วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

cramfs modify

1. Mount the cramfs file system image as a loop device. This will be read-only image.

sudo mount -t cramfs -o loop /tftpboot/img-dnp9200 /media/cramfs/

2. Create a new directory (e.g $HOME/initrd-new) which will be used for modifying the image (RW mode)

3. Go to the mounted cramfs image directory and get the list of files using the following command

  find / > /tmp/filelist.txt

4. Use cpio to copy the contents from the mounted directory to the new directory

  cat /tmp/filelist.txt | cpio -pdm /$HOME/initrd-new

5. modify the contents in the new directory as required.

6. Once the changes are done, use mkcramfs to create the cramfs image again.

  mkcramfs /tmp/new-initrd new-initrd

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

Modify Rootfs ของกล้อง Dahua (Imou) DH-IPC-C12P

 


เราสามารถแก้ไข rootfs ของกล้อง ip รุ่นนี้ได้โดยการ unpack -> แก้ไข -> repack -> สร้างไฟล์ .img คำสั่งที่ใช้มีดังนี้

1. unpack squashfs

sun89@TOT-Log-Server:~/Dahua IPC$ unsquashfs -d c12_rootfs_ori c12_rootfs.bin


2. เราจะได้ directory  c12_rootfs_ori หลังจากแก้ไขเสร็จให้ repack squashfs

sun89@TOT-Log-Server:~/Dahua IPC$ mksquashfs c12_rootfs_ori c12_rootfs_mod1.bin -comp xz -Xdict-size 131072 -Xbcj arm -b 131072


3. สร้างไฟล์  c12_rootfs_mod1.bin romfs-x.squashfs.img เพื่อใช้ในการ upgrade ผ่าน micro sd-card

sun89@TOT-Log-Server:~/Dahua IPC$ mkimage -A arm -O linux -T standalone -C gzip -a 0x270000 -e 0x840000 -n romfs-by-sun -d c12_rootfs_mod1.bin romfs-x.squashfs.img


 4. Upgrade ผ่านทาง micro sd-card 

 • copy ไฟล์  romfs-x.squashfs.img ใส่ใน sd-card
 • ถอดปลั้กกล้องวงจรปิด
 • เสียบ sd-card
 • กดปุ่ม reset/wps ค้างไว้พร้อมกับเสียบไฟเข้ากล้อง อย่าเพิ่มปล่อยมือ!
 • รอไฟสถานะกล้องกระพริบเป็นสีเขียวสลับแดงแล้วถึงจะปล่อยมือ
 • เสร็จ. 

โปรแกรม set baudrate ให้ TTYS0 สำหรับ embeded-devices ที่ไม่มี stty, screen

 

เป็น code แบบง่ายๆ ได้มาจาก stackoverflow


#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

//#include <asm/termbits.h>

#include <termios.h>

int main() {


        struct termios ttycfg;

        int            fd;


        printf("Simple terminal TTYS0 baudrate change to 115200\n");

        fd = open ("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY);

        if (fd < 0) {

                printf("Error opening TTY /dev/ttyS0 \n");

                return -1;

        }


        if (tcgetattr (fd, &ttycfg) < 0) {

                printf("Error from tcgetattr\n");

                return -1;

        }        cfsetspeed (&ttycfg, B115200);


        if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &ttycfg) != 0) {

                printf("Error from tcsetattr\n");

                return -1;

        }


        printf("Success set baud\n");

        return 0;

}


ผม cross-compile จากคอม x86 ไปเป็นโปรแกรมของ arm โดยใช้คำสั่ง

/home/sun89/cross/OpenWrt-Toolchain-kirkwood-for-arm_xscale-gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/toolchain-arm_xscale_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/bin/arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-g++ setbaud.c -o setbaud -O0 -Wall

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

unpack squashfs, modify, and repack

 - Unpack cmd

unsquashfs -d c12_rootfs c12_rootfs.bin

Parallel unsquashfs: Using 4 processors

274 inodes (410 blocks) to write


[==============================================================================================================================================|] 410/410 100%


created 157 files

created 51 directories

created 117 symlinks

created 0 devices

created 0 fifos


- Get squashfs information

unsquashfs -s c12_rootfs.bin

Found a valid SQUASHFS 4:0 superblock on c12_rootfs.bin.
Creation or last append time Wed Jul 25 08:41:03 2018
Filesystem size 5699.83 Kbytes (5.57 Mbytes)
Compression xz
        Dictionary size 131072
        Filters selected: arm
Block size 131072
Filesystem is exportable via NFS
Inodes are compressed
Data is compressed
Fragments are compressed
Always-use-fragments option is not specified
Xattrs are compressed
Duplicates are removed
Number of fragments 27
Number of inodes 325
Number of ids 1


-Repack again

  mksquashfs c12_rootfs c12_rootfs_mod.bin -comp xz -Xdict-size 131072 -Xbcj arm -b 131072

Parallel mksquashfs: Using 4 processors

Creating 4.0 filesystem on c12_rootfs_mod.bin, block size 131072.

[==============================================================================================================================================-] 294/294 100%


Exportable Squashfs 4.0 filesystem, xz compressed, data block size 131072

        compressed data, compressed metadata, compressed fragments, compressed xattrs

        duplicates are removed

Filesystem size 5703.36 Kbytes (5.57 Mbytes)

        25.62% of uncompressed filesystem size (22258.76 Kbytes)

Inode table size 2568 bytes (2.51 Kbytes)

        22.61% of uncompressed inode table size (11359 bytes)

Directory table size 2842 bytes (2.78 Kbytes)

        52.02% of uncompressed directory table size (5463 bytes)

Number of duplicate files found 26

Number of inodes 326

Number of files 158

Number of fragments 27

Number of symbolic links  117

Number of device nodes 0

Number of fifo nodes 0

Number of socket nodes 0

Number of directories 51

Number of ids (unique uids + gids) 1

Number of uids 1

        sun89 (1000)

Number of gids 1

        sun89 (1000)


- Compare original and modify version 

unsquashfs -s c12_rootfs.bin

Found a valid SQUASHFS 4:0 superblock on c12_rootfs.bin.

Creation or last append time Wed Jul 25 08:41:03 2018

Filesystem size 5699.83 Kbytes (5.57 Mbytes)

Compression xz

        Dictionary size 131072

        Filters selected: arm

Block size 131072

Filesystem is exportable via NFS

Inodes are compressed

Data is compressed

Fragments are compressed

Always-use-fragments option is not specified

Xattrs are compressed

Duplicates are removed

Number of fragments 27

Number of inodes 325

Number of ids 1

 

unsquashfs -s c12_rootfs_mod.bin

Found a valid SQUASHFS 4:0 superblock on c12_rootfs_mod.bin.

Creation or last append time Sun Aug 22 14:45:41 2021

Filesystem size 5703.36 Kbytes (5.57 Mbytes)

Compression xz

        Dictionary size 131072

        Filters selected: arm

Block size 131072

Filesystem is exportable via NFS

Inodes are compressed

Data is compressed

Fragments are compressed

Always-use-fragments option is not specified

Xattrs are compressed

Duplicates are removed

Number of fragments 27

Number of inodes 326

Number of ids 1


วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Use QEMU to run binary file from IP-Camera firmware

QEMU With Dynamic Linker

user@server:~/cross$ qemu-arm hello.out

/lib/ld-linux-armhf.so.3: No such file or directory

Response: Error


Fast fix: Add Static Linker when Compile

user@server:~/cross$ arm-linux-gnueabihf-gcc -static  -o hello.out hello.c

user@server:~/cross$ qemu-arm hello.out

Hello, World!

Response: OK


Run Busybox file from ip-camera firmware

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox

/lib/ld-uClibc.so.0: No such file or directory

Response: Fail Need lib


Fix by "ln" command

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ sudo ln -s /home/sun89/Dahua\ IPC/6_romfs/lib/ld-uClibc.so.0 /lib/ld-uClibc.so.0

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox

busybox: can't load library 'libcrypt.so.0'

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ sudo ln -s /home/sun89/Dahua\ IPC/6_romfs/lib/libcrypt.so.0 /lib/

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox

busybox: can't load library 'libm.so.0'

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ sudo ln -s /home/sun89/Dahua\ IPC/6_romfs/lib/libm.so.0 /lib/

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox

busybox: can't load library 'libc.so.0'

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ sudo ln -s /home/sun89/Dahua\ IPC/6_romfs/lib/libc.so.0 /lib/

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox

BusyBox v1.18.4 (2016-11-14 11:07:11 CST) multi-call binary.

Copyright (C) 1998-2009 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko

and others. Licensed under GPLv2.

See source distribution for full notice.


Usage: busybox [function] [arguments]...

   or: busybox --list[-full]

   or: function [arguments]...


        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix

        utilities into a single executable.  Most people will create a

        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox

        will act like whatever it was invoked as.


Currently defined functions:

        [, [[, arp, arping, ash, awk, bash, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cp, cut, date, df, dhcprelay, dmesg, du, dumpleases, echo, egrep, eject, env,

        fdisk, fgrep, find, flash_eraseall, free, fsync, getty, grep, halt, head, ifconfig, ifenslave, inetd, init, insmod, ip, ipaddr, iplink, iproute,

        iprule, iptunnel, kill, killall, killall5, less, linuxrc, ln, login, ls, lsmod, lspci, lsusb, lzcat, lzma, mdev, mkdir, mknod, modinfo, more, mount,

        mv, nanddump, nandwrite, netstat, nice, ping, ping6, pkill, poweroff, printenv, ps, pwd, reboot, rm, rmdir, rmmod, route, sed, seq, sh, sleep, stat,

        sync, tail, tcpsvd, telnet, telnetd, test, tftp, tftpd, top, touch, ubiattach, ubidetach, ubimkvol, ubirmvol, ubirsvol, ubiupdatevol, udhcpd, udpsvd,

        umount, uname, unlzma, unzip, vi, who, whoami


user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox ping 8.8.8.8.

ping: bad address '8.8.8.8.'

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ qemu-arm busybox ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes

ping: permission denied (are you root?)

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$ sudo qemu-arm busybox ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes

64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=113 time=30.814 ms

64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=113 time=29.257 ms

64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=113 time=30.371 ms

64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=113 time=29.158 ms

^C

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 29.158/29.900/30.814 ms

user@server:~/Dahua IPC/6_romfs/bin$


It's Work!


วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

EZVIZ CS-TY2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นกล้อง IP รองรับการบันทึกใน Cloud (ต้องซื้อเพิ่ม) และบันทึกลง Micro SD-Card 
สามารถ Stream มาคอมพิวเตอร์โดยใช้ Protocol RTSP ซึ่งผมใช้โปรแกรม VLC ในการดูภาพ 
URL ที่ใช้คือ rtsp://admin:{Verification Code}@{ip address}:554/H.264 
เช่น ipaddress = 192.168.1.100, Verification Code = ASDFGH 

URL จะเป็น rtsp://admin:ASDFGH@192.168.1.100:554/H.264
VLC
จะได้ Video Full HD Codec:H264
Codec

มาต่อด้วยการแกะหล้องนะครับ โดยตัวกล้องไม่ใช้นอต เราสามารถงัดล็อคพลาสติคมาได้เลย
ด้านหน้า
ด้านหลัง

ด้านหลังมีพอร์ต Micro USB สำหรับไฟเลี้ยง และพอร์ต LAN 100M 

ใต้กล้อง
เมื่อแงะฐานกล้องออกมาจะเจอกับ PCB ย่อยสำหรับต่อ LAN, Power มีลำโพง และมี Step Motor สำหรับหมุนกล้องซ้าย-ขวา
ข้างในฐานกล้อง
ใน PCB ย่อยมี Transformer ของ LAN อยู่
PCB ย่อย
Code ของ PCB จะเป็น CS-25061 REV1.1
ใต้ PCB ย่อย
ในส่วนของอีกด้าน ไม่มีชิ้นส่วนอะไรอยู่

ในตัวกล้อง
ภายในตัวกล้องมี PCB หลัก, Step Motor สำหรับหมุนกล้องบน-ล่าง, LED, IR และ Microphone
PCB หลัก
ชิ้นส่วนต่างๆใน PCB หลักมีดังนี้
รายละเอียดอุปกรณ์
ชิพแต่ละตัวคือ
25L6433F
MXIC MX25L6433F -> 64Mb bits Serial NOR Flash memory
MS41919
RM MS41919 -> Lens driver chip for network cameras and surveillance cameras
8201F
RPCom 8201F -> น่าจะเป็น 10/100M Single Chip PHYceiver (อ้างอิงมาจาก Realtek RTL8201F เนื่องจากหา datasheet ของเบอร์นี้ตรงๆ ไม่พบ แต่พบว่า Package ละจำนวนขาของชิพเท่ากัน)
PCB หลักด้านหลัง
ด้านหลังมีอุปกรณ์ดังนี้
ชิพใน PCB
มีชิพ 2 ตัวคือ CPU กับ WIFI
SoC
EZH4236C UFM782-1 F2103 13 -> SoC ตัวนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอ แต่ที่ดูจาก Boot Message จากพอร์ต UART น่าจะมี RAM ในตัวแบบ DRAM ขาด 64MB
RTL8188FTV
Realtek RTL8188FTV -> 802.11b/g/n 2.4G 1T1R single-chip that integrates Wireless LAN (WLAN) and a network USB interface (USB 1.0/1.1/2.0 compatible) controller

ผมได้ต่อพอร์ต UART เพื่อดูการทำงานของ Software โดย UART ตั้งค่า 115200 8n1
จากที่อ่านดู กล้องตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ RT-Thread มี RAM 64MB Flash 8MB ตัว Bootloader เป็น U-Boot

Boot Message
ROM:    Init DDR..Training done.
R

U-Boot 2010.06-svn104838 (Dec 26 2020 - 14:20:17)

DRAM:  64 MiB
MMC:   FH_MMC: 0
master [ctl : mem] = [0 : 0]
SF: Got idcode c2 20 17 c2 20
product name:CS_XP1
Using SZ_8M TYPE_RT flash partition choice.
MMC FLASH INIT: No card on slot!
No mmc storage device found!
load_update_file fail
Net:   fh_gmac_initialize
FH EMAC
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  0
load rt app

header_data.u32Magic is 0xa7b4c9f8
header_data.u32header_len  is 0x10
header_data.u32RawDataLen is 0x91000
Done load!
Thread Operating System3.1.3 build Mar  3 2021 - 11:30:54
SDK V2.1.2-g100a56b
svn version is 108707
DSP_FASTBOOT1_StartVpu OK! 0
[SFUD] Find a Micronix MX25L6405D flash chip. Size is 8388608 bytes.
[SFUD] fh_flash flash device is initialize success.
[I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer(V0.4.0) initialize success.
fl_load_disp_text code_index: 6
get_code_part_info part_idx: 6
load_code part_idx: 6
efuse_clk warning:  div failed 7
VBus loaded: 255 out blocks, 255 in blocks
##exe sd card mmcsd_detect:939 sd_hw_power off
##exe try detect SD card
[I/DFS] Device File System initialized!

mtd7 File System initialized!
lwIP-2.0.2 initialized!
[I/SAL_SKT] Socket Abstraction Layer initialize success.
get_init_mac_addr: 78:a6:a0:78:8c:27
ac_mclk warning:  div failed 3
--- main_init ycm ---
wait for jffs fs...
fourth_driver_init ok...
[LIBSYS INFO]: NEW Libsys svn version is [106412] @ product_type 1545
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 8
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 5
##exe detect SD card start mmcsd_detect:983
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
##exe detect mmc card start mmcsd_detect:1015
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
===>go OFFLINE mmcsd_detect:1048
##exe mmcsd_detect:1135
set_stor_state state=0
motor init success
[LIBSYS INFO]: Libsys init ok!
set_support_sd : 1
set_support_led:1
set_dft_ap_mode !!!
[wdt] set topval: 9, top_s: 30
[wdt] set topval: 9, top_s: 30
[LIBSYS INFO]: watchdog_init success
[01 16:55:52][OTHER][ERROR]set_ap_enable !!!
GenerateDefaultBootParam_XP1
init_boot_params ret=0  [2]
init_core_info ret=0
dev_log_start_task begin
dev_log_start_task ret 0
[LIBSYS INFO]: libsys_manage thread start......
start dev log ctrl!
log_mem_size: 16384
log file num 1
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
log file num 2
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
log file num 3
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
>>> filename: log_F83759625.20210731132941
log file num 4
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
>>> filename: log_F83759625.20210731175525
>>> filename: log_F83759625.20210731132941
log file num 5
>>> filename: log_F83759625.20210801133005
>>> filename: log_F83759625.20210731202948
>>> filename: log_F83759625.20210731175525
>>> filename: log_F83759625.20210731132941
>>> filename: log_F83759625.20timer_add_element id:1
check_boot_key_event NOT RESET_KEY_DOWN [1]
[01 16:55:52][DEVLOG][ERROR]zone:165 timzezone[-5:0], Dst enable:1, DSTBias:60, tz_index:180, start[3-2-0-2],end[11-1-0-2]
init_config_field [0] encrypt_cfg 44, hiksdk_cfg 3192, disk_cfg 4, ezvizcfg 1364, reccfg 720, device_cfg 276
dsp_cfg 1576, isp_cfg 48, alarm_cfg 5056, time_cfg 52, network_cfg 904, preview_cfg 8, bsp_cfg 16, sadp_cfg 20
pt_cfg 2204
version_cfg.version=256
ezvizcfg.foreign.tz_index 180
init enable_voice_plan!
 [01 16:55:52][CONFIG][ERROR]config_load_all, file /devinfo/ipc_db
humanoid_filter_enable:0
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]config_read_record_cfg enable_allday_rec=0!
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]read config enable_picture_video=2!
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]read ezvizcfg enable_allday_rec[res0]=0!
[01 16:55:52][CONFIG][ERROR]on_read, read all config field success!
timer_add_element id:2
DB version = 1280
create_bcm_config_file
hwif dsp init beg
get_vitype[133]
get_lenstype lenstype=0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: lenstype=0, enAK7755=0 b_isp_stard=0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: lenstype=0, enAK7755=0, humidity = 0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: type=8195 res:num=2 [0x101b 0x1013] [0x1062 0x1063]
[01 16:55:52][DSP][ERROR]init dsp: viwide vihigh[0x780 0x438] viwide vihigh[0x500 0x2d0]
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: vitype 2003, encChanCnt 2, device_type 165, bHaveMenu 0 b_fd:0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: viType 133, hdr_mode 0, image_viH 1080, image_viW 1920, original_viW 1920, original_viH 1080, dspMemSize 64
powerLineFrequencyMode = 0
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: viStandard:4097 frame_rate 25
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init:    resolution  27
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: index 0, resolution 0x101b[27], streamType 1003, audioType 7, videoType 2, bps 917504, bpsType 0, fps f, IFrameInterval 60
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init:    resolution  1
[01 16:55:52][DSP][ERROR]hwif_dsp_init: index 1, resolution 0x1001[1], streamType 1003, audioType 7, videoType 2, bps 262144, bpsType 0, fps a, IFrameInterval 40
[dsp]***********************************************
[dsp]******************ezdsp SVN********************
[dsp]*************SVN VERSION IS 80785**************
[dsp]makeBuildDate year 2020 month 5 day 19 15:17:53
[dsp]***********************************************
[dsp]**********DSP_Sdk_Version_Show V2_1_1**********
[dsp][6666666]: pDspInitPara->boardType = 0x2003
ISP_Create start sensor_id=133
<ISP> isp stage 3 start
<ISP> inner_param->print_en 0
#############################
platform:rt_f6
version:10.0.20
build:
code:2685665280 release
#############################
<ISP> sensor_id = 133
<ISP> ISP_SmartIR_task_create!
<ISP> platform_start_isp success
ISP_Create end sensor_id=133
DSP_ISP_SensorIspInit end
[dsp]u32Width 1920 u32Height 1080 fps 0xf bps 917504 IFrameInterval 60
[dsp]stPicSize u32Width 1920 stPicSize u32Height 1080
210730185524
--log-- log start, file_size 3300 path:/log/log_F83759625.20210801133005
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
[dsp]u32Width 512 u32Height 288 fps 0xa bps 262144 IFrameInterval 40
[dsp]stPicSize u32Width 768 stPicSize u32Height 432
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
DSP_VENC_VencConfigMjpeg is nothing to do !
[dsp]this oversea type!,no human
[dsp]this oversea type!,no human
hwif dsp init end ret=0
BURN_TEST FALSE
ptz_init func_opt=0xe6
[CRYPTO] version: V2.1.2(ge1a3db0),build: 2019-12-25
HostSetAesSecretKey err=0
[dsp]venc_start_encode had started chan: 0
[dsp]rotate_check_init  done!
[01 16:55:52][PTZ][ERROR]recover p=132 t=10.
[01 16:55:52][PTZ][ERROR][Tilt_self_check]A ~~~
[01 16:55:52][PTZ][ERROR]open_pt_schedule_message~~~
[dsp]
***********mtd module info*********
[dsp]
mtd module flag[0] cur_Sensity_level 2  mtdSensity_level 220 delay_num 3
[dsp]config area info :ConfigAreaInfoCnt is 0
[01 16:55:52][PTZ][ERROR]~~~motor_run 65
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:0,angel:65,stop:0,speed:3
[dsp]venc_start_encode had started chan: 1
config_stand ISP_AE_ANTI_FLICKER_I val=0
[01 16:55:53][SENSOR][ERROR]value = 40000 map_val=40000 slow_shutter_mod = 0
[01 16:55:53][SENSOR][ERROR]config_hue value=50
1 hwif_dsp_register num=15
2 hwif_dsp_register num=15
0 func:0 0xa0269094
1 func:1 0xa02694f4
2 func:2 0xa02694cc
3 func:3 0xa02690d4
4 func:4 0xa0269114
5 func:5 0xa0269154
6 func:6 0xa0269194
7 func:7 0xa0269054
8 func:8 0xa02691d4
9 func:9 0xa0269214
10 func:10 0xa0269254
11 func:11 0xa0269464
12 func:12 0xa0269374
13 func:13 0xa02692d4
14 func:14 0xa0269294
register share memory type=6 size=1048576, malloc succ
hwif_rtc_read beg
hwif_rtc_read end
ispcfg.ccd.dayNightFilterType:2 input_mode:255
automode,cut to day!!!
rtl8188_wifi_init_attach registered done..
rt_hw_usbotg_init start
fh_otg_driver_probe start
pmu_reg set usb_tune done:0x76203344
Setting default values for core params
[WARNING]parameter out of range @API_ISP_SetGammaCfg pstGammaCfg->eYGammaBuiltInIdx= 182 | range=[0,15] | auto clip to 15
<ISP>  Reload isp params when icr change
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
[01 16:55:54][SENSOR][ERROR]image_style[2], day:1
day_night_init end
!!wifi begin init!!
wifi_driver_init_imp config SDIO and set firmware!
[lib8188f.a]w_start-467: build time: Nov 13 2020 09:51:05 (mode 0)
Using Buffer DMA mode
Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
hcd_init start
hcd regs before base(e0700000)
Init: Power Port (0)
rt_hw_usbotg_init end
new high speed USB device number 3 using
hik_wifi_preinit: enter
hik_wifi_preinit: pick=TH,len=2
hik_set_country country_code:TH,use default channel plan set .
##hik_set_country :: country_code:TH;rtw_channel_plan=20
loadparam-884: [wifi]disable 2.4G 40MHz
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:0,angel:65,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: verti++++++++TODO: _init_workitem not implemented!
++++++++TODO: _init_workitem not implemented!
TODO---rtw_rtnl_lock_needed
  line:2022TODO---dev_alloc_name line 2254
cal motor stop normally
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~nor:1,65,0
[01 16:55:55][PTZ][ERROR][Tilt_self_check]B degree[10]
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~motor_run 10
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:1,angel:10,stop:0,speed:3
thread RTW_CMD_THREAD enter...
[LIBSYS INFO]: type:1,dir:1,angel:10,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: vertical motor stop noap_enable=0 sta_ssid=Solution Team sta_len=13 active=0 wired=0 mode=0
main ssid Solution Team
rmally
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~nor:1,10,0
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]=========== pt_type =========== [4] [132]
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 1  tmp 0x1
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]day/night Mirror=0 mode=-1, ret=0.
[01 16:55:55][PTZ][ERROR]~~~motor_run 350
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:0,speed:3
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]rotate_chk_notify_callback, chk_result = 2
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]motor_stop reverse:1, pt:0
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:0,stop:1,speed:0
MS419X9:stat:1
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]reverse_pt_by_dsp_rotate_check succ
[dsp]DSP_SEND_CMD_NotifyHostRotateCheckSuccess  rotate_check_flag 2
[dsp]pCtrl->out.is_Stop 1, is_Fake 1
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop abnormally, left_angle=316
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 0  tmp 0x0
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]~~~abnor:0,350,316
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]~~~dec: PAN[0]
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]ipc_pan_self_check 2
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 2  tmp 0x2
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]day/night Mirror=0 mode=-1, ret=0..
[01 16:55:56][PTZ][ERROR]~~~motor_run 350
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:350,stop:0,speed:3
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]rotate_chk_notify_callback, chk_result = 2
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]motor_stop reverse:1, pt:0
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:0,stop:1,speed:0
MS419X9:stat:1
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]reverse_pt_by_dsp_rotate_check succ
[dsp]DSP_SEND_CMD_NotifyHostRotateCheckSuccess  rotate_check_flag 2
[dsp]pCtrl->out.is_Stop 1, is_Fake 1
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:350,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop abnormally, left_angle=316
[dsp]HostSetRCRunKey infraredrFlag 0  usrOpterFlag 0  tmp 0x0
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]~~~abnor:0,350,316
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]ipc_pan_self_check 4
[01 16:55:57][PTZ][ERROR]~~~motor_run 350
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:0,speed:3
gen_wpa_ie-1570:group_cipher 16, pairwise_cipher 16
##wpa.c:pbkdf2_sha1_f:113
##wpa.c:pbkdf2_sha1_f:113
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]w_sta_cfg_ssid:Solution Team ok
init_hdisk_param lstInit beg
init_hdisk_param lstInit end
hdctril_init end
rtcp_init success.
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]init_metadata_mem packetlen = 1460
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]packetlen = 1460
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.base = 0xa152e024
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.totalsize = 93440
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.ridx = 0
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.widx = 0
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.packetlen = 1460
[01 16:55:57][DEVLOG][ERROR]g_metadata_mem.peer_packetlen = 1460
timer_add_element id:3
CRtspServer
StartServer
rtp_startport is 0
rtp_endport is 0
m_socket_family is AF_INET
pthreadSpawn start, the port is 554 change 10754
log_path: /devinfo/log/opensdk log_size: 102400 log_level: 3
talk_max_buf = 51200
cloud_max_channel 1
preview_link_max 4 channel_max_num 1 stream_max_num 3
playback_link_max 4
bLightreg:0 reg_mode1
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]config file exist,file len 708!
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]check_config_file file is same!
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_init lbs ip: litedev.sgp.ezvizlife.com, reg_mode 1
ezDevSDK_base_function_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]ezdev_set_sleep_status   enable:0
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:1
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:2
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:3
ezDevSDK_talk_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_alarm_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]alarm ezDevSDK_Common_Module_RedirectReg error, ret 7, command 4b0d
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:4
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]unlink mq /alarmPushMsgQ error
ezDevSDK_cloud_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]ezDevSDK_cloud_init method:1
[08-01 16:55:57][1][a081c224]unlink mq /ezdev_cloudRecordMSGQ error, errno 2
[08-01 16:55:57][1][a081c224]ezdev_video_rec_init 16624, channel 2
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_preview_init
[08-01 16:55:57][1][a081c224]preview_init enter, link_max 4 channel_max_num 1 stream_max_num 3
[08-01 16:55:57][1][a081c224]timer_add_element id:5
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_playback_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_ptz_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_special_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_smart_control_init
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezDevSDK_Start
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]recv_msg_from_sdk_thread begin
[01 16:55:57][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_init end ret 0
timer_add_element id:4
set net_conns cb over
alarm_init,alarm_is_decouple_mode:0 g_stAlmInfo num=21 mem_size=17KB
timer_add_element id:5
timer_add_element id:6
[01 16:55:58][SDKCMD][ERROR]swm_set_enc_part enc=/dev/mtd3
sadp_init, version V5.3.0
timer_add_element id:7
[01 16:55:58][BASE][ERROR]start net_broken_probe_task
timer_add_element id:8
set_dev_capability begin
kernel version = 0-0-0
kernel kern_svn_build_no = 0
update_flag = 522002002115000001
set_dev_capability end
sdk_set_ezviz_callback get_register_status:0xa01b8f1c set_ezviz_address:0xa01b90a4!!!
timer_add_element id:9
getDevModel dev_type:CS-TY2-B0-1G2WF
[01 16:55:58][OTHER][ERROR]g_ap_support is true !!!
ap start...
stat ezviz.dav failed
--- main_init done ---
=== alm_regHumanDectAlmInfo[0x0xa01ad560]
host_stop_human_detect!!!
[01 16:55:58][SADP][ERROR]init_default_param !!!
sadp_init_mul_sock device:e0
[01 16:55:58][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
initSADP(e0=)iRet= 0
probe_net_connect, status 0
wait stop_sadp_cap e0[1]
auth OK,assoc...
[08-01 16:55:58][1][a152d424]ezDevSDK_report_status_yeild start, g_instance_count = 8
[08-01 16:55:58][1][a152d924]unlink mq ezdev_MQ_CALLPIC error, error 2
[08-01 16:55:58][1][a152dc24]unlink mq ezdev_MQ_VIDEOPIC error, error 2
[08-01 16:55:58][1][a152d024]ezdev_sdk_kernel_get_stun error -536870651
[08-01 16:55:58][1][a152c824]setrlimit fail
[08-01 16:55:58][1][a152c824]RLIMIT X fd rlim_cur = 253 max = 256
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]ezdev_adaptive_video_taassoc OK
WpaEAPOLKeyAction ===>
peerKeyInfo.KeyAck =1, Secure = 0, Request = 0, Error = 0, KeyMic = 0, KeyType = 1
===> PeerPairMsg1Action
RTMPInsertRSNIE : no PMKID-List included(0).
===> ConstructEapolMsg for WPA2 Pairwise Message 2
             Body length = 117
             Key length  = 0
<=== PeerPairMsg1Action: send Msg2 of 4-way
WpaEAPOLKeyAction ===>
peerKeyInfo.KeyAck =1, Secure = 1, Request = 0, Error = 0, KeyMic = 1, KeyType = 1
===> PeerPairMsg3Action
RTMPParseEapolKeyData ==> WPA2/WPA2PSK RSN IE matched in Msg 3, Length(0)
RTMPParseEapolKeyData ==> KeyDataLength 56 without RSN_IE
GTK in KDE format ,DefaultKeyID=2, KeyLen=16
===> ConstructEapolMsg for WPA2 Pairwise Message 4
             Body length = 95
             Key length  = 0
PeerPairMsg3Action: AuthMode(WPA2PSK) PairwiseCipher(AES) GroupCipher(AES)
WPAInstallPairwiseKey=====================>
WPAInstallPairwiseKey-3078: pEntry->PairwiseKey.CipherAlg 4, CIPHER_TKIP 3
PeerPairMsg3Action-1376: pEntry->AuthMode 7
WPAInstallSharedKey=====================>
<=== PeerPairMsg3Action: send Msg4 of 4-way
sk start ok...
stat ezviz.dav failed
[30]remove_upgrade_file fail
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]esdk_err:8,code:0, broadcast_runtime_err, cnt_state_lbs_redirect
[08-01 16:55:58][1][a152c724]s:3445
[01 16:55:58][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
ioctl: Function not implemented
interconnection waiting ip addr ...
[01 16:55:58][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:5, register:0xe0000105,das_ip:
[01 16:55:58][BASE][ERROR]ip:8.8.8.8,sendto error.
[01 16:55:58][EZVIZ][ERROR]ping 8.8.8.8 failed
wait stop_sadp_cap e0[1] end. g_sadp_stop_flag=0
wait stop_mul_sadp 1
stat ezviz.dav failed
[27]remove_upgrade_file fail
ioctl: Function not implemented
wait stop_mul_sadp end 1 g_sadp_mul_stop_flag:0 g_sadp_mul_thread_start_flag:0
stop_sadp_cap(e0)
stat ezviz.dav failed
[24]remove_upgrade_file fail
sadp_init_mul_sock device:e0
[01 16:56:00][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
initSADP(e0=)iRet= 0
[01 16:56:00][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
[01 16:56:00][EZVIZ][ERROR]esdk_err:8,code:0, broadcast_runtime_err, cnt_state_lbs_redirect
[01 16:56:00][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:5, register:0xe0000105,das_ip:
[01 16:56:00][BASE][ERROR]ip:8.8.8.8,sendto error.
[01 16:56:00][EZVIZ][ERROR]ping 8.8.8.8 failed
ioctl: Function not implemented
stat ezviz.dav failed
[21]remove_upgrade_file fail
### need switch 2
[01 16:56:01][BASE][ERROR]need switch, broken 1, index 1, last active index 0 wifi_rest_time:0
probe_net_connect, status 1
wifi_rest_time set to 0
[01 16:56:01][BASE][ERROR]if_switch: activeIf=w0, inactiveIf=e0
[01 16:56:01][BASE][ERROR]route_proc, interface e0, cmd 0
ioctl: Function not implemented
[01 16:56:01][BASE][ERROR]dhcp task already stopwait stop_sadp_cap e0[1]
!
[01 16:56:01][BASE][ERROR]dhcp task already stop!
init_net_if begin inf: w0 dns:0.0.0.0 0.0.0.0
[01 16:56:01][BASE][ERROR]starting DHCP...
[01 16:56:01][BASE][ERROR]start_dhcp_task, interface_name w0
add_interface_route dst 224.0.0.0, mask 240.0.0.0, gateway (null), dev w0, flag 0
ioctl: Function not implemented
Sun Aug  1 16:56:01 2021
 w0: ip = 192.168.100.51, subnet = 255.255.254.0, router = 192.168.100.1, dns = 192.168.101.254, svr = 192.168.100.1, lease = 173400
change_wifiroute_bynetcfg: interface_name w0 inf w0
dns server address 1 = 192.168.101.254
dns2 not valid !!!
 set dns: 192.168.101.254 (null)
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
stat ezviz.dav failed
[18]remove_upgrade_file fail
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
wait stop_sadp_cap e0[1] end. g_sadp_stop_flag=0
wait stop_mul_sadp 1
day_night_set_config_time :1627836962
day_night_set_config_time :1627836962
host parser:address:47.74.225.106
=== ipc_init_interconnection[0]
find_inter_device_routine bonjour type 4, dev type 2
find_inter_device_routine bonjour type 4, dev type 2
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
host parser:address:47.241.88.79
[dsp]g_DayOrNightFlag = 1
[01 16:56:02][SENSOR][ERROR]image_style[2], day:1
[01 16:56:02][EZVIZ][ERROR]esdk_err:0,code:0, mqtt connect succ, server ip:47.241.88.79, port:8820
[01 16:56:02][EZVIZ][ERROR]esdk_err:0,code:0, broadcast_user_event, sdk_kernel_event_online
[08-01 16:56:02][1][a152c724]alarm_extend_event type 0
[08-01 16:56:02][1][a152c724]speciastat ezviz.dav failed
[15]remove_upgrade_file fail
l_extend_data_route_cb 0
[01 16:56:02][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:0, register:0,das_ip:47.241.88.79
sntp succ, callback set_device_time!!! time = 1627811764
check_adjust_dev_time: setDstTime=1627836964, timenow=1627836962, dst flag:0x0 bias=0 cur:2,span:-1 need:1
set_dev_time: hour 7, min 0
error adjust time: set device time setTime=1627836964, timenow=1627836962, tzbias=420
dst adjust time: set device time setTime=1627836964[1627836964], timenow=1627836962, tzbias=0
stime: timenow=1627836964
[08-01 16:56:04][1][a152c724]r:1
ezviz_v2 set_ntp_info_imp force to time sync
[08-01 16:56:04][1][a152c724]R:1
[08-01 16:56:04][1][a152c724]SetAlarmCenterReq Interval: 60, Addr: alarmsgp.ezvizlife.com, Port: 7400
set_device_time adjust time
warn hwif_adjusttimebyrtc begin.
[08-01 16:56:04][1][a152c724]r:1
[08-01 16:56:04][1][a152c724]R:1
[08-01 16:56:04][1][a152c724]result_code -1
adjust time: adjusttimebyrtc stime ret=0, adjustTime=1627836964, currtime:1627836964
notify_change_time_func i=0
notify_change_time_func i=1
[01 16:56:04][ALARM_EXP][ERROR]alarm type invalid:21
wait stop_mul_sadp end 1 g_sadp_mul_stop_flag:0 g_sadp_mul_thread_start_flag:0
stop_sadp_cap(e0)
sadp_init_mul_sock device:w0
initSADP(w0=)iRet= 0
Wifi signal strength [65472][100]
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3042
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]upgrade success
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:303c
[08-01 16:56:04][1][a152d424]start to report UPnP status 0
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:303d
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]esdk_err:0,code:0, das_keepalive_interval_changed, event_notice callback!
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]ezdevsdk_event_notice, id:7, register:0,das_ip:47.241.88.79
[08-01 16:56:04][1][a152d424]start to report nat type 0
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:303b
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:304c
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:3030
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:305a
[08-01 16:56:04][1][a152d424]trusteeship_connect is changed
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:30a2
[08-01 16:56:04][1][a152d424]PreviewInverseModeIsChanged old:0,0,1 new:1,0,0
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:305e
[08-0[08-01 16:56:04][1][a152c724]QuarySyncListRsp error, result = 0x1
[08-01 16:56:04][1][a11 16:56:04][1][a152d424]PreviewImageStyleModeIsChanged old:1 new:2
[08-01 16:56:04][1][a152d424]s:305e
52c724][CmdId=36]:result_code -1
[01 16:56:04][BASE][ERROR]sntp_start:0,ntpSrv[0.amazon.pool.ntp.org],tZone[7:0],force:1,das_ret:-1
[01 16:56:04][EZVIZ][ERROR]ezdev_cloud_start_sche_server start
[01 16:56:04][CLOUD][ERROR]ezdev_cloud_start_sche_server enter, 0
register share memory type=7 size=2097152, malloc succ
[08-01 16:56:04][1][a152c724]r:3446
set_user_id cur 0000000000000000 new efa4df4f1747d3a7
[08-01 16:56:04][1][a152c724]GetUserListRsp,set g_query_user_get_list to 1!!
[01 16:56:04][DSP][ERROR]last_idx = 345, oldest_idx = 355
[01 16:56:04][CLOUD][ERROR]cloud_sche_task thread begin
[01 16:56:04][CLOUD][ERROR]ezdev_cloud_start_sche_server ok
stat ezviz.dav failed
[12]remove_upgrade_file fail
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:0,angel:350,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop normally
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]~~~nor:0,350,0
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]~~~dec: PAN[0]
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]ipc_pan_self_check 5 [132]
[01 16:56:04][PTZ][ERROR]~~~motor_run 132
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:132,stop:0,speed:3
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3039
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmDefenceStatusIsChanged channel 0 alarm status dev 0, alarm status -1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3037
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:303e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 2
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 3
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 4
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSwitchIsChanged, channel 0, type 5
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmSoundIsChanged alarm sound dev 0, alarm sound -1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmSoundIsChanged alarm sound index0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3415
[08-01 16:56:05][1][a152d424]StorageStatusIsChanged, org num -1, num 0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3033
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AlarmDefenceScheduleIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]language org , new ENG
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3051
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3052
[08-01 16:56:05][1][a152d424]AutoOnlineScheduleIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:301b
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305f
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3030
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]ICR CHANGED
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]Alarm_Light luminance changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]osd_info num change, old 0  new 1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:30a0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]power_status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3046
[08-01 16:56:05][1][a152d424]work status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]custom voice status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]linkage_mode_status is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]trusteeship is changed
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:30a1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]Alarstat ezviz.dav failed
[9]remove_upgrade_file fail
mSoundVolumeIsChanged alarm sound dev 80, alarm sound volume -1
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]DevSleepPlanIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]Alarm Unmanned alarm plan IsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:3043
[08-01 16:56:05][1][a152d424]CustomVoicePlanIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]PreviewAutoNightVisionIsChanged old 0 new 0
[08-01 16:56:05][1][a152d424]PreviewReportAutoNightVision
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:305e
[08-01 16:56:05][1][a152d424]LightLinkagePlanIsChanged
[08-01 16:56:05][1][a152d424]s:304e
[08-01 16:56:06][1][a152c724]r:3031
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socRtspsession the svc start
ket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
stat ezviz.dav failed
[6]remove_upgrade_file fail
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[08-01 16:56:06][1][a152d424]Alarm_Light luminance changed
[08-01 16:56:06][1][a152d424]s:305e
stat ezviz.dav failed
[3]remove_upgrade_file fail
[LIBSYS INFO]: type:0,dir:1,angel:132,stop:2,speed:3
[LIBSYS INFO]: horizontal motor stop normally
[01 16:56:07][PTZ][ERROR]~~~nor:0,132,0
[01 16:56:07][PTZ][ERROR]~~~save_ptPos_poweroff p-t deg[132-10]
[01 16:56:07][PTZ][ERROR]pt_function_init: g_rec_p_degree[132], g_rec_t_degree[10]
timer_add_element id:10
[08-01 16:56:07][1][a152d424]s:305f
stat ezviz.dav failed
[0]remove_upgrade_file fail
[08-01 16:56:09][1][a152d424]s:305f
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
[08-01 16:56:10][1][a152d624]s:2887
[08-01 16:56:10][1][a152c724]R:2888
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
Rtspsession the svc start
[08-01 16:56:10][1][a152d424]s:305f
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
sRtspsession the svc start
et_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:56:19][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:56:30][BASE][ERROR]get_ipaddr ioctl error and errno=88
[01 16:56:30][OTHER][ERROR]e0:zeroconfig ARP claim 169.254.104.254
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsocRtspsession the svc start
kopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:56:44][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 1 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 1
[01 16:56:44][ALARM_EXP][ERROR]mot_ys_push[0]:flt=5 stat=2 idx=1
[01 16:56:44][DSP][ERROR]Image
[dsp]host_cmd_GetJpegImg_function
DSP_MESSAGE_Send() = curRd 0 curWr 1 count 1
DSP_MESSAGE_Recv() = curRd 1 curWr 1 count 0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
[01 16:56:50][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 0 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 0
_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopset_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessRtspsession the svc start
ions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERRORRtspsession the svc start
 :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socketRtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_Rtspsession the svc start
socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :Rtspsession the svc start

set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
Rtspsession the svc startKEEPINTVL, setsockopt ERROR :

set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:57:47][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 1 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 1
[01 16:57:47][ALARM_EXP][ERROR]mot_ys_push[0]:flt=5 stat=2 idx=1
[01 16:57:47][DSP][ERROR]Image
[dsp]host_cmd_GetJpegImg_function
DSP_MESSAGE_Send() = curRd 1 curWr 2 count 1
DSP_MESSAGE_Recv() = curRd 2 curWr 2 count 0
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keRtspsession the svc start
eplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
[01 16:57:53][CLOUD][ERROR][cloud]: 1 0 0
mot_send_to_record_func, type 1, action 0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
hѽ▒▒Ս▒▒▒͙ձ▒▒5R▒U▒▒ٕM▒▒ͥ▒▒▒j}▒▒▒M▒▒ͥ▒▒▒▒▒▒bj}͕▒ͥ▒▒9յ▒j▒▒set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: Rtspsession the svc start
TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_Rtspsession the svc start
KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[0].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=0
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_kconnection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
eeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
Rtspsession the svc start
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,Rtspsession the svc start
 setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
mRtspsession the svc start
_maxSessions=88,m_sessionNum=4
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[3].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,Rtspsession the svc start
m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
-------------------------------------------
RTSP message: GET_PARAMETER rtsp://192.168.100.51:554/H.264/ RTSP/1.0
CSeq: 9
Authorization: Digest username="admin", realm="78a6a0788c27", nonce="3c93813d4266ef75ebb7ed5a09107dde", uri="rtsp://192.168.100.51:554/H.264/", response="6f83ac2df05699cc3cc45d1133b44e5b"
User-Agent: LibVLC/3.0.8 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)
Session: 2142893396


-------------------------------------------
proc_rtsp_method 9
 svc transmode 4 i0
[01 16:59:18][ALARM_EXP][ERROR]mot_ys_push[0]:flt=5 stat=2 idx=1
[01 16:59:18][DSP][ERROR]Image
[dsp]host_cmd_GetJpegImg_function
DSP_MESSAGE_Send() = curRd 4 curWr 0 count 1
DSP_MESSAGE_Recv() = curRd 0 curWr 0 count 0
server num 0, type index 4, name QUERYDEVICE, type _inter._tcp
get server name fail: QUERYDEVICE
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=4
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[3].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1
▒set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
Rtspsession the svc start
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
set_socket_keeplive: TCP_KEEPIDLE setsockopt ERROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL, setsockopt ERRtspsession the svc start
ROR :
set_socket_keeplive: TCP_KEEPINTVL,setsockopt ERROR :
m_maxSessions=88,m_sessionNum=4
Rtspsession the svc start
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[2].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=3
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[1].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=2
connection closed by peer
Rtspsession the svc stop
g_rtsp_client_info[3].rtsp_socket = -1
stop successfully
RemoveSession m_maxSessions=88,m_sessionNum=1