วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

Tenda W311R v1

เราเตอร์นี้มี 1 WAN 4 LAN Wireless N150 ด้านหน้ามีไฟสถานะ Power, SYS, WPS, WLAN LAN1-4 , และ WAN
ด้านหน้าเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์อยู่
ด้านล่างเครื่อง
สติกเกอร์รายละเอียด
สติกเกอร์
บอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
ภายในบอร์ดมีไอซีหลักๆ คือ
CPU -> Ralink RT3050F
Ralink RT3050F
RAM -> EtronTech EM639165TS-6G เป็น SDRAM ขนาด 16 MB
EtronTech EM639165TS-6G
Flash -> MXIC 29LV160DBTI-70G ขนาด 2 MB
MXIC 29LV160DBTI-70G
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ
ด้านล่างบอร์ดไม่มีไอซี มีจุดเชื่อมสายอากาศ และจุดต่อพอร์ต Serial
ด้านล่างบอร์ด
จุดเชื่อมต่อ Serial ความเร็ว 57000
พอร์ต Serial
Boot Log
U-Boot 1.1.3 (Mar  9 2010 - 06:21:11)

Board: Ralink APSoC DRAM:  16 MB
relocate_code Pointer at: 80fb0000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D663
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment

============================================
Ralink UBoot Version: 3.3
--------------------------------------------
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 128 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 16 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Mar  9 2010  Time:06:21:11
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384

 ##### The CPU freq = 320 MHZ ####

SDRAM bus set to 16 bit
 SDRAM size =16 Mbytes

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     0

3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
   Image Name:   linkn_16MB_2MB Kernel Image
   Created:      2011-07-14   7:19:16 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1722954 Bytes =  1.6 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  8027e000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 8027e000) ...
## Giving linux memsize in MB, 16

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC
init started: BusyBox v1.12.1 (2011-07-14 13:04:53 CST)
starting pid 10, tty '': '/etc_ro/rcS'
Welcome to
     _______  _______  ___     __  ____   _  _   ___
    |  ___  \|   __  ||   |   |__||    \ | || | /  /
    | |___| ||  |__| ||   |__  __ |     \| || |/  /
    |   _   /|   _   ||      ||  || |\     ||     \
    |__| \__\|__| |__||______||__||_| \____||_|\___\

                     =System Architecture Department=Yes:

      ****** WeLoveLinux ******

 Welcome to ...
httpd Reg gpio hook success .
starting pid 18, tty '/dev/ttyS1': '/bin/sh'


BusyBox v1.12.1 (2011-07-14 13:04:53 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

# getIfLive: device eth2.1 not found.
Commit crc = 6785b025
maclist:
WLan[C8:3A:35:45:01:B8]
Lan[C8:3A:35:45:01:B8]
Wan[C8:3A:35:45:01:bd]
getIfLive: device br0 not found.
Router ip address config success.
libupnp: using UDP SSDP_PORT = 1900
killall: udhcpd: no process killed
sh: lld2d: not found
httpd listen ip = 192.168.1.2 port = 80
MfgThread start loop.
TendaLog -> ok rtn.
ND -> Bad_Sig_entry [18]...
sh: rjclient: not found
udhcpc (v1.12.1) started

#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Ralink SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24K V4.12
BogoMIPS                : 212.99
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Factory"
mtd3: 001b0000 00010000 "Kernel"
mount
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
none on /var type ramfs (rw)
none on /etc type ramfs (rw)
none on /tmp type ramfs (rw)
none on /media type ramfs (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw)

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr C8:3A:35:45:01:B8
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:21805 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2012 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1660996 (1.5 MiB)  TX bytes:803478 (784.6 KiB)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr C8:3A:35:45:01:B8
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:21807 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2518 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2053678 (1.9 MiB)  TX bytes:1113438 (1.0 MiB)
          Interrupt:3

eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr C8:3A:35:45:01:B8
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:21807 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2005 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1748380 (1.6 MiB)  TX bytes:808716 (789.7 KiB)

eth2.2    Link encap:Ethernet  HWaddr C8:3A:35:45:01:BD
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:513 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:304722 (297.5 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2247 (2.1 KiB)  TX bytes:2247 (2.1 KiB)

ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr C8:3A:35:45:01:B8
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3325 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25946 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:336125 (328.2 KiB)  TX bytes:3576502 (3.4 MiB)
          Interrupt:4

ไฟล์ Backup ของ mtd partition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น