วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Linksys WAG160N v1

เราเตอร์ตัวนี้เป็น ADSL2 WiFi Router มีพอร์ต RJ11 1 พอร์ต พอร์ต LAN 4 พอร์ต WiFi แบบ 802.11b/g/n 300 ครับ
ด้านบนของเราเตอร์มีปุ่ม WPS ไฟสถานะ Power, LAN, WiFi, ADSL ,Internet
ด้านหน้า
ด้านหลังมีพอร์ต RJ11, LAN 10/100, ปุ่มรีเซ็ต, และช่องเสียบอแดปเตอร์ 12VDC 1A ครับ
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียดเครื่อง การแกะฝาออกต้องขันน็อต 4 ตัวครับ
ใต้เครื่อง
เมื่อแกะฝาออกจะเจอกับบอร์ดวงจร
บอร์ดด้านบน
ตัว CPU กับ Switch มี Heatsink แปะอยู่
CPU กับ Switch
อาศัยข้อมูลจากเว็บ openwrt.com ซึ่งบอกว่า
CPU -> Broadcom BCM6358SKFBG
Switch -> Broadcom BCM5325

Wireless -> 
Wireless
ไอซีหลักคือ Atheros AR5416-AC1A
Atheros AR5416-AC1A 
RAM -> EtronTech EM6AA160TS-5G เป็น SDRAM ขนาด 32 MB
EtronTech EM6AA160TS-5G
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ
ไอซีทั้ง 2 ตัว ในรูปข้างบนคือรุ่นเดียวกันคือ SEMTECH SC4524A 28V 2A Step-Down Switching Regulator
SEMTECH SC4524A
ไอซีภาคจ่ายไฟอีกตัว ทำหน้าที่จ่ายไฟ 5v
ไอซีจ่ายไฟ 5v
ADSL -> Broadcom 6301KSG
Broadcom 6301KSG
อีกด้านของบอร์ด
บอร์ดด้านล่าง
มีไอซี Flash อยู่
Flash -> MX 29LV320CBTC-70G ขนาด 4 MB 
MX 29LV320CBTC-70G
ด้านล่างบอร์ดมี Heatsink อยู่กับเสาอากาศแบบภายในเครื่อง 2 ต้นดังรูป
Heatsink ด้านล่างและเสาอากาศภายใน
พอร์ต Serial อยู่ติดมุมด้านหน้า
พอร์ต Serial
Boot log
▒▒▒

CFE version 1.0.37-5.4 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: 四  1月 10 19:25:21 CST 2008 (root@9DavidZhang2)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.

Boot Address 0xbfc00000

Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
Total memory: 33554432 bytes (32MB)

Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528800 (1210368)
Initialized Data:          0x8041E550 - 0x8041FF60 (6672)
BSS Area:                  0x8041FF60 - 0x80426800 (26784)
Local Heap:                0x80426800 - 0x80526800 (1048576)
Stack Area:                0x80526800 - 0x80528800 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E544 (120132)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000

Board IP address                  : 192.168.1.1
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id Name                     : 96358GW
Psi size in KB                    : 24
Number of MAC Addresses (1-32)    : 10
Base MAC Address                  : 00:1d:7e:b8:65:8c
Ethernet PHY Type                 : Internal
Memory size in MB                 : 32
CMT Thread Number                 : 0

*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x8022e018
Decompression OK!
Entry at 0x8022e018
Closing network.
Starting program at 0x8022e018
Linux version 2.6.8.1 (root@sbu-ii-1-server) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Dec 22 

17:27:14 CST 2008
Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
96358GW prom init
CPU revision is: 0002a010
Determined physical RAM map:
 memory: 01fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8096
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 128 (order 7: 1024 bytes)
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29228k/32384k available (1885k kernel code, 3112k reserved, 278k data, 92k 

init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 299.82 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Total Flash size: 4096K with 71 sectors
File system address: 0xbfc10100
Scratch pad is not used for this flash part.
Can't analyze prologue code at 801e5c1c
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
mymtd = 81f82c00
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00010100-0x00294100 : "fs"
mtd: partition "fs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x003e0000 : "tag+fs+kernel"
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
0x003e0000-0x003f0000 : "ath_data"
brcmboard: brcm_board_init entry
Serial: BCM63XX driver $Revision: 1.1.1.1 $
ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
u32 classifier
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 400 bytes per conntrack
ip_ct_h323: init success
ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_h323: init success
ip_nat_pptp version 2.0 loaded
ip_nat_rtsp v0.01 loading
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
ipt_random match loaded
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 92k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2008.12.14-06:10+0000) multi-call binary
init started:  BusyBox v1.00 (2008.12.14-06:10+0000) multi-call binary
Starting pid 38, console /dev/ttyS0: '/usr/etc/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
bcm_enet: module license 'Proprietary' taints kernel.
Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Dec 22 2008 17:25:47
Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
eth0: MAC Address: 00:1D:7E:B8:65:8C
losetup: /dev/mtdblock5: No such device or address
mount: Mounting /dev/loop0 on /tmp/fs1 failed: No such file or directory
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=adsl action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.adsl.run
/usr/sbin/adslctl start --up
BcmAdsl_Initialize=0x8011A3B8, g_pFnNotifyCallback=0x8021F624
AnnexCParam=0x7FFF7ED8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x29F31 0xDE25BE6F
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFD3D4
AnnexCParam=0x7FFF7ED8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
/usr/sbin/adslctl configure --mod a
AnnexCParam=0x7FFF7EC8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
/usr/sbin/atmctl start
ATM proc init !!!
device eth0 entered promiscuous mode
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=printk action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.printk.run
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=lan action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.lan.run
/sbin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
/usr/bin/killall dhcp-fwd
killall: dhcp-fwd: no process killed
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=wlan action=create
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.wlan.run
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=wlan action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.wlan.run
start wifi
SIOCSIFHWADDR: No such device
/sbin/wlanconfig: ioctl: No such device
SIOCSIFHWADDR: No such device
SIOCSIFTXQLEN: No such device
SIOCSIFTXQLEN: No such device
ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
    SET failed on device ath0 ; No such device.
ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

Error for wireless request "Set Fragmentation Threshold" (8B24) :
    SET failed on device ath0 ; No such device.
Error for wireless request "Set RTS Threshold" (8B22) :
    SET failed on device ath0 ; No such device.
/etc/apup: 34: cannot create /proc/sys/net/ath0/debug: Directory nonexistent
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
    SET failed on device ath0 ; No such device.
ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

ath0      no private ioctls.

interface ath0 does not exist!
SIOCGIFFLAGS: No such device
wlan up!!
start wifi return 0
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=syslogd action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.syslogd.run
/usr/bin/killall -SIGUSR2 syslogd
killall: syslogd: no process killed
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=httpd action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.httpd.run
mac = NOT NULL
mac = 001D7EB8658D
mac = NOT NULL
mac = 001D7EB8658D
/bin/rm /tmp/www -f
/bin/ln -sf /www.eng /tmp/www
/usr/sbin/mini_httpd -d /tmp/www -r "Linksys WAG160N " -c '*.cgi' -t 300 -i 

/var/run/mini_httpd.pid -S -E /usr/sbin/certSrv.pem &
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=dhcpd action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.dhcpd.run
/usr/sbin/udhcpd /etc/udhcpd.conf&
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=ntp action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.ntp.run
/usr/sbin/ntp -z GMT+0 2&
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=route action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.route.run
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=ripd action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.ripd.run
/usr/sbin/iptables -D INPUT -p udp --dport 520 -j ACCEPT
mac = NOT NULL
mac = 001D7EB8658D
Configuration file: /tmp/madwifi.conf
ioctl(SIOCGIFINDEX): No such device
madwifi driver initialization failed.
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=upnp action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.upnp.run
/usr/bin/killall -9 upnpd
killall: upnpd: no process killed
route add -net 239.0.0.0 netmask 255.0.0.0 br0
/usr/sbin/upnpd nas0 br0 30 4&
UPnP Initialized
Intialized UPnP
        with fullurl=http://192.168.1.1:49152/gateway.xml
                     ipaddress=192.168.1.1 port=49152
             web_dir_path=/usr/upnp/
             desc_doc_url=http://192.168.1.1:49152
Specifying the webserver root directory -- /usr/upnp/
Registering the RootDevice
RootDevice Registered
Initializing State Table
fullurl http://192.168.1.1:49152/gateway.xml
Advertisements Sent
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=wscupnp action=start
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.wscupnp.run
/usr/sbin/wscupnpd br0 ath0 30 4&
     *           *
  *      *   *      *
  *     {~._.~}      *
  *      ( Y )       *
   *    ()~*~()    *
     *  (_)-(_)  *
       *       *
         *   *
           *
ap_name=yahooODM action=create
/bin/cp /proc/uptime /tmp//var/run/rc.yahooODM.run
Intialized WSC UPnP
The interface br0 exist !
The interface ath0 not exist ! will exit !

Please press Enter to activate this console.
Starting pid 351, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'


BusyBox v1.00 (2008.12.14-06:10+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

MTD Partition
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00284000 00010000 "fs"
mtd1: 003d0000 00010000 "tag+fs+kernel"
mtd2: 00010000 00002000 "bootloader"
mtd3: 00010000 00010000 "nvram"
mtd4: 00010000 00010000 "ath_data"

CPU info
# cat /proc/cpuinfo
system type             : 96358GW
processor               : 0
cpu model               : BCM6358 V1.0
BogoMIPS                : 299.82
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
unaligned access                : 4
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

ตัวที่ผมนำมารีวิวได้ทดลองใส่เฟิร์มแวร์ OpenWrt ด้วย แต่ลืม Backup Partition ของ ath_data ทำให้ตอนนี้ WiFi ทำงานไม่ได้แล้ว ใครมีสำรองไว้ รบกวนขอหน่วยนะครับ

ผมสำรอง CFE ไว้ด้วย link
Openwrt สำหรับ WAG160N v1 link
เฟิร์มแวร์เดิมของเครื่อง linkไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น