วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Router 1 port nlink WiFi v.2

เราเตอร์ตัวนี้เป็นของแถมจากการติดเน็ตทรูครับ ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ WLAN, System, LAN, PPP, ADSL, Power
ด้านหน้า
หลังเครื่องมีเสาแบบถอดไม่ได้ ช่องเสียบสายโทรศัพท์ ปุ่มรีเซ็ต พอร์ต LAN 10/100 ช่องเสียบไฟ 12VAC 1A และปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
หลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีน็อต 4 ตัว และสติกเกอร์รายละเอียด
ใต้เครื่อง
ซูมสติกเกอร์ใต้เครื่อง
สติกเกอร์


แกะออกมาแล้วเจอบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ คือ
Realtek RTL8671P
RAM -> ESMT M12L128168A เป็น SDRAM ขนาด 16 MB
ESMT M12L128168A
Flash -> KH29LV320DBTC ขนาด 4 MB
KH29LV320DBTC
ADSL -> RealTek RTL8271
Realtek RTL8271
Wireless -> Realtek RTL8185B
Realtek RTL8185B
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ

ด้านหลังบอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
ด้านใต้ของบอร์ด
พอร์ต Serial ใช้ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
Boot Log ใช้ Username: admin รหัสผ่าน password


Booting(4M/16M)...
Press 'ESC' to enter BOOT console...
Using Int. PHY
not detect external phy ,ID -->0xffff
Decompress file... ok!
CPU revision is: 0000c601
cpu type: 00000002
Primary instruction cache 4kb, linesize 16 bytes
Primary data cache 4kb, linesize 16 bytes
Linux version 2.4.19-uc1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.2) #9 Wed Mar 

17 10:41:22 CST 2010
Determined physical RAM map:
 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock1
Calibrating delay loop... 219.54 BogoMIPS
Memory: 13280k/16384k available (2394k kernel code, 3104k reserved, 125k data, 76k 

init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Reset PCI ..0605(Only PCI slot0 enable)
Found Realtek 8185 PCI Card, function=0!
IO Space 0, data=0xffffff01 size=0x100
Memory Space 1 data=0xfffffc00 size=0x400
PCI device exists: slot 0 function 0 VendorID 10ec DeviceID 8185 bd100000
io mapping BAnum=0 slot=0 func=0
memory mapping BAnum=1 slot=0 func=0
assign mem base 1d300000~1d3003ff at bd100014 size=1024
assign I/O base 1d200000~1d2000ff at bd100010 size=256
Find Total 1 PCI functions
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Sangoma WANPIPE Router v1.1 (c) 1995-2000 Sangoma Technologies Inc.
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
LZMA decompressor support based on LZMA SDK 4.05 by Oleg I.Vdovikin
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SERIAL_PCI enabled
netlog start
ratm: RTL8670 SAR v0.0.2 (Jun 17, 2003)
/proc/AUTO_PVC_SEARCH created
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
8139cp Ethernet driver v0.0.7 (Feb 27, 2002)
eth0: RTL-8139C+ at 0xb9800000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 4
flash device: 200000 at bfc00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
Creating 3 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00010000 : "boot"
0x00010000-0x003f0000 : "rootfs"
0x003f0000-0x00400000 : "config"
RTL8185B driver version 1.14.7 (2008-02-15)
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
/proc/net/auto_dmz created!
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 320 bytes per conntrack
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_rtsp v0.01 loading
PPTP netfilter connection tracking: registered
PPTP netfilter NAT helper: registered
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
/proc/net/alg_status created
ip_conntrack_forceportal: load ...
Create force_portal_connected proc file done...
ip_conntrack_forceportal: load success
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Realtek SD2-FastPath v1.00beta_2.4.26-uc0
/proc/FastPath created
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
CS_BANK=1
HS_BANK=1
login: flatfsd: invalid header magic version
flatfsd: Nonexistent or bad flatfs (0), creating new one...
flatfsd: Failed to create new flatfs, err=-134 errno=2

ddnspid=27
   CMD: /bin/sarctl pvcnumber 7
PVC Number = 7. Set Desc number per VC = 18
   CMD: /bin/ethctl wifi 0
set iocmd_reg:f373c
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap0 hw ether 001fa48eebdc
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap1 hw ether 001fa48eebdd
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap2 hw ether 001fa48eebde
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap3 hw ether 001fa48eebdf
   CMD: /bin/brctl addbr br0
   CMD: /bin/brctl stp br0 off
   CMD: /bin/brctl setfd br0 1
   CMD: /bin/brctl setageing br0 300
   CMD: /bin/brctl addif br0 eth0
device eth0 entered promiscuous mode
   CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
   CMD: /bin/sarctl w 0xb980005c 0x84001000
Write Address 0xb980005c Value 0x84001000
   CMD: /bin/mpoad
chenzhihua *************************************
  INFO: get DNS from PPP

the file resolv.conf doesn't exist!
   CMD: /bin/dnsmasq -r /var/resolv.conf
   CMD: /bin/udhcpd /var/udhcpd/udhcpd.conf
   CMD: /bin/spppd
udhcp server (v0.9.9-pre) started
<read_opt125:87>line:3561 4 00E04C 5 00000001 6 IGD

   CMD: /bin/vsntp 203.117.180.36
   CMD: /bin/snmpd -p 161 -c ADSL -th 192.168.1.254 -te 1.3.6.1.4.1.16972
   CMD: mpoactl add vc0 pvc 0.100 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 2
item=1
ratm(itf 0): open 0.100
create: ch0 (0/100) 6382,0
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/ifconfig vc0 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc0 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc0 up
PPPoE
   CMD: mpoactl br2684_create: register_netdev failed
dd vc0 pvc 0.100 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 2 a
item=1
   CMD: spppctl add 0 pppoe vc0 username truejoin@truehisp password password gw 1 

mru 1492 acname  ippt 0
   CMD: spppctl katimer 100
PPP Connection (Continuous)...
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
ratm(itf 0): open 0.16
ra8670.c sar_open 2415 atmvcc->push:0x8021f500
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
   CMD: mpoactl add vc1 pvc 0.101 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.101
create: ch1 (0/101) 6382,0
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/ifconfig vc1 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc1 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc1 up
1483 bridged
   CMD: mbr2684_create: register_netdevp failed
oactl add vc1 pvc 0.101 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc1
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
device vc1 entered promiscuous mode
br0: port 2(vc1) entering listening state
   CMD: mpoactl add vc2 pvc 0.102 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.102
create: ch2 (0/102) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
   CMD: /bin/ifconfig vc2 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc2 txqueuelen
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/ifconfig vc2 up
1483 bridged
   CMD: br2684_mcreate: register_netdev failed
poactl add vc2 pvc 0.102 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc2
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
device vc2 entered promiscuous mode
br0: port 3(vc2) entering listening state
   CMD: mpoactl add vc3 pvc 0.103 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.103
create: ch3 (0/103) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/ifconfig vc3 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc3 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc3 up
1483 bridged
   CMD: mpoactl add vc3 pvc 0.103 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
bridge_pppoe():Ibr2684_create: register_netdev failed
nterface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc3
device vc3 entered promiscuous mode
br0: port 4(vc3) entering listening state
item=1
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: mpoactl add vc4 pvc 0.104 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.104
create: ch4 (0/104) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
create: ch4 (0/104) 6382,0
   CMD: /bin/ifconfig vc4 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc4 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc4 up
1483 bridged
   CMD: mpoactl add vc4 pvc 0.104 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
bridge_pppoe():Ibr2684_create: register_netdev failed
nterface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc4
device vc4 entered promiscuous mode
br0: port 5(vc4) entering listening state
item=1
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: mpoactl add vc5 pvc 0.105 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
ratm(itf 0): open 0.105
create: ch5 (0/105) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
create: ch4 (0/104) 6382,0
create: ch5 (0/105) 6382,0
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/ifconfig vc5 hw ether 001fa48eebdb
   CMD: /bin/ifconfig vc5 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc5 up
1483 bridged
   CMD: mpoactl add vc5 pvc 0.105 encaps 1 qos ubr:br2684_pcreate: register_netdev 

failed
cr=6382 brpppoe 0
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc5
item=1
bridge_pppoe(br0: port 2(vc1) entering learning state
):Interface's brpppoe flag configured
device vc5 entered promiscuous mode
br0: port 6(vc5) entering listening state
   CMD: mpoactl add vc6 pvc 0.106 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/ifconfig vc6 hw ether 001fa48eebdb
ratm(itf 0): open 0.106
create: ch6 (0/106) 6382,0
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
sar_close
create: ch0 (0/100) 6382,0
create: ch1 (0/101) 6382,0
create: ch2 (0/102) 6382,0
create: ch3 (0/103) 6382,0
create: ch4 (0/104) 6382,0
create: ch5 (0/105) 6382,0
create: ch6 (0/106) 6382,0
   CMD: /bin/ifconfig vc6 txqueuelen
   CMD: /bin/ifconfig vc6 up
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
1483 bridged
   CMD: mbr2684_create: register_netdev failed
poactl add br0: port 3(vc2) entering learning state
vc6 pvc 0.106 encaps 1 qos ubr:pcr=6382 brpppoe 0
item=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 vc6
device vc6 entered promiscuous mode
br0: port 7(vc6) entering listening state
bridge_pppoe():Interface's brpppoe flag configured
   CMD: /bin/igmpproxy ppp0 br0
   CMD: /bin/iptables -P INPUT DROP
   CMD: /bin/iptables -P FORWARD ACCEPT
br0: port 4(vc3) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -N aclblock
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j aclblock
   CMD: /bin/iptables -N domainblk
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j domainblk
br0: port 5(vc4) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -N inacc
   CMD: /bin/iptables -A inacc -i ! br0 -m mark --mark 0x1000 -j ACCEPT
br0: port 2(vc1) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 6(vc5) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 23 -j MARK 

--set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 23 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 21 -j MARK 

--set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 21 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -I inacc -i br0: port 3(vc2) entering forwarding state
!br0: topology change detected , propagatingb
r0 -p UDP --dport 161:162 -m limit --limit 100/s --limit-burst 500 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -br0: port 7(vc6) entering learning state
I inacc -i ! br0 -p ICMP --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j inacc
   CMD: /br0: port 4(vc3) entering forwarding state
bbr0: topology change detectedi, propagatingn
/iptables -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -N urlblock
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j urlblock
   CMD: /bin/iptables -N ipfilter
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -m state --state ESTABLIbr0: port 5(vc4) entering 

forwarding state
Sbr0: topology change detectedH, propagatingE
D,RELATED -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -i ! br0 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j ipfilter
   CMD: /bin/brctl brnf off
   CMD: /bin/iptables -N macfilter
Disable Bridge Netfilter!
br0: port 6(vc5) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j macfilter
connect 203.117.180.36: Network is unreachable
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -o ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS 

--clamp-mss-to-pmtu
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -i ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss 

--mss 1452:1536 -j TCPMSS --set-mss 1452
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptbr0: port 7(vc6) entering forwarding state
abr0: topology change detectedb, propagatingl
es -A INPUT -s 192.168.1.1 -d 192.168.1.1 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ifconfig eth0 up
eth0: Promiscuous mode enabled.
eth0: Promiscuous mode enabled.
br0: port 1(eth0) entering listening state
eth0: Promiscuous mode enabled.
   CMD: /bin/slogd -n -s 16384

InitAdslMode....

InitAdsl
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib regdomain=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ssid=true_homewifi
change virtual ssid1 from default:  to random: adsl-8eebdc
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib ssid=adsl-8eebdc
change virtual ssid2 from default:  to random: adsl-8eebdd
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib ssid=adsl-8eebdd
change virtual ssid3 from default:  to random: adsl-8eebde
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib ssid=adsl-8eebde
change virtual ssid4 from default:  to random: adsl-8eebdf
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib ssid=adsl-8eebdf
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
read eeprom fail!
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=0909090909090909090909090909
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib channel=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib basicrates=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib expired_time=30000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib preamble=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=4545424442
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib encmode=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib band=3
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds0 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds0
device wlan0-wds0 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds1 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds1
device wlan0-wds1 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds2 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds2
device wlan0-wds2 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds3 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds3
device wlan0-wds3 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds4 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds4
device wlan0-wds4 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds5 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds5
device wlan0-wds5 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds6 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds6
device wlan0-wds6 is not a slave of br0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-wds7 down
   CMD: /bin/brctl delif br0 wlan0-wds7
device wlan0-wds7 is not a slave of br0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib cts2self=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/brctl wlanblock br0 0
START WPS SETUP!


   CMD: /bin/brctl addif br0 wlan0
device wlan0 entered promiscuous mode
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 up
br0: port 8(wlan0) entering listening state
set MIB_MBSSIB_TBL entry1 wpaPSK = 302f94bf
set MIB_MBSSIB_TBL entry2 wpaPSK = 302f94bc
set MIB_MBSSIB_TBL entry3 wpaPSK = 302f94bd
set MIB_MBSSIB_TBL entry4 wpaPSK = 302f94ba
> alarm(1)----->main----->3286
   CMD: /bin/netlogger
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i ! br0 -p TCP --dport 9999 -j MARK 

--set-mark 0x1000
netlogger is up
   CMD: /bin/cwmpClient
   CMD: /bin/boa
br0: port 8(wlan0) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -p TCP -d 207.69.188.186 --dport 80 -j 

DNAT --to-destination 192.168.1.1
br0: port 8(wlan0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
<main.c>Set No Debug Message!
<cwmp_utility.c>Set No Debug Message[1]
<main.c>Set Delay!
<cwmp_utility.c>Set Delay[30]

enter cwmp_main!
Start cwmp_main() !
Got PID 202 from TR069

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Realtek RTL867x
processor               : 0
cpu model               : R3000 V0.1
BogoMIPS                : 219.54
wait instruction        : no
microsecond timers      : no
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
ll emulations           : 246995
sc emulations           : 246995

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00010000 00002000 "boot"
mtd1: 003e0000 00010000 "rootfs"
mtd2: 00010000 00010000 "config"

mount
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/rom1 on / type squashfs (ro)
/proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:24857 (24.2 kiB)
          Interrupt:4

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc2       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc3       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc4       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc5       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

vc6       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 iB)  TX bytes:0 (0.0 iB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:A4:8E:EB:DB
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6612 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:312 errors:88 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:1877521 (1.7 MiB)  TX bytes:14947 (14.5 kiB)
          Interrupt:7


ไฟล์ Backup ของ mtd ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น