วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

FRITZ!Box 3070

ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, LAN, WLAN, DSL, INFO

ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ต ADSL, USB Device, LAN1-4, USB Host, ปุ่มเปิด-ปิด, ช่องเสียบอแดปเตอร์ 12VDC 1.2A, เสาแบบถอดไม่ได้, และปุ่มเปิดปิดไวไฟ
ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียดเครื่อง สามารถแกะกรอบได้เลย เนื่องจากเป็นล็อคพลาสติก ไม่มีน็อตอยู่
ใต้เครื่อง
ตรงกลางมีสติกเกอร์รายละเอียด
สติกเกอร์
เมื่อแกะฝาออก จะเจอกับบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
ในบอร์ดมีไอซีหลักๆ คือ
TI TNETD7300AGDW
RAM ->  Micron MT48LC16M16A2 เป็น SDRAM ขนาด 32 MB
Micron MT48LC16M16A2
Flash -> MXIC 29LV320ATTC-70G ขนาด 4 MB
MXIC 29LV320ATTC-70G
LAN Switch -> Infineon ADM6996L
Infineon ADM6996L
ไอซีที่ไม่รู้จัก
ไอซีที่ไม่รู้จัก
การ์ด Wireless เป็นส่วนแยกออกจากบอร์ดหลัก เชื่อมต่อแบบ mini-pci
การ์ดไวเลส
ไอซีหลักของการ์ดไวเลส -> TI TNETW1130GVF
TI TNETW1130GVF
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ
มีไอซีหลักๆ 2 ตัวคือ
MC34063 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting SwitchingRegulators
MC34063
MP2354DS 2A, 23V, 380KHz  Step-Down Converter
MP2354DS
ด้านใต้บอร์ดหลักไม่มีไอซีใดๆ
ใต้บอร์ด
พอร์ต Serial ความเร็ว 38400
พอร์ต Serial
Boot Log
(AVM) EVA Revision: 1.99 Version:1099
(C) Copyright 2005 AVM Date: Jul 28 2005 Time: 16:26:23 2 0-11
AVM decompress Kernel:
..........done
start kernel

LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
prom_init: local_env_buffer 912 used (max 2048)
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le (mpommerenke@EmbeddedVM) (gcc version 

3.3.2) #770-124 Thu Jul 21 09:24:41 CEST 2005
DEBUG: Bring MDIO out of reset.
Determined physical RAM map:
 memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
 memory: 01fe0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)
CPU frequency 150.00 MHz
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 30792k/32768k available (1206k kernel code, 1976k reserved, 75k data, 44k 

init)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
Universal TUN/TAP device driver 1.4 (C)1999-2001 Maxim Krasnyansky
resize flash to 0x400000 Bytes
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Physically mapped flash:0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Looking for mtd device :mtd0:
NOTICE: empty mtd0 segment found, assume hidden root
Looking for mtd device :mtd1:
locking for hidden SquashFs image (0x90010000 - 0x903c0000)
hidden SquashFs image found at 0xb0074d00
add to memory config: hidden squashfs 0x90074d00-0x903c0000
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd0 image (0x74d00), with size (0x34b300).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00074d00-0x003c0000 : "mtd0"
mtd: partition "mtd0" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x3b0000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00010000-0x003c0000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd3 image (0x3c0000), with size (0x20000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x003c0000-0x003e0000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
NOTICE: create root segment mtd0, for hidden root
Found a mtd4 image (0x3e0000), with size (0x20000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x003e0000-0x00400000 : "mtd4"
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
root device=/dev/mtdblock/0
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 44k freed
[sys_reboot]: cmd=0x0
init started:  BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
enable push button
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm/avm.o
Warning: loading avm will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 20AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul 

21 2005 09:26:14)
03, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, 2005, AVM
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
c001e000 __insmod_avm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/char/avm/avm.o_M42F07459_V-1   [avm]
c001e060 __insmod_avm_S.text_L28208     [avm]
c0024eb0 __insmod_avm_S.rodata_L3952    [avm]
c0026120 __insmod_avm_S.data_L416       [avm]
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden

*************************************
**** adam2 environment ****
HWRevision      79
ProductID       Fritz_Box_3070
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.99
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:7F:FF:07
cpufrequency    150000000
firstfreeaddress        0x946ABA30
firmware_version        avm
firmware_info   19.03.78
flashsize       0x00400000
maca    00:15:0C:02:C4:AB
macb    00:15:0C:02:C4:AC
macwlan 00:15:0C:02:C4:AD
macdsl  00:15:0C:02:C4:AE
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x903C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:7F:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1099
usb_board_mac   00:15:0C:02:C4:AF
usb_rndis_mac   00:15:0C:02:C4:B0
usb_device_id   0x3C00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        0516898961457038
*************************************

CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_3070
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box WLAN 3070
ANNEX: B
OEM: avm
HWRevision: 79
CONFIG_VERSION_MAJOR: 19
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_4MB_4eth_wlan_usb_host_12134
CONFIG_CAPI: n
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: n
CONFIG_CAPI_XILINX: n
CONFIG_FON: n
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_WLAN_WDS: n
CONFIG_DECT: n
CONFIG_VPN: n
CONFIG_NFS: n
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ATA: n
CONFIG_BUTTON: y
CONFIG_ASSIST: n
CONFIG_STOREUSRCFG: y
CONFIG_ETH_COUNT: 4
CONFIG_AB_COUNT: 0
CONFIG_UBIK2: n
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 2
CONFIG_XILINX: n
CONFIG_USB: y
CONFIG_USB_HOST_TI: y
CONFIG_USB_HOST_AVM: n
CONFIG_BLUETOOTH: n
CONFIG_AUDIO: n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n
CONFIG_CDROM: y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?

hardware=79&oem=avm&language=de&country=
CONFIG_HOSTNAME: fritz.box
Country: 049
Language: de
*************************************

Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o
Warning: loading avalanche_cpmac will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
cpmac .bss-address: 0xc003e35c (&cpmac_cpu_freq - 0x4)

  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
 eth0 irq= 0 io=a8610000
 eth1 irq= 0 io=a8612800
Installed 2 cpmac instances.
c003d650 __insmod_avalanche_cpmac_S.data_L1104  [avalanche_cpmac]
c002b000 __insmod_avalanche_cpmac_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o_M42F07459_V-1       

 [avalanche_cpmac]
c003a4a0 __insmod_avalanche_cpmac_S.rodata_L12720       [avalanche_cpmac]
c002b060 __insmod_avalanche_cpmac_S.text_L62496 [avalanche_cpmac]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o
Warning: loading avalancvlynq_dev_init: 2/2 VLYNQs, mask 0x0003
he_vlynq will taGPIO pin reset, bit 6
int the kernel: Setup registers for VLYNQ0
non-GPL license Set local_mem.RxSize to 0x2000000
- (C) Copyright VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000
2003, Texas InstVLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c0000000
ruments, Inc
(CVLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 40000
) Copyright 2004VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = f0000000
, AVM
  See httVLp://www.tux.org/YNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 22000
lkml/#export-taiVLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
nted for informaVLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
tion about taintVLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 2000000
ed modules
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ0: init succeeded!
GPIO pin reset, bit 18
Setup registers for VLYNQ1
VLYNQ_TXMAP_REG = c000000
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 30000
VLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
VLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
VLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 4000000
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ1: init succeeded!
vlynq init done
VLYNQ0: Misc device vlynq0 registered, minor #63. (0)
VLYNQ0: Running on IRQ 29.
VLYNQ1: Misc device vlynq1 registered, minor #62. (0)
VLYNQ1: Running on IRQ 33.
c0042000 __insmod_avalanche_vlynq_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o_M42F07459_V-1      

 [avalanche_vlynq]
c0042060 __insmod_avalanche_vlynq_S.text_L7776  [avalanche_vlynq]
c0043ee0 __insmod_avalanche_vlynq_S.rodata_L2064        [avalanche_vlynq]
c00449f0 __insmod_avalanche_vlynq_S.data_L912   [avalanche_vlynq]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_usb/avalanche_usb.o
Warning: loading avalanche_usb will taint the kernel: non-GPL license - ProprietAVM 

netusb, revision 02.01.06
ary
  See http:
//www.tux.org/lkInitializing USB CDC/CDROM driver (starting in CDROM mode)...
ml/#export-taint
ed for informatinetusb: device_id=0x3c00 , revision_id=0x0200
on about tainted modules
Loaded.
c0047000 __insmod_avalanche_usb_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_usb/avalanche_usb.o_M42F07459_V-1      

[avalanche_usb]
c0047060 __insmod_avalanche_usb_S.text_L29488   [avalanche_usb]
c004e3b0 __insmod_avalanche_usb_S.rodata_L2592  [avalanche_usb]
c004edd0 __insmod_avalanche_usb_S.data_L2912    [avalanche_usb]
usb: CDROM Fallback=n ISO=/lib/modules/cdrom.iso
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbcore.o
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
c0052000 __insmod_usbcore_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbcore.o_M42F07459_V-1        [usbcore]
c0052060 __insmod_usbcore_S.text_L50448 [usbcore]
c005e600 __insmod_usbcore_S.rodata_L7888        [usbcore]
c0060b60 __insmod_usbcore_S.data_L1040  [usbcore]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbohcicore.o
USB 1.1 HOST: base ac010000, reset ac000200, clock ac000208, endian ac00021c, IRQ 

116, VLYNQ1
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xac010000, IRQ 116
OHCI Revision 10
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb-ohci.c: IRQ 116 claimed.
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
c0067bf0 __insmod_usbohcicore_S.rodata_L1488    [usbohcicore]
c0062060 __insmod_usbohcicore_S.text_L23408     [usbohcicore]
c0062000 __insmod_usbohcicore_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbohcicore.o_M42F07459_V-1        [usbohcicore]
c00681c0 __insmod_usbohcicore_S.data_L288       [usbohcicore]
nothing to do ....
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/ar0700xx.bin'
**** ANNEX: 'B'
*************************************
setting DSL Firmware to Annex B
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o
Warning: loading tiatm will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, AVM

  See hregistered device TI Avalanche SAR
ttp://www.tux.ortiatm driver (patch_annex=0xc007df40)
g/lkml/#export-tSangam detected
ainted for inforRev = 25 -> boost
mation about tai** overclocking possible
nted modules
PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
power up success !
#### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
p_dsp_voltage_set = 0xc0072fd8
avm event register
Texas Instruments ATM driver: version:[4.03.03.00]
c006a000 __insmod_tiatm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-

mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o_M42F07459_V-1    [tiatm]
c006a060 __insmod_tiatm_S.text_L67344   [tiatm]
c007a790 __insmod_tiatm_S.rodata_L8416  [tiatm]
c007cae0 __insmod_tiatm_S.data_L5216    [tiatm]
2002-09-08 14:00:16 cltmgr: csock: using poll
Sep  8 14:00:16 cltmgr[390]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:16 cltmgr: process priority is 19
Sep  8 14:00:16 cltmgr[390]: process priority is 19
MAC WLAN:       00:15:0C:02:C4:AD
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/wlan/tiap.o
Warning: loading tiap will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, 2004, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2005, AVM

  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Sep  8 14:00:19 cltmgr[398]: status change eth-interfaces
Sep  8 14:00:19 cltmgr[398]: PushButton Event: 0  ?-> no action
WSTART (Aug  1 2005 15:25:03)wstart: config ok(1)
*** sending hello msg with cipher  = 1 SecurityType = 1***
*** sending hello msg with cipher  = 4 SecurityType = 8***
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
220: 802.11d is disabled
220: 802.11h is disabled
220: For SSID 0 vlan tag received is 0
220: wdrv_dbMainInit : WME disabled
220: wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
220: Configuration succeeded !!!
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), IN_RESET)
gpio[a8610904] &= ~(1 << 6);
Resetting the remote device.
remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), OUT_OF_RESET)
Un-resetting the remote device...
GPIO pin reset, bit 6
Setup registers for VLYNQ0
Set local_mem.RxSize to 0x2000000
VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c0000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 40000
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = f0000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 22000
VLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
VLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
VLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 2000000
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ0: init succeeded!
vlynq init done
VLYNQ re-initialized.
Test, reading from a4000004... result = 0xb700a11f
remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
223:

Hidden SSID is activated
223: whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
226: whal_acxProcWaitInitComplete:
230: ----------------------------------------------------------------
230:             ACX Firmaware Version = Rev 3.0.0.90
231:             EEPROM Version = 5.1.0
231: ----------------------------------------------------------------
231:
254: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
254: WDRV_4X: 4x Enabled
254: WDRV_4X: Concatenation Enabled
254: WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
254: whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
254: ----------------------------------------------------------------
255: ----------------------------------------------------------------
255:   START BSS, SSID=SSID_SSID, BSSID=00-15-0C-02-C4-AD
255: ----------------------------------------------------------------
255: ----------------------------------------------------------------
255:  AP Power Level = 1
255:  Regulatory Domain = ETSI
256:           Net[0] : Channel=1
256: ----------------------------------------------------------------
258: FW Watchdog is Enabled
dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
tiwlan0 device is activated
Sep  8 14:00:26 websrv[436]: process priority is 19
Sep  8 14:00:26 websrv[436]: csock: using poll
Sep  8 14:00:26 igdd[442]: csock: using poll
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: wait 10 sec for startup
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: wait for startup finished
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: FactoryDefaultIGDDir=/etc/default/avm
Sep  8 14:00:27 igdd[442]: startup (Aug  1 2005 15:24:51)
2002-09-08 14:00:28 multid: startup (Aug  1 2005 15:24:52)
Sep  8 14:00:28 multid[448]: startup (Aug  1 2005 15:24:52)
2002-09-08 14:00:28 multid: csock: using poll
Sep  8 14:00:28 multid[448]: csock: using poll
request_module(wlan)
Sep  8 14:00:28 multid[450]: if_setup: lan: SIOCSIFADDR failed - Invalid argument 

(22)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static route: no iface for gateway 192.168.2.1 found 

-> route not added
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 

failed)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static route: no iface for gateway 192.168.2.1 found 

-> route not added
Sep  8 14:00:29 multid[450]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 

failed)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: dnsd: cache maxsize is 16384 bytes
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DHCPD on lan
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DDNS: no valid accounts
Sep  8 14:00:29 multid[450]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found.
Sep  8 14:00:29 multid[450]: 1 Packets
Sep  8 14:00:29 multid[450]: 8(lan:udp:67) (fd 8): packetsock_handle_one_packet: 

read failed - Network is down (127)
Sep  8 14:00:29 multid[450]: DHCPD: lan: deactivated
2002-09-08 14:00:29 dsld: csock: using poll
Sep  8 14:00:29 dsld[453]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:30 dsld: startup (Aug  1 2005 15:24:44)
Sep  8 14:00:30 dsld[453]: startup (Aug  1 2005 15:24:44)
2002-09-08 14:00:30 dsld: PPP led: off (value=0)
Sep  8 14:00:30 dsld[453]: PPP led: off (value=0)
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: DATAPIPE: with header optimization
run_clock demon started

AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (92970 ms noch verfuegbar)
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: DSL Mac 00:15:0c:02:c4:ae
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: VOIP Mac 00:15:0c:02:c4:af
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: 0: VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:15:0c:02:c4:ae (32,0)

Please press Enter to activate this console. Sep  8 14:00:30 dsld[459]: tiatm 

version: 4.03.03.00
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: using avm_event for dslstatus and speed (polling)
Sep  8 14:00:30 dsld[459]: priority is -20
Sep  8 14:00:30 websrv[436]: FactoryDefaultWebDir=/usr/www/html
Sep  8 14:00:31 websrv[436]: startup (Aug  1 2005 15:24:50)
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface eth0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface eth1 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface usbrndis found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface tiwlan0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsup0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw0 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw1 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw2 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: check_noip_devices: new iface wdsdw3 found or changed
Sep  8 14:00:31 igdd[442]: upnp_server_start: We don't have any iface at this time, 

but waitingBusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_3070
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box WLAN 3070
ANNEX: B
OEM: avm
HWRevision: 79
CONFIG_VERSION_MAJOR: 19
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_4MB_4eth_wlan_usb_host_12134
CONFIG_CAPI: n
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: n
CONFIG_CAPI_XILINX: n
CONFIG_FON: n
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_WLAN_WDS: n
CONFIG_DECT: n
CONFIG_VPN: n
CONFIG_NFS: n
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ATA: n
CONFIG_BUTTON: y
CONFIG_ASSIST: n
CONFIG_STOREUSRCFG: y
CONFIG_ETH_COUNT: 4
CONFIG_AB_COUNT: 0
CONFIG_UBIK2: n
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 2
CONFIG_XILINX: n
CONFIG_USB: y
CONFIG_USB_HOST_TI: y
CONFIG_USB_HOST_AVM: n
CONFIG_BLUETOOTH: n
CONFIG_AUDIO: n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n
CONFIG_CDROM: y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?

hardware=79&oem=avm&language=de&country=
CONFIG_HOSTNAME: fritz.box
Country: 049
Language: de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/tts/0"

Serielles Terminal

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4KEc V4.8
BogoMIPS                : 149.91
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 0034b300 00010000 "mtd0"
mtd1: 003b0000 00010000 "mtd1"
mtd2: 00010000 00010000 "mtd2"
mtd3: 00020000 00010000 "mtd3"
mtd4: 00020000 00010000 "mtd4"

mount
# mount
/dev/mtdblock/0 on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
none on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)


1 ความคิดเห็น: