วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ZTE ZXAN F220

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ONU XGPON ครับ มี Interface XGPON ซึ่งมีความเร็วถึง 10Gbps เป็น Uplink โดยรุ่นนี้มีพอร์ต LAN 1000M จำนวน 4 พอร์ต ATA จำนวน 2 พอร์ต ไม่มี WiFi ในตัวครับ
ตัวเครื่องด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะกับปุ่ม Reset
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีรายละเอียดอุปกรณ์กับช่องเสียบสาย Fiber Optic

ช่องเสียบสาย Optic
พอร์ตเสียบสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่อกับ XGPON OLT
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องมี Mainboard ที่ไม่มีชิพ WiFi และไม่มีพอร์ต LAN 10Gbps
Mainboard
Mainboard มีชิพต่างๆ ดังนี้
ZTE ZX279120
ZTE ZX279120 -> 10G-PON chip, Dual Core ARMv7 Processor
K4B1G1646IBCK0
Samsung K4B1G1645IBCK0 -> 64MBx16 (128MB) DDR3-1600
Si32260-FM2
SILICONS LAB Si32260-FM2 -> dual channel ProSLIC® 2 FXS telephony interfaces 3.3 V supply
P61089SDM
JiangSu Dongchen P61089SDM -> overvoltage protection
3P=4C
3P=4C -> น่าจะเป็น Voltage Regulator
4926N
ON SEMI NTMFS4926N -> MOSFET – Power, Single,N-Channel, SO-8 FL,30 V, 44 A
00=4D
00=4D -> ตัวนี้น่าจะเป็น Switching Regulator

LP2996
LP2996 -> DDR Termination Regulator
E5P02
ON Semi NTMS5P02 -> MOSFET – Power, Single, P-Channel, Enhancement Mode, SOIC-8, -5.4 A, -20 V
PCB อีกด้าน
PCB อีกด้านมีเพียงชิพ NAND Flash
29F1G08ABAEA
Micron 29F1G08ABAEA -> 1Gb x8, x16: NAND Flash Memory (128 MB)

XGPON-ONU-N1
ส่วนต่อมาที่จะแกะดูคือ XGPON SFP+ รุ่น LTF7221-BH+ ครับ
SFP อีกด้าน

หันกลับมาอีกด้านจะเจอกับหน้า Contact ของ SFP
ภายใน SFP
ใน SFP จะมี Silicon แนบกับชิพเพื่อระบายความร้อน
ชิพใน SFP
พอลอก Silicon ออกจะเจอชิพอยู่ 2 ตัวคือ
ADUC7020
Analog Devices ADU7020 -> Precision Analog Microcontroller 12-bit Analog I/O, ARM7TDMI® MCU
3643E
Maxim MAX3643ETG -> 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver
ภายใน SFP อีกด้าน
UART Console ใช้ Baudrate 115200

Bootloader
BOOT MODE: NAND
ddr init

U-Boot 2013.04 (Nov 14 2016 - 09:40:06)

CPU:   Cortex-A9 462 MHz
AHB:   125 MHz
APB:   62 MHz
I2C:   ready
DRAM:  256 MiB
MMU:   on
vid=134-F220
NAND:
Manu ID: 0x2c, Chip ID: 0xf1 (Micron NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
128 MiB
<nand_read_skip_bad_,1024>!mtdpart=0x1,offset=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x20000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
FCS: speed change finished 220000,CPU 925M
Net:   eth0

Hit 1 to upgrade softwate version
Hit any key to stop autoboot:  0
=> ?
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bdinfo  - print Board Info structure
bootk   - boot kernel
bootm   - boot application image from memory
clk     - clock set
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
downver - upgrade software downloaded from TFTP server
fr      - fpga read
fw      - fpga write
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
i2c     - I2C sub-system
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mt      - memory test
mtddebug- mtddebug operate
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
netdebug- set net debug count
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - boot image via network using TFTP protocol
tftpput - TFTP put command, for uploading files to a server
version - print monitor, compiler and linker version
xmodem  - xmodem
=> base
Base Address: 0x00000000
=> bdinfo
arch_number = 0x000002F6
boot_params = 0x80000100
DRAM bank   = 0x00000000
-> start    = 0x80000000
-> size     = 0x10000000
eth0name    = eth0
ethaddr     = 00:41:71:00:00:50
current eth = eth0
ip_addr     = 192.168.1.1
baudrate    = 115200 bps
TLB addr    = 0x8FFF0000
relocaddr   = 0x8FFB4000
reloc off   = 0x90FB4000
irq_sp      = 0x8F7B3F38
sp start    = 0x8F7A3F28
=> printenv
baudrate=115200
bootcmd=setenv bootargs console=$(console) root=/dev/ram0 rw rdinit=/sbin/init;bootm 0x82000100
bootdelay=2
bootfile=uboot.bin
console=ttyS0,115200n8
ethact=eth0
ethaddr=00:41:71:00:00:50
fullfile=upgrade.bin
ipaddr=192.168.1.1
linuzfile=vmlinuz.bin
memsize=256M
netretry=5
serverip=192.168.1.100
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
ver=U-Boot 2013.04 (Nov 14 2016 - 09:40:06)
versioninfo=U-Boot V2.0.10T2 20161114094829 0x200000 0x0 0x83 0x82

Environment size: 502/131068 bytes
=> version

U-Boot 2013.04 (Nov 14 2016 - 09:40:06)
arm-linux-uclibc-gcc (GCC) 4.1.2 2011-06-24 ZTE Embsys-TSP V2.08.20_P2
GNU ld (GNU Binutils) 2.18
=>

Linux Boot Log

BOOT MODE: NAND
ddr init

U-Boot 2013.04 (Nov 14 2016 - 09:40:06)

CPU:   Cortex-A9 462 MHz
AHB:   125 MHz
APB:   62 MHz
I2C:   ready
DRAM:  256 MiB
MMU:   on
vid=134-F220
NAND:
Manu ID: 0x2c, Chip ID: 0xf1 (Micron NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
128 MiB
<nand_read_skip_bad_,1024>!mtdpart=0x1,offset=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x20000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
FCS: speed change finished 220000,CPU 925M
Net:   eth0

Hit 1 to upgrade softwate version
Hit any key to stop autoboot:  0
addr=200000
addr=1600000
select=0x0
<nand_read_skip_bad_,1024>!mtdpart=0x4,offset=0x0,mtdpartoffset=0x2a00000,mtdPartsize=0x600000,length=0x1000
BootImageNum=0x00000000,0
select=0x0
search=0x2
search->result[select].entry=200100
<nand_read_skip_bad_,1024>!mtdpart=0x2,offset=0x0,mtdpartoffset=0x200000,mtdPartsize=0x1400000,length=0xaf6ee0
Saving Environment to NAND...
Erasing 0x180000 - 0x200000:<nand_erase_skip_bad_,1211>!mtdpart=0x1,start=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x80000
                [Done]
Writing to Nand:<nand_write_skip_bad_,1116>!mtdpart=0x1,offset=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x20000
                [Done]
<nand_read_skip_bad_,1024>!mtdpart=0x0,offset=0x0,mtdpartoffset=0x0,mtdPartsize=0x180000,length=0x40000
cmdline=U-Boot V2.0.10T2 20161114094829
Saving Environment to NAND...
Erasing 0x180000 - 0x200000:<nand_erase_skip_bad_,1211>!mtdpart=0x1,start=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x80000
                [Done]
Writing to Nand:<nand_write_skip_bad_,1116>!mtdpart=0x1,offset=0x0,mtdpartoffset=0x180000,mtdPartsize=0x80000,length=0x20000
                [Done]
## Booting kernel from Legacy Image at 82000100 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    11496857 Bytes = 11 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
----------------------
|-->setup versioninfo tag...

Starting kernel ...

zLinux version 2.6.32.61-EMBSYS-CGEL-4.03.20.P1.F0 (root@host-10-41-242-45) (gcc version 4.1.2 2011-06-24 ZTE Embsys-TSP V2.08.20_P2) #121 SMP Mon Nov 14 09:48:09 CST 2016
<4>CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: HGU10G
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
<7>On node 0 totalpages: 65536
<7>free_area_init_node: node 0, pgdat c1b16800, node_mem_map c1c91000
L2X0 cache controller enabled
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c1e9d000 s6432 r8192 d14048 u65536
pcpu-alloc: s6432 r8192 d14048 u65536 alloc=16*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram0 rw rdinit=/sbin/init mem=256M
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 256MB = 256MB total
Memory: 192676KB available (4294K code, 1674K data, 23240K init, 0K highmem)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Experimental hierarchical RCU implementation.
Experimental hierarchical RCU init done.
NR_IRQS:160
console [ttyS0] enabled
CPU: 925 MHz, HCLK: 250 MHz, PCLK: 125 MHz
Calibrating delay loop... 1848.11 BogoMIPS (lpj=9240576)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Calibrating local timer... 462.24MHz.
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3696.23 BogoMIPS).
NET: Registered protocol family 16
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 49) is a 16550A
sysPhysRsvdMemGet  addr 00000000         size 00000000
s_pdwBbxBaseAddr is NULL
**********Init Cadence PCI Express Root Complex,chipver 2
Add ZTE PCIe port 0
pcie0:axislave f1000000 glue d0808000 reg d080c000 mgmt d0810000 Atrans d0814000 Vsemi d0880000
Faraday PCI driver PreInit Controller 0
**********Link to failed 80
Add ZTE PCIe port 1
pcie1:axislave f2000000 glue d0818000 reg d081c000 mgmt d0832000 Atrans d0836000 Vsemi d0900000
Faraday PCI driver PreInit Controller 1
**********Link to failed 80
**********Faraday PCI driver Setup 0
setup pcie0
**********Faraday PCI driver 0 ScanBus 0
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
**********Faraday PCI driver Setup 1
setup pcie1
**********Faraday PCI driver 1 ScanBus 1
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource fttmr010_clksrc
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 1
fti2c010 fti2c010.0: i2c bus ready.
fti2c010 fti2c010.0: speed=50000Hz
################spi:speed=4166666, clk=250000000, div=0x1d
<pdt_wdt_init>(720):creat proc files for watchdog!!!
<pdt_wdt_init>(724):Starting Watchdog Timer...
arm A9 cpu1 watchdog: heartbeat 8 sec, clock 3613281,max heartbeat 1188
tdm registered!
zx_tdm2.0_probe!
enable watchdog in cpu0
g_tdm_buf =ff600000,8ba62000
remap tdm reg 6b00000 to d0852000
tdm irq=69
reg 0xf05c0480 value is 0x77770200
zx_axi_tdm_setup
tdm_contrl=0x00200f83
pon init
pp init
pp net init ok,208/184
switch init
idm_desc_init ff602000/8baa0000
idm net init ok
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.13)
msgmni has been set to 376
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
brd: module loaded
loop: module loaded
Scan Channel 0...
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xf1 (Micron NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
mtd->erasesize:131072, mtd->writesize:2048, page num:64, data->eccbasft:9, protect_spare:1, spare:64consume_byte:33, eccbyte:7, eccbytes(spare):4, useecc:4
Available OOB is 31 byte, but we use 16 bytes in page mode.
Transfer: PIO
Scanning device for bad blocks
Creating 9 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
0x000000000000-0x000008000000 : "whole flash"
0x000000000000-0x000000200000 : "u-boot"
0x000003000000-0x000003400000 : "parameter tags"
0x000000200000-0x000001600000 : "kernel0"
0x000003c00000-0x000004000000 : "middleware"
0x000003400000-0x000003c00000 : "usercfg"
0x000001600000-0x000002a00000 : "kernel1"
0x000002a00000-0x000003000000 : "others"
0x000004000000-0x000004400000 : "wlan"
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
nf_conntrack version 0.5.0 (3010 buckets, 12040 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
L2TP core driver, V2.0
PPPoL2TP kernel driver, V2.0
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Jiffies_test Driver Init Successfully
logger: created 1024K log 'logger_main' major '99'
----------netif_flag_init_net--------!
zte--oss cpu usage module init
----------wb_init_net--------!
Freeing init memory: 23240K
CFS CPU scheduler.
======================================================
mounting /dev/mtdblock2 to /tagparam, wait ...
======================================================
Pre-initialization script ...
  Mounting ramdisk at /var
  Mounting /dev/mtdblock5 to /userconfig
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c57d0: Read 0xffffffff, calculated 0x7859393d
Empty flash at 0x000c5814 ends at 0x000c6000
Empty flash at 0x000c7070 ends at 0x000c7800
Empty flash at 0x000ca0e8 ends at 0x000ca800
Empty flash at 0x000cc960 ends at 0x000cd000
Empty flash at 0x000cf160 ends at 0x000cf800
Empty flash at 0x00528cb8 ends at 0x00529000
Empty flash at 0x0052a0d8 ends at 0x0052a800
  Mount ok!
  Mounting /dev/mtdblock4 to /usr/local/ct
  Mount ok!
Configuring EMACS interfaces
Bringing up interface lo
Bringing up interface mii0
Set promisc for device mii0
 Configuring with no IP address (i.e. for PPP)
product_vid = 134
verinfo=U-Boot V2.0.10T2 20161114094829 0x200000 0x0 0x83 0x82
addr==200000
JFFS2 notice: (259) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x0052a894: read 0xf7d31cce, calculated 0x17a66a20.
JFFS2 notice: (259) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00529094: read 0xf7d31cce, calculated 0x17a66a20.
JFFS2 notice: (259) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00527c74: read 0xf7d31cce, calculated 0x2dbccd61.
LTF7221-BH+      found.
LTF7221-BH+      found.
bsp_i2c_probe 0x50 success!

 optical PN(0x60) =
 optical PN(0x28) = LTF7221-BH+
register fpga driver success, major=222
register peripheral success, major = 106
=======================without 10GE======================
hello succ#######################################################################
= TM Module SYS FS Init ended successfully =
tm_initModule begin...
tm_initModule end...
ethdriver_init....
g_mii_dev_name[0]  sw
g_mii_dev_name[1]  pon
insmod gponsdk_dev
csp set onu state 1
zx279120_gpondrv_Init ok
Xgmii Pcs Reset Done!
Init switch module
sw_reg_set_onu_swcap:all_port_msk:8f g_unimask:f
switch config zx279120 GPON SFU mode!
-------▒[[SW]chip_tm_init end-----
[SW]set cpu queue rate limit to 10000pps
register npu driver 12
Init switch module Success
udpwatchd inited!
kudp  inited!
Init codec v1.0(For ZXHN_ROSTELECOM_F680V2.0)!
----VoIPCodecInit ch0
----VoIPCodecInit ch1
P_2833: Setup 0
DSP device setup OK!
insmod: can't insert '/kmodule/ptpdrv.ko': No such file or directory
==================without redirusb=================
insmod: can't insert '/kmodule/y1731drv.ko': No such file or directory
===================================================================
region code:0
region name:
===================================================================
USER_CFG is same as ETC_CFG, donot need copy
  Database default setting is [current : 0]

F220
login: 11930:27:49 [dhcp4c][Warn] [dhcp4c_inst.c(4438)_dhcp4cRegSendO] Send code[60]fun[0x1551d4] is replaced by fun[0x15bf10]
[log_file.c(1704)ProcLogConf] Set LOG_FILE_CONF_SET_PDTCONF.
[log_file.c(1768)ProcLogConf] Set cAutoSave = 1
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_def_dev_inf(254)dbPersonInitVer] get parameter from Flash failed!VersionMode
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1648)dbSetValComm] not find domain table(DevInfo) domain(VersionMode)
11930:27:49 [DB][Error] [dbc_mgr_def.c(80)dbMgrStaticSetI] not find table (DHCPSHostCfg)
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1648)dbSetValComm] not find domain table(DHCP4sPool) domain(Chaddr)
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1648)dbSetValComm] not find domain table(QOSBasic) domain(MaxQCNum)
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1648)dbSetValComm] not find domain table(QOSBasic) domain(MaxQPNum)
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1648)dbSetValComm] not find domain table(QOSBasic) domain(MaxQQNum)
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_tbl.c(1648)dbSetValComm] not find domain table(QOSBasic) domain(QQDwrrNum)
11930:27:49 [DB][Error] [dbc_mgr_def.c(80)dbMgrStaticSetI] not find table (PDTWLANWAPI)
11930:27:49 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(105)dbDefGPONCFG] get RegisterID  from flash failed !
11930:27:49 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(129)dbDefGPONCFG] get Loid from flash failed !
11930:27:49 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(141)dbDefGPONCFG] get LoidPwd  from flash failed !
11930:27:49 [DB][Error] [dbc_def_gponcfg(154)dbDefGPONCFG] get psk  from flash failed !
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_mgr_file.c(1458)dbAddCfgItem] def:1 /userconfig/cfg/db_default_cfg.xml
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_person_dev_(121)dbPersonInitHVT] get parameter from Flash failed!HardwareVerTag
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_person_auth(47)dbPersonInitAut] get parameter from Flash failed!Username
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_person_auth(85)dbPersonInitAut] get parameter from Flash failed!Password
11930:27:49 [DB][Warn] [dbc_person_voip(49)dbPersonInitPro] get parameter from Flash failed!ProtocolSet
----------------------------------------------GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
11930:27:50 [DB][Warn] [dbc_core.c(420)dbPersonInitPro] gzte_api_gp_set_pwd not support now!
et parameter from Flash failed!ProtocolSet
11930:27:50 [dhcps][Warn] [interface_api.c(656)GetIFBaseInfo] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.IP.IF1], councsp set onu state 1
t[tm tcont set is default vlaue
0]
11930:27:50 [dhcps][Warn] [dhcpsinst.c(496)getIFInfoAndCre] Call function failed!GetWANLANBaseInfo, IF_ID[DEV.IP.IF1]
[log_file.c(1444)ProcLogConf] Set SaveEnable=0
[log_file.c(1464)ProcLogConf] Set SaveEnable=0
[log_file.c(3273)logFileProcMsg] operation result --- Success
[log_file.c(3120)logRegisterToLogcat] Reg
 optical PN(0x60) =
isterToLogcat success.
11930:27:50 [pon_mgr][Error] [pon_upgrade_cma(209)CmGetPrivatePro] CmGetPrivateProfileInt: GetPrivateProfileInt FAILURE!
11930:27:50 optical PN(0x28) = LTF7221-BH+
 [pon_mgr][Error] [pon_gpon_adapte(966)pon_O7State_set] CmGetPrivateProfileInt error iRet=-14
11930:27:50 [ethlinkvlan][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT1]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT2]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT3]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT4]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT5]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT6]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.BRIDGING.BR1.BRPORT15]
11930:27:50 [bridethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 0 ,brdev_set.name eth0 ,brdev_set.flag 0
ge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.ETH.IF1]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.ETH.IF2]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.ETH.IF3]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.ETH.IF4]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call function failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.ETH.IF5]
11930:27:50 [bridge][Warn] [ifs_netif.c(923)lowlayerIFChang] Call fethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 1 ,brdev_set.name eth1 ,brdev_set.flag 0
unction failed!GetInterFaceBaseInfo[DEV.OPTICAL.IF1]
ethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 2 ,brdev_set.name eth2 ,brdev_set.flag 0
ethdrv_dev_ioctl  ,brdev_set.port_id 3 ,brdev_set.name eth3 ,brdev_set.flag 0
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
[sw_port_set_port_floodcontrol] not support now!
11930:27:51 [usb_mgr][Error] [usb_mgr_product(261)CspUsbMgrProduc] do not have usb port
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
insmod: can't insert '/kmodule/usb_wwan.ko': No such file or directory
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
insmod: can't insert '/kmodule/cdc-acm.ko': No such file or directory
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver rndis_host
iptables: No chain/target/match by that name.
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
==============c:1
Sorry, rule does not exist.
iptables: No chain/target/match by that name.
ip6tables: No chain/target/match by that name.
iptables: No chain/target/match by that name.
ip6tables: No chain/target/match by that name.
00:00:01 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
00:00:01 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.OPTICAL.IF1], count[0]
00:00:01 [ddns_mgr][Warn] [ddns_mgr.c(1510)ddnsAddClientLi] call dbAPIQryView failed!DBVIEW_DDNS_SERVICE,name
00:00:01 [ddns_mgr][Warn] [ddns_mgr.c(1429)ddnsInitClientL] Call function failed!ddnsAddClientListNode
00:00:01 [integrate_mgr][Warn] [pdt_integrate.c(1889)IntegrateStart] Call function failed!RegisterPrefixNotify
sh: can't create proc/net/kernel_panic_diag: nonexistent directory
00:00:01 [hlttest_mgr][Error] [factory_test_m########br's FDB_MAX[256]
g(2710)factorytestStar] ************call  factorytestStart   start!!!!******************
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>gpon_omci start successed!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
====================gpon_omci start======================

00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(75)portLocateInit] portLocateInit begin
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(110)portLocateInit] portLocateIndevice eth0 entered promiscuous mode
it br0: port 1(eth0) entered forwarding state
bebr0: port 1(eth0) entered forwarding state
gin set eth and lan match info tList.dwCount:8
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[1]:eth0-1
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[2]:eth1-2
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[3]:eth2-3
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[4]:eth3-4
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInitdevice eth1 entered promiscuous mode
] etbr0: port 2(eth1) entered forwarding state
h br0: port 2(eth1) entered forwarding state
and lan match info[5]:eth4-5
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[6]:eth5-6
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[7]:eth6-7
00:00:01 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(120)portLocateInit] eth and lan match info[8]:eth7-8
00device eth2 entered promiscuous mode
:00:br0: port 3(eth2) entered forwarding state
01br0: port 3(eth2) entered forwarding state
 [cspd_misc][Warn] [portLocate_mgr.(131)portLocateInit] portLocateInit end ok
device eth3 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth3) entered forwarding state
br0: port 4(eth3) entered forwarding state
device nbif0 entered promiscuous mode
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:01 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:01 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [BCC][Warn] [bcc_entry.c(241)BCC_TaskEntry] Unknown Event=0x00001100 when BCC PowerOn!
==========================sys process start=========================

Omci get Byte Order is Little-Endian

g_bByteSort(0)

RTNETLINK answers: No such file or directory
=====================omci sender process start=====================

Process_Perf's Event(4352) is not support !!

VOP_TaskEntry entered:POWER ON!!!wState:0
=========================omci process start=========================

OA_Sysdrv_GetTcontBufferSize: value(0) is out of range, use def value:256

Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [omci][Warn] [interface_api.c(656)GetIFBaseInfo] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(47)PortIDConvert] GetIFBaseInfo fail,DEV.ETH.IF5
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(2518)CmVlanDEFSet] PortIDConvert:!RET_CMAPI_OK FAILURE!
00:00:02 [omci][Warn] [interface_api.c(656)GetIFBaseInfo] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(47)PortIDConvert] GetIFBaseInfo fail,DEV.ETH.IF5
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(2518)CmVlanDEFSet] PortIDConvert:!RET_CMAPI_OK FAILURE!
00:00:02 [omci][Warn] [interface_api.c(656)GetIFBaseInfo] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(47)PortIDConvert] GetIFBaseInfo fail,DEV.ETH.IF5
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(2676)CmVlanUNTAGSet] PortIDConvert:!RET_CMAPI_OK FAILURE!
00:00:02 [omci][Warn] [interface_api.c(656)GetIFBaseInfo] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(47)PortIDConvert] GetIFBaseInfo fail,DEV.ETH.IF5
00:00:02 [omci][Error] [vlan_module_cma(2676)CmVlanUNTAGSet] PortIDConvert:!RET_CMAPI_OK FAILURE!
00:00:02 [omci][Error] [pon_baseinfo_cm(505)cmGetUPSInfo] cmGetUPSInfo: Get upsOnline error!
[OA_Vlandrv_Cfg_Default_VlanAction]iRet1-257,iRet2-257

[OA_Vlandrv_Cfg_Default_VlanAction]iRet1-257,iRet2-257

 g_MeCtr_Configure=0x00000000,g_MeCtr_CreateMark1=0x00000000,g_MeCtr_CreateMark2=0x00000000

[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x0500000c) no found!

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2

OA_Pondrv_GetTcontMax result:0 tcontmax:8

OA_Pondrv_GetTcontQueueMax result:0 tcontqueuemax:8

[GoldenSea]TcontID[1], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[2], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[3], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[4], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[5], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[6], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[7], policy:0, pqinfo:0

[GoldenSea]TcontID[8], policy:0, pqinfo:0

Open /proc/capability/battery fail
Call cmGPonGetUPSInfo error, iRet = -257

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=255

RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
GetEnvPara_noproc /userconfig/env_param
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [diagnos_mgr][Error] [loopback_mgr.c(379)loopbackConfIni] LOW_IF_ID is invalid
00:00:02 [diagnos_mgr][Error] [loopback_mgr.c(415)loopbackConfIni] FUNC fail:iRet:-2
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:02 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
00:00:03 [qos_mgr][Warn] [interface_api.c(519)getPhytypeByIFI] call dbAPIQryView failed!IF_ID[DEV.ETH.IF5], count[0]
RTNETLINK answers: No such file or directory
Object "filter" is unknown, try "tc help".
[FWIP]pInstList.dwCount = 0

[FWSC]pInstList.dwCount = 0

Sub_SNOntStaticDB:Don't create meclass:350!

00:00:03 [omci][Error] [pon_upgrade_cma(209)CmGetPrivatePro] CmGetPrivateProfileInt: GetPrivateProfileInt FAILURE!
Call CmGetPrivateProfileInt error,iRet=-14,KeyName=IsOmciUpgrading

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=1

power status is 0x0!!!

table(VoIPVPLine) cache
[LHP]Update loid_authencation state wResult 0 G_ONU_REG_Authenstates 0

zte_api_gp_set_sfsd not support now!
[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x05010029) no found!

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2

##Get management vlan about HG failed!##-zhangyc

[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x0501002a) no found!

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2

[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x0501002a) no found!

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2

[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x0501002a) no found!

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2

[OA_Mng_Event_Cfg] Event (0x0501002a) no found!

[OA_Chip_Mng_Event_CallBack]Call pFucMngExec ucRet=2

step into Clear_All_Dot1ag_MA

step into Clear_All_Dot1ag_MD[alecal]ZTE----pon link activate success!

not support alarm event 0x1103.

Process_Perf's Event(4355) is not support !!

open DSP_dev driver!
UDP MOD START
table(VoIPSIP) cache
table(VoIPVoiceProfile) cache
-----VOP_TaskEntry entered:DSP START WORK!!!-------wState:1
Open /proc/capability/slicinfo fail
Board default NO PTC
Board default NO PTC
Board default NO PTC
Board default NO PTC
SLC:User SLIC Driver V3.0.0 Init Finish.
ch:0 pcm mode:G711A_U
ch 0 set pcm type is ok,val is 0!
ch:1 pcm mode:G711A_U
ch 1 set pcm type is ok,val is 0!
usrline_ioctl port:0 is disable now!
port:0 Dc:0 U:48 A:20 Ring:2 VPK:70 100msEn:0, DisPowerSave:0 impe:2 ePTC:0 dwImpe:600 rxgain(D-A):-8, txgain(A-D):0, pcmlaw:1
usrline_ioctl port:1 is disable now!
port:1 Dc:0 U:48 A:20 Ring:2 VPK:70 100msEn:0, DisPowerSave:0 impe:2 ePTC:0 dwImpe:600 rxgain(D-A):-8, txgain(A-D):0, pcmlaw:1
0x00000000,0x00000000
zx_axi_tdm_setup
tdm_contrl=0x00200f83
zx_axi_tdm_reset,TDM reset ok
Find a port:0 with chan 1 cs 0
Find a port:1 with chan 0 cs 0
cann't Find a port:2
cann't Find a port:3
Init port  0
Siliconlab chip Si3226x found! id:0xc3
Init port  1
Siliconlab chip Si3226x found! id:0xc3
batType:1, bomOpt:3
Si3226x: Channel 1 : Type = PROSLIC
Si3226x: Channel 0 : Type = PROSLIC
Si3226x: Channel 1 : Chip Type 28
Si3226x: Channel 1 : Chip Rev 3
Si3226x: Channel 0 : Chip Type 28
Si3226x: Channel 0 : Chip Rev 3
Si3226x: loading patch: 04232014
Si3226x: loading patch: 04232014
Si3226x: VBAT @ 50ms = 58.272 v
Si3226x: VBAT Up = 58.272 v
Si3226x: VBAT @ 50ms = 58.272 v
Si3226x: VBAT Up = 58.272 v
Register the port:0.
Register the port:1.

F220
login: roo▒
Password:
Login incorrect
F220
login: [SW]disable cpu queue rate limit
ro▒oo▒oooooooooooooooooo\
Password:
Login incorrect
F220
login: root
Password:
Login i
F220
login:

เข้า Shell ยังไม่ได้ เพราะไม่รู้ Username/Password ครับ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Lucent Technologies AS2064-M2 REV C

อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่เป็น NTU (Network Termination Unit) ใช้ในระบบเครือข่ายรุ่นเก่าๆ
ตัวเครื่องด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะต่างๆ และปุ่ม Local, Remote
ตัวเครื่องด้านหลัง
ด้านหลังมีพอร์ต V.24 และ LINE
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีตารางบอกรายละเอียดแต่ละขาของพอร์ต V.24
ตัวเครื่อง
ภายในตัวเครื่องที่ฝาบนมีวิธีการตั้งค่า DIP-Switch อยู่
ภายในตัวเครื่อง
ในตัวเครื่องมี Mainboard ซึ่งแบ่งระบบเป็นสองส่วนคือ ส่วนแปลงไฟ 220 VAC กับส่วนประมวณผล
Mainboard
ใน Mainboard มีชิพหลายๆ ตัวคือ

SN75189A, SN75188
TI SN75189A -> QUADRUPLE LINE RECEIVERS
TI SN75188 ->  QUADRUPLE LINE DRIVERS
7705AC
TI TL7705AC -> SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS
PEB 2091N
Infineon PEB 2091N -> ISDN Echocancellation Circuit
74ACT04
Fairchild 74ACT04 -> Hex Inverter
74ACT373
Fairchild 74ACT373 -> Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
HPC46003V20
TI HPC46003V20 -> HPC HPC™ Microcontroller IC 16-Bit 20MHz ROMless, 256 Byte RAM
EPROM
EPROM
XC3164A
Xilink XC3164A -> Field Programmable Gate Arrays (FPGA) 
SM8513S
NPC SM8513S -> Synchronous/Asynchronous Converter LSI
Mainboard อีกด้าน