วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

HUMAX HR2214A

อุปกรณ์นี้เป็นเราเตอร์ไวไฟของ TRUE Online มี WAN แบบ RJ45
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่อง มีเสาอาศ 4 เสา 
หลังเครื่อง
หลังเครื่อง มี 1 WAN RJ45 และ 4 LAN RJ45 มีพอร์ต USB 2.0 ให้ 1 พอร์ต
ภายในเครื่อง
แกะออกมาจะเจอ PCB ด้านล่างเป็นอย่างแรก 
PCB ด้านบน
พลิก PCB อีกด้านจะเจอชิพหลายๆ ตัวดังนี้
RTL8197DN
Realtek RTL8197DN -> SoC with RLX5281 CPU, USB
NT5TU64M16HG-AC
NANYA NT5TU64M16HG-AC -> 1Gb DDR2 RAM
25Q64CSIG
GigaDevice 25Q64CSIG -> 64M-bit SPI NOR Flash
RTL8367RB
Realtek RTL8367RB -> LAYER 2 MANAGED 5+2-PORT 10/100/1000M SWITCH CONTROLLER
RTL8192ER
Realtek RTL8192ER -> 2T2R 802.11bgn 2.4G single-chip that integrates Wireless LAN (WLAN) and a network PCIe controller.
RTL8812AR
Realtek RTL8812AR -> 2T2R 802.11ac solutions with Wireless LAN (WLAN) PCI Express network interface controller.
SKY21 85712
SKYWORKS SKY85712-21 -> 5 GHz WLAN Front-End Module
หน้า Login
ตัวอย่างหน้า Web Login ของเราเตอร์Bootlog

Booting...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@ chip__no chip__id mfr___id dev___id cap___id size_sft dev_size chipSize
@ 0000000h 0c84017h 00000c8h 0000040h 0000017h 0000000h 0000017h 0800000h
@ blk_size blk__cnt sec_size sec__cnt pageSize page_cnt chip_clk chipName
@ 0010000h 0000080h 0001000h 0000800h 0000100h 0000010h 000002dh GD25Q64
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

---RealTek(RTL8196D)at 2016.07.08-20:11+0800 v1.2_c1 [16bit](659MHz)
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x80003430
Realtek WLAN driver - version 1.6 (2013-02-21)(SVN:1963)
DFS function - version 1.0.23
Adaptivity function - version 7.1


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=3600 MAX_SKB_NUM=768
##############################################################################################################
SKB_BUF_SIZE=3600 MAX_SKB_NUM=768
#######################################################
Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
chip name: 8196C, chip revid: 0
NOT YET
eth0 added. vid=9 Member port 0x2...
eth1 added. vid=8 Member port 0x1...
eth2 added. vid=9 Member port 0x4...
eth3 added. vid=9 Member port 0x8...
eth4 added. vid=9 Member port 0x10...
eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
[peth0] added, mapping to [eth1]...
Realtek FastPath:v1.03
init started: BusyBox v1.13.4 (2016-08-08 18:18:07 CST)
Init Start...
DEFAULT LANGUAGE_TYPE is [3][0:cn;1:en;2:tw;3:thai;4...]
Init bridge interface...


************* Initialize MAC/PHY parameter *************
[MAC_REG_8812_n]
[PHY_REG_8812_n_hp]
[PHY_REG_PG_8812_new]
[AGC_TAB_8812_n_hp]
[RadioA_8812_n_hp]
[RadioB_8812_n_hp]
[REG_TXPWR_TRK_8812_hp]


************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Init Wlan application...

WiFi Simple Config v2.18-wps2.0 (2016.08.08-10:22+0000).

Register to wlan0
Register to wlan1
route: SIOCDELRT: No such process
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.8)
Init WAN Interface...

MiniIGD v1.09.1 (2016.08.08-10:22+0000).

Start NTP daemon

[Debug]Init system in cste...
ROOTFS_OFFSET_T=2b5002 SysCurVerMd5=6680ce24114ed0a4b8bd5a49205e133e
2016-08-08 18:28:19: (log.c.97) server sta
carystudio login:

user = root
password = cs2012

Command - brctl
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.a0722c4c5328 no eth0
wlan0
wlan1

Command - ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:28  
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24451 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:2421974 (2.3 MiB)  TX bytes:3194222 (3.0 MiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:28  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:29850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11930 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:2888475 (2.7 MiB)  TX bytes:3408311 (3.2 MiB)
          Interrupt:12 

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:29  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:12 

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:7149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:545866 (533.0 KiB)  TX bytes:545866 (533.0 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:28  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3351231 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10591 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:1014635400 (967.6 MiB)  TX bytes:5712861 (5.4 MiB)
          Interrupt:14 

wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:2C  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1692720 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37517 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:382037343 (364.3 MiB)  TX bytes:16756761 (15.9 MiB)
          Interrupt:11 

Command - mount

rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
ramfs on /var type ramfs (rw,relatime)
/dev/mtdblock3 on /mnt type jffs2 (rw,relatime)
/dev/sda1 on /var/tmp/usb/sda1 type vfat (rw,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp950,iocharset=utf8)

Command - top
Mem: 55352K used, 56472K free, 0K shrd, 14052K buff, 19020K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 1.29 0.98 0.97 1/32 30901
[7m  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND [0m
 1400     1 root     S     2788   2%   0% lighttpd -f /lighttp/lighttpd.conf -m
 1379     1 root     S     2680   2%   0% cste_sub -h 127.0.0.1 -t totolink/rou
 9916     1 root     S     1684   2%   0% minidlna -R -f /etc/minidlna.conf 
 1244     1 root     S     1264   1%   0% dnsmasq 
 1316     1 root     S     1096   1%   0% timelycheck 
 1357     1 root     S     1044   1%   0% cs_broker -c /etc/mosquitto.conf 
26057     1 root     S     1028   1%   0% -sh 
    1     0 root     S     1020   1%   0% init      
30901 26057 root     R     1020   1%   0% top 
 1330     1 root     S      976   1%   0% ntp_inet -x th.pool.ntp.org 
  994     1 root     S      968   1%   0% wscd -start -c /var/wsc-wlan0-wlan1.c
 1249     1 root     S      716   1%   0% lld2d br0 
 1235     1 root     S      676   1%   0% miniigd -e 1 -i br0 
  964     1 root     S      640   1%   0% udhcpd /var/udhcpd.conf 
 1228     1 root     S      620   1%   0% udhcpc -i eth1 -p /etc/udhcpc/udhcpc-
  997     1 root     S      616   1%   0% iwcontrol wlan0 wlan1 
 1255     1 root     S      600   1%   0% reload -k /var/wlsch.conf 
  983     1 root     S      596   1%   0% iapp br0 wlan0 wlan1 
 1312     1 root     S      124   0%   0% fwd 
  717     2 root     SW<      0   0%   0% [mtdblockd]

vlan information 
# ls /proc/net/vlan/
config          hwNatLanVlanId  vlanEnable      wanVlanId
groupIndex      pvid            vlanGroup
# cd /proc/net/vlan/
# ls
config          hwNatLanVlanId  vlanEnable      wanVlanId
groupIndex      pvid            vlanGroup
# cat config
VLAN Dev name    | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_RAW_PLUS_VID_NO_PAD
# cat hwNatLanVlanId
rtk_hw_nat_lan_vid = 9
# cat vlan
cat: can't open 'vlan': No such file or directory
# cat vlanEnable
vlan enable:0 hw support enable:0
# cat wanVlanId
rtk_wan_vid (NAT) = 8
# cat groupIndex
0
# cat pvid
e0~e8:8,9,9,9,9,9,9,9,9         w0:0,w0-va0~va3:0,0,0,0,w0-vxd:0                w1:0,w1-va0~va3:0,0,0,0,w1-vxd:0

8367r asic pvid:
port 0 pvid 8 pri 0
port 1 pvid 9 pri 0
port 2 pvid 9 pri 0
port 3 pvid 9 pri 0
port 4 pvid 9 pri 0
port 5 pvid 1 pri 0
port 6 pvid 1 pri 0
port 7 pvid 1 pri 0

/proc/cmdline
console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock1

/proc/cpuinfo
system type : RTL819xD
processor : 0
cpu model : 56322
BogoMIPS : 658.63
hardware watchpoint : no
tlb_entries : 32
mips16 implemented : yes

 /proc/meminfo
MemTotal:         111824 kB
MemFree:           56184 kB
Buffers:           14052 kB
Cached:            18988 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            11852 kB
Inactive:          24088 kB
Active(anon):       2900 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):       8952 kB
Inactive(file):    24088 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 4 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:          2908 kB
Mapped:             3104 kB
Slab:              18596 kB
SReclaimable:       6084 kB
SUnreclaim:        12512 kB
PageTables:          252 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:       55912 kB
Committed_AS:       5180 kB
VmallocTotal:    1048404 kB
VmallocUsed:         580 kB
VmallocChunk:    1047812 kB

/proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00200000 00001000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 005b0000 00001000 "root fs"
mtd2: 00010000 00001000 "dualcfg"
mtd3: 00040000 00001000 "userdata"

 /proc/version
Linux version 2.6.30.9 (wubingdong@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.5-1.5.5p4 (GCC) ) #11 Mon Aug 8 18:28:05 CST 2016

ไฟล์ mtdblock และ firmware

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น