วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

D-Link DWL-2100AP H/W. A4

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access Point มาตรฐาน 802.11b/g ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, LAN, WLAN
ด้านหน้าเครื่อง
หลังเครื่องมีเสาแบบถอดได้ ปุ่มรีเซ็ต พอร์ต LAN และ ช่องเสียบไฟ 5VDC 2A
ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีน็อต 2 ตัวและสติกเกอร์รายละเอียด
ใต้เครื่อง
แกะออกมาเจอบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ คือ
CPU -> ATHEROS AR2313A
ATHEROS AR2313A-001
RAM -> ESMT M12L128168A เป็น SDRAM ขนาด 16 MB
ESMT M12L128168A
Flash -> cFeon EN29LV320AB ขนาด 4 MB
cFeon EN29LV320AB
LAN -> IC+ IP101A
IC+ IP101A
Wireless -> ATHEROS AR2112A
ATHEROS AR2112A
ภายในเครื่องมีเสาอากาศภายในอยู่ด้วยอยู่บนบอร์ด
เสาอากาศภายใน

ภาคจ่ายไฟ
แรงดันไฟที่ขาต่างๆ
ด้านใต้บอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
บอร์ดด้านใต้
พอร์ต Serial ความเร็ว 9600
พอร์ต Serial
พอร์ต JTAG
JTAG

ผมลง RedBoot ไปแทน ฺBoot Loader เดิม เพื่อติดตั้ง OpenWrt

Boot Log
+
RedBoot startup
Ethernet eth1: MAC address 00:26:5a:18:21:5b
IP: 192.168.1.20, Default server: 192.168.1.22

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version v2_0 - built 16:44:47, Nov 22 2009
With changes made by Artur Korobov <elgenius@yandex.ru>


Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.

RAM: 0x80000400-0x80800000, 0x80000400-0x807e1000 available
FLASH: 0xbe000000 - 0xbe3e0000, 62 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load -l linux
Image loaded from 0x80041000-0x802ec200
RedBoot> go
Linux version 2.6.30.10 (jow@nd-build-02.linux-appliance.net) (gcc version 4.3.3 

(GCC) ) #5 Wed Dec 21 03:48:30 CET 2011
console [early0] enabled
CPU revision is: 0001800a (MIPS 4Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00001000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00001000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 4064
Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs2
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 13000k/16384k available (2182k kernel code, 3384k reserved, 415k data, 136k 

init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 179.81 BogoMIPS (lpj=899072)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 1008 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
Radio config found at offset 0x10000(0x100)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 25
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
gpiodev: gpio device registered with major 254
gpiodev: gpio platform device registered with access mask FFFFFFFF
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xbc000003 (irq = 37) is a 16550A
eth0: Atheros AR231x: 00:26:5a:18:21:5b, irq 4
ar231x_eth_mii: probed
eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:01)
physmap platform flash device: 00800000 at 1e000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
 CFI mfr 0x0000007f
 CFI id  0x000000f9
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
  Amd/Fujitsu Extended Query version 1.1.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
cmdlinepart partition parsing not available
Searching for RedBoot partition table in physmap-flash.0 at offset 0x3d0000
6 RedBoot partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000000000-0x000000050000 : "RedBoot"
0x000000030000-0x000000110000 : "linux"
0x000000110000-0x0000003c0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=2B0000, len=110000
0x0000002b0000-0x0000003c0000 : "rootfs_data"
0x0000003c0000-0x0000003c1000 : "RedBoot config"
0x0000003d0000-0x0000003e0000 : "FIS directory"
0x0000003e0000-0x000000400000 : "boardconfig"
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 136k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
switching to jffs2
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
- init -

Please press Enter to activate this console. device eth0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 1024 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
ath_hal: 2009-05-08 (AR5212, AR5312, RF5111, RF5112, RF2316, RF2317, REGOPS_FUNC, 

TX_DESC_SWAP, XR)
ath_ahb: trunk
wlan: trunk
wlan: mac acl policy registered
ath_rate_minstrel: Minstrel automatic rate control algorithm 1.2 (trunk)
ath_rate_minstrel: look around rate set to 10%
ath_rate_minstrel: EWMA rolloff level set to 75%
ath_rate_minstrel: max segment size in the mrr set to 6000 us
Atheros HAL provided by OpenWrt, DD-WRT and MakSat Technologies
wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 

36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: turboG rates: 6Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: H/W encryption support: WEP AES AES_CCM TKIP
ath_ahb: wifi0: Atheros 2313 WiSoC: mem=0xb8500000, irq=5
IRQ 5/wifi0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQsBusyBox v1.15.3 (2011-11-24 02:38:24 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 Backfire (10.03.1, r29592) ------------------------
  * 1/3 shot Kahlua    In a shot glass, layer Kahlua
  * 1/3 shot Bailey's  on the bottom, then Bailey's,
  * 1/3 shot Vodka     then Vodka.
 ---------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#

cpuinfo
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/cpuinfo
system type             : Atheros AR2313
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4Kc V0.10
BogoMIPS                : 179.81
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 1, address/irw mask: [0x0fff]
ASEs implemented        :
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00050000 00010000 "RedBoot"
mtd1: 000e0000 00010000 "linux"
mtd2: 002b0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 00110000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00001000 00001000 "RedBoot config"
mtd5: 00010000 00010000 "FIS directory"
mtd6: 00020000 00010000 "boardconfig"

mount
root@OpenWrt:/tmp# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,relatime)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)ผมสำรองไฟล์ mtd ไว้ด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น