpu type: 00000002
Primary instruction cache 4kb, linesize 16 bytes
Primary data cache 4kb, linesize 16 bytes
Linux version 2.4.19-uc1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.2) #9 Wed Mar 

17 10:41:22 CST 2010
Determined physical RAM map:
 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock1
Calibrating delay loop... 219.54 BogoMIPS
Memory: 13280k/16384k available (2394k kernel code, 3104k reserved, 125k data, 76k 

init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Reset PCI ..0605(Only PCI slot0 enable)
Found Realtek 8185 PCI Card, function=0!
IO Space 0, data=0xffffff01 size=0x100
Memory Space 1 data=0xfffffc00 size=0x400
PCI device exists: slot 0 function 0 VendorID 10ec DeviceID 8185 bd100000
io mapping BAnum=0 slot=0 func=0
memory mapping BAnum=1 slot=0 func=0
assign mem base 1d300000~1d3003ff at bd100014 size=1024
assign I/O base 1d200000~1d2000ff at bd100010 size=256
Find Total 1 PCI functions
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Sangoma WANPIPE Router v1.1 (c) 1995-2000 Sangoma Technologies Inc.
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
LZMA decompressor support based on LZMA SDK 4.05 by Oleg I.Vdovikin
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SERIAL_PCI enabled
netlog start
ratm: RTL8670 SAR v0.0.2 (Jun 17, 2003)
/proc/AUTO_PVC_SEARCH created
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
8139cp Ethernet driver v0.0.7 (Feb 27, 2002)
eth0: RTL-8139C+ at 0xb9800000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 4
flash device: 200000 at bfc00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
Creating 3 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00010000 : "boot"
0x00010000-0x003f0000 : "rootfs"
0x003f0000-0x00400000 : "config"
RTL8185B driver version 1.14.7 (2008-02-15)
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
/proc/net/auto_dmz created!
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 320 bytes per conntrack
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_rtsp v0.01 loading
PPTP netfilter connection tracking: registered
PPTP netfilter NAT helper: registered
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
/proc/net/alg_status created
ip_conntrack_forceportal: load ...
Create force_portal_connected proc file done...
ip_conntrack_forceportal: load success
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Realtek SD2-FastPath v1.00beta_2.4.26-uc0
/proc/FastPath created
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
CS_BANK=1
HS_BANK=1
login: flatfsd: invalid header magic version
flatfsd: Nonexistent or bad flatfs (0), creating new one...
flatfsd: Failed to create new flatfs, err=-134 errno=2

ddnspid=27
   CMD: /bin/sarctl pvcnumber 7
PVC Number = 7. Set Desc number per VC = 18
   CMD: /bin/ethctl wifi 0
set iocmd_reg:f373c
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap0 hw ether 001fa48eebdc
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap1 hw ether 001fa48eebdd
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap2 hw ether 001fa48eebde
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap3 hw ether 001fa48eebdf
   CMD: /bin/brctl addbr br0
   CMD: /bin/brctl stp br0 off
   CMD: /bin/brctl setfd br0 1
   CMD: /bin/brctl setageing br0 300
   CMD: /bin/brctl addif br0 eth0
device eth0 entered promiscuous mode
   CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
   CMD: /bin/sarctl w 0xb980005c 0x84001000
Write Address 0xb980005c Value 0x84001000
   CMD: /bin/mpoad
chenzhihua *************************************
  INFO: get DNS from PPP

the file resolv.conf doesn't exist!
   CMD: /bin/dnsmasq -r /var/resolv.conf
   CMD: /bin/udhcpd /var/udhcpd/udhcpd.conf
   CMD: /bin/spppd
udhcp server (v0.9.9-pre) started
<read_opt125:87>line:3561 4 00E04C 5 00000001 6 IGD

   CMD: /bin/vsntp 203.117.180.36
   CMD: /bin/snmpd -p 161 -c ADSL -th 192.168.1.254 -te 1.3.6.1.4.1.16972
   CMD: mpoactl add vc0 pvc 0.100 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 2
item=1
ratm(itf 0): open 0.100
create: ch0 (0/100) 6382,0
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/ifconfig vc0 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc0 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc0 up
PPPoE
   CMD: mpoactl br2684_create: register_netdev failed
dd vc0 pvc 0.100 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 2 a
item=1
   CMD: spppctl add 0 pppoe vc0 username truejoin@truehisp password password gw 1 

mru 1492 acname  ippt 0
   CMD: spppctl katimer 100
PPP Connection (Continuous)...
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
ratm(itf 0): open 0.16
ra8670.c sar_open 2415 atmvcc->push:0x8021f500
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
   CMD: mpoactl add vc1 pvc 0.101 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.101
create: ch1 (0/101) 6382,0
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/ifconfig vc1 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc1 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc1 up
1483 bridged
   CMD: mbr2684_create: register_netdevp failed
oactl add vc1 pvc 0.101 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc1
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
device vc1 entered promiscuous mode
br0: port 2(vc1) entering listening state
   CMD: mpoactl add vc2 pvc 0.102 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.102
create: ch2 (0/102) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
   CMD: /bin/ifconfig vc2 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc2 txqueuelen
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/ifconfig vc2 up
1483 bridged
   CMD: br2684_mcreate: register_netdev failed
poactl add vc2 pvc 0.102 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc2
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
device vc2 entered promiscuous mode
br0: port 3(vc2) entering listening state
   CMD: mpoactl add vc3 pvc 0.103 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.103
create: ch3 (0/103) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/ifconfig vc3 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc3 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc3 up
1483 bridged
   CMD: mpoactl add vc3 pvc 0.103 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
bridge_pppoe():Ibr2684_create: register_netdev failed
nterface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc3
device vc3 entered promiscuous mode
br0: port 4(vc3) entering listening state
item=1
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: mpoactl add vc4 pvc 0.104 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.104
create: ch4 (0/104) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
create: ch4 (0/104) 6382,0
   CMD: /bin/ifconfig vc4 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc4 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc4 up
1483 bridged
   CMD: mpoactl add vc4 pvc 0.104 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
bridge_pppoe():Ibr2684_create: register_netdev failed
nterface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc4
device vc4 entered promiscuous mode
br0: port 5(vc4) entering listening state
item=1
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: mpoactl add vc5 pvc 0.105 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.105
create: ch5 (0/105) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
create: ch4 (0/104) 6382,0
create: ch5 (0/105) 6382,0
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/ifconfig vc5 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc5 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc5 up
1483 bridged
   CMD: mpoactl add vc5 pvc 0.105 encaps 1 qos ubr:br2684_pcreate: register_netdev 

failed
cr=6382 brpppoe 0
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc5
item=1
bridge_pppoe(br0: port 2(vc1) entering learning state
):Interface's brpppoe flag configured
device vc5 entered promiscuous mode
br0: port 6(vc5) entering listening state
   CMD: mpoactl add vc6 pvc 0.106 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/ifconfig vc6 hw ether 001fa48eebdb
ratm(itf 0): open 0.106
create: ch6 (0/106) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
create: ch4 (0/104) 6382,0
create: ch5 (0/105) 6382,0
create: ch6 (0/106) 6382,0
   CMD: /bin/ifconfig vc6 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc6 up
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
1483 bridged
   CMD: mbr2684_create: register_netdev failed
poactl add br0: port 3(vc2) entering learning state
vc6 pvc 0.106 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc6
device vc6 entered promiscuous mode
br0: port 7(vc6) entering listening state
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/igmpproxy ppp0 br0
   CMD: /bin/iptables -P INPUT DROP
   CMD: /bin/iptables -P FORWARD ACCEPT
br0: port 4(vc3) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -N aclblock
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j aclblock
   CMD: /bin/iptables -N domainblk
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j domainblk
br0: port 5(vc4) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -N inacc
   CMD: /bin/iptables -A inacc -i ! br0 -m mark --mark 0x1000 -j ACCEPT
br0: port 2(vc1) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 6(vc5) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 23 -j MARK 

--set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 23 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 21 -j MARK 

--set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 21 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -I inacc -i br0: port 3(vc2) entering forwarding state
!br0: topology change detected , propagatingb
r0 -p UDP --dport 161:162 -m limit --limit 100/s --limit-burst 500 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -br0: port 7(vc6) entering learning state
I inacc -i ! br0 -p ICMP --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j inacc
   CMD: /br0: port 4(vc3) entering forwarding state
bbr0: topology change detectedi, propagatingn
/iptables -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -N urlblock
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j urlblock
   CMD: /bin/iptables -N ipfilter
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -m state --state ESTABLIbr0: port 5(vc4) entering 

forwarding state
Sbr0: topology change detectedH, propagatingE
D,RELATED -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -i ! br0 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j ipfilter
   CMD: /bin/brctl brnf off
   CMD: /bin/iptables -N macfilter
Disable Bridge Netfilter!
br0: port 6(vc5) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j macfilter
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -o ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS 

--clamp-mss-to-pmtu
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -i ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss 

--mss 1452:1536 -j TCPMSS --set-mss 1452
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptbr0: port 7(vc6) entering forwarding state
abr0: topology change detectedb, propagatingl
es -A INPUT -s 192.168.1.1 -d 192.168.1.1 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ifconfig eth0 up
eth0: Promiscuous mode enabled.
eth0: Promiscuous mode enabled.
br0: port 1(eth0) entering listening state
eth0: Promiscuous mode enabled.
   CMD: /bin/slogd -n -s 16384

InitAdslMode....

InitAdsl
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib regdomain=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ssid=true_homewifi
change virtual ssid1 from default:  to random: adsl-8eebdc
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib ssid=adsl-8eebdc
change virtual ssid2 from default:  to random: adsl-8eebdd
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib ssid=adsl-8eebdd
change virtual ssid3 from default:  to random: adsl-8eebde
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib ssid=adsl-8eebde
change virtual ssid4 from default:  to random: adsl-8eebdf
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib ssid=adsl-8eebdf
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
read eeprom fail!
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=0909090909090909090909090909
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib channel=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib basicrates=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib expired_time=30000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib preamble=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib encmode=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib band=3
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds0 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds0
device wlan0-wds0 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds1 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds1
device wlan0-wds1 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds2 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds2
device wlan0-wds2 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds3 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds3
device wlan0-wds3 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds4 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds4
device wlan0-wds4 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds5 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds5
device wlan0-wds5 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds6 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds6
device wlan0-wds6 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds7 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds7
device wlan0-wds7 is not a slave of br0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib cts2self=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/brctl wlanblock br0 0
START WPS SETUP!


   CMD: /bin/brctl addif br0 wlan0
device wlan0 entered promiscuous mode
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 up
br0: port 8(wlan0) entering listening state
set MIB_MBSSIB_TBL entry1 wpaPSK = 302f94bf
set MIB_MBSSIB_TBL entry2 wpaPSK = 302f94bc
set MIB_MBSSIB_TBL entry3 wpaPSK = 302f94bd
set MIB_MBSSIB_TBL entry4 wpaPSK = 302f94ba
> alarm(1)----->main----->3286
   CMD: /bin/netlogger
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 9999 -j MARK 

--set-mark 0x1000
netlogger is up
   CMD: /bin/cwmpClient
   CMD: /bin/boa
br0: port 8(wlan0) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -p TCP -d 207.69.188.186 --dport 80 -j 

DNAT --to-destination 192.168.1.1
br0: port 8(wlan0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
<main.c>Set No Debug Message!
<cwmp_utility.c>Set No Debug Message[1]
<main.c>Set Delay!
<cwmp_utility.c>Set Delay[30]

enter cwmp_main!
Start cwmp_main() !
Got PID 202 from TR069

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Realtek RTL867x
processor               : 0
cpu model               : R3000 V0.1
BogoMIPS                : 219.54
wait instruction        : no
microsecond timers      : no
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
ll emulations           : 246995
sc emulations           : 246995

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00010000 00002000 "boot"
mtd1: 003e0000 00010000 "rootfs"
mtd2: 00010000 00010000 "config"

mount
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/rom1 on / type squashfs (ro)
/proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:24857 (24.2 kiB)
          Interrupt:4

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc2       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc3       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc4       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc5       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc6       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6612 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:312 errors:88 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:1877521 (1.7 MiB)  TX bytes:14947 (14.5 kiB)
          Interrupt:7


ไฟล์ Backup ของ mtd ครับ

D-Link DWL-2100AP H/W. A4

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access Point มาตรฐาน 802.11b/g ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, LAN, WLAN
ด้านหน้าเครื่อง
หลังเครื่องมีเสาแบบถอดได้ ปุ่มรีเซ็ต พอร์ต LAN และ ช่องเสียบไฟ 5VDC 2A
ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีน็อต 2 ตัวและสติกเกอร์รายละเอียด
ใต้เครื่อง
แกะออกมาเจอบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ คือ
CPU -> ATHEROS AR2313A
ATHEROS AR2313A-001
RAM -> ESMT M12L128168A เป็น SDRAM ขนาด 16 MB
ESMT M12L128168A
Flash -> cFeon EN29LV320AB ขนาด 4 MB
cFeon EN29LV320AB
LAN -> IC+ IP101A
IC+ IP101A
Wireless -> ATHEROS AR2112A
ATHEROS AR2112A
ภายในเครื่องมีเสาอากาศภายในอยู่ด้วยอยู่บนบอร์ด
เสาอากาศภายใน

ภาคจ่ายไฟ
แรงดันไฟที่ขาต่างๆ
ด้านใต้บอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
บอร์ดด้านใต้
พอร์ต Serial ความเร็ว 9600
พอร์ต Serial
พอร์ต JTAG
JTAG

ผมลง RedBoot ไปแทน ฺBoot Loader เดิม เพื่อติดตั้ง OpenWrt

Boot Log
+
RedBoot startup
Ethernet eth1: MAC address 00:26:5a:18:21:5b
IP: 192.168.1.20, Default server: 192.168.1.22

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version v2_0 - built 16:44:47, Nov 22 2009
With changes made by Artur Korobov <elgenius@yandex.ru>


Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.

RAM: 0x80000400-0x80800000, 0x80000400-0x807e1000 available
FLASH: 0xbe000000 - 0xbe3e0000, 62 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load -l linux
Image loaded from 0x80041000-0x802ec200
RedBoot> go
Linux version 2.6.30.10 (jow@nd-build-02.linux-appliance.net) (gcc version 4.3.3 

(GCC) ) #5 Wed Dec 21 03:48:30 CET 2011
console [early0] enabled
CPU revision is: 0001800a (MIPS 4Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00001000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00001000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 4064
Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs2
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 13000k/16384k available (2182k kernel code, 3384k reserved, 415k data, 136k 

init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 179.81 BogoMIPS (lpj=899072)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 1008 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
Radio config found at offset 0x10000(0x100)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 25
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
gpiodev: gpio device registered with major 254
gpiodev: gpio platform device registered with access mask FFFFFFFF
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xbc000003 (irq = 37) is a 16550A
eth0: Atheros AR231x: 00:26:5a:18:21:5b, irq 4
ar231x_eth_mii: probed
eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:01)
physmap platform flash device: 00800000 at 1e000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
 CFI mfr 0x0000007f
 CFI id  0x000000f9
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
  Amd/Fujitsu Extended Query version 1.1.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
cmdlinepart partition parsing not available
Searching for RedBoot partition table in physmap-flash.0 at offset 0x3d0000
6 RedBoot partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000000000-0x000000050000 : "RedBoot"
0x000000030000-0x000000110000 : "linux"
0x000000110000-0x0000003c0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=2B0000, len=110000
0x0000002b0000-0x0000003c0000 : "rootfs_data"
0x0000003c0000-0x0000003c1000 : "RedBoot config"
0x0000003d0000-0x0000003e0000 : "FIS directory"
0x0000003e0000-0x000000400000 : "boardconfig"
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 136k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
switching to jffs2
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
- init -

Please press Enter to activate this console. device eth0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 1024 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
ath_hal: 2009-05-08 (AR5212, AR5312, RF5111, RF5112, RF2316, RF2317, REGOPS_FUNC, 

TX_DESC_SWAP, XR)
ath_ahb: trunk
wlan: trunk
wlan: mac acl policy registered
ath_rate_minstrel: Minstrel automatic rate control algorithm 1.2 (trunk)
ath_rate_minstrel: look around rate set to 10%
ath_rate_minstrel: EWMA rolloff level set to 75%
ath_rate_minstrel: max segment size in the mrr set to 6000 us
Atheros HAL provided by OpenWrt, DD-WRT and MakSat Technologies
wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 

36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: turboG rates: 6Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: H/W encryption support: WEP AES AES_CCM TKIP
ath_ahb: wifi0: Atheros 2313 WiSoC: mem=0xb8500000, irq=5
IRQ 5/wifi0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQsBusyBox v1.15.3 (2011-11-24 02:38:24 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 Backfire (10.03.1, r29592) ------------------------
  * 1/3 shot Kahlua    In a shot glass, layer Kahlua
  * 1/3 shot Bailey's  on the bottom, then Bailey's,
  * 1/3 shot Vodka     then Vodka.
 ---------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#

cpuinfo
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/cpuinfo
system type             : Atheros AR2313
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4Kc V0.10
BogoMIPS                : 179.81
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 1, address/irw mask: [0x0fff]
ASEs implemented        :
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00050000 00010000 "RedBoot"
mtd1: 000e0000 00010000 "linux"
mtd2: 002b0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 00110000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00001000 00001000 "RedBoot config"
mtd5: 00010000 00010000 "FIS directory"
mtd6: 00020000 00010000 "boardconfig"

mount
root@OpenWrt:/tmp# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,relatime)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)ผมสำรองไฟล์ mtd ไว้ด้วยครับ

FRITZ!Box 3070

ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, LAN, WLAN, DSL, INFO

ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ต ADSL, USB Device, LAN1-4, USB Host, ปุ่มเปิด-ปิด, ช่องเสียบอแดปเตอร์ 12VDC 1.2A, เสาแบบถอดไม่ได้, และปุ่มเปิดปิดไวไฟ
ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียดเครื่อง สามารถแกะกรอบได้เลย เนื่องจากเป็นล็อคพลาสติก ไม่มีน็อตอยู่
ใต้เครื่อง
ตรงกลางมีสติกเกอร์รายละเอียด
สติกเกอร์
เมื่อแกะฝาออก จะเจอกับบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
ในบอร์ดมีไอซีหลักๆ คือ
TI TNETD7300AGDW
RAM ->  Micron MT48LC16M16A2 เป็น SDRAM ขนาด 32 MB
Micron MT48LC16M16A2
Flash -> MXIC 29LV320ATTC-70G ขนาด 4 MB
MXIC 29LV320ATTC-70G
LAN Switch -> Infineon ADM6996L
Infineon ADM6996L
ไอซีที่ไม่รู้จัก
ไอซีที่ไม่รู้จัก
การ์ด Wireless เป็นส่วนแยกออกจากบอร์ดหลัก เชื่อมต่อแบบ mini-pci
การ์ดไวเลส
ไอซีหลักของการ์ดไวเลส -> TI TNETW1130GVF
TI TNETW1130GVF
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ
มีไอซีหลักๆ 2 ตัวคือ
MC34063 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting SwitchingRegulators
MC34063
MP2354DS 2A, 23V, 380KHz  Step-Down Converter
MP2354DS
ด้านใต้บอร์ดหลักไม่มีไอซีใดๆ
ใต้บอร์ด
พอร์ต Serial ความเร็ว 38400
พอร์ต Serial
Boot Log
(AVM) EVA Revision: 1.99 Version:1099
(C) Copyright 2005 AVM Date: Jul 28 2005 Time: 16:26:23 2 0-11
AVM decompress Kernel:
..........done
start kernel

LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
prom_init: local_env_buffer 912 used (max 2048)
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le (mpommerenke@EmbeddedVM) (gcc version 

3.3.2) #770-124 Thu Jul 21 09:24:41 CEST 2005
DEBUG: Bring MDIO out of reset.
Determined physical RAM map:
 memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
 memory: 01fe0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)
CPU frequency 150.00 MHz
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 30792k/32768k available (1206k kernel code, 1976k reserved, 75k data, 44k 

init)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
Universal TUN/TAP device driver 1.4 (C)1999-2001 Maxim Krasnyansky
resize flash to 0x400000 Bytes
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Physically mapped flash:0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Looking for mtd device :mtd0:
NOTICE: empty mtd0 segment found, assume hidden root
Looking for mtd device :mtd1:
locking for hidden SquashFs image (0x90010000 - 0x903c0000)
hidden SquashFs image found at 0xb0074d00
add to memory config: hidden squashfs 0x90074d00-0x903c0000
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd0 image (0x74d00), with size (0x34b300).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00074d00-0x003c0000 : "mtd0"
mtd: partition "mtd0" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x3b0000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00010000-0x003c0000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd3 image (0x3c0000), with size (0x20000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x003c0000-0x003e0000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd4 image (0x3e0000), with size (0x20000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x003e0000-0x00400000 : "mtd4"
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
root device=/dev/mtdblock/0
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 44k freed
[sys_reboot]: cmd=0x0
init started:  BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
enable push button
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm/avm.o
Warning: loading avm will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 20AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul 

21 2005 09:26:14)
03, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, 2005, AVM
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
c001e000 __insmod_avm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm/avm.o_M42F07459_V-1   [avm]
c001e060 __insmod_avm_S.text_L28208     [avm]
c0024eb0 __insmod_avm_S.rodata_L3952    [avm]
c0026120 __insmod_avm_S.data_L416       [avm]
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden

*************************************
**** adam2 environment ****
HWRevision      79
ProductID       Fritz_Box_3070
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.99
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:7F:FF:07
cpufrequency    150000000
firstfreeaddress        0x946ABA30
firmware_version        avm
firmware_info   19.03.78
flashsize       0x00400000
maca    00:15:0C:02:C4:AB
macb    00:15:0C:02:C4:AC
macwlan 00:15:0C:02:C4:AD
macdsl  00:15:0C:02:C4:AE
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x903C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:7F:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1099
usb_board_mac   00:15:0C:02:C4:AF
usb_rndis_mac   00:15:0C:02:C4:B0
usb_device_id   0x3C00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        0516898961457038
*************************************

CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_3070
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box WLAN 3070
ANNEX: B
OEM: avm
HWRevision: 79
CONFIG_VERSION_MAJOR: 19
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_4MB_4eth_wlan_usb_host_12134
CONFIG_CAPI: n
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: n
CONFIG_CAPI_XILINX: n
CONFIG_FON: n
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_WLAN_WDS: n
CONFIG_DECT: n
CONFIG_VPN: n
CONFIG_NFS: n
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ATA: n
CONFIG_BUTTON: y
CONFIG_ASSIST: n
CONFIG_STOREUSRCFG: y
CONFIG_ETH_COUNT: 4
CONFIG_AB_COUNT: 0
CONFIG_UBIK2: n
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 2
CONFIG_XILINX: n
CONFIG_USB: y
CONFIG_USB_HOST_TI: y
CONFIG_USB_HOST_AVM: n
CONFIG_BLUETOOTH: n
CONFIG_AUDIO: n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n
CONFIG_CDROM: y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?

hardware=79&oem=avm&language=de&country=
CONFIG_HOSTNAME: fritz.box
Country: 049
Language: de
*************************************

Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o
Warning: loading avalanche_cpmac will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
cpmac .bss-address: 0xc003e35c (&cpmac_cpu_freq - 0x4)

  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
 eth0 irq= 0 io=a8610000
 eth1 irq= 0 io=a8612800
Installed 2 cpmac instances.
c003d650 __insmod_avalanche_cpmac_S.data_L1104  [avalanche_cpmac]
c002b000 __insmod_avalanche_cpmac_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o_M42F07459_V-1       

 [avalanche_cpmac]
c003a4a0 __insmod_avalanche_cpmac_S.rodata_L12720       [avalanche_cpmac]
c002b060 __insmod_avalanche_cpmac_S.text_L62496 [avalanche_cpmac]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o
Warning: loading avalancvlynq_dev_init: 2/2 VLYNQs, mask 0x0003
he_vlynq will taGPIO pin reset, bit 6
int the kernel: Setup registers for VLYNQ0
non-GPL license Set local_mem.RxSize to 0x2000000
- (C) Copyright VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000
2003, Texas InstVLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c0000000
ruments, Inc
(CVLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 40000
) Copyright 2004VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = f0000000
, AVM
  See httVLp://www.tux.org/YNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 22000
lkml/#export-taiVLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
nted for informaVLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
tion about taintVLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 2000000
ed modules
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ0: init succeeded!
GPIO pin reset, bit 18
Setup registers for VLYNQ1
VLYNQ_TXMAP_REG = c000000
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 30000
VLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
VLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
VLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 4000000
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ1: init succeeded!
vlynq init done
VLYNQ0: Misc device vlynq0 registered, minor #63. (0)
VLYNQ0: Running on IRQ 29.
VLYNQ1: Misc device vlynq1 registered, minor #62. (0)
VLYNQ1: Running on IRQ 33.
c0042000 __insmod_avalanche_vlynq_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o_M42F07459_V-1      

 [avalanche_vlynq]
c0042060 __insmod_avalanche_vlynq_S.text_L7776  [avalanche_vlynq]
c0043ee0 __insmod_avalanche_vlynq_S.rodata_L2064        [avalanche_vlynq]
c00449f0 __insmod_avalanche_vlynq_S.data_L912   [avalanche_vlynq]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_usb/avalanche_usb.o
Warning: loading avalanche_usb will taint the kernel: non-GPL license - ProprietAVM 

netusb, revision 02.01.06
ary
  See http:
//www.tux.org/lkInitializing USB CDC/CDROM driver (starting in CDROM mode)...
ml/#export-taint
ed for informatinetusb: device_id=0x3c00 , revision_id=0x0200
on about tainted modules
Loaded.
c0047000 __insmod_avalanche_usb_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_usb/avalanche_usb.o_M42F07459_V-1      

[avalanche_usb]
c0047060 __insmod_avalanche_usb_S.text_L29488   [avalanche_usb]
c004e3b0 __insmod_avalanche_usb_S.rodata_L2592  [avalanche_usb]
c004edd0 __insmod_avalanche_usb_S.data_L2912    [avalanche_usb]
usb: CDROM Fallback=n ISO=/lib/modules/cdrom.iso
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbcore.o
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
c0052000 __insmod_usbcore_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbcore.o_M42F07459_V-1        [usbcore]
c0052060 __insmod_usbcore_S.text_L50448 [usbcore]
c005e600 __insmod_usbcore_S.rodata_L7888        [usbcore]
c0060b60 __insmod_usbcore_S.data_L1040  [usbcore]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbohcicore.o
USB 1.1 HOST: base ac010000, reset ac000200, clock ac000208, endian ac00021c, IRQ 

116, VLYNQ1
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xac010000, IRQ 116
OHCI Revision 10
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb-ohci.c: IRQ 116 claimed.
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
c0067bf0 __insmod_usbohcicore_S.rodata_L1488    [usbohcicore]
c0062060 __insmod_usbohcicore_S.text_L23408     [usbohcicore]
c0062000 __insmod_usbohcicore_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbohcicore.o_M42F07459_V-1        [usbohcicore]
c00681c0 __insmod_usbohcicore_S.data_L288       [usbohcicore]
nothing to do ....
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/ar0700xx.bin'
**** ANNEX: 'B'
*************************************
setting DSL Firmware to Annex B
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o
Warning: loading tiatm will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, AVM

  See hregistered device TI Avalanche SAR
ttp://www.tux.ortiatm driver (patch_annex=0xc007df40)
g/lkml/#export-tSangam detected
ainted for inforRev = 25 -> boost
mation about tai** overclocking possible
nted modules
PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
power up success !
#### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
p_dsp_voltage_set = 0xc0072fd8
avm event register
Texas Instruments ATM driver: version:[4.03.03.00]
c006a000 __insmod_tiatm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o_M42F07459_V-1    [tiatm]
c006a060 __insmod_tiatm_S.text_L67344   [tiatm]
c007a790 __insmod_tiatm_S.rodata_L8416  [tiatm]
c007cae0 __insmod_tiatm_S.data_L5216    [tiatm]
2002-09-08 14:00:16 cltmgr: csock: using poll
Sep  8 14:00:16 cltmgr[390]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:16 cltmgr: process priority is 19
Sep  8 14:00:16 cltmgr[390]: process priority is 19
MAC WLAN:       00:15:0C:02:C4:AD
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/wlan/tiap.o
Warning: loading tiap will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, 2004, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2005, AVM

  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Sep  8 14:00:19 cltmgr[398]: status change eth-interfaces
Sep  8 14:00:19 cltmgr[398]: PushButton Event: 0  ?-> no action
WSTART (Aug  1 2005 15:25:03)wstart: config ok(1)
*** sending hello msg with cipher  = 1 SecurityType = 1***
*** sending hello msg with cipher  = 4 SecurityType = 8***
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
220: 802.11d is disabled
220: 802.11h is disabled
220: For SSID 0 vlan tag received is 0
220: wdrv_dbMainInit : WME disabled
220: wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
220: Configuration succeeded !!!
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), IN_RESET)
gpio[a8610904] &= ~(1 << 6);
Resetting the remote device.
remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), OUT_OF_RESET)
Un-resetting the remote device...
GPIO pin reset, bit 6
Setup registers for VLYNQ0
Set local_mem.RxSize to 0x2000000
VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c0000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 40000
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = f0000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 22000
VLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
VLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
VLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 2000000
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ0: init succeeded!
vlynq init done
VLYNQ re-initialized.
Test, reading from a4000004... result = 0xb700a11f
remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
223:

Hidden SSID is activated
223: whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
226: whal_acxProcWaitInitComplete:
230: ----------------------------------------------------------------
230:             ACX Firmaware Version = Rev 3.0.0.90
231:             EEPROM Version = 5.1.0
231: ----------------------------------------------------------------
231:
254: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
254: WDRV_4X: 4x Enabled
254: WDRV_4X: Concatenation Enabled
254: WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
254: whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
254: ----------------------------------------------------------------
255: ----------------------------------------------------------------
255:   START BSS, SSID=SSID_SSID, BSSID=00-15-0C-02-C4-AD
255: ----------------------------------------------------------------
255: ----------------------------------------------------------------
255:  AP Power Level = 1
255:  Regulatory Domain = ETSI
256:           Net[0] : Channel=1
256: ----------------------------------------------------------------
258: FW Watchdog is Enabled
dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
tiwlan0 device is activated
Sep  8 14:00:26 websrv[436]: process priority is 19
Sep  8 14:00:26 websrv[436]: csock: using poll
Sep  8 14:00:26 igdd[442]: csock: using poll
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: wait 10 sec for startup
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: wait for startup finished
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: FactoryDefaultIGDDir=/etc/default/avm
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: startup (Aug  1 2005 15:24:51)
2002-09-08 14:00:28 multid: startup (Aug  1 2005 15:24:52)
Sep  8 14:00:28 multid[448]: startup (Aug  1 2005 15:24:52)
2002-09-08 14:00:28 multid: csock: using poll
Sep  8 14:00:28 multid[448]: csock: using poll
request_module(wlan)
Sep  8 14:00:28 multid[450]: if_setup: lan: SIOCSIFADDR failed - Invalid argument 

(22)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static route: no iface for gateway 192.168.2.1 found 

-> route not added
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 

failed)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static route: no iface for gateway 192.168.2.1 found 

-> route not added
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 

failed)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: dnsd: cache maxsize is 16384 bytes
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DHCPD on lan
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DDNS: no valid accounts
Sep  8 14:00:29 multid[450]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found.
Sep  8 14:00:29 multid[450]: 1 Packets
Sep  8 14:00:29 multid[450]: 8(lan:udp:67) (fd 8): packetsock_handle_one_packet: 

read failed - Network is down (127)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DHCPD: lan: deactivated
2002-09-08 14:00:29 dsld: csock: using poll
Sep  8 14:00:29 dsld[453]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:30 dsld: startup (Aug  1 2005 15:24:44)
Sep  8 14:00:30 dsld[453]: startup (Aug  1 2005 15:24:44)
2002-09-08 14:00:30 dsld: PPP led: off (value=0)
Sep  8 14:00:30 dsld[453]: PPP led: off (value=0)
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: DATAPIPE: with header optimization
run_clock demon started

AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (92970 ms noch verfuegbar)
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: DSL Mac 00:15:0c:02:c4:ae
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: VOIP Mac 00:15:0c:02:c4:af
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: 0: VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:15:0c:02:c4:ae (32,0)

Please press Enter to activate this console. Sep  8 14:00:30 dsld[459]: tiatm 

version: 4.03.03.00
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: using avm_event for dslstatus and speed (polling)
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: priority is -20
Sep  8 14:00:30 websrv[436]: FactoryDefaultWebDir=/usr/www/html
Sep  8 14:00:31 websrv[436]: startup (Aug  1 2005 15:24:50)
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface eth0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface eth1 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface usbrndis found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface tiwlan0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsup0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw1 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw2 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw3 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: upnp_server_start: We don't have any iface at this time, 

but waitingBusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_3070
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box WLAN 3070
ANNEX: B
OEM: avm
HWRevision: 79
CONFIG_VERSION_MAJOR: 19
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_4MB_4eth_wlan_usb_host_12134
CONFIG_CAPI: n
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: n
CONFIG_CAPI_XILINX: n
CONFIG_FON: n
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_WLAN_WDS: n
CONFIG_DECT: n
CONFIG_VPN: n
CONFIG_NFS: n
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ATA: n
CONFIG_BUTTON: y
CONFIG_ASSIST: n
CONFIG_STOREUSRCFG: y
CONFIG_ETH_COUNT: 4
CONFIG_AB_COUNT: 0
CONFIG_UBIK2: n
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 2
CONFIG_XILINX: n
CONFIG_USB: y
CONFIG_USB_HOST_TI: y
CONFIG_USB_HOST_AVM: n
CONFIG_BLUETOOTH: n
CONFIG_AUDIO: n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n
CONFIG_CDROM: y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?

hardware=79&oem=avm&language=de&country=
CONFIG_HOSTNAME: fritz.box
Country: 049
Language: de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/tts/0"

Serielles Terminal

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4KEc V4.8
BogoMIPS                : 149.91
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 0034b300 00010000 "mtd0"
mtd1: 003b0000 00010000 "mtd1"
mtd2: 00010000 00010000 "mtd2"
mtd3: 00020000 00010000 "mtd3"
mtd4: 00020000 00010000 "mtd4"

mount
# mount
/dev/mtdblock/0 on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
none on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)