วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ASUS RT-N10U

เราเตอร์นี้มีความพิเศษที่มีพอร์ต USB 2.0 มาให้ด้วย ความเร็ว Wireless คือ 150 Mbps พอร์ต LAN เป็นแบบ 10/100
ด้านหน้าเครื่องมีไฟสถานะ Power, Internet, LAN1-4, Wireless, WPS, และ USB
ด้านหน้า
หลังเครื่องมีพอร์ตเชื่อมเสาอากาศแบบ SMA 1 ต้น, ปุ่ม RESET, ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง, ช่องเสียบอแดปเตอร์ 12 VDC 1 A, พอร์ต WAN, ไอร์ต LAN1-4, ปุ่ม WPS, และช่องเสียบ USB
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์รายละเอียด
ใต้เครื่อง
บอร์ดด้านบนมีไอซีหลักๆ คือ
CPU -> BROADCOM BCM5356U มี Heat sink แปะอยู่
บอร์ดด้านบน
RAM -> ESMT M13S2561616A เป็น DDR SDRAM ขนาด 32 MB
ESMT M13S2561616A
Flash -> SPANSION S25FL064KIF เป็น SPI Flash ขนาด 8 MB
SPANSION S25FL064KIF
ภาคจ่ายไฟของเราเตอร์ใช้ไอซี 2 ตัวซึ่งเป็นเบอร์เดียวกัน
ภาคจ่ายไฟ
ไอซีที่ใช้คือ RICHTEK RT8284N -> 2A, 23V, 340kHz Synchronous Step-Down Converter
RICHTEK RT8284N
ด้านหลังบอร์ดไม่มีไอซีอะไรเลย
ใต้บอร์ด
พอร์ต Serial ใช้ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
Bootlog ของเฟิร์มแวร์ Tomato
Decompressing...done


CFE version 5.60.127.4  based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: ? 10?  6 14:20:18 CST 2011 (root@vm-gitserver)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.

Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found a 8MB ST compatible serial flash
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.60.127.4
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 32768 KBytes

CFE mem:    0x80700000 - 0x8079BC00 (637952)
Data:       0x80731B10 - 0x80734C80 (12656)
BSS:        0x80734C80 - 0x80735C00 (3968)
Heap:       0x80735C00 - 0x80799C00 (409600)
Stack:      0x80799C00 - 0x8079BC00 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x80731B04 (203524)

Device eth0:  hwaddr C8-60-00-71-79-08, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Null Rescue Flag.
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Options:(null)
Loading: TFTP Server.
Failed.
Could not load :: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 5100 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Linux version 2.6.22.19 (root@tomato) (gcc version 4.2.4) #41 Sat Jan 18 20:04:54 CET 2014
CPU revision is: 00019749
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
  Normal          0 ->     8192
  HighMem      8192 ->     8192
early_node_map[1] active PFN ranges
    0:        0 ->     8192
Built 1 zonelists.  Total pages: 8192
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
CPU: BCM5357 rev 1 pkg 8 at 300 MHz
Using 150.000 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 28544k/32768k available (33k kernel code, 4208k reserved, 2786k data, 128k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
PCI: no core
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
pflash: found no supported devices
Found an ST compatible serial flash with 128 64KB blocks; total size 8MB
Creating 5 MTD partitions on "sflash":
0x00000000-0x00020000 : "pmon"
0x00020000-0x007f0000 : "linux"
0x0010c800-0x007b0000 : "rootfs"
0x007b0000-0x007f0000 : "jffs2"
0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
_nvram_init: allocat header: 2165997568, size= 32768
u32 classifier
    OLD policer on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 4096 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Jan 18 2014 20:04:53]
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 128k freed
Warning: unable to open an initial console.

Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
/ #

cpuinfo
system type : Broadcom BCM5357 chip rev 1 pkg 8
processor : 0
cpu model : MIPS 74K V4.9
BogoMIPS : 149.91
cpu MHz   : 300
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 64
extra interrupt vector : no
hardware watchpoint : yes
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

unaligned_instructions : 0

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00020000 00010000 "pmon"
mtd1: 007d0000 00010000 "linux"
mtd2: 006a3800 00010000 "rootfs"
mtd3: 00040000 00010000 "jffs2"
mtd4: 00010000 00010000 "nvram"


ไฟล์ mtd ที่สำรองไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น