วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ASUS RT-N12

เราเตอร์ RT-N12 เป็นเราเตอร์ Wireless ความเร็ว 300 Mbps ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, 2.4 GHz, WAN, LAN 1-4
ด้านหน้า
ด้านหลังเครื่องมีพอร์ตต่อเสา 2 ต้น แบบ SMA ปุ่ม RESET, WPS, ปุ่มเลือกโหมดการทำงานซึ่งมี 3 โหมดคือ AP, Repeater, Router และช่องเสียบอแดปเตอร์ขนาด 12VDC 1A
ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์ระบุรายละเอียดของเราเตอร์ และน็อต 4 ตัว
ใต้เครื่อง
สติกเกอร์ระบุรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเราเตอร์
สติกเกอร์
แกะออกมาจะเห็นบอร์ดหลัก
บอร์ดด้านบน
แกะฝาครอบโลหะจะปรากฏดังรูปด้านล่าง
ภายใต้ฝาครอบโลหะ
ไอซีต่างๆ บนบอร์ดคือ
CPU -> BROADCOM BCM4716B0KFBG
BROADCOM BCM4716B0KFBG
Flash -> Winbond 25X32VF1G เป็น SPI Flash ขนาด 4 MB
Winbond 25X32VF1G
RAM -> Winbond W9425G6EH-5 เป็น DDR SDRAM ขนาด 32 MB
Winbond W9425G6EH-5
Ethernet Switch -> BROADCOM BCM5325EKQMG ความเร็ว 10/100
BROADCOM BCM5325EKQMG
ภาคจ่ายของเราเตอร์
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟมีไอซี 2 ตัวคือ
APL1117 -> LDO Linear Regulator 1.8V
APL1117
MPS MP2307DN -> 3A, 23V, 340KHz Synchronous Rectified Step-Down Converter 

MPS MP2307DN
ใต้บอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
ใต้บอร์ด
พอร์ต Serial อยู่ที่ J1 มีความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
OEM Boot log
Decompressing...done
Decompressing...done


CFE version 5.10.56.46 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: ?  9? 11 16:02:04 CST 2009 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.

Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found a 4MB ST compatible serial flash
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.46
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 32768 KBytes

CFE mem:    0x80700000 - 0x8079B670 (636528)
Data:       0x80731600 - 0x807346F0 (12528)
BSS:        0x807346F0 - 0x80735670 (3968)
Heap:       0x80735670 - 0x80799670 (409600)
Stack:      0x80799670 - 0x8079B670 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x807315FC (202236)

Device eth0:  hwaddr BC-AE-C5-80-9B-34, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Null Rescue Flag.
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Options:(null)
Loading: TFTP Server.
Failed.
Could not load :: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 2766528 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Linux version 2.6.22 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.1.2) #19 Thu Mar 24 14:31:06 CST 2011
CPU revision is: 00019749
Found a 4MB ST compatible serial flash
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
CPU: BCMb83a rev 0 at 300 MHz
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 29560k/32768k available (2144k kernel code, 3208k reserved, 443k data, 112k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
Time: MIPS clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.17
PPTP driver version 0.8.2
pflash: found no supported devices
sflash: squashfs filesystem found at block 1161
Creating 4 MTD partitions on "sflash":
0x00000000-0x00020000 : "boot"
0x00020000-0x003f0000 : "linux"
0x00122798-0x003f0000 : "rootfs"
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
GACT probability NOT on
Mirror/redirect action on
netem: version 1.2
u32 classifier
    Performance counters on
    input device check on
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
ipt_time loading
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 112k freed
Warning: unable to open an initial console.
[sighandler]: No more events to be processed, quitting.
[cleanup]: Waiting for children.
[cleanup]: All children terminated.
*** Start convert_asus_values(0). ***
rc use mac: BC:AE:C5:80:9B:34
insmod: ip_nat_starcraft.ko: no module by that name found
insmod: ipt_NETMAP.ko: no module by that name found
*** End convert_asus_values(0). ***
emf: module license 'unspecified' taints kernel.
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.46
eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.10.56.46
+++ Turn off the power of the LAN ports. +++
Hit enter to continue...
*** Start convert_asus_values(0). ***
rc use mac: BC:AE:C5:80:9B:34
waitpid: No child processes
insmod: ip_nat_starcraft.ko: no module by that name found
waitpid: No child processes
insmod: ipt_NETMAP.ko: no module by that name found
waitpid: No child processes
*** End convert_asus_values(0). ***
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
waitpid: No child processes
br0: starting userspace STP failed, staring kernel STP
vlan0: dev_set_allmulti(master, 1)
vlan0: Operation not supported
vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth0 entered promiscuous mode
device vlan0 entered promiscuous mode
waitpid: No child processes
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Operation not supported
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Operation not supported
device eth1 entered promiscuous mode
waitpid: No child processes
br0: port 2(eth1) entering listening state
br0: port 1(vlan0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 1(vlan0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
starting...
info, udhcp server (v0.9.8) started
killall: upnp: no process killed
UPnP::upnp_device_attach:br0: attach InternetGatewayDevice.xml
killall: eapd: no process killed
cannot get proto entry: No such file or directory
cannot get proto entry: No such file or directory
UPnP::upnp_init:UPnP daemon is ready to run

# Enable direct rule
track test:[101][k] track_flag=0, clean_flag=101, ipaddr=0

track set ok
**** clean ip_conntrack 1 time. ****
**** clean ip_conntrack 2 time. ****
**** clean ip_conntrack 3 time. ****
track test:[100][k] track_flag=0, clean_flag=100, ipaddr=0

track set ok
br0: port 1(vlan0) entering disabled state
vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
br0: port 1(vlan0) entering listening state
br0: port 1(vlan0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
info, udhcp client (v0.9.8) started
eth0: No such process

# Rebuild rules by SIGUSR2
track test:[101][k] track_flag=0, clean_flag=101, ipaddr=0

track set ok
**** clean ip_conntrack 1 time. ****
waitpid: No child processes
track test:[100][k] track_flag=0, clean_flag=100, ipaddr=0

track set ok
killall: wps_monitor: no process killed
killall: wps_ap: no process killed
killall: wps_enr: no process killed
Debug::sharedkeystr=(null)
start detect WAN
time.nist.gov: Unknown host
/sbin/detectWan: No such file or directory
convert asus values
[dhcpd] force set extra option dns
--- START: Wait to start wanduck ---
Starting full scan!
+++ Turn on the power of the LAN ports. +++
waitpid: No child processes
Hit enter to continue...BusyBox v1.7.2 (2010-09-13 08:44:08 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr BC:AE:C5:80:9B:34
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:307 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:285 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:37656 (36.7 KiB)  TX bytes:23351 (22.8 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:AE:C5:80:9B:34
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:313 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:41600 (40.6 KiB)  TX bytes:29263 (28.5 KiB)
          Interrupt:4 Base address:0x2000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:AE:C5:80:9B:34
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:169
          TX packets:561 errors:32 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:59506 (58.1 KiB)
          Interrupt:3 Base address:0x1000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5661 (5.5 KiB)  TX bytes:5661 (5.5 KiB)

vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:AE:C5:80:9B:34
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:36398 (35.5 KiB)  TX bytes:25723 (25.1 KiB)

vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:AE:C5:80:9B:34
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

mount
root@DD-WRT:/proc# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /tmp type ramfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)

cpuinfo
system type : Broadcom BCMB83A chip rev 0
processor : 0
cpu model : MIPS 74K V4.9
BogoMIPS : 149.91
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 64
extra interrupt vector : no
hardware watchpoint : yes
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

dcache hits : 2147483648
dcache misses : 1886912077
icache hits : 2147483648
icache misses : 1491001321
instructions : 2147483648
mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00020000 00010000 "cfe"
mtd1: 003d0000 00010000 "linux"
mtd2: 00203000 00010000 "rootfs"
mtd3: 00010000 00010000 "nvram"
mtd4: 00080000 00010000 "ddwrt"

ไฟล์ mtd ของ DD-WRT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น