วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

ASUS RT-N56U

เราเตอร์ตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นคือ USB 2 พอร์ต ส่งสัญญาณได้ 2 ความถี่ คือ 2.4 GHz กับ 5 GHz พอร์ต LAN เป็นแบบ 10/100/1000
ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, Wireless 2.4 GHz, Wireless 5 GHz, Internet, LAN, USB
ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ต WAN พอร์ต LAN พอร์ต USB ปุ่มรีเซ็ตและช่องเสียบอแดปเตอร์ขนาด 19VDC 1.58A
ด้านหลังเครื่อง
แกะออกมาจะเจอบอร์ด ด้านนี้ไม่มีไอซีใดๆ
บอร์ดด้านบน
พลิกอีกด้านนึงจะเห็นดังรูป
บอร์ดด้านล่าง
ไอซีหลักๆ จะอยู่ใต้แผ่นโลหะ
CPU -> Ralink RT3662F
Ralink RT3662F
RAM -> SAMSUNG K4T1G164QF เป็น DDR2 ขนาด 128 MB
SAMSUNG K4T1G164QF-BCF7
Flash -> MXIC MX29LV640EBT1-70G ขนาด 8 MB
MXIC MX29LV640EBT1-70G
LAN Switch -> Realtek RTL8367M ความเร็ว 10/100/1000
Realtek RTL8367M
Wireless -> Ralink RT3092L
Ralink RT3092L
ภาค RF มี 4 ตัว คือ
ภาค RF

SiGe 2537L 2 ตัว
SiGe 2537L
ไอซีที่เขียนกำกับว่า 683 6691
683 6691
เสาสัญญาณมีทั้งหมด 5 เสา เป็นเสาภายในทั้งหมด เป็นเสา 2.4 GHz 2 เสา 5 GHz 3 เสา ในรูปจะเห็นมี 3 เสา โดยอีก 2 เสาจะอยู่อีกด้านหนึ่ง
เสาอากาศภายในเครื่อง

ภาคจ่ายไฟ 
ภาคจ่ายไฟ
ไอซีในสี่เหลี่ยมทั้ง 3 ตัวใช้รุ่นเดียวกันคือ
Fiti FR9888 23V, 3.5A, 340KHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter 

Fiti FR9888
ไอซีจ่ายไฟอีกตัวอยู่ข้างๆ RAM คือ ANPEC APL1085 3A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 3.3V
ANPEC APL1085
พอร์ต Serial ใช้ความเร็ว 57600
พอร์ต Serial
Boot log


U-Boot 1.1.3 (Jan 12 2011 - 11:35:36)

Board: Ralink APSoC DRAM:  64 MB
relocate_code Pointer at: 837c4000
flash_protect ON: from 0xBC000000 to 0xBC02AFAF
flash_protect ON: from 0xBC030000 to 0xBC030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment

============================================
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
--------------------------------------------
ASIC 3883_MP (MAC to VITESSE Mode)
DRAM component: 1024 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Jan 12 2011  Time:11:35:36
============================================
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 500 MHZ ####
 estimate memory size =64 Mbytes

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     0

early Realtek giga Mac support...
GPIOMODE current: 181c
GPIOMODE writing: 181d
GPIOMODE current: 181d
get reg 0x1300: 6088
get reg 0x1300: 6088
get reg 0x1300: 6088
get reg 0x1300: 6088
get reg 0x1300: 6088
rtk_switch_init(): return 0
rtk_port_macForceLinkExt1_set(): return 0
org Ext1 txDelay: 0, rxDelay: 0
new Ext txDelay: 0, rxDelay: 7
rtk_port_rgmiiDelayExt1_set(): return 0
rtk_led_enable_set(LED_GROUP_0...): return 0
rtk_led_enable_set(LED_GROUP_1...): return 0
rtk_led_operation_set(): return 0
rtk_led_groupConfig_set(LED_GROUP_0...): return 0
rtk_led_groupConfig_set(LED_GROUP_1...): return 0
rtl8367m_switch_init_pre() return 0

Bootloader version: 1.0.0.6
MAC Address: C8:60:00:94:00:B3

GPIOMODE before: 181d
GPIOMODE writing: 181d
GPIOMODE restoring: 181d
## Checking image at bc050000 ...
   Image Name:
   Created:      2014-02-20  18:51:43 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    8021819 Bytes =  7.7 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  802ea000
   Verifying Checksum ...
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
   Image Name:
   Created:      2014-02-20  18:51:43 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    8021819 Bytes =  7.7 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  802ea000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 802ea000) ...
## Giving linux memsize in MB, 64

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC
Linux version 2.6.2219 (root@asus) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Feb 21 02:40:38 CST 2014

 The CPU feqenuce set to 500 MHz
CPU revision is: 0001974c
Determined physical RAM map:
 memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 32512
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs noinitrd
Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
cause = c0808000, status = 11000000
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
calculating r4koff... 001e8480(2000000)
CPU frequency 500.00 MHz
Using 250.000 MHz high precision timer.
console [ttyS1] enabled
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 126592k/131072k available (2481k kernel code, 4360k reserved, 500k data, 120k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR = 0

*************** Ralink PCIe RC mode *************

 Ralink PCIe RC mode
registering PCI controller with io_map_base unset
2->[1][0][0][30]=0
5->[1][0][0][30]=fffffffe
2->[1][0][0][30]=0
5->[1][0][0][30]=0
PCI: Bridge: 0000:00:00.0
  IO window: disabled.
  MEM window: 20000000-200fffff
  PREFETCH window: disabled.
BAR0 at slot 0 = 0
bus=0, slot = 0x0
P2P(PCI) 0x00 = 08021814
P2P(PCI) 0x04 = 00100007
P2P(PCI) 0x08 = 06040001
P2P(PCI) 0x0c = 00010000
P2P(PCI) 0x10 = 00000000
P2P(PCI) 0x14 = 20100000
P2P(PCI) 0x18 = 00010100
P2P(PCI) 0x1c = 000000f0
P2P(PCI) 0x20 = 20002000
P2P(PCI) 0x24 = 0000fff0
P2P(PCI) 0x28 = 00000000
P2P(PCI) 0x2c = 00000000
P2P(PCI) 0x30 = 00000000
P2P(PCI) 0x34 = 00000040
P2P(PCI) 0x38 = 00000000
P2P(PCI) 0x3c = 000401ff
res[0]->start = 0
res[0]->end = 1ffffff
res[1]->start = 20100000
res[1]->end = 2010ffff
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=1, slot = 0x0
dev III(PCIe)  0x00 = 30911814
dev III(PCIe)  0x04 = 00100000
dev III(PCIe)  0x08 = 02800000
dev III(PCIe)  0x0c = 00000000
dev III(PCIe)  0x10 = 20000000
dev III(PCIe)  0x14 = 00000000
dev III(PCIe)  0x18 = 00000000
dev III(PCIe)  0x1c = 00000000
dev III(PCIe)  0x20 = 00000000
dev III(PCIe)  0x24 = 00000000
dev III(PCIe)  0x28 = 00000000
dev III(PCIe)  0x2c = 30911814
dev III(PCIe)  0x30 = 00000000
dev III(PCIe)  0x34 = 00000040
dev III(PCIe)  0x38 = 00000000
dev III(PCIe)  0x3c = 000001ff
res[0]->start = 20000000
res[0]->end = 2000ffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
ralink flash device: 0x1000000 at 0x1c000000
Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
partion 3: 50000 fb0000
partion 4: 14ac40 eb53c0
Creating 5 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
0x00030000-0x00040000 : "nvram"
0x00040000-0x00050000 : "Factory"
0x00050000-0x01000000 : "linux"
mtd: partition "linux" extends beyond the end of device "Ralink SoC physically mapped flash" -- size truncated to 0x7b0000
0x0014ac40-0x01000000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "Ralink SoC physically mapped flash" -- size truncated to 0x6b53c0
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Load Ralink DFS Timer Module
RT3xxx EHCI/OHCI init.
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
pcie_portdrv_probe->Dev[1814:0802] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
assign_interrupt_mode Found MSI capability
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
GPIO MODE: 181d
Ralink gpio driver initialized
software reset RTL8367M...
rtk_switch_init() return 0
rtk_port_macForceLinkExt0_set(): return 0
rtk_port_macForceLinkExt1_set(): return 0
power down all ports
org Ext0 txDelay: 0, rxDelay: 0
org Ext1 txDelay: 0, rxDelay: 0
new Ext0 txDelay: 1, rxDelay: 0
rtk_port_rgmiiDelayExt0_set(): return 0
new Ext1 txDelay: 1, rxDelay: 0
rtk_port_rgmiiDelayExt1_set(): return 0
rtk_led_enable_set(LED_GROUP_0...): return 0
rtk_led_enable_set(LED_GROUP_1...): return 0
rtk_led_operation_set(): return 0
rtk_led_groupConfig_set(LED_GROUP_0...): return 0
rtk_led_groupConfig_set(LED_GROUP_1...): return 0
current led blinkRate: 0
rtk_switch_maxPktLen_get(): return 0
current rtk_switch_maxPktLen: 3
rtk_switch_maxPktLen_set(): return 0
rtk_switch_greenEthernet_get(): return 0
current rtk_switch_greenEthernet state: 1
rtk_switch_greenEthernet_set(): return 0
RTL8367M driver initialized
HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
rdm_major = 254
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.0  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000c860
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x009400b3
PROC INIT OK!
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
u32 classifier
    OLD policer on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 8192 max)
ipt_time loading
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 120k freed
Warning: unable to open an initial console.
set_action 0
mtd productid: RT-N56U
bootloader version: RT-N56U-01-00-00-06
firmware version: 3.0.0.4
odmpid:
current FW productid: RT-N56U
current FW firmver: 3.0.0.4
clean_mode(1) clean_time(2) threshold(0)
free_caches: Start syncing...
free_caches: Start cleaning...
free_caches: waiting 2 second...
free_caches: Finish.
[1 init:init_nvram +9] init_nvram for 9
GPIOMODE before: 181d
GPIOMODE writing: 185d
config_switch(0x0104): link down all ports
power down all ports
config_switch(0x0118): ISP Profile/STB: none/0
set unknown unicast strom control rate as: 20
set unknown multicast strom control rate as: 20
set multicast strom control rate as: 20
set broadcast strom control rate as: 20
config_switch(0x0207): link up wan port(s)
rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.


=== pAd = c0054000, size = 851864 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
hotplug net INTERFACE=ra0 ACTION=add
register rt2860


=== pAd = c0151000, size = 725984 ===

<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
pAd->CSRBaseAddress =0xc0140000, csr_addr=0xc0140000!
hotplug net INTERFACE=rai0 ACTION=add
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
/ # [1 init:init_main +13] main loop signal/state=17
start_logger:
start_usb
NTFS support included
Built_for__asus_n56u_2011-11-22

start_lan 1101
update_lan_state(lan_, 0, 0)
start_lan: setting up the bridge br0
hotplug net INTERFACE=br0 ACTION=add
_ifconfig: name=Raeth v3.0 (eth2 flags=1043 TaskletIFUP addr=(null),SkbRecycle n)tmask=(null)


phy_tx_ring = 0x07212000, tx_ring = 0xa7212000

phy_rx_ring0 = 0x072ba000, rx_ring0 = 0xa72ba000
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000c860
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x009400b3
GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x0000c860
GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x009400b2
eth3: ===> VirtualIF_open
CDMA_CSG_CFG = 81000007
GDMA1_FWD_CFG = C0710000
GDMA2_FWD_CFG = C0710000
hotplug net INTERFACE=eth3 ACTION=add
start_lan: setting MAC of br0 bridge to C8:60:00:94:00:B3
gen ralink iNIC config
gen_raRX DESC a762c000  size = 2048
link_config(0x05f9): Main BSSID is not multiple of 4s!mac_filter[0] = 0
_ifconfig: name=rai0 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
NVM is FLASH mode
1. Phy Mode = 9
2. Phy Mode = 9
3. Phy Mode = 9
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
MCS Set = ff ff 00 00 01
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
=====================================================
Channel 1 : Dirty = 0, False CCA = 326, Busy Time = 9037, Skip Channel = FALSE
Channel 2 : Dirty = 0, False CCA = 291, Busy Time = 8480, Skip Channel = FALSE
Channel 3 : Dirty = 0, False CCA = 43, Busy Time = 1025, Skip Channel = FALSE
Channel 4 : Dirty = 0, False CCA = 97, Busy Time = 3768, Skip Channel = FALSE
Channel 5 : Dirty = 0, False CCA = 268, Busy Time = 8080, Skip Channel = FALSE
Channel 6 : Dirty = 0, False CCA = 493, Busy Time = 13526, Skip Channel = FALSE
Channel 7 : Dirty = 0, False CCA = 360, Busy Time = 10175, Skip Channel = FALSE
Channel 8 : Dirty = 0, False CCA = 9, Busy Time = 286, Skip Channel = FALSE
Channel 9 : Dirty = 0, False CCA = 64, Busy Time = 1712, Skip Channel = FALSE
Channel 10 : Dirty = 0, False CCA = 84, Busy Time = 2280, Skip Channel = FALSE
Channel 11 : Dirty = 0, False CCA = 140, Busy Time = 3683, Skip Channel = FALSE
Channel 12 : Dirty = 0, False CCA = 118, Busy Time = 3054, Skip Channel = FALSE
Channel 13 : Dirty = 0, False CCA = 20, Busy Time = 2230, Skip Channel = FALSE
=====================================================
Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 3
Min Dirty = 0
ExChannel = 7 , 0
BW        = 40
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Main bssid = c8:60:00:94:00:b2
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00064380
[doSystem] iwpriv rai0 set TxPower=100
hotplug net INTERFACE=wdsi0 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=wdsi1 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=wdsi2 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=wdsi3 ACTION=add
gen ralink config
gen_ralink_config(0x05f9): Main RX DESC a6c20000  size = 2048
BSSID is not multiple of 4s!mac_<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
filter[0] = 0
_ifconfig: name=ra0 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
1. Phy Mode = 8
2. Phy Mode = 8
3. Phy Mode = 8
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
MCS Set = ff ff ff 00 01
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
=====================================================
Channel 36 : Dirty = 0, False CCA = 1, Busy Time = 23, Skip Channel = FALSE
Channel 40 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Channel 44 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Channel 48 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
=====================================================
Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 36
Min Dirty = 0
ExChannel = 0 , 0
BW        = 40
Main bssid = c8:60:00:94:00:b3
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00064380
[doSystem] iwpriv ra0 set TxPower=100
_ifconfig: name=br0 flags=1043 IFUP addr=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0
_ifconfig: name=lo flags=1043 IFUP addr=127.0.0.1 netmask=255.0.0.0
route_manip: cmd=ADD name=lo addr=127.0.0.0 netmask=255.0.0.0 gateway=0.0.0.0 metric=0
update_lan_state(lan_, 2, 0)
hotplug net INTERFACE=wds3 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=wds1 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=wds0 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=wds2 ACTION=add
stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
# wanduck: nvram changed: x_Setting=1, link_modem=0.
# wanduck: Got LAN(-1) information:

# Enable direct rule
start_lan 1471
start_services 3243
start_wsc_pin_enrollee: start wsc (0)
[doSystem] iwpriv rai0 set WscConfMode=7
WPS: PIN
[doSystem] iwpriv rai0 set WscMode=1
[1 init:start_dnsmasq +23] begin
[1 init:start_dnsmasq +23] end
start_lan_port(0) 1
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-speed.gz
[doSystem] iwpriv rai0 set WatchdogPid=299
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-speed.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
load: speed_count = 0
load: read source= save_path=
load_history: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: fname=/var/lib/set watchdog pid as: 299
misc/rstats-history.gz
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-history.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: gzip -dc set watchdog pid as: 299
/var/lib/misc/rstats-history.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
load_history: load failed
[doSystem] iwpriv ra0 set WatchdogPid=299
TZ watchdog
[1 init:start_upnp +24] config 5
start_pptpd: getpid= 1
sh: can't open '/opt/etc/init.d/S50aicloud'
reinit_hwnat:WAN: unit -1,0 type 2 nat_x 1 qos 0: action 1.
start_wan_if(0)GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x0000001e

update_wan_staGDMA2_MAC_ADRL -- : 0xec46b24b
eth3: ===> VirtualIF_open

convert_wan_nvram(wan0_)
_ifconfig: name=eth3 flags=0000  addr=(null) netmask=(null)
** wan_ifname: eth3 is NOT UP
_ifconfig: name=eth3 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
start_auth:: done
udhcpc_wan:: deconfig
_ifconfig: name=eth3 flags=1043 IFUP addr=0.0.0.0 netmask=(null)
wan_down(eth3)
wan_down(eth3): .
stop_auth:: done
update_wan_state(wan0_, 1, 0)
start_wan_if(): End.
route_manip: cmd=DEL name=eth3 addr=0.0.0.0 netmask=0.0.0.0 gateway=(null) metric=0
update_wan_state(wan0_, 3, 0)
update_wan_state(wan0_, 4, 3)
udhcpc:: deconfig done
U2EC starting ...
eval(rtkswitch, 41) ret(255)
eval(iwpriv, rai0, stat) ret(0)
eval(iwpriv, ra0, stat) ret(0)
clean_mode(1) clean_time(2) threshold(0)
free_caches: Start syncing...
free_caches: Start cleaning...
free_caches: waiting 2 second...
free_caches: Finish.
[1 init:init_main +27] main loop signal/state=14
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
error retrieve firmware information!
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
[1 init:init_main +205] main loop signal/state=14
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
[1 init:init_main +512] main loop signal/state=14
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
[1 init:init_main +819] main loop signal/state=14
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail
udhcpc_wan:: leasefail

cpuinfo
/ # cat /proc/cpuinfo
system type             : Ralink SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 74K V4.12
BogoMIPS                : 249.34
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mount
/ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
ifconfig
/ # ifconfig
br0        Link encap:Ethernet  HWaddr C8:60:00:94:00:B3
           inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:5830 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:6488 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:768691 (750.6 KiB)  TX bytes:4108814 (3.9 MiB)

eth2       Link encap:Ethernet  HWaddr C8:60:00:94:00:B3
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:5800 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:8347 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:872295 (851.8 KiB)  TX bytes:1171620 (1.1 MiB)
           Interrupt:3

eth3       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1E:EC:46:B2:4B
           inet addr:192.168.10.45  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:1198 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:156106 (152.4 KiB)  TX bytes:55323 (54.0 KiB)

lo         Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:6250 (6.1 KiB)  TX bytes:6250 (6.1 KiB)

ra0        Link encap:Ethernet  HWaddr C8:60:00:94:00:B3
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:3377 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:2802 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:560510 (547.3 KiB)  TX bytes:1429761 (1.3 MiB)
           Interrupt:4

rai0       Link encap:Ethernet  HWaddr C8:60:00:94:00:B2
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
           Interrupt:16

mtd

/ # cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "nvram"
mtd2: 00010000 00010000 "Factory"
mtd3: 007b0000 00010000 "linux"
mtd4: 006b53c0 00010000 "rootfs"

ไฟล์ Backup ของ mtd partition
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น