วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ASUS RT-N16

เราเตอร์ตัวนี้มีพอร์ต Ethernet แบบ Gigabit ปล่อยสัญญาณ Wireless ได้ที่ความเร็ว 300 Mbps ด้านหน้าของเครื่องมีไฟสถานะต่างๆ
ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังเครื่องมีช่องต่อเสาแบบ SMA 3 เสา พอร์ต WAN, LAN1-4, USB 2 พอร์ต, ปุ่ม
หลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์ระบุรายละเอียด 

ใต้เครื่อง
เราเตอร์นี้ใช้ไฟ 12 VDC 1.25 A ตามที่ปรากฏที่สติกเกอร์
 
สติกเกอร์
CPU อยู่ตรงกลางบอร์ดหลักซึ่งมี Heat sink แปะติดอยู่ จากข้อมูลในเว็บในเว็บ OpenWrt พบว่า
CPU -> Broadcom BCM4718 (MIPS 74KTM )
บอร์ดด้านบน
RAM -> SAMSUNG K4T51163QG-HCEG เป็น DDR2 SDRAM ขนาด 64 MB มี 2 ตัว รวมเป็น 128 MB
SAMSUNG K4T51163QG
Ethernet -> BROADCOM BCM53115SKFBG ความเร็ว 10/100/100 จำนวน 5 พอร์ต
BROADCOM BCM53115SKFBG
ภาคจ่ายไฟประกอบด้วยไอซี
AME8816 -> 1.5A CMOS LDO
AME8816
ภาคจ่ายไฟส่วนที่เหลือ
ภาคจ่ายไฟ
ภาคขยายสัญญาณ Wireless
ภาคขยายสัญญาณ Wireless
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
พอร์ต JTAG จำนวน 12 ขา
พอร์ต JTAG
ใต้บอร์ดมีไอซี Flash ในวงกลมสีแดงจะเป็น Mini PCI Express ที่ไม่ได้ใส่ connector ไว้
ใต้บอร์ด
Flash -> MACRONIX MX29GL256EHTI2I-90Q ขนาด 32 MB
MACRONIX MX29GL256EHTI2I-90Q
Boot log ของเฟิร์มแวร์ Tomato
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: ?T  5?? 27 16:47:24 CST 2009 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.

Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 262144(0x40000)
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.3
CPU type 0x19740: 480MHz
Tot mem: 131072 KBytes

CFE mem:    0x80700000 - 0x8079B310 (635664)
Data:       0x80731B30 - 0x80734880 (11600)
BSS:        0x80734880 - 0x80735310 (2704)
Heap:       0x80735310 - 0x80799310 (409600)
Stack:      0x80799310 - 0x8079B310 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x80731B30 (203568)

Device eth0:  hwaddr E0-CB-4E-C0-08-54, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Null Rescue Flag.
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Options:(null)
Loading: TFTP Server.
Failed.
Could not load :: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 5192 bytes read
Entry at 0x80001000
Starting program at 0x80001000
Linux version 2.6.22.19 (root@tomato) (gcc version 4.2.4) #21 Wed Nov 20 15:58:06 CET 2013
CPU revision is: 00019740
Determined physical RAM map:
 memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 32512
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
CPU: BCM4716 rev 1 pkg 10 at 480 MHz
Using 240.000 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 126576k/131068k available (33k kernel code, 4340k reserved, 2893k data, 116k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: Using membase 8000000
PCI: Initializing host
PCI: Reset RC
PCI: Fixing up bus 0
PCI: Fixing up bridge
PCI: Fixing up bridge
PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
PCI: Fixing up bus 1
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
0x00135000-0x00940000 : "rootfs"
0x00940000-0x01fe0000 : "jffs2"
0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
Found a 0MB  serial flash
sflash: found no supported devices
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
u32 classifier
    OLD policer on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 8192 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Nov 20 2013 14:13:15]
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
Warning: unable to open an initial console.
emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.147.0
eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.10.147.0
/ # lo: File exists

/ #

cpuinfo
/ # cat /proc/cpuinfo
system type             : Broadcom BCM4716 chip rev 1 pkg 10
processor               : 0
cpu model               : MIPS 74K V4.0
BogoMIPS                : 239.20
cpu MHz                 : 480
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
shadow register sets    : 1
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

unaligned_instructions  : 0

mtd
/ # cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00020000 "pmon"
mtd1: 01fa0000 00020000 "linux"
mtd2: 0080b000 00020000 "rootfs"
mtd3: 016a0000 00020000 "jffs2"
mtd4: 00020000 00020000 "nvram"

mtd backup

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น