วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Ubiquiti Power APN

อุปกรณ์ตัวนี้ไปไวเลสเราเตอร์ความเร็ว 300 Mbps กำลังส่งสูงสุด 1000 mW มี 1 พอร์ต WAN และ 4 พอร์ต LAN
ลักษณะภายนอก
ภายในใช้ CPU ของ Artheros ตามแบบฉบับทั่วๆ ไปของ UBNT โดยรุ่นนี้ใช้ CPU AR7240 ใช้ Wireless AR9283, RAM 32 MB, Flash 8 MB
ภายในตัวเครื่อง
ไอซีหลักๆ ที่เจอคือ
ATHEROS AR7240 -> Network Processor SOC
ATHEROS AR7240
MXIC MX25L6445E -> (8 MB)64M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIOTM (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY
MXIC MX25L6445E
Zentel A3S56D40FTP -> (32 MB)256Mb DDR SDRAM Specification
Zentel A3S56D40FTP
Z1212AI -> EZBuck™ 3A Simple Buck Regulator อยู่ในวงจรแปลงไฟ 4.71v และ 3.30v
Z1212AI
ETX -> Switching regulator 1.2v
ETX
วงจรส่วน Wireless

ATHEROS AR9283 -> PCIe bgn adapter
ATHEROS AR9283
AWL6153 -> 2.4 GHz Wireless LAN  Power Amplifier Module
AWL6153
Two-line Bi-directional TVS Diode
TVS Diode

ภาพรวมภาคจ่ายไฟ
พอร์ต JTAG แบบ 14 ขา
JTAG
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200 bps 
Serial port
ใต้บอร์ด
dmesg
[4294667.296000] Linux version 2.6.15-5.2 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Tue Jul 26 11:43:34 EEST 2011
[4294667.296000] CPU revision is: 00019374
[4294667.296000] Determined physical RAM map:
[4294667.296000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[4294667.296000] On node 0 totalpages: 8192
[4294667.296000]   DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:1
[4294667.296000]   DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000]   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000]   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000] Built 1 zonelists
[4294667.296000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) panic=3 quiet 
[4294667.296000] Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
[4294667.296000] Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
[4294667.296000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
[4294667.296000] Cache parity protection disabled
[4294667.296000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
[4294667.296000] Using 195.000 MHz high precision timer.
[4294667.296000] Console: colour dummy device 80x25
[4294667.297000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[4294667.297000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[4294667.301000] Memory: 30124k/32768k available (1750k kernel code, 2628k reserved, 357k data, 100k init, 0k highmem)
[4294667.301000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536)
[4294667.317000] Mount-cache hash table entries: 512
[4294667.317000] Checking for 'wait' instruction...  available.
[4294667.319000] NET: Registered protocol family 16
[4294667.320000] PCI init:ar7240_pcibios_init
[4294667.320000] ar7240_pcibios_init(295): PCI CMD write: 0x356
[4294667.321000] Generic PHY: Registered new driver
[4294667.321000] usbcore: registered new driver usbfs
[4294667.321000] usbcore: registered new driver hub
[4294667.322000] Returning IRQ 48
[4294667.322000] TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
[4294667.323000] AR7240 GPIOC major 0
[4294667.326000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[4294667.326000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
[4294667.326000] Initializing Cryptographic API
[4294667.326000] io scheduler noop registered
[4294667.326000] io scheduler deadline registered
[4294667.449000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: #2 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[4294667.450000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 19) is a 16550A
[4294667.451000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[4294667.451000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[4294667.451000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
[4294667.451000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[4294667.451000] 0x00000000-0x00040000 : "u-boot"
[4294667.452000] 0x00040000-0x00050000 : "u-boot-env"
[4294667.453000] 0x00050000-0x00150000 : "kernel"
[4294667.453000] 0x00150000-0x007b0000 : "rootfs"
[4294667.454000] 0x007b0000-0x007f0000 : "cfg"
[4294667.454000] 0x007f0000-0x00800000 : "EEPROM"
[4294667.455000] usbmon: debugfs is not available
[4294667.455000] 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (ar7240_ohci)block sizes: ed 64 td 64
[4294667.455000] In ohci_hcd_ar7240_drv_probe    probing...
[4294667.455000] drivers/usb/host/ohci-ar7240.c: starting AR7240 OHCI USB Controller...
[4294667.457000] ar7240_start_hc val 8 , reg:8
[4294667.457000] ar7240-ohci ar7240-ohci.0: AR7240 OHCI
[4294667.457000] ar7240-ohci ar7240-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[4294667.457000] ar7240-ohci ar7240-ohci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[4294667.512000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[4294667.512000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[4294667.613000] probing done
[4294667.613000] u32 classifier
[4294667.613000]     input device check on 
[4294667.613000]     Actions configured 
[4294667.613000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[4294667.613000] NET: Registered protocol family 2
[4294667.622000] IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[4294667.622000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.622000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.622000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[4294667.622000] TCP reno registered
[4294667.623000] GRE over IPv4 tunneling driver
[4294667.623000] TCP bic registered
[4294667.623000] NET: Registered protocol family 1
[4294667.623000] NET: Registered protocol family 17
[4294667.665000] Bridge firewalling registered
[4294667.665000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[4294667.665000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[4294667.665000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
[4294667.669000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[4294667.669000] Freeing unused kernel memory: 100k freed
[4294667.672000] Warning: unable to open an initial console.
[4294668.017000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[4294670.128000] AG7240: Length per segment 1536
[4294670.128000] AG7240: Max segments per packet 1
[4294670.128000] AG7240: Max tx descriptor count    80
[4294670.128000] AG7240: Max rx descriptor count    252
[4294670.128000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140
[4294670.128000] AG7240CHH: Mac address for unit 0
[4294670.128000] AG7240CHH: 00:27:22:9d:98:bf 
[4294670.329000] AG7240CHH: Mac address for unit 1
[4294670.329000] AG7240CHH: 02:27:22:9d:98:bf 
[4294670.693000] SCSI subsystem initialized
[4294671.006000] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
[4294671.052000] PPP generic driver version 2.4.2
[4294671.137000] PPP MPPE Compression module registered
[4294671.193000] NET: Registered protocol family 24
[4294671.471000] wlan: module license 'BSD' taints kernel.
[4294671.482000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
[4294671.596000] ubnt_poll: Initializing polling module...
[4294671.596000] ubnt_poll: Initializing packet classifier...
[4294671.596000] ubnt_poll: OS timer frequency 1000 Hz
[4294671.779000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, 11D)
[4294671.819000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[4294671.919000] wlan: mac acl policy registered
[4294672.025000] wlan_me: Version 0.1
[4294672.025000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[4294672.131000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[4294672.191000] ar7240-gpio 1.1 initialised
[4294672.251000] usbcore: registered new driver cdc_acm
[4294672.251000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[4294672.314000] usbcore: registered new driver usbserial
[4294672.314000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[4294672.314000] usbcore: registered new driver usbserial_generic
[4294672.315000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[4294672.433000] Initializing USB Mass Storage driver...
[4294672.433000] usbcore: registered new driver usb-storage
[4294672.433000] USB Mass Storage support registered.
[4294672.487000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime
[4294672.487000] usbcore: registered new driver airprime
[4294672.544000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Option 3G data card
[4294672.545000] usbcore: registered new driver option
[4294672.545000] drivers/usb/serial/option.c: Option Card (PC-Card to) USB to Serial Driver: v0.4
[4294672.626000] fuse init (API version 7.8)
[4294672.626000] fuse distribution version: 2.7.3
[4294672.683000] rssi-leds 1.1 loaded
[4294672.789000] bridge: can't decode speed from eth0_real: 0
[4294672.789000] device eth0_real entered promiscuous mode
[4294672.801000] bridge: can't decode speed from eth1_real: 0
[4294672.801000] device eth1_real entered promiscuous mode
[4294673.494000] ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
[4294673.494000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
[4294673.499000] ar5416Attach: Mac Chip.Rev 0x80.2 PCI devid 0xff1c
[4294673.503000] ath_hal: Ubiquiti Merlin
[4294673.503000] ath_hal: NF adjust values: 5G - 0/0/0/0/0/0, 2G: -110/0/0/-110/0/0
[4294673.511000] wifi0: Atheros 928x: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
[4294673.653000] ubnt_poll: Clearing hooks...
[4294673.653000] ubnt_poll: ack_mode set to 0
[4294673.654000] ubnt_poll: Using antenna array type: None, ports=1, default=1
[4294675.978000] ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
[4294676.467000] ip_conntrack version 2.4 (256 buckets, 2048 max) - 212 bytes per conntrack
[4294676.635000] ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  http://snowman.net/projects/ipt_recent/
[4294678.140000] ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
[4294678.165000] ip_nat_pptp version 3.0 loaded
[4294678.231000] ip_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
[4294678.252000] ip_nat_rtsp v0.6.21 loading
[4294678.451000] device eth0_real left promiscuous mode
[4294678.451000] eth0: port 1(eth0_real) entering disabled state
[4294678.462000] bridge: can't decode speed from ath0: 11
[4294678.463000] device ath0 entered promiscuous mode
[4294678.486000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x814f0800
[4294678.486000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x8150c000
[4294678.488000] ATHRS26: resetting s26
[4294678.588000] ATHRS26: s26 reset done
[4294678.590000] Setting PHY...
[4294681.719000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x816d1000
[4294681.719000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x815ec000
[4294681.720000] Setting PHY...
[4294683.286000] AG7240: enet unit:1 phy:0 is up...Mii 100Mbps full duplex
[4294683.286000] AG7240: done cfg2 0x7235 ifctl 0x0 miictrl  
[4294683.409000] Ebtables v2.0 registered
[4294684.393000] eth0: port 2(eth1_real) entering learning state
[4294684.394000] device eth0 entered promiscuous mode
[4294685.393000] eth0: topology change detected, propagating
[4294685.393000] eth0: port 2(eth1_real) entering forwarding state
[4294687.838000] eth0: port 1(ath0) entering learning state
[4294688.838000] eth0: topology change detected, propagating
[4294688.838000] eth0: port 1(ath0) entering forwarding state

u-boot-env
ar7240> printenv
ethaddr=0x00:0xaa:0xbb:0xcc:0xdd:0xee
filesize=690000
fileaddr=80010000
bootdelay=4
baudrate=115200
mtdids=nor0=ar7240-nor0
partition=nor0,0
mtddevnum=0
mtddevname=u-boot
ethact=eth0
mtdparts=mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
bootcmd=bootm 0x9f050000
serverip=192.168.1.254
ipaddr=192.168.1.20
bootargs=console=tty0 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial

Environment size: 465/65532 bytes
cpuinfo
system type : Atheros AR7240 (Python)
processor : 0
cpu model : MIPS 24K V7.4
BogoMIPS : 259.07
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes
ASEs implemented : mips16
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

ifconfig
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr  XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr  XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2507 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:482912 (471.5 KiB)  TX bytes:1002924 (979.4 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr  XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth1_real Link encap:Ethernet  HWaddr  XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2526 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500 
          RX bytes:519840 (507.6 KiB)  TX bytes:1002924 (979.4 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:81 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:48 Memory:b0000000-b0010000 

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00010000 "u-boot"
mtd1: 00010000 00010000 "u-boot-env"
mtd2: 00100000 00010000 "kernel"
mtd3: 00660000 00010000 "rootfs"
mtd4: 00040000 00010000 "cfg"
mtd5: 00010000 00010000 "EEPROM"

MTD backup file

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น