วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Engenius EOC-1650 (ESTI) LFP

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access point แบบ Outdoor มี LAN 1 พอร์ต Wireless b,g ระบบไฟจ่ายผ่านสาย LAN
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องมีบอร์ดวงจรหลักกับเสาอากาศแบบ Panel ในบอร์ดวงจรใช้ CPU รุ่น Atheros AR2315A
บอร์ดหลัก
เสาอากาศ
CPU Atheros AR2315A อยู่ใต้ Heatsink
Atheros AR2315A
RF5263 -> 3.3V TO 5.0V, 2.5GHz LINEAR POWER AMPLIFIER
RF5263
5202 0319 -> ???
5202 0319
ST 25P64V6P -> 64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
ST 25P64V6P
DDR SDRAM ขนาด 32 MB
DDR SDRAM
Realtek RTL8201CP -> 10/100 Fast Ethernet Phyciever
Realtek RTL8201CP
TI TPS54231 -> 2A, 28V INPUT, STEP DOWN DC/DC CONVERTER WITH ECO-MODE™
TI TPS54231
B8AA WZ8G -> ???
B8AA WZ8G
พอร์ต Serial ความเร็ว 9600 bps
Serial port
Boot Message
+Ethernet eth0: MAC address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version 1.1 - built 11:17:13, Dec  4 2008

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Board: ap51
RAM: 0x80000000-0x82000000, [0x80040f30-0x80fe1000] available
FLASH: 0xa8000000 - 0xa87f0000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load -l vmlinux.bin.l7
Image loaded from 0x80041000-0x801d5000
RedBoot> go
<4>CPU revision is: 00019064
<4>Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
<4>Primary data cache 16kB 4-way, linesize 16 bytes.
<4>Linux version 2.4.25-LSDK-5.3.1.46 (root@localhost) (gcc version 3.3.3) #1 Tue Sep 14 16:17:17 CST 2010
<4>Determined physical RAM map:
<4> memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
<4>On node 0 totalpages: 8192
<4>zone(0): 8192 pages.
<4>zone(1): 0 pages.
<4>zone(2): 0 pages.
<4>Kernel command line: console=ttyS0,9600
<4>Using 92.000 MHz high precision timer.
<4>Calibrating delay loop... 183.50 BogoMIPS
<6>Memory: 30360k/32768k available (1427k kernel code, 2408k reserved, 92k data, 76k init, 0k highmem)
<6>Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
<6>Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
<6>Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
<6>Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
<4>Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
<4>Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
<4>POSIX conformance testing by UNIFIX
<6>Linux NET4.0 for Linux 2.4
<6>Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
<4>Initializing RT netlink socket
<4>Starting kswapd
<5>JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
<4>pty: 256 Unix98 ptys configured
<6>Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
<6>ttyS00 at 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
<6>Generic MIPS RTC Driver v1.0
<6>PPP generic driver version 2.4.2
<6>PPP Deflate Compression module registered
<6>PPP BSD Compression module registered
<4>MTD driver for SPI flash.
<4>spiflash: Probing for Serial flash ...
<4>spiflash: Found SPI serial Flash.
<4>8388608: size
<5>Creating 7 MTD partitions on "spiflash":
<5>0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
<5>0x00030000-0x00420000 : "rootfs"
<5>0x00420000-0x004c0000 : "vmlinux.bin.l7"
<5>0x004c0000-0x004e0000 : "cfg"
<5>0x004e0000-0x007e0000 : "unallocated space"
<5>0x007e0000-0x007ef000 : "FIS directory"
<4>mtd: partition "FIS directory" doesn't end on an erase block -- force read-only
<5>0x007ef000-0x007f0000 : "RedBoot config"
<4>mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
<4>spiflash_init: ROOTFS_NAME=rootfs, MTD_BLOCK_MAJOR=1f,i=1, ROOT_DEV=0
<6>Initializing Cryptographic API
<6>NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
<6>IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
<6>IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
<6>TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
<4>ip_conntrack version 2.1 (1024 buckets, 8192 max) - 304 bytes per conntrack
<4>ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
<6>ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  http://snowman.net/projects/ipt_recent/
<4>arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
<6>NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
<5>Ebtables v2.0 registered
<6>NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
<1>802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
<1>All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
<4>mount_root: ROOT_DEV=1f02, maj=31, min=2
<4>VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly.
<4>mount_block_root: kdevname(ROOT_DEV)=1f:02,root_device_name=,ROOT_DEV=1f02
<6>Freeing unused kernel memory: 76k freed
<4>Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ae531x.o
Warning: loading<4>ae531x_MAC_setup: CONFIG_KENDIN_ENET_PHY
 ae531x will taint the kernel: non-GPL license - Atheros
  See http://www.tux.org/lkml/#export-<4>
<4>Going to gpio_proc_entry
tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/misc/ar531xgpio.o
Warning: loading ar531xgpio will taint the kernel: non-GPL license - Atheros
  See http://www.tux.org/lkml/#export-ta<4>(eileen) FACTORY_RESET
inted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/misc/ar531x-wdt.o
Warning: loading ar531x-wdt will taint the kernel: non-GPL license - Atheros
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/misc/devname.o
Warning: loading devname will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
HAVE_SENDFILE
HAVE_LINUX_SENDFILE
mini_httpd: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan  1 00:00:10 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Initializing cfg structure...
Jan  1 00:00:10 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Setting factory default...
Jan  1 00:00:11 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Reading cfg configuration(/dev/mtdblock4)...
Jan  1 00:00:11 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: Reading cfg file (/dev/mtdblock4)
Jan  1 00:00:11 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: setting values...
Jan  1 00:00:12 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: [truncated] Unrecognized cmd: name=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Jan  1 00:00:12 /usr/sbin/cfg_mgr[46]: socket(0x3) t listening
rc_action: app=wlan, action=create
rc creating cfg for wlan
rm: cannot remove `/tmp/wlan-cfg': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/stp-cfg': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/ssidprofile*': No such file or directory
rm: cannot remove `/tmp/hostapd.conf.*': No such file or directory
rc_action: app=wlan, action=start
rc starting wlan
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_hal.o
Warning: loading ath_hal will taint the kernel: <6>ath_hal: 0.9.17.1 (AR5212, AR5312, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, RF2316, TX_DESC_SWAP)
non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan.o
<6>wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5<6>wlan: mac acl policy registered
.3.1.46/net/wlan_acl.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_ccmp.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_tkip.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_wep.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_xauth.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_dfs.o
Warning: loadin<6>ath_dfs: Version 2.0.0
<4>Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
g ath_dfs will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www<6>ath_rate_atheros: Version 2.0.1
<4>Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_rate_atheros.o
Warning: loading ath_rate_atheros will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#expo<6>ath_ahb: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
<4>init_ahb: get board radio_config
<4>(ar5312_bsp.c)boardConfig=0xa87f0000
rt-tainted for information about<4>wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
<4>wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi0: mac 11.0 phy 4.8 radio 7.0
<4>wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
<4>wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
<4>wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
<4>wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
<4>wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
<4>wifi0: Use hw queue 9 for beacons
<6>wifi0: Atheros 2315 WiSoC: mem=0xb0000000, irq=3
 tainted modules
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/ath_ahb.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_scan_ap.o
Using /lib/modules/2.4.25-LSDK-5.3.1.46/net/wlan_scan_sta.o
ap_start
<6>device eth0 entered promiscuous mode
<6>br0: port 1(eth0) entering learning state
ath1
ioctl: No such device
ath1
<mapping sub-ioctl wds to cmd 0x8BE0-39>
<mapping sub-ioc<4>(bw)ioctl:set chanbw->full
tl chanbw to cmd 0x8BE0-60>
<mapping sub-ioctl hide_ssid to cmd 0x8BE0-19>
<mapping sub-ioctl ap_bridge to cmd 0x8BE0-20>
ap_bridge
<mapping sub-ioctl bintval to cmd 0x8BE0-29>
<mapping sub-ioctl dtim_period to cmd 0x8BE0-28>
<mapping sub-ioctl doth to cmd 0x8BE0-30>
<mapping sub-ioctl wmm to cmd 0x8BE0-18>
<mapping sub-ioctl turbo to cmd 0x8BE0-1>
<mapping sub-ioctl compression to cmd 0x8BE0-33>
<mapping sub-ioctl ff to cmd 0x8BE0-34>
<mapping sub-ioctl protmode to cmd 0x8BE0-4>
ath2
ath3
ath4
<6>br0: port 1(eth0) entering forwarding state
<6>br0: topology change detected, propagating
ath1
<6>device ath1 entered promiscuous mode
<6>br0: port 2(ath1) entering learning state
ath2
ath3
ath4
<mapping sub-ioctl maccmd to cmd 0x8BE0-17>
<mapping sub-ioctl maccmd to cmd 0x8BE0-17>
<mapping sub-ioctl maccmd to cmd 0x8BE0-17>
killall: udhcpc: no process killed
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
<6>br0: port 2(ath1) entering forwarding state
<6>br0: topology change detected, propagating
rc_action: app=tc, action=start
rc starting tc
killall: hostapd: no process killed
rc_action: app=wan, action=start
rc starting wan
rc_action: app=dnsrelay, action=start
rc starting dnsrelay
rc_action: app=ipt, action=create
rc creating cfg for ipt
rc_action: app=ipt, action=start
rc starting ipt
rc_action: app=ipt-nat, action=start
rc starting ipt-nat
rc_action: app=ipt-fw, action=start
rc starting ipt-fw
rc_action: app=udhcpd, action=create
rc creating cfg for udhcpd
rc_action: app=udhcpd, action=start
rc starting udhcpd
rc_action: app=ntpc, action=start
rc starting ntpc
rm: cannot remove `/tmp/ntpcschedule': No such file or directory
rc_action: app=snmpd, action=create
rc creating cfg for snmpd
rc_action: app=snmpd, action=start
rc starting snmpd
rc_action: app=syslog, action=create
rc creating cfg for syslog
rc_action: app=syslog, action=start
rc starting syslog
Jan  1 00:00:25 crond[283]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8

Creating directory: /var/net-snmp


BusyBox v1.00-pre10 (2010.09.14-08:25+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

cpuinfo
 
system type : Atheros AR531X_COBRA
processor : 0
cpu model : unknown V6.4
BogoMIPS : 183.50
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : no
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

ifconfig
ath1      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2080 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:150 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:188265 (183.8 KiB)

br0       Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX 
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34727 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32903 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:1681321 (1.6 MiB)  TX bytes:18272567 (17.4 MiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34737 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32902 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:2168331 (2.0 MiB)  TX bytes:18272544 (17.4 MiB)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:20554 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20554 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:1143167 (1.0 MiB)  TX bytes:1143167 (1.0 MiB)

wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3402 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:266710
          TX packets:4122 errors:329 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:199 
          RX bytes:393855 (384.6 KiB)  TX bytes:405553 (396.0 KiB)
          Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc 

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00800000 00010000 "spiflash"
mtd1: 00030000 00010000 "RedBoot"
mtd2: 003f0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 000a0000 00010000 "vmlinux.bin.l7"
mtd4: 00020000 00010000 "cfg"
mtd5: 00300000 00010000 "unallocated space"
mtd6: 0000f000 00010000 "FIS directory"
mtd7: 00001000 00010000 "RedBoot config"

mtd file

RedBoot Rootfs upgrade instruction
 +Ethernet eth0: MAC address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version 1.1 - built 11:17:13, Dec  4 2008

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Board: ap51
RAM: 0x80000000-0x82000000, [0x80040f30-0x80fe1000] available
FLASH: 0xa8000000 - 0xa87f0000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
▒▒▒^C
RedBoot>
RedBoot> load -r -b 0x80041000 modrootfs.bin //load rootfs file from tftp to ram address 0x80041000
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x80430fff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis write -f 0xa8030000 -b 0x80041000 -l 0x3f0000 //write ram data at 0x80041000 length 0x3f0000 to flash address 0xa8030000
* CAUTION * about to program FLASH
            at 0xa8030000..0xa841ffff from 0x80041000 - continue (y/n)? y
... Erase from 0xa8030000-0xa8420000: ...............................................................
... Program from 0x80041000-0x80431000 at 0xa8030000: ...............................................................
RedBoot> fis list
Name              FLASH addr  Mem addr    Length      Entry point
RedBoot           0xA8000000  0xA8000000  0x00030000  0x00000000
rootfs            0xA8030000  0xA8030000  0x003F0000  0x00000000
vmlinux.bin.l7    0xA8420000  0x80041000  0x000A0000  0x80041798
cfg               0xA84C0000  0xA84C0000  0x00020000  0x00000000
FIS directory     0xA87E0000  0xA87E0000  0x0000F000  0x00000000
RedBoot config    0xA87EF000  0xA87EF000  0x00001000  0x00000000
RedBoot> reset

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น