วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

SERCOM T3 ST-244F

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ONU ของเน็ต TRUE ครับ 
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องมีเสาถึง 6 เสา
ตัวเครื่อง
รองรับการต่อโทรศัพท์ 2 เครื่อง พอร์ต LAN 4 พอร์ต USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, ช่องต่อกล่อง Cable TV
Label
Label ใต้เครื่อง 
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องเมื่อดูที่สายของเสาอากาศจะพบว่า 2 เสาเป็นของ 2.4 GHz และอีก 4 เสาของ 5 GHz
PCB
ใน PCB มีอุปกรณ์ต่างๆ คือ
RTL9607C
Realtek RTL9607C -> 4 Core MIPS CPU (built-in 256MB DDR)
Le9642PQC
Microsemi Le9642PQC -> Dual Subscriber Line Interface Circuit miSLIC
P61089L
D.G.M.E. P61089L -> SLIC Protector
RTL8814BR
Realtek RTL8814BR -> 4x4 MIMO 256-QAM, maximum rate 1733Mbps, 5GHz
SKY746
SKYWORKS SKY85746-11 -> 5 GHz 802.11ax Ultra-Linear WLAN Front-End
Module with Integrated Log Detector 
RTL8192ER
Realtek RTL8192ER -> 2x2  2.4G single-chip that integrates Wireless LAN (WLAN)
PCB อีกด้าน
อีกด้านมีไอซี 1 ตัว
F50L1G41LB
ESMT F50L1G41LB -> 3.3V 1 Gbit SPI-NAND Flash Memory

Boot Log RTL9607C/RTL9603C
PRELOADER Bismarck3.5
II: LPLR:1126, SVN:22b2003c, Build_date:19041615, Toolkit:msdk-4.8.5-1004k-EB-3.18-u0.9.33-m32t-150818
II: Disable OCP/LX Timeout Monitor
II: SNAF version check OK!
II: TLB initial done:
    .ro section works!
    .text and .ro sections work!
II: CPU0 900MHz, CPU1 500MHz, DRAM 600MHz, LX 200MHz, SRAM 500MHz, SPIF 100MHz

AK: ******* DRAM calibration version: v4.1 *******
MEMPLL:[31/63/95/127/159/191/223]=407f, c0000210, 2ea23980, 2d0f0030, fff, 0, 0
AK: TP=3, VD=1, CC=3, OT=3, EP=0
AK: Start DDR3 Reset Procedure
ZQ:   Clock: ODT/OCD=30/48, zq_zctrl_prog=0x c080c3e, zq_zctrl_status=0x219344
ZQ: Address: ODT/OCD=30/80, zq_zctrl_prog=0x1c080c32, zq_zctrl_status=0x219311
ZQ:      DQ: ODT/OCD=30/60, zq_zctrl_prog=0x2c080c38, zq_zctrl_status=0x219322
ZQ:     DQS: ODT/OCD=30/60, zq_zctrl_prog=0x3c080c38, zq_zctrl_status=0x219322
ZQ: INTERAL DDR3, ZQCL done, ZQCS Enable
AK: MRS: mr[0]=0x101a50,  mr[1]=0x110004,  mr[2]=0x120010,  mr[3]=0x130000
AK: Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l    Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l
    [ 0]      0      1f       0      1d    [16]      2      1d       0      1d
    [ 1]      2      1d       0      1d    [17]      2      1d       0      1d
    [ 2]      0      1f       0      1d    [18]      0      1f       0      1d
    [ 3]      0      1f       0      1b    [19]      0      1f       0      1b
    [ 4]      0      1f       0      1d    [20]      2      1d       0      1d
    [ 5]      0      1f       0      1d    [21]      0      1f       0      1d
    [ 6]      0      1f       0      1d    [22]      0      1f       0      1d
    [ 7]      0      1f       0      1d    [23]      0      1f       0      1d
    [ 8]      0      1f       0      1b    [24]      2      1d       0      1b
    [ 9]      0      1f       0      1d    [25]      0      1f       0      1d
    [10]      0      1f       0      1d    [26]      0      1f       0      1d
    [11]      0      1f       0      1b    [27]      0      1f       0      1b
    [12]      0      1f       0      1b    [28]      0      1f       0      1b
    [13]      0      1f       0      1b    [29]      0      1f       0      1b
    [14]      2      1d       0      1d    [30]      2      1d       0      1d
    [15]      0      1f       0      1d    [31]      0      1f       0      1d
AK: Let's calibrate DRAM again, it will be better!
AK: Group delay: DQS0=2, DQS1=2
AK: Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l    Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l
    [ 0]      0      1f       0      1d    [16]      0      1f       0      1d
    [ 1]      0      1f       0      1d    [17]      0      1f       0      1d
    [ 2]      0      1f       0      1d    [18]      0      1f       0      1d
    [ 3]      0      1f       0      1b    [19]      0      1f       0      1b
    [ 4]      0      1f       0      1d    [20]      0      1f       0      1d
    [ 5]      0      1f       0      1d    [21]      0      1f       0      1d
    [ 6]      0      1f       0      1d    [22]      0      1f       0      1d
    [ 7]      0      1f       0      1d    [23]      0      1f       0      1d
    [ 8]      0      1f       0      1b    [24]      0      1f       0      1b
    [ 9]      0      1f       0      1b    [25]      0      1f       0      1d
    [10]      0      1f       0      1d    [26]      0      1f       0      1d
    [11]      0      1f       0      1b    [27]      0      1f       0      1b
    [12]      0      1f       0      1b    [28]      0      1f       0      1b
    [13]      0      1f       0      1b    [29]      0      1f       0      1b
    [14]      0      1f       0      1d    [30]      0      1f       0      1d
    [15]      0      1f       0      1d    [31]      0      1f       0      1d
AK: DRAM size=0x10000000, tRFC[2]=0x165(nS), tREF=1920(nS)
AK: DCR=0x21321003, DTR[0:2]=0x99644828, 0x808051f, 0x6516000
II: DDR3, 256MB
II: Change Stack from 0x9f002edc to 0x806fffe0
II: U-boot Magic Number is 0x27051956
II: Inflating U-Boot (0x80700040 -> 0x83c00000)... OK
II: Starting U-boot...


U-Boot 2011.12.NA (Apr 16 2019 - 15:45:32)

Board:RTL9607C, CPU:900MHz, LX:200MHz, MEM:600MHz, SPIF:100MHz, Type:DDR3
SPI-NAND Flash: C801/Mode0 1x128MB
Create bbt:
Loading 16384B env. variables from offset 0xc0000
Loading 16384B env. variables from offset 0xe0000
Loaded 16384B env. variables from offset 0xe0000
Net:   LUNA GMAC
Warning: eth device name has a space!

Hit any key to stop autoboot:  0
swcore_init
multicast_start Using LUNA GMAC  device
mcast upgrade timeout.
done
## Booting kernel from Legacy Image at 83000000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Created:      2019-09-06   8:55:08 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    3365780 Bytes = 3.2 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

DEBUG_MEM_AUTO: DCR=0x21321003
DEBUG_MEM_AUTO: dcr=0x21321003, bankcnt=0x00000008, mem_size=0x10000000, banksize=0x02000000
DEBUG_MEM_AUTO: LUNA_PBO_DL_DRAM_SIZE_BARRIER=0x00401000, LUNA_PBO_UL_DRAM_SIZE_BARRIER=0x00401000
DEBUG_MEM_AUTO: LUNA_PBO_UL_DRAM_OFFSET=0x0f3ff000,LUNA_PBO_DL_DRAM_OFFSET=0x0dbff000
DEBUG_MEM_AUTO: PAGE_SIZE=0x00001000
DEBUG_MEM_AUTO: BSP_DSP_MEM_BASE=0xf900000, BSP_IPC_MEM_BASE=0xf800000
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(0, 230682624, BOOT_MEM_RAM)
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(0x00000000, 0x0dbff000, BOOT_MEM_RAM)
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(234881024, 20967424, BOOT_MEM_RAM)
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(0x0e000000, 0x013ff000, BOOT_MEM_RAM)
Linux version 3.18.24 (root@runner-6b51163f-project-11-concurrent-0) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (Realtek MSDK-4.8.5p1 Build 2536) ) #1 SMP Tue Sep 3 10:19:34 UTC 2019 [luna SDK V3.3.0]
MIPS: machine is RTL9607C/RTL9603C
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,553)]L2_CONFIG= 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,557)] - L2_DataStall= 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,558)] - L2_TagStall = 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,559)] - L2_WsStall  = 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,560)] - L2_Bypass: Disable
[L2_DEBUG:(bsp_setup_scache,590)]SCache LineSize= 32 (B)
CPU clock is 900
Disable SRAM PLL...done
CPU0 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Determined physical RAM map:
 memory: 0dbff000 @ 00000000 (usable)
 memory: 013ff000 @ 0e000000 (usable)
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x00000000-0x0f3fefff]
  HighMem  empty
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x0dbfefff]
  node   0: [mem 0x0e000000-0x0f3fefff]
Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x0f3fefff]
VPE topology {2,2} total 4
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @89e16000 s5760 r8192 d22912 u36864
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60950
Kernel command line: console=ttyS0,115200 mtdparts=spinand:768K(boot),128K(env),128K(env2),10752K(config),5M(k0)ro,20M(r0)ro,5M(k1),20M(r1),64M(app),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,5M@11776K(linux),20M@16896K(rootfs) root=31:5
root_dev_setup line 301 root: 31:5
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 83512K/245752K available (25439K kernel code, 1547K rwdata, 2244K rodata, 184K init, 130368K bss, 162240K reserved, 0K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
gic_init: GIC_BASE_ADDR=0x1fbc0000, GIC_ADDRSPACE_SZ=0x00020000
Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
CPU1 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Synchronize counters for CPU 1: done.
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
CPU2 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Synchronize counters for CPU 2: done.
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
CPU3 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Synchronize counters for CPU 3: done.
Brought up 4 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usb_enable_IP(781)
set_usbphy(785)
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switched to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
NET: Registered protocol family 1
=================================
CONFIG_LUNA_SOC_GPIO: gpio_init()
=================================
XHCI v3.10
XHCI U2 Phy Init
u3_utmi_wait timeout
XHCI U3 Phy Init
[Kthread : luan_watchdog ] init complete!
************ Watchdog Setting ****************
WDT_E=0, (1-enable, 0-disable)
LX(MHz)=200
WDT_CLK_SC=3
PH1_TO=31
PH2_TO=0
WDT_RESET_MODE=0
**********************************************
====   Luna Watchdog Regs   =====
BSP_WDTCNTRR(0xb8003260): 0x00000000
BSP_WDTINTRR(0xb8003264): 0x00000000
BSP_WDTCTRLR(0xb8003268): 0xe7c00000
=================================
catv init!
futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.23)
msgmni has been set to 163
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 39, base_baud = 12327200) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
aipcBoardChipId=0x96070001 aipcBoardChipRev=0x00000002 aipcBoardChipSubType=0x00000018
RTL9607C_CHIP_ID 0x96070001
CHIP_REV_ID_B   0x00000002
aipc: register chrdev(254,0)
aipc: create device successed
aipc: start aipc irq init
aipc: Request IRQ for IPC OK
aipc: create dsp console device successed
aipc: init done
Realtek Luna SPI NAND Flash Driver Rev:00:00:00 (ChaoYuan_Yang)
[SPINAND] Blocks number under 6 are protected
Use RTK bb func
Use RTK bb scan
nand: device found, Manufacturer ID: 0xc8, Chip ID: 0x01
nand: Unknown
nand: 128MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
good block number 1024
14 cmdlinepart partitions found on MTD device spinand
RTK: using dynamic nand partition
Creating 14 MTD partitions on "spinand":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
0x0000000e0000-0x000000100000 : "env2"
0x000000100000-0x000000b80000 : "config"
0x000000b80000-0x000001080000 : "k0"
0x000001080000-0x000002480000 : "r0"
0x000002480000-0x000002980000 : "k1"
0x000002980000-0x000003d80000 : "r1"
0x000003d80000-0x000007d80000 : "app"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_009"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_010"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_011"
0x000000b80000-0x000001080000 : "linux"
0x000001080000-0x000002480000 : "rootfs"
Size of the first partition is 6 blocks.
Realtek SPINAND Flash Driver is successfully installing.
8686 Ethernet driver v0.0.1 (Aug 17, 2016)[Dual Band Disable]
GMAC0 Tx Ring Size:
[#0]:1024 [#1]:64 [#2]:64 [#3]:64 [#4]:64
GMAC0 Rx Ring Size:
[#0]:4096 [#1]:256 [#2]:256 [#3]:64 [#4]:64 [#5]:64
eth0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
RTL8686 GMAC Probing..
Disable gmac[0] padding
GMAC1 Tx Ring Size:
[#0]:1024 [#1]:64 [#2]:64 [#3]:64 [#4]:64
GMAC1 Rx Ring Size:
[#0]:1024 [#1]:256 [#2]:256 [#3]:64 [#4]:64 [#5]:64
eth1: RTL-8686 at 0xb8014000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 54
RTL8686 GMAC Probing..
Disable gmac[1] padding
GMAC2 Tx Ring Size:
[#0]:256 [#1]:64 [#2]:64 [#3]:64 [#4]:64
GMAC2 Rx Ring Size:
[#0]:256 [#1]:256 [#2]:256 [#3]:64 [#4]:64 [#5]:64
eth2: RTL-8686 at 0xb8016000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 56
RTL8686 GMAC Probing..
Disable gmac[2] padding
eth0.2: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
eth0.3: RTL-8686 at 0xb8014000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 54
eth0.4: RTL-8686 at 0xb8016000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 56
eth0.5: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
eth0.6: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
eth0.7: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
nas0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
>>>> Set nas0 carrier off !!!
pon0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
first entry: 0, portmask 2047, rx: 807675f4
eth0.2 -> 0x1
eth0.3 -> 0x2
eth0.4 -> 0x4
eth0.5 -> 0x8
eth0.6 -> 0x10
eth0.7 -> 0x100
Init RTK Driver Module....rtk_switch_irq_init 354 irq=31 name=apl_sw
OK
Init RTK Core Dev Module....OK

 rtdrv_init !!! for netfilter
pkt_redirect_init complete
interrupt broadcaster init ok!

rg_system_proc_init CPUID: 3
priority: 0, portmask 2047, rx: 807675f4
insert here, priority: 1, portmask 2047, rx: 803d2c7c
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
PPTP driver version 0.8.5
Realtek WLAN driver driver version 4.0.3 (2018-01-31)
DFS function - version 2.0.14
Adaptivity function - version 9.7.07
CFG0
PCIE0 reset pin is set to GPIO 40
===> PCIE reset try 0
9607c pcie port 0
IC-B
Port0 Link@5.0Ghz
rtl8192cd_init_one(15097): vendor_deivce_id(b81410ec) sub(b81410ec)

 found 8814B !!!
IS_RTL8814B_SERIES value8 = 11
MACHAL_version_init
11692M
HALMAC_MAJOR_VER = 1
HALMAC_PROTOTYPE_VER = 6
HALMAC_MINOR_VER = 2
HALMAC_PATCH_VER = 11
[TRACE]halmac_init_adapter <===
halmac_init_adapter Succss
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### root = 8e5f0000 ####
OFLD: cpu_addr ae3a8000, dma_handle 2e3a8000,txdma size 3842048


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=9232 MAX_SKB_NUM=2048
#######################################################

[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap0 (vap) = 8e728000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap1 (vap) = 8e740000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap2 (vap) = 8e770000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap3 (vap) = 8e788000 ####
CFG1
PCIE1 reset pin is set to GPIO 39
===> PCIE reset try 0
9607c pcie port 1
IC-B
Port1 Link@2.5GHz
rtl8192cd_init_one(15097): vendor_deivce_id(818c10ec) sub(818c10ec)
IS_RTL8192F_SERIES value8 = d
MACHAL_version_init
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### root = 8e7b8000 ####


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=4832 MAX_SKB_NUM=768
#######################################################

[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap0 (vap) = 8e7e8000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap1 (vap) = 8d608000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap2 (vap) = 8d630000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap3 (vap) = 8d660000 ####
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: xHCI Host Controller
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: irq 68, io mem 0x18060000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: xHCI Host Controller
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
reigster rtl86xx
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: Realtek rtl86xx On-Chip EHCI Host Controller
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: irq 67, io mem 0x18021000
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
register rtl86xx (0)
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rtl86xx-ohci rtl86xx-ohci.0: Realtek rtl86xx On-Chip OHCI controller
rtl86xx-ohci rtl86xx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
rtl86xx-ohci rtl86xx-ohci.0: irq 67, io mem 0x18020000
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver usb-storage
nf_conntrack version 0.5.0 (1304 buckets, 5216 max)
gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
/proc/DoS created
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
VoIP control bind 2 (2) instances successfully.
index dsp_cpuid dsp_cch host_cch
----- --------- ------- --------
   0       0         0       0
   1       0         1       1
 voip spin lock init done
VoIP RX netfilter hook init done!
VoIP RX netfilter hook for IPv6 init done!
=============RTK VOIP SUITE=============
SDK VoIP Version: VoIP-1.6-DSP-R5523-Luna-R23-rtp refine
Board CFG Model :
INITIAL VOIP MANAGER PROGRAM
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Freeing unused kernel memory: 184K (81c92000 - 81cc0000)
random: init urandom read with 54 bits of entropy available
starting pid 60, tty '': '/etc/init.d/rcS'
=== Start to run rc0 / rc63 ===
----- do_rc [/etc/init.d/rc2] -----
Mounting /dev/mtdblock3 onto /var/config as the configuration data storage
yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" rw
yaffs: passed flags "tags-ecc-off"
Mounting /dev/mtdblock8 onto /var/misc as the configuration datayaffs: dev is 32505864 name is "mtdblock8" rw
 storage
yaffs: passed flags "tags-ecc-off"
Mounting /dev/mtdblock onto /var/mnt/true as the configuration data storage
ls: /dev/mtdblock: No such file or directory
Warning: cannot find the corresponding MTD to mount.
cp: can't create '/var/mnt/true/agent': No such file or directory
/etc/init.d/rc2: line 21: /var/mnt/true/agent: not found
----- do_rc [/etc/init.d/rc3] -----
no need to do reset to default
aipc: (0358)prepare_BIR

aipc: write image successful. size=2881648 rc=2881648 wc=2881648 da=0xb02c0400 raipc: (0481)aipc_dev_ioctl  boot dsp
emain=0

aipc: (0483)aipc_dev_ioctl  boot dsp done

set_msgqueue_max_size:231> set msgqidds.msg_qbytes=35960 OK
setaipc: (0492)aipc_dsp_disable_mem
_msgqueue_max_size:231> set msgqidds.msg_qbytes=35960 OK
Wait DSP 0/1 booting ......
Wait DSP ok. wait_cnt=0
DSP 0 Software Ready!
tv_sec:5        tv_usec:734881
CPU0 kick watchdog!
------ [-b]Bootup_config ------
Fetch mib data (type 8) from program code.
Fetch mib data (type 2) from program code.
Pre-fetch mib data from program default done.
Checking input file [/var/config/lastgood_hs.xml].
[OK] Valid config file!
random: nonblocking pool is initialized

***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default_hs.xml](0) loaded *****

***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood_hs.xml](0) loaded *****

[xml_INFO]: Load HS configuration success.
Checking input file [/var/config/lastgood.xml].
[OK] Valid config file!

***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default.xml](0) loaded *****

***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood.xml](0) loaded *****

[xml_INFO]: Load CS configuration success.
********************begin cfg upgrade**********************
********************end cfg upgrade**********************
xml_mib_update():...
xml_mib_update():...
------ [-u hs]Update hs setting ------
init mac based tag des
Turn on.
===============================CAUTION===============================
This functionality should configure BEFORE romeDriver initialization.
Otherwise may cause unpredictable problem.
Init RG with GPON mode.
Disable gmac[0] padding
Disable gmac[1] padding
------ [-u cs]UpDisable gmac[2] padding
date cs setting ------
=============Init_rg_api SUCESS!!==================
10000 12000
sync port range to /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range, too
igmp report ingress filter portmask: 0xffdf
Dose not distribute Protocol stack transmission to different CPU.
[xml_INFO]: Update hs configuration success.
[SW ACL idx 11/12] Assigned IGMP/MLD priority to 7.
Assigned TCP SYN share meter to 31.
meter[31](rate=3000, ifgInclude=1) !
1
meter[30](rate=56, ifgInclude=1) !
Drop.
Disable
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
[xml_INFO]: Update cs configuration success.
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]


 @platform_db_init(9461) macBasedTagDecision=[1], ivlMacast=[0], fwdVLAN_CPU=[4096], fwdVLAN_CPU_SVLAN=[4097]

omci platform attached!
register_gpon_evt_state: register gpon event state Successfully !
Loading TR-142 Module...
Realtek TR-142 Module initialized. err = 0, max_ponq_id=128
running GPON mode ...
insmod: can't insert '/lib/modules/rldp_drv.ko': No such file or directory
[rtkbosa Tool]
SAFE_MODE_STARTUP: 0x00
INIT_STATE (Table 3, 0xF0): 0x00
UX3320 is Working, do NOT do initialization!!!
----- do_rc [/etc/init.d/rc6] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc10] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc14] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc18] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc32] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc34] -----
write watchdog_flag to 0x00000001
REG32(BSP_WDTCTRLR) = 0xe7c00000
----- do_rc [/etc/init.d/rc35] -----
run rcm voip script...
Inactive PIN_CS:
aipc: (0174)aipc_module_voip_set_pcm_fs  IO_MODE_EN=0x00092058
MIB chain descriptors checking (total 40) ok !
Turn on phy power...
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+3 = 53
move this action after init
   CMD: /bin/ifconfig eth0.2 hw recv skb from user space pid:420
ether 70f82bcddewifi_netlink_pid=420
50
wifiRxDistributeNotifierInit create NETLINK socket!
wifiRxDistributeNotifierInit set pid 420
   CMD: /bin/ifconfig eth0.3 hw ether 70f82bcdde50
starting pid 475, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login -p'
   CMD: /bin/ifconfig eth0.4 hw ether 70f82bcdde50
devicePcn = [75], deviceRcn = [8]]
FXS in LOW power modeFXS in LOW power mode   CMD: /bin/ifconfig eth0.5 hw ether 70f82bcdde50
starting pid 490, tty '': '/bin/inetd'
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 hw ether 70f82bcdde50
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 51
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap0 hw ether 70f82bcdde51
login: <utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 52
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap1 hw ether 70f82bcdde52
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 53
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap2 hw ether 70f82bcdde53
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 54
   CMD: /bin/ifconfig wlan1 hw ether 70f82bcdde54
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 55
   CMD: /bin/ifconfig wlan1-vap0 hw ether 70f82bcdde55
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 56
   CMD: /bin/ifconfig wlan1-vap1 hw ether 70f82bcdde56
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 57
   CMD: /bin/ifconfig wlan1-vap2 hw ether 70f82bcdde57
   CMD: /bin/brctl addbr br0
   CMD: /bin/ifconfig br0 hw ether 70f82bcdde50
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw
device eth0.2 entered promiscuous mode
ether 70f82bcdde50
   CMD: /bin/brctl stp br0 off
   CMD: /bin/brctl setfd br0 1
   CMD: /bin/brctl setageport 3 ing br0 7200
 assign to eth0.2
  CMD: /bin/brcteth0.2 -> 0x8
l addif br0 eth0.2
system(): /bin/echo 3 eth0.2 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
system(): echo eth0.2 3 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 ethdevice eth0.3 entered promiscuous mode
0.3
system(): /bin/echo 2 eth0.3 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
port 2 assign to eth0.3
eth0.3 -> 0x4
system(): echo eth0.3 2 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 ethdevice eth0.4 entered promiscuous mode
0.4
system(): /bin/echo 1 eth0.4 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
port 1 assign to eth0.4
eth0.4 -> 0x2
system(): echo eth0.4 1 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 ethdevice eth0.5 entered promiscuous mode
0.5
system(): /bin/echo 0 eth0.5 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
port 0 assign to eth0.5
eth0.5 -> 0x1
system(): echo eth0.5 0 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 eth0
device eth0 entered promiscuous mode
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
   CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 25IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
5.255.255.0 mtu 1500
Find ATM_VC_TBL interface br0 Fail!
   CMD: /bin/ifconfig br0 add fe80::1/64
   CMD: /bin/ifconfig eth0 up
re8670_open 3975
br0: port 5(eth0) entered forwarding state
br0: port 5(eth0) entered forwarding state
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
   CMD: /bin/spppd
   CMD: /bin/vsntp -s time.windows.com -i 86400
   CMD: /bin/boa
drivers/net/ethernet/realtek/rtl86900/sdk/src/rtk/pon_led.c:1180 led sw blink init complete!
rtk_pon_led_SpecType_set 0
RG_reset_static_route-1627 DONE !
xml_mib_update():...
   CMD: /bin/ifconfig nas0 hw ether 70f82bcdde50
   CMD: /bin/ifconfig nas0 up
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0: link is not ready
TRACE: /bin/ethctl addsmux pppoe nas0 nas0_0 napt vlan 8292
netIfIdx 1 vid 100 pri 0 type 3 service 1 isBinding 0 bAdd 1
pf_rtl96xx_UpdateVeipRule: Failed to modify the veip rule for wanif[1]

   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 down
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 hw ether 70f82bcdde53
system(): /bin/echo 5 nas0 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
------ [-u cs]Update cs setting ------
port 5 assign to nas0
nas0 -> 0x20
<fMgmtInit:601> is the so is not a regular file.
<fMgmtInit:601> is the so is not a regular file.
<fMgmtInit:601> is the so is not a regular file.
voip flash server share size = 27387
rcm_voip_get_ctype_interface
Module libigmpipc.so is loaded and inited
++++++The size of voipConfig 26687
Module libomcivoip.so is loaded and initedrtk_tr142.so is loaded


Module libtr142.so is loaded and inited
load moduleOptInitFunc
Module /lib/features/internal/bdp_00000080.so is inited
Module /lib/features/internal/bdp_00000200.so is inited
Module /lib/features/internal/me_00000400.so is inited
=====>>>>set boa_pid=651
load moduleOptInitFunc
Module /lib/features/internal/me_00020000.so is inited
Module /lib/features/internal/me_00040000.so is inited
load moduleOptInitFunc
Module /lib/features/internal/me_00080000.so is inited
stat failed: /lib/features/internal/me_00100000.so
####################### voice_rtk_init_voip_cfg() #######################
voip omci line state share size = 744
### voice_rtk_init_voip_cfg()###, pFlash=0x76ea1fe0, g_pLineState=0x77196000
br0: port 5(eth0) entered forwarding state
Open file /var/tmp/hosts failed !
VpSetOption for line IO failed. status = 6
omci_wrapper_msgHandler: devMode 1,receiveState 1,usrLogLvl 1, drvLogLvl 1,sn SCOM6c▒
[xml_INFO]: Update cs configuration success.
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 txqueuelen 10
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0_0: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0_0: link is not ready

[startConnection@6719] pEntry->ifIndex = 65536, pEntry->cmode = 2
PPPoE
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp0: link is not ready
   CMD: /bin/ifconfig ppp0 txqueuelen 0
   CMD: /bin/tc qdisc replace dev ppp0 root pfifo
VpSetOption for line IO failed. status = 6
All DSP Software Ready. VoIP Defer Init done.
start watch dog
Ont3gDrvCfg, 51, attrSet=0x0
FactResetDrvCfg, 48, attrSet=0x0
DsFactResetDrvCfg, 48, attrSet=0x0
   CMD: /bin/tc qdisc del dev ppp0 root
   CMD: spppctl add 0 pppoe nas0_0 username 9600305617@fiberhome password password gw 1 mru 1492 debug 0 ipt 2
[raise_spppd][1880]continue spppd.
   CMD: spppctl katimer 100
del_ppp unit=0
   CMD: spppctl echo_retry 6
PPP Connection (Continuous)...
startPPP: add default dev nas0_0 table 48
   CMD: /bin/ip route add default dev nas0_0 table 48
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
/bin/sh: can't create /proc/br_igmpProxy: nonexistent directory
   CMD: /bin/ethctl conntrack killall
ERROR! No such file or directory
<rtusr_rg_api.c 10527 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 2 > /proc/rg/mcast_protocol
MLD Only.
<rtusr_rg_api.c 10529 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protBoth IGMP and MLD.
ocol
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenable=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
IGMP Only.
<rtusr_rg_api.c 10628 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 1 > /proc/rg/mcast_protocol
IGMP Only.
<rtusr_rg_api.c 10630 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
Both IGMP and MLD.
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenable=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
omci_wrapper_actpriority: 1, portmask 2047, rx: 803d2c7c
ivateGpon ioctl insert here, priority: 4, portmask 32, rx: 802e1748
failed
IGMP Only.
/bin/sh: can't create /proc/br_mldproxy: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_ftp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_tftp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_h323: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_rtsp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_l2tp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_ipsec: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_sip: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_pptp: nonexistent directory
system(): /bin/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   CMD: /bin/iptables -P INPUT DROP
   CMD: /bin/iptables -P FORWARD ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -o ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -i ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1452:1536 -j TCPMSS --set-mss 1452
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -p udp --dport 520 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT ! -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -N cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -N cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -F cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -F cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A cwmp_aclblock ! -i br0 -p TCP --dport 9090 -j MARK --set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -j cwmp_aclblock
   CMD: /bin/ebtables -N br_wan
   CMD: /bin/ebtables -P br_wan RETURN
   CMD: /bin/ebtables -N br_wan_out
   CMD: /bin/ebtables -P br_wan_out RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A INPUT -j br_wan
   CMD: /bin/ebtables -A OUTPUT -j br_wan_out
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000:9003 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000:9003 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004:9007 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004:9007 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ebtables -N wlan_block -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j wlan_block
   CMD: /bin/iptables -N domainblk
   CMD: /bin/iptables -A domainblk -p udp --dport 53 -m string --domain wpaddomainname --algo bm -j DROP
   CMD: /bin/ip6tables -D FORWARD -p udp --dport 53 -m string --domain wpaddomainname --algo bm -j DROP
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/ip6tables -A FORWARD -p udp --dport 53 -m string --domain wpaddomainname --algo bm -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -A OUTPUT -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -N tr069
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j tr069
   CMD: /bin/iptables -F tr069
   CMD: /bin/iptables -A tr069 -i br0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/iptables -A tr069 ! -i ppp0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/iptables -N inacc
   CMD: /bin/iptables -A inacc ! -i br0 -m mark --mark 0x1000 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING ! -i br0 -p TCP --dport 9090 -j MARK --set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -I inacc -i br0 -p UDP --dport 69 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING ! -i br0 -p ICMP --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j MARK --set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -A inacc ! -i br0 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j inacc
   CMD: /bin/iptables -N portmapping_dhcp
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j portmapping_dhcp
   CMD: /bin/ebtables -N portmapping_igmp
   CMD: /bin/ebtables -P portmapping_igmp RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A INPUT -j portmapping_igmp
   CMD: /bin/iptables -N dhcp_port_filter
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j dhcp_port_filter
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -N httpsblock
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j httpsblock
   CMD: /bin/iptables -N urlblock
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j urlblock
   CMD: /bin/iptables -N portfw
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -N portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -N portfwPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j portfwPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -N portfwPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j portfwPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -F portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -F portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -F portfwPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -F portfwPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A portfw ! -i br0 -m mark --mark 0x1000 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -N ipfilter
   CMD: /bin/iptables -F ipfilter
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter ! -i br+ ! -o br+ -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
   CMD: /bin/ethctl conntrack killall
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j ipfilter
   CMD: /bin/iptables -t nat -N dmzPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j dmzPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -N dmzPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j dmzPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -N dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -N dmz
   CMD: /bin/iptables -F dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -F dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -F dmzPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -F dmzPostNatLB
launch /bin/VoIP_maserati at 20
voip flash client share size = 27387
waiting voip flash server init...)
voip omci line state share size = 744
watch dog pipe mode
VoIP RCM LOG is ENABLED!!
Reset register status...
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -j dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j dmz
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter ! -i br+ -j DROP
   CMD: /bin/iptables -t nat -N macfilter
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -j macfilter
   CMD: /bin/ebtables -N macfilter
   CMD: /bin/ebtables -F macfilter
   CMD: /bin/iptables -Turn off.
t nat -F macfilter
/bin/ebtables -P macfilter RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j macfilter
   CMD: /bin/ebtables -P FORWARD DROP
   CMD: /bin/ebtables -N disBCMC
   CMD: /bin/ebtables -A disBCMC -d Broadcast -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -A disBCMC -d Multicast -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -I FORWARD -j disBCMC
   CMD: /bin/ebtables -P disBCMC DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -P INPUT DROP
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -m state --state NEW -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 546 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT ! -i br0 -p udp --dport 547 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -N ipv6filter
   CMD: /bin/ip6tables -A FORWARD -j ipv6filter
Restart IPv6 Filter!
   CMD: /bin/ip6tables -F ipv6filter
   CMD: /bin/ip6tables -D ipv6filter -i br0 -o ppp0 -j DROP
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
Open file /var/dhcpcV6ppp0.leases fail !
   CMD: /bin/ip6tables -A ipv6filter -i br0 -o ppp0 -j DROP
   CMD: /bin/ip6tables -A ipv6filter -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j RETURN
Update Firewall rule set by user.
Open file /var/prefix_info fail !
   CMD: /bin/ethctl conntrack killall
   CMD: /bin/ip6tables -A ipv6filter ! -i br0 -j DROP
   CMD: /bin/ifconfig eth0.2 up
   CMD: /bin/ifconfig eth0.3 up
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
   CMD: /bin/ifconfig eth0.4 up
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
   CMD: /bin/ifconfig eth0.5 up
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
   CMD: /bin/lanNetInfo
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
[newDevcieInfoMsgInit 2604]:not find msg.
[newDevcieInfoMsgInit 2622]:init msg queue successfully
[initLanNetInfoData 1359]:init LanNetInfoData.
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib mp_specific=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib regdomain=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib led_type=12
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ssid=Kidsana_5G
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib ssid=CTC-1111
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib ssid=CTC-2222
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib ssid=CTC-3333
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib ssid=CTC-4444
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib phyBandSelect=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib tssi_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ther=27
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal1=27
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal2=28
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal3=31
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal4=26
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib xcap=67
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib countrycode=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib countrystr=US
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_A=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2b2b2b2b2b2b2b2b2d2d2d2d2d2d2d2d2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f31313131313131313131313131313131313131313131313100000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_B=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002626262626262626262626262626262626262626262626262626262626252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221212121212121212121212121212121212121212121212100000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel_TSSI5GHT40_1S_A=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel_TSSI5GHT40_1S_B=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_A=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_B=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_C=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2e2e2e2e2e2e2e2e2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f00000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_D=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002b2b2b2b2b2a2a2a2a2a2a2a2a292929292929292929292929292929292626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262525252525252525252525252525252525252525252525252a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a00000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_C=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_D=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib channel=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib basicrates=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib expired_time=30000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib txbf=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib txbf_mu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wsc_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv▒,0 set_mib authtype=2
▒,0      no private ioctls.

   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wpa_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wpa2_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib psk_enable=3
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib passphrase=jj268186
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib gk_rekey=1800
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib encmode=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib 802_1x=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib cts2self=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/ebtables -F wlan_block
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib apsd_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 device wlan0 entered promiscuous mode
set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vapchip_version=0x100e,WlanSupportAbility = 0x1
1 set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib vap_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib disable_DFS=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 wlan0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 up
PrepareRXBD88XX_V1 132
[hard_code_8814b_mibs] +++
MAX_RX_BUF_LEN = 8800
eric-8822 [ODM_software_init][15264]
clock 40MHz
[TRACE]pre_init_system_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 ===>
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 <===
[TRACE]pre_init_system_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]mac_pwr_switch_pcie_8814b ===>
[TRACE]pwr = 1
[TRACE]8821C pwr seq ver = V9
[TRACE]mac_pwr_switch_pcie_8814b <===
InitPON OK!!!
[TRACE]init_system_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_system_cfg_88xx_v1 <===
InitMAC Page0
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP size]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP size]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwExtMP size]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwExtMP]
D-FW r37580 2019/7/12 15:18 DMA
firmware download success.
>>SetBeaconDownload88XX
Init Download FW OK
[TRACE]cfg_la_mode_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_la_mode_88xx_v1 <===
[TRACE]init_mac_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_trx_cfg_8814b ===>
[TRACE]ch_map_parser_88xx_v1 done
[TRACE]h2c fs : 1024
[TRACE]init_trx_cfg_8814b <===
[TRACE]init_protocol_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_protocol_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]init_edca_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_edca_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]init_wmac_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_low_pwr_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_low_pwr_88xx_v1 <===
[TRACE]init_wmac_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]init_mac_cfg_88xx_v1 <===
halmac_init_mac_cfg OK
halmac_cfg_rx_aggregation OK
[TRACE]cfg_mac_addr_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_mac_addr_88xx_v1 <===
halmac_init_mac_cfg OK
[TRACE]cfg_drv_info_88xx_v1 ===>
[TRACE]halmac_cfg_drv_info = 1
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_rx_ignore_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_rx_ignore_88xx_v1 <===
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 <===
[TRACE]cfg_drv_info_88xx_v1 <===
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 ===>
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 <===
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8814Bmp_Type1] size = 0x89d *((pu4Byte)(val))=0
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8814Bmp_Type1 start ] 81c1e810

>>manual_dfs_regdomain:0

SLIC_RING_80V_20HZ
SLIC_RING_80V_20HZ
Reset register status...
start_addr=(0x30000), end_addr=(0x60000), buffer_size=(0x30000), smp_number_max=(24576)
[8814B] Reg0x103C=0x00091f42
start_fw success.
br0: port 6(wlan0) entered forwarding state
br0: port 6(wlan0) entered forwarding state
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib mp_specific=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib regdomain=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib led_type=12
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib acs_type=4
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib autoch_timeout=300
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib ssid=kIdsana_2G
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib ssid=AP-1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib ssid=AP-2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib ssid=AP-3
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib ssid=AP-4
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib opmode=16
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib phyBandSelect=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelCCK_A=2323232626262626262727272727
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelCCK_B=2727272727272727272727272727
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelHT40_1S_A=2727272727272727272929292929
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelHT40_1S_B=2929292929292929292929292929
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrdiffHT40_2S=0000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrdiffHT20=0000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrdiffOFDM=2222222222222222222222222222
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib tssi_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib ther=33
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib thermal1=33
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib xcap=40
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib countrycode=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib countrystr=US
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib bDPPathAOK=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib bDPPathBOK=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib bcnint=100
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib channel=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib basicrates=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib oprates=4095
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib expired_time=30000
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib preamble=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib dtimperiod=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib txbf=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib txbf_mu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wsc_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv▒,0 set_mib authtype=2
▒,0      no private ioctls.

   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wpa_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wpa2_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib psk_enable=3
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib passphrase=jj268186
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib gk_rekey=1800
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib encmode=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib 802_1x=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib cts2self=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/ebtables -F wlan_block
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib apsd_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib adevice wlan1 entered promiscuous mode
mpdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib ampdu=1
   CMchip_version=0x100c,WlanSupportAbility = 0x3
D: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib vap_enable=0
   CMD: /bin/brctl addif br0 wlan1
   CMD: /bin/ifconfig wlan1 up
eric-8822 [ODM_software_init][15264]
clock 25MHz
br0: port 6(wlan0) entered forwarding state
start_addr=(0x2000), end_addr=(0x10000), buffer_size=(0xe000), smp_number_max=(7168)
br0: port 7(wlan1) entered forwarding state
br0: port 7(wlan1) entered forwarding state
START WPS SETUP!


   CMD: /bin/mkdir -p /var/wps/
   CMD: /bin/cp /etc/simplecfgservice.xml /var/wps/
CMD ARGS:  -start -both_band_ap -w wlan0 -c /var/wscd.conf -fi /var/wscd-wlan0.fifo -fi2 /var/wscd-wlan1.fifo
Writing file /var/wscd.conf...

WiFi Simple Config v1.24.3 (2019.09.06-08:54+0000).

Total WPA/WPA2 number is 2
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
   CMD: /bin/iptables -F tr069
   CMD: /bin/iptables -A tr069 -i br0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/iptables -A tr069 ! -i ppp0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/cwmpClient
   CMD: /var/tmp/pmap_deconfig
exec /var/tmp/pmap_deconfig failed
   CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j vlanmapping
Illegal target name 'vlanmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -N vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -P vlanmapping DROP
   CMD: /bin/ebtables -F vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -D BROUTING -j broute_vlanmapping
Illegal target name 'broute_vlanmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -D BROUTING -j vlanbinding
Illegal target name 'vlanbinding'.
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -P vlanbinding RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -I BROUTING -j vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -P broute_vlanmapping RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -I BROUTING -j broute_vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.2 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.2
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.3 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.3
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.4 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.4
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.5 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.5
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap0 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap0
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap1 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap1
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap2 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap2
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap3 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap3
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/iptables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark
iptables v1.4.18: Couldn't find target `lan_mark'

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
   CMD: /bin/iptables -t mangle -N lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -F lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark
ip6tables v1.4.18: Couldn't find target `lan_mark'

Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -N lan_mark
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -F lan_mark
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark
   CMD: /bin/ebtables -F portmapping_igmp
   CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j portmapping
Illegal target name 'portmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -X portmapping
Chain 'portmapping' doesn't exist.
   CMD: /bin/ebtables -N portmapping
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j portmapping
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00008000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00008000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00010000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00010000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00018000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00018000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00020000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00020000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00028000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00028000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00030000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00030000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00038000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00038000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00040000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00040000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00048000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00048000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00050000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00050000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00058000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00058000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00060000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00060000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00068000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00068000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00070000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00070000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory

cwmp_flag=30
<main.c>Set No Debug Message!
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del probr0: port 7(wlan1) entered forwarding state
hibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/iptables -F portmapping_dhcp
   CMD: /bin/ip rule add iif br0 table 252 pref 32765
   CMD: /bin/ip -6 rule add iif br0 table 252 pref 32765
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.3 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.4 -j RETURN
<cwmp_utility.c>Set No Debug Message[1]
<main.c>Set Delay!
<cwmp_utility.c>Set Delay[0]
<cwmp_utility.c>Set gPrintSoap[0]
<cwmp_utility.c>Set gRandomInform[0]
<cwmp_solarInit:24>INFO: Prepare to init maserati listener.
<
enter cwmp_main!
cwmp_solarListener:Root is InternetGatewayDevice.
46>INFO: Start maserati event listener thread.
Start cwmp_main() !
========== CWMP library ==========
Trunk: ^/branches/3.3/user/cwmp-tr069
Revision: 30979
Build time: 20190214_16:43:12
==================================
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.5 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap1 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap3 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap1 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap3 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.2 -j MARK --set-mark 0x00008000/0x000f8080
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.2 -j MARK --set-mark 0x00008000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.3 -j MARK --set-mark 0x00010000/0x000f8080
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.3 -j MARK --set-mark 0x00010000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.4 -j MARK --set-mark 0x00018000/0x000f8080
   CMMLD Only.
D: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.4 -j MARK --set-mark 0x00018000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.5 -j MARK --set-mark 0x00020000/0x000f8080
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.5 -j MARK --set-mark 0x00020000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0 -j MARK --set-mark 0x00028000/0x0Both IGMP and MLD.
00f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0-vap0 -j MARK --set-mark 0x00030000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0-vap1 -j MARK --set-mark 0x00038000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0-vap2 -j MARK --set-mark 0x00040000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mIGMP Only.
ark -m physdev --physdev-in wlan1 -j MARK --set-mark 0x00050000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan1-vap0 -j MARK --set-mark 0x00058000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan1-vap1 -j MARK --set-mark 0x00060000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan1-vap2 -j MARK --set-mark 0x00068000/0x000f8080
<subr_pmap.c 562 set_ip6_policyrt> [IPv6] the itfGroup is 0x0. ifIndex is 0x10000. ifname is ppp0
   CMBoth IGMP and MLD.
D: /bin/ip -6 route add default dev nas0_0 table 48
   CMD: /bin/ip -6 route add default dev nas0_0 table 252
   CMD: /bin/udhcpd -S /var/udhcpd/udhcpd.conf
handleIGMPandMLD: isIGMPenable:1, isMLDenable:0
<rtusr_rg_api.c 10527 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 2 > /proc/rg/mcast_protocol
Start udhcpd server!
udhcp server/relay (v0.9.8) started
Run Server function only

dhcpd server read configfile:poolname=default
<rtusr_rg_api.c 10529 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10628 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 1 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10630 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenablIGMP Only.
e=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
IGMP Snooping: enabled
handleIGMPandMLD: isIGMPenable:1, isMLDenable:0
LD Only.
46m<rtusr_rg_api.c 10527 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 2 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10529 RTK_RG_multicastFlow_flush> /Both IGMP and MLD.
bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10628 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush>IGMP Only.
 /bin/echo 1 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10630 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush>Both IGMP and MLD.
 /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenable=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
IGMP Only.
MLD Snooping: disabled
subr_qos_3.c: setupIPQ  2682
subr_qos_3.c: setupDefaultQdisc  2565
   CMD: tc qdisc add dev nas0_0 root handle 1: prio
RTNETLINK answers: No such filset dos:0x0
e or directory
rg DoS: disable
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.2: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.3: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.4: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.5: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp1: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp2: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp3: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp4: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp5: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp6: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp7: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0_0: link is not ready
ERROR! No such file or directory
vsntp: Kicked to wake-up by SIGUSR1
sh: can't open '/etc/scripts/rps.sh'
port set phy-force-power-down port all state disable
RTK.0> command:[set_lanhost_block_from_wan 29891]: successfully.
restore catv led
unable to parse 'opt ntpsrv time.windows.com'
unable to parse 'opt tzstring '
Listening on Socket/br0
Sending on   Socket/br0

Password:
login: root
Password:
login: admin
Password:
login: admin
Password:
login:

ผมไม่รู้ User/Password ครับ

5 ความคิดเห็น:

 1. แชร์ไฟล์ผ่าน usb ทั้งสองได้มั๊ยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบแทน: ได้ครับ เฉพาะ FTP เท่านั้น

   ลบ
 2. ไปคลิก http ออก ตอนนี้ เข้า modem ไม่ได้
  พอรู้วิธีใช้ command ไหมครับ เพราะตอนนี้ telnet เข้าได้ครับ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ช่อง USB ทำแชร์ปริ้นได้ไหม

  ตอบลบ