วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ASUS RT-N66U B1

เราเตอร์นี้มีความเร็ว Wireless ที่ 900 Mbps โดยสามารถปล่อยสัญญาณได้ 2 ความถี่คือ 2.4 GHz กับ 5 GHz ได้ในเวลาเดียวกัน สามารถทำความเร็วได้ความถี่ละ 450 Mbps พอร์ต Ethernet เป็นแบบ 10/100/100 รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ http://www.asus.com/th/Networking/RTN66U/#overview
ด้านหน้าเราเตอร์ มีไฟสถานะ Power, LAN 4 พอร์ต, Internet, Wireless 2.4 GHz, 5 GHz, และ USB
ด้านหน้า
หลังเครื่องมี เสาอากาศ 3 ต้น, ช่องเสียบอแดปเตอร์ 19VDC 1.58A, USB 2 พอร์ต, ปุ่มรีเซ็ต, พอร์ต WAN, พอร์ต LAN 4 พอร์ต, และปุ่ม WPS
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์ระบุรายละเอียดเครื่อง การแกะเครื่องต้องถอดน็อตใต้ยางรองจำนวน 4 ตัว
ด้านใต้
ตัวสติกเกอร์ ซูมชัดๆ
สติกเกอร์ใต้เครือ่ง

แกะฝาออกจะเจอ Heat sink ขนาดใหญ่
Heat sink
การแกะต้องเริ่มจากด้านล่าง โดยแกะแผ่นอลูมิเนียมออก
แผ่นอลูมิเนียมด้านล่าง
แกะแผ่นอลูมิเนียมออก
บอร์ดด้านล่าง
จะเจอกับไอซีหลักๆ คือ
Flash -> MXIC MX29GL256FHT2I ขนาด 32 MB
MXIC MX29GL256FHT2I
ภาคจ่ายไฟ โดยแต่ละตัวจ่ายไฟออกตามภาพล่าง
ภาคจ่ายไฟ
มีไอซีอยู่ 5 ตัว มี 3 เบอร์ที่ใช้คือ
Fiti FR9706 -> 23V, 2A, 440KHz Asynchronous Step-Down DC/DC Converter
Fiti FR9706
Fiti FR9886 -> 23V, 2A, 380KHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Fiti FR9886
Fiti FR9888 -> 23V, 3A, 340KHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Fiti FR9888
แกะ Heatsink ออกโดยกดล็อตพลาสติก 4 ตัวด้านล่าง
บอร์ดด้านบนที่ถอด Heat sink ออก
พอร์ต Serial อยู่ข้างไฟสถานะ มีสกรีนขาชัดเจน ความเร็วอยู่ที่ 115200
พอร์ต Serial
เราเตอร์รุ่นนี้มีสิ่งพิเศษอีกอย่างคือ มีช่องใส่การ์ด micro sd ด้วย ดังรูป
ช่องเสียบการ์ด micro sd
เปิดฝาโลหะกันสัญญาณรบกวนออกจะเจอกับไอซีตามรูปล่าง
บอร์ดด้านบนที่แกะฝาโลหะออก
มีไอซีหลักๆ คือ
CPU -> ฺBROADCOM BCM4706KPBG
ฺBROADCOM BCM4706KPBG
RAM -> SAMSUNG K4T1G164QF เป็น DDR2 SDRAM ขนาด 128 MB จำนวน 2 ตัว รวมเป็น 256 MB
SAMSUNG K4T1G164QF
USB HUB -> ALCOR AU6350
ALCOR AU6350
PCIe 2.0 Clock Generator -> PERICOM PI6C557
PERICOM PI6C557
Regulator -> Fiti FR9888  23V, 3A, 340KHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Fiti FR9888
ในวงจร Wireless มีไอซีคือ  BROADCOM BCM4331KMLG จำนวน  2 ตัว
ฺBROADCOM BCM4331KMLG ตัวที่ 1
.
ฺBROADCOM BCM4331KMLG ตัวที่ 1
ไอซีขยายสัญญาณ
ภาคขยายของวงจร Wireless
.
ภาคขยายของวงจร Wireless
OEM Boot Log

Decompressing...done
tmp_ret= 0


CFE version 5.100.127 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: ?  9? 14 17:47:35 CST 2012 (boyau@localhost)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.

Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 262144(0x40000)
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.127
CPU type 0x19749: 600MHz
Tot mem: 131072 KBytes

CFE mem:    0x80700000 - 0x80839350 (1282896)
Data:       0x80733120 - 0x807363E0 (12992)
BSS:        0x807363E0 - 0x80737350 (3952)
Heap:       0x80737350 - 0x80837350 (1048576)
Stack:      0x80837350 - 0x80839350 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x80733118 (209176)

Device eth0:  hwaddr 74-D0-2B-5D-F7-D0, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Null Rescue Flag.
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Options:(null)
Loading: TFTP Server.
Failed.
Could not load :: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ...... 3306188 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
start_kernel
Linux version 2.6.22.19 (root@asus) (gcc version 4.2.3) #1 Fri Feb 21 14:37:25 CST 2014
CPU revision is: 00019749
Determined physical RAM map:
 memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
 memory: 08000000 @ 87fff000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 585216
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU: BCM5300 rev 1 pkg 0 at 600 MHz
Using 300.000 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 238608k/131068k available (2527k kernel code, 22568k reserved, 509k data, 192k init, 131072k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
PCI: Initializing host
PCI: Reset RC
PCI: Initializing host
PCI: Reset RC
PCI: Fixing up bus 0
PCI/PCIe coreunit 0 is set to bus 1.
PCI: Fixing up bridge
PCI: Fixing up bridge
PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
PCI: Fixing up bus 1
PCI/PCIe coreunit 1 is set to bus 2.
PCI: Fixing up bridge
PCI: Fixing up bridge
PCI: Enabling device 0000:02:00.1 (0004 -> 0006)
PCI: Fixing up bus 2
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
highmem bounce pool size: 64 pages
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0xb8000400 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
0x0016dae0-0x01940000 : "rootfs"
0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
0x01ee0000-0x01fe0000 : "jffs2"
Found an  serial flash with 0 0KB blocks; total size 0MB
sflash: found no supported devices
dev_nvram_init: _nvram_init
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
u32 classifier
    OLD policer on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 16384 max)
ipt_time loading
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Feb 21 2014 14:36:51]
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 192k freed
Warning: unable to open an initial console.
set_action 0
[1 init:init_nvram +4] init_nvram for 25
num_of_mssid_support(0x008c): [mssid] support [3] mssid
ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
et_module_init: passivemode set to 0x0
et_module_init: et_txq_thresh set to 0x400
bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.30.163.2002 (r382208)
hotplug net INTERFACE=eth0 ACTION=add
wl_module_init: passivemode set to 0x0
PCI: Enabling device 0000:01:01.0 (0000 -> 0002)
eth1: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
PCI: Enabling device 0000:02:01.0 (0000 -> 0002)
eth2: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
hotplug net INTERFACE=eth1 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=eth2 ACTION=add
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
/ # check_action 0
*** jffs2: 4, 1048576
[1 init:init_main +7] main loop signal/state=17
start_logger:
start_usb
NTFS (with native replay) support included
optimized: speed
Build_for__asus_n66u_2011-10-27_U86_r187446_b122

_ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
start_lan 1101
update_lan_state(lan_, 0, 0)
hotplug net INTERFACE=vlan1 ACTION=add
generate_wl_para(0x0c6e): unit 0 subunit -1
num_of_mssid_support(0x008c): [mssid] support [3] mssid
chanspec_fix(0x05fc): unit: 0, bw_cap: 3, chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea4): bw: 0
generate_wl_para(0x0ea6): chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea7): bw_cap: 3
generate_wl_para(0x0ead): obss_coex: 1
wlconf_pre(0x0274): set vhtmode 1
generate_wl_para(0x0c6e): unit 1 subunit -1
num_of_mssid_support(0x008c): [mssid] support [3] mssid
chanspec_fix(0x05fc): unit: 1, bw_cap: 3, chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea4): bw: 0
generate_wl_para(0x0ea6): chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea7): bw_cap: 3
generate_wl_para(0x0ead): obss_coex: 1
wlconf_pre(0x0274): set vhtmode 1
set_wltxpower(0x06f9): unit: 0, txpower: 80
set_wltxpower(0x06f9): unit: 1, txpower: 80
start_lan: setting up the bridge br0
hotplug net INTERFACE=br0 ACTION=add
vlan1: cmd=14: Operation not supported
_ifconfig: name=vlan1 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
start_lan: setting MAC of br0 bridge to 74:D0:2B:5D:F7:D0
_ifconfig: name=eth1 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
generate_wl_para(0x0c6e): unit 0 subunit -1
num_of_mssid_support(0x008c): [mssid] support [3] mssid
chanspec_fix(0x05fc): unit: 0, bw_cap: 3, chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea4): bw: 0
generate_wl_para(0x0ea6): chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea7): bw_cap: 3
generate_wl_para(0x0ead): obss_coex: 1
generate_wl_para(0x0c6e): unit 0 subunit 1
generate_wl_para(0x0c6e): unit 0 subunit 2
generate_wl_para(0x0c6e): unit 0 subunit 3
wlconf(0x0161): unit: 0, txpower: 80
_ifconfig: name=eth2 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
generate_wl_para(0x0c6e): unit 1 subunit -1
num_of_mssid_support(0x008c): [mssid] support [3] mssid
chanspec_fix(0x05fc): unit: 1, bw_cap: 3, chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea4): bw: 0
generate_wl_para(0x0ea6): chanspec: 0
generate_wl_para(0x0ea7): bw_cap: 3
generate_wl_para(0x0ead): obss_coex: 1
generate_wl_para(0x0c6e): unit 1 subunit 1
generate_wl_para(0x0c6e): unit 1 subunit 2
generate_wl_para(0x0c6e): unit 1 subunit 3
wlconf(0x0161): unit: 1, txpower: 80
_ifconfig: name=br0 flags=1043 IFUP addr=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0
_ifconfig: name=lo flags=1043 IFUP addr=127.0.0.1 netmask=255.0.0.0
route_manip: cmd=ADD name=lo addr=127.0.0.0 netmask=255.0.0.0 gateway=0.0.0.0 metric=0
update_lan_state(lan_, 2, 0)
stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
start_lan 1471
start_services 3243
# wanduck: nvram changed: Don't enable the USB line!
# wanduck: nvram changed: x_Setting=1, link_modem=0.
# wanduck: Got LAN(-1) information:

# Enable direct rule
[1 init:start_dnsmasq +9] begin
[1 init:start_dnsmasq +10] end
start_lan_port(0) 1
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-speed.gz
TZ watchdog
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-speed.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
load: speed_count = 0
load: read source= save_path=
load_history: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-history.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-history.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
load_history: load failed
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
block hotplug INTERFACE=8/0/0 ACTION=add USBPORT=1-1.4 HOST=(null) DEVICE=sda
check_action 0
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: selected channel spec: 0x1006 (6)
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: scan in progress ...
acsd: selected channel spec: 0xd89f (157l)
[1 init:start_upnp +14] config 5
start_pptpd: getpid= 1
start_wan: start_wan_if(0)!
start_wan_if(0)
update_wan_state(wan0_, 0, 0)
convert_wan_nvram(wan0_)
disk_monitor: starting...
disk_monitor: day=1, week=6, time=7:0.
disk_monitor: decide if scan the target...
disk_monitor: 0: wait_second=57600...
disk_monitor: 1: wait_second=57600...
disk_monitor: 2: wait_second=207334800...
start_auth:: done
udhcpc_wan:: deconfig
_ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=0.0.0.0 netmask=(null)
wan_down(eth0)
wan_down(eth0): .
stop_auth:: done
update_wan_state(wan0_, 1, 0)
start_wan_if(): End.
start_wan: start_wan_if(1)!
start_wan_if(1)
update_wan_state(wan1_, 0, 0)
start_wan_if(): Cound't find the type(0) of unit(1)!!!
start_wan_if(): End.
vlan1: cmd=14: Operation not supported
disk_monitor: wait_second=57600...
disk_monitor: Pause...

route_manip: cmd=DEL name=eth0 addr=0.0.0.0 netmask=0.0.0.0 gateway=(null) metric=0
update_wan_state(wan0_, 3, 0)
update_wan_state(wan0_, 4, 3)
udhcpc:: deconfig done
[1 init:init_main +15] main loop signal/state=14
U2EC starting ...
udhcpc_wan:: leasefail

/ #

ifconfig
/ # ifconfig
br0        Link encap:Ethernet  HWaddr 74:D0:2B:5D:F7:D0
           inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:277 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:7559 (7.3 KiB)  TX bytes:22683 (22.1 KiB)

eth0       Link encap:Ethernet  HWaddr 74:D0:2B:5D:F7:D0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:333 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:29645 (28.9 KiB)
           Interrupt:4 Base address:0x2000

eth1       Link encap:Ethernet  HWaddr 74:D0:2B:5D:F7:D0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:546
           TX packets:311 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:25322 (24.7 KiB)
           Interrupt:3 Base address:0x8000

eth2       Link encap:Ethernet  HWaddr 74:D0:2B:5D:F7:D4
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:303 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:22360 (21.8 KiB)
           Interrupt:5 Base address:0x8000

lo         Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:10517 (10.2 KiB)  TX bytes:10517 (10.2 KiB)

vlan1      Link encap:Ethernet  HWaddr 74:D0:2B:5D:F7:D0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:26387 (25.7 KiB)

mount
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock4 on /jffs type jffs2 (rw,noatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)

cpuinfo
/ # cat /proc/cpuinfo
system type             : Broadcom BCM5300 chip rev 1 pkg 0
processor               : 0
cpu model               : MIPS 74K V4.9
BogoMIPS                : 299.82
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
shadow register sets    : 1
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

unaligned_instructions  : 488
dcache hits             : 2147483648
dcache misses           : 0
icache hits             : 2147483648
icache misses           : 0
instructions            : 2147483648
df
df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                23.8M     23.8M         0 100% /
tmpfs                   117.1M      4.0M    113.1M   3% /tmp
devfs                   117.1M         0    117.1M   0% /dev
/dev/mtdblock4            1.0M    504.0K    520.0K  49% /jffs

mtd
cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00020000 "pmon"
mtd1: 01fa0000 00020000 "linux"
mtd2: 017d2520 00020000 "rootfs"
mtd3: 00020000 00020000 "nvram"
mtd4: 00100000 00020000 "jffs2"

ไฟล์ Backup ของ mtd

1 ความคิดเห็น:

  1. Wireless มีไอซี3 ตัว หรือป่าว ตัวที่อยู่ใกล้ๆ CPU ทางขวาล่าง ตัวนั้นนะ

    [url=https://ibb.co/tsR08XP][img]https://i.ibb.co/0M50htV/9-3.jpg[/img][/url]

    ตอบลบ