วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Belkin F7D1301 v1

เราเตอร์ตัวนี้ใช้เสาภายในตัวเครื่อง มี LAN 4, WAN 1 ,Wireless เป็นแบบ 802.11b/g/n
ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหน้าเครื่องมี LED 1 ดวงกับปุ่ม WPS
ด้านหลังเครื่อง
ด้านหลังมี LAN 4 พอร์ค WAN 1 พอร์ต ปุ่ม Reset และช่องเสียบอแดปเตอร์จ่ายไฟขนาด 9VDC 1A ผมใช้ 12 DC 1A ก็สามารถใช้ได้ปกติ
ฐานเครื่อง
ที่ฐานเครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียดเครื่อง การแกะเครื่องต้องขันน็อต 2 ตัวที่อยู่ใต้สติกเกอร์น้ก่อน
บอร์ดด้านบน
ตัวบอกร์ดด้านบน มีไอซีและอุปกรณ์สำคัญๆ คือ

CPU -> Broadcom BM5356A1KFBG
Broadcom BCM5356A1KFBG
RAM -> Winbond W9864G6IH-6 ขนาด 8 MB
Winbond W9864G6IH-6
Flash -> MXIC 25L1605DM2I ขนาด 2 MB
MXIC 25L1605DM2I
เสาอากาศ
เสาอากาศภายในตัวเครื่อง
พลิกอีกด้านเป็นบอร์ดโล่งๆ
บอร์ดด้านล่าง
หน้าเว็บตั้งค่าของเราเตอร์
หน้าตั้งค่า

การเชื่อมต่อ Serial เพื่อดู Boot log ต่อตามรูป โดยตั้งความเร็วที่ 115200
ขา Serial
Boot Log

Decompressing...done
Decompressing...done
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found a 2MB ST compatible serial flash
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.36
CPU type 0x19749: 333MHz
Tot mem: 8192 KBytes

CFE mem:    0x80700000 - 0x807DD1B0 (905648)
Data:       0x80732F50 - 0x807361B0 (12896)
BSS:        0x807361B0 - 0x807771B0 (266240)
Heap:       0x807771B0 - 0x807DB1B0 (409600)
Stack:      0x807DB1B0 - 0x807DD1B0 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x80732F48 (208712)


Copying boot params.....DONE

Arcadyan bootloader version 1.19 boot_version 1.19
Press space bar to cancel startup...
Device eth0:  hwaddr 94-44-52-63-CC-DD, ipaddr 192.168.2.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: [ZIP 3] [ZIP 1]  done 0 bytes read
Entry at 0x80002000
Closing network.

In c_entry() function ...
[Init_TFTP_buffer_behind_end] TFTP_buffer = 806e18e0
[Init_TFTP_buffer_behind_end] TFTP_BUFSIZE = 1181472
CPU ProcId is: 0x00019749, options: 0x000021cd
CPU: BCM5356 rev 1 at 333 MHz
install_exception
Set C0 SR to 0x10000000
Co config = 80240483
sys_irq_init ...
Before entering coretest_main
##### _ftext      = 0x80002000
##### _fdata      = 0x80225850
##### __bss_start = 0x8027661C
##### end         = 0x806C1750
##### Backup Data from 0x806E18E0 to 0xBFDA0000~0xBFDF0DCC len 331212
Found a 2MB ST compatible serial flash
[initialize_data_area] DATA area was already backuped in flash ..
[INIT] System Log Pool startup ...
[INIT] MTinitialize ..
[INIT] usrclk
CPU Clock 300000000 Hz
mips_counter_frequency:150000000
r4k_offset: 0x000249f0(150000)
init_US_counter : time1 = 268790 , time2 = 32268847, diff 32000057
US_counter = 64
 cnt1 33228151 cnt2 33229829, diff 1678
r4k_cur:0x0206a70e(-2140367196)
End of usrclk_init
mips_int_enable: 5
mips_int_enable 1: s = 8000
mips_int_enable 2: s = 8000
mips_int_enable 3: s = 0
Runtime code version: 1.00.22
System startup...
[INIT] Memory COLOR 0, 810000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 1, 400000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 2, 401200 bytes ..
PCI: no core
[pci_alloc_bus] alloc memory 8042797c
[pci_do_scan_bus]Scanning bus 00
Found bus:devfn[vid/did]class header_type 00:00 [14e4/0800] 000501 00
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x800 devfn= 0x0
PCI: Calling quirk 800DCCF8 for 00:00.0
Found bus:devfn[vid/did]class header_type 00:08 [14e4/4338] 000280 00
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x4338 devfn= 0x8
PCI: Calling quirk 800DCCF8 for 00:01.0
Found bus:devfn[vid/did]class header_type 00:10 [14e4/4715] 000200 00
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x4715 devfn= 0x10
PCI: Calling quirk 800DCCF8 for 00:02.0
Found bus:devfn[vid/did]class header_type 00:20 [14e4/0835] 00ffff 00
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x835 devfn= 0x20
PCI: Calling quirk 800DCCF8 for 00:04.0
Fixups for bus 00
PCI: Fixing up bus 0
Bus scan for 00 returning with max=00
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x800 devfn= 0x0
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x4338 devfn= 0x8
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x4715 devfn= 0x10
[pci_fixup_device]: vendor= 0x14e4 dev=0x835 devfn= 0x20
RUNTASK id=1 iNetTask ...
[generic_flash_id_ok] flash already initialized ..

SFLASH Init OK!
FLASH boot parameter signature found!!16B9fa44fe64

Boot Parameters found !!!
Bootcode version: 1.19
Serial number: 121016G1119767
Hardware version: 01


sizeof(struct III_Config_t) is 70828, nLen:70828, Magic:0x33343536

my CFGVersionMagic = 33343536, old CFGVersionMagic on flash = 33343536
my CFGsize = 70848, my CFGDescSize = 17755
my Version = 1.00.22, Version on flash= 1.00.16
[CONFIG] flash version:[1.00.16], [-2146958928.-2146959484.2-45]
CFGsize on flash = 70848, CFGDescSize on flash = 17778
OldCfgHexSize:6077
Unzipping from 8040C200 to 80407C7C ... [ZIP 1] done
Uncompressed size = 17776
Tail1 : END_III_Config_t

Size of Old CFG_DESC is :17776!!!
useCfgDesc:1
MyCfgHexSize:6063
Unzipping from 8040C200 to 80403710 ... [ZIP 1] done
Uncompressed size = 17753
My CFGDescSize:17755
useCfgDesc:1
Tail : END_III_Config_t

useCfgDesc:3

Restore Config file from ver:1.00.16!!!

[CONFIG] Configuration in Flash is old version: -2146958928.-2146959484.45
[CONFIG] DS_Tail:[t_F7D1301 v1]
default route: 0.0.0.0
BufferInit:
BUF_HDR_SZ=160 BUF_ALIGN_SZ=20 BUFFER_OFFSET=384
BUF_BUFSZ0=608 BUF_BUFSZ1=2272
NUM_OF_B0=0 NUM_OF_B1=500
BUF_POOL0_SZ=0 BUF_POOL1_SZ=1216000
sizeof(BUFFER0)=768,sizeof(BUFFER1)=2432
*BUF0=0x805c9cfc *BUF1=0x804a0edc
Altgn *BUF0=0x805c9d00 *BUF1=0x804a0ee0
End at BUF0:0x805c9d00, BUF1:0x805c9ce0

buffer0 pointer init OK!
buffer1 pointer init OK!
ifno=  0, Link_Type= 4
Interface 0 ip = 127.0.0.1

ifno=  1, Link_Type= 1
[pci_set_master]
PCI: Enabling bus mastering for device 00:02.0
PCI: Setting latency timer of device 00:02.0 to 64
[pci_enable_device]
[pci_set_power_state] dev->device=0x4715 state=0
[dma64_alloc] alloc 128 dma tx descriptor size=10240(0x2800)
[dma64_alloc] alloc 256 dma rx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 128 dma tx descriptor size=6144(0x1800)
[dma64_alloc] alloc 128 dma tx descriptor size=6144(0x1800)
[dma64_alloc] alloc 128 dma tx descriptor size=6144(0x1800)
mips_int_enable: 2
mips_int_enable 1: s = 8000
mips_int_enable 2: s = 9000
mips_int_enable 3: s = 0
: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.68
MAC Address: 94:44:52:63:cc:dd
Interface 1 ip = 192.168.2.1

ifno=  2, Link_Type= 1
init_hwlan_multicast_slot()...
hwlan_init(241): [HWLAN] ifno=2 irno=7 port=0x00000000
[hwlan_init] if_table[2]::94-c0-a8-02-01-02
[hwlan_init] if_table[2]::94-44-a8-02-01-02
[hwlan_init] if_table[2]::94-44-52-02-01-02
[hwlan_init] if_table[2]::94-44-52-63-01-02
[hwlan_init] if_table[2]::94-44-52-63-cc-02
[hwlan_init] if_table[2]::94-44-52-63-cc-dd
[pci_enable_device]
[pci_set_power_state] dev->device=0x4338 state=0
[pci_set_master]
PCI: Enabling bus mastering for device 00:01.0
PCI: Setting latency timer of device 00:01.0 to 64
RUNTASK id=2 rapi_tmr_task ...
TR switch isolation:6c
origional pa0maxpwr=4a
Power Offset: pi->txpa_2g[0]:0x16b9
Power Offset: pi->txpa_2g[1]:0xfffffa44
Power Offset: pi->txpa_2g[2]:0xfffffe64
[dma64_alloc] alloc 256 dma tx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 256 dma rx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 256 dma tx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 256 dma tx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 256 dma tx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 256 dma tx descriptor size=12288(0x3000)
[dma64_alloc] alloc 256 dma tx descriptor size=12288(0x3000)
mips_int_enable: 1
mips_int_enable 1: s = 9000
mips_int_enable 2: s = 9800
mips_int_enable 3: s = 0
: Broadcom BCM4338 802.11 Wireless Controller 5.10.56.68
Interface 2 ip = 192.168.2.1

ifno=  3, Link_Type= 1
MAC Address: 94:44:52:63:cc:de
iput_IpLinkUp(ifno=3)> ifp->add_default_route:1
Re-Init NAT data structure
Init NAT data structure
Interface 3 ip = 0.0.0.0

ifno=  4, Link_Type= 0
ifno=  5, Link_Type= 0
ifno=  6, Link_Type= 0
ifno=  7, Link_Type= 0
ifno=  8, Link_Type= 0
ifno=  9, Link_Type= 0
ifno= 10, Link_Type= 0
ifno= 11, Link_Type= 0
ifno= 12, Link_Type= 0
ifno= 13, Link_Type= 0
ifno= 14, Link_Type= 0
ifno= 15, Link_Type= 0
ifno= 16, Link_Type= 0
Init NAT data structure
No default route, no need to reinit the NAT data structure
RUNTASK id=5 if_task if0...
RUNTASK id=6 if_task if1...
RUNTASK id=7 if_task if2...
RUNTASK id=8 if_task if3...
RUNTASK id=9 timer_task...
RUNTASK id=10 conn_mgr...
RUNTASK id=11 main_8021x...
RUNTASK id=12 main_lltd...
RUNTASK id=13 period_task...
RUNTASK id=14 dhcp_daemon...
RUNTASK id=15 dhcp_clt...on interface 3

[flash_init] PFS web (bfcf6000) in flash ...
[flash_init] set drive_start_addr[0] as bfcf6000
httpd: listen at 192.168.2.1:80
RUNTASK httpd...
RUNTASK id=18 dnsproxy...
RUNTASK id=19 dhcpd_mgmt_task...
UPnP is enabled
UPNP Device initialize success! slot=20

>>> belkin_wan_cfg task runs successfully, task_id = 21
gConfig.WSC_Mode:2
RUNTASK id=22 wscmain...
RUNTASK id=23 wsc_Send_eap_packet...
RUNTASK id=24 wsc_Send_UPNP_packet...
RUNTASK id=25 WSC_WaitUserAction_Task...
gConfig.WSC_Mode:2
Starting Multitask...
gSetting.lang_id = 0
run_project_task
RUNTASK id=26 apAppInit...
ifno2dot1x_if[2]=0
dot1x_wireless_if_mask=0x4
[reset_802dot1x] wireless module ready
[wl_open] done
[init_wpa] dot1x_ready[0]=1
[reset_802dot1x] 802.1Xv2 ready
*********************************************
Wi-Fi Simple Config Application - Intel Corp.
Version: Build 1.02, Aug 31 2010 14:35:24
*********************************************
Initializing stack...
---------in wsc init----------
----------sizeof(uint32)=4
----------sizeof(uint-long)=4
----------sizeof(uint32)=2
[22]pthread_cond_init: 0
[22]pthread_mutex_init: resource No. 33
[22]pthread_mutex_init: resource No. 34
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 @#*@#*@#*EAP-WSC: Entered eap_wsc_init *#@*#@*#@
Entered udp_read
wsc_Send_eap_packet:udpFdupnp_wcn:15;;udpFdupnp:17
WscCmd:ActualCBThreadProc: Started
GenaInit : event_hook is NULL!!
[22]pthread_cond_init: 1
[22]pthread_mutex_init: resource No. 35
[22]pthread_mutex_init: resource No. 36
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 WscCmd:ActualUIThreadProc: Started.
ActualUIThreadProc: wait q
MasterControl constructor
WscCmd::MC instantiated ok
[22]pthread_cond_init: 2
[22]pthread_mutex_init: resource No. 37
[22]pthread_mutex_init: resource No. 38
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 [22]pthread_mutex_init: resource No. 39
[PORTABLITY]:pthread_mutex_init--------------------
 CTransport Construction
[22]pthread_cond_init: 3
[22]pthread_mutex_init: resource No. 40
[22]pthread_mutex_init: resource No. 41
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 In CTransport::ActualCBThreadProc
ActualCBThreadProc: Calling Dequeue
[HWLAN] Ready
MC::Init: Init complete ok
WscCmd::MC intialized ok
WscCmd::Init ok, starting stack...
Info::ReadConfigFile: Called
Info::ReadConfigFile:   "▒
Info::ReadConfigFile:File open ok
******************uuid_p:0x0000000000000001100094445263ccdd*****
mp_deviceInfo->uuid[i]:
0-0-0-0-0-0-0-1-10-0-94-44-52-63-cc-dd-
mp_deviceInfo->macAddr:94:44:52:63:CC:DD
gSetting.dot1x.if_entry[0].enableWEP:0
authTypeFlags is 1 ,encrTypeFlags is 1 ,m_nwKey is , key len is 0
 ssid is Belkin.3CDD54
S, bf9
E, e25
MC::SwitchModeOn: EModeApProxyRegistrar enter
RegistrarSM constructor
[22]pthread_cond_init: 4
[22]pthread_mutex_init: resource No. 42
[22]pthread_mutex_init: resource No. 43
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 RegistrarSM constructor
[22]pthread_cond_init: 5
[22]pthread_mutex_init: resource No. 44
[22]pthread_mutex_init: resource No. 45
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 [22]pthread_mutex_init: resource No. 46
[PORTABLITY]:pthread_mutex_init--------------------
 MC::SetBeaconIE: call to trans->SetBeaconIE() ok
MC::SetProbeRespIE: call to trans->SetProbeRespIE() ok
mp_deviceInfo->authTypeFlags:1
mp_deviceInfo->encrTypeFlags:1
cp_data[13]:Belkin.3CDD54
mp_deviceInfo->authTypeFlags:1
mp_deviceInfo->encrTypeFlags:1
*******build M1 start**********
RPROTO: BuildMessageM1_For_REG built: -2143386944 bytes
*******build M1 end**********
after InitializeSM....
in startMonitor....
CInbEap Construction
Sizeof(WSC_NOTIFY_DATA) = -2143386848
---test--sizeof(WSC_NOTIFY_DATA) = 36
[22]pthread_cond_init: 6
[PORTABLITY]:WscCreateEvent--------------------
 Entered udp_open
Socket open successful, sd: -2143386864
Entered udp_open
Socket open successful, sd: -2143386864
Entered udp_bind
Binding successful for socket [-2143386880]
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 In CInbEap::StaticRecvThread
CInbEap::ActualRecvThread Started
Entered udp_read
exit StartMonitor TRANSPORT_TYPE_UPNP_DEV
in startMonitor....
CInbUPnPDev Construction
Entered udp_open
Socket open successful, sd: -2143386864
Entered udp_open
Socket open successful, sd: -2143386864
Entered udp_bind
Binding successful for socket [-2143386880]
CInbUPnPDev StartMonitor
[PORTABLITY]:WscCreateThread--------------------
 exit switch_mode
MC::SwitchModeOn: Exit
MC::StartStack: Informing app of mode
In CInbUPnPDev::StaticUPnPThread
end UPnPCreateMicroStack
Entered udp_read
-WscCmd::CallbackProc Enqueue done
MC::SwitchModeOn: Done callback
exit wscmain
@@[27]pthread_mutex_unlock: the res is free 33-- -2145275408
WscCmd:ActualCBThreadProc: CB_MAIN_PUSH_MODE recd

******* MODE: AP with built-in Registrar and UPnP Proxy *******
-@@[20]pthread_mutex_unlock: the res is free 35-- -2145273768
*******p_header->eType:5

 StartCheckInternetStatus =1
LCB_MENU_AP_PROXY_REGISTRAR
**************b_tryAgain:1

Options:
0. Quit
1. Configure Client
2. Configure Client via push-button
Enter selection: [htf_dbg]     - OnlineActiveWirless() 2018
###BCM5356 region was set when setting country code###
cck:chan=4,origional power=48
ofdm: chan=4,origional power=48
Setting Wireless Country Code : 0x33a
Setting DTIMPeriod : 1
Setting BeaconPeriod : 100
Setting gfragThreshold:2346
Setting grtsThreshold:2347
Setting PreambleType:0
Setting TxBurst:1
Setting TxAntenna:3
wme_ac ap bk ecwmax 6 ecwmin 3 txop 0 aifsn 3 acm 0
wme_ac ap be ecwmax 10 ecwmin 3 txop 0 aifsn 7 acm 0wme_ac ap vi ecwmax 5 ecwmin 3 

txop 94 aifsn 1 acm 0wme_ac ap vo ecwmax 3 ecwmin 2 txop 47 aifsn 1 acm 0wme_ac sta 

bk ecwmax 10 ecwmin 4 txop 0 aifsn 3 acm 0wme_ac sta be ecwmax 10 ecwmin 4 txop 0 

aifsn 7 acm 0wme_ac sta vi ecwmax 4 ecwmin 3 txop 94 aifsn 2 acm 0wme_acSetting 

APSDCapable:0
Setting GF_Mode:0
Setting ShortGI 20MHz:1 40MHz:1
Setting Mpdudensity:6
Setting AMSDU enable:0
Setting interfernce 4
cck:chan=4,origional power=48
ofdm: chan=4,origional power=48ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น