วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Linksys WRH54G

เราเตอร์ตัวนี้มีพอร์ต LAN 4 พอร์ต และ WAN 1 พอร์ต ลงเฟิร์มแวร์ได้เฉพาะรุ่น Micro ของ DD-WRT เพราะว่า Flash มีขนาด 2MB RAM 8MB เสาถอดเปลี่ยนไม่ได้ครับ

ตัวเครื่องโดยรวม
ไฟสถานะมี Power, LAN 4 พอร์ต, Wireless, Internet
ไฟสถานะ

ด้านหลังมีพอร์ต LAN พอร์ต WAN ปุ่ม Reset และช่องเสียบไฟกระแสตรงขนาด 12v 0.5a ขึ้นไป และเสาแบบถอดไม่ได้ครับ
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์รายละเอียดตามรูป
ใต้เครื่อง1

ใต้เครื่อง2

ใต้เครื่อง3
บอร์ดด้านหน้ามีไอซีหลักๆ คือ
บอร์ดด้านหน้า
CPU -> Broadcom BCM5354KFBG
Broadcom BCM5354KFBG
Flash ->  MX 29LV160CBTC-70G ขนาด 2MB
MX 29LV160CBTC-70G

RAM -> Samsung K4S641632N ขนาด 8MB
Samsung K4S641632N
ขา Serial และ JTAG เป็นดังภาพ
Serial, JTAG Pinout

ด้านใต้บอร์ด ไม่มีไอซีอยู่เลย
ด้านใต้บอร์ด
Boot log
Decompressing..........done


CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Thu Feb 14 10:27:30 CST 2008 (hue@sw1.rd)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.

Initializing Arena
Initializing Devices.

No DPN
Boot partition size = 131072(0x20000)
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.130.30.0
CPU type 0x29029: 240MHz
Total memory: 8192 KBytes

Total memory used by CFE:  0x80300000 - 0x803985C0 (624064)
Initialized Data:          0x8032E6B0 - 0x80330910 (8800)
BSS Area:                  0x80330910 - 0x803325C0 (7344)
Local Heap:                0x803325C0 - 0x803965C0 (409600)
Stack Area:                0x803965C0 - 0x803985C0 (8192)
Text (code) segment:       0x80300000 - 0x8032E6B0 (190128)
Boot area (physical):      0x00399000 - 0x003D9000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000

Boot version: v3.10
The boot is CFE
mac_init(): Find mac [00:23:69:F8:46:EB] in location 0
Nothing...

No eou key find
Device eth0:  hwaddr 00-23-69-F8-46-EB, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Reading :: Failed.: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: . 4096 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
CPU revision is: 00029029
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Linux version 2.4.20 (hue@sw1.rd) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) 

#6 Wed Aug 15 18:32:25 CST 2007
Setting the PFC to its default value
Determined physical RAM map:
 memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM5354 rev 3 at 240 MHz
Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Memory: 6332k/8192k available (1348k kernel code, 1860k reserved, 104k data, 68k 

init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI 

enabled
ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 0) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0040
cfi_cmdset_0002(): cfi->mfr=c2, cfi->id=49
cfi_cmdset_0002(): Fix AMD bootloc bug
cfi_cmdset_0002(): bootloc=2
cfi_cmdset_0002(): Region=0 BlockSize 0x4000 bytes, 1 blocks
cfi_cmdset_0002(): Region=1 BlockSize 0x2000 bytes, 2 blocks
number of CFI chips: 1
Flash device: 0x200000 at 0x1c000000
Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 620
Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00020000 : "boot"
0x00020000-0x001f0000 : "linux"
0x0009b2d4-0x001f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x001f0000-0x00200000 : "nvram"
sflash: found no supported devices
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 512 max) - 344 bytes per conntrack
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_rtsp v0.01 loading
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_time loading
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 68k freed
modules[0]=et buf=[et ]
modules[1]=wl buf=[et wl ]
Needed modules: et wl
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/et/et.o
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/wl/wl.o
Hit enter to continue...type = [get_mac]
get_data(): cmd=0x11 count=8 len=18
get_data(): Get MAC count is [1]
get_data(): MAC 0: [00:23:69:F8:46:EB]
get_data(): done
type = [get_sn]
get_data(): cmd=0x15 count=8 len=20
get_data(): Get SN count is [1]
get_data(): SN 0: [CQN11J703474]
get_data(): done
The boot is CFE
robo_qos: Operation not supported
robo_qos: Operation not supported
robo_qos: Operation not supported
robo_qos: Operation not supported
name=[vlan0] lan_ifname=[br0]
=====> set br0 hwaddr to vlan0
name=[eth1] lan_ifname=[br0]
Write wireless mac successfully
br0 192.168.1.100  86400
info, udhcp server (v0.9.8) started
zebra disabled.
tallest:=====( wan_or_lan=wan )=====
tallest:=====( wan_or_lan=wan is wan !!)=====
info, udhcp client (v0.9.8) started
Hit enter to continue...********* rc command base = udhcpc
No interface specified. Quitting...
Hit enter to continue...

firmware ที่ใช้คือ link
CFE ที่ผม Backup ไว้ linkไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น