วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Linksys AM300-Annex A

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL Router
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องประกอบด้วยไอซีหลายตัวโดย CPU มี Heatsink ติดอยู่ ทำให้ไม่รู้ว่าเบอร์อะไร แต่ Boot Loader เขียนว่า AR7200 ครับ
ภายในเครื่อง
ISSI IS42S16400B -> 8 MB SDRAM
ISSI IS42S16400B
TL594C -> 4 Pulse-Width-Modulation Control Circuit
TL594C
ใต้บอร์ดมีไอซี Flash Memory อยู่
ใต้บอร์ด
MXIC MX29LV160CBTC -> 16M-BIT [2Mx8/1Mx16] CMOS SINGLE VOLTAGE 
3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC MX29LV160CBTC
พอร์ต JTAG และพอร์ต Serial ความเร็ว 115200
JTAG & Serial Port
Boot Message
=======================================================================
 TI ADSL AR7200(OHIO) Loader 0.01 build Nov 21 2005 11:14:39
                    Broad Net Technology, INC.
=======================================================================
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found

Copying boot params.....DONE

Press Space Bar 3 times to enter command mode ...
Flash Checking  Passed.

Unzipping firmware at 0x94000000 ...
Unzipping program from bank 3...done
In C_Entry() function ...
install_exception
sys_irq_init() ...
Unzip WEB image ...
Image[1] at 0xB0040000, len = 583246
Image[2] at 0xB00CE800, len = 42024
Image[3] at 0xB00D9000, len = 218478
Unzipping from B00CE800 to 94794000 ... [ZIP] done
Uncompressed size = 223102
##### _ftext      = 0x94000000
##### _fdata      = 0x941ACEF0
##### __bss_start = 0x941EC8D8
##### end         = 0x94726BBC
##### Backup Data from 0x941ACEF0 to 0x94746BBC~0x947865A4 len 260584
##### Backup Data completed
##### Backup Data verified
[INIT] System Log Pool startup ...
[INIT] MTinitialize ..
userclk_init() ...
Runtime code version: 1.19.04
System startup...
[INIT] Memory COLOR 0, 580000 bytes ..
[INIT] Memory COLOR 2, 325480 bytes ..
DSL HAL Version: 07.02.01.00
Ohio250 detected
set dspfreq 250Mhz
Ohio clock boost 25RԤ▒hU▒▒eJU*U▒j*▒▒▒▒▒▒▒▒▒B▒)jRԨ+▒▒ו▒▒▒▒%▒▒▒}▒▒▒▒R▒▒
                                                                     %▒be▒▒▒▒ѽ▒▒▒▒с▒▒j▒сj▒▒▒▒2▒չ▒)j▒Uс2▒▒͡▒j▒▒▒▒▒b▒▒▒с▒▒▒▒▒с▒▒Ʌ▒▒ѕ▒́2▒չ▒▒


                                                       R▒$▒▒▒֋V$W▒▒▒Z▒K▒r▒▒R▒4UK▒▒▒▒rյ▒▒▒▒R▒U
             ▒:5▒▒▒▒RԄ*▒▒W,▒YH▒Y▒▒Z▒K▒▒
                                       ▒▒▒
manu_id=00C2 chip_id=2249
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found

my CFGVersionMagic = 33343536, old CFGVersionMagic on flash = 33343536
my CFGsize = 78016, my CFGDescSize = 12693
my Version = 1.19.04, Version on flash= 1.19.04
CFGsize on flash = 78016, CFGDescSize on flash = 12693

manu_id=00C2 chip_id=2249
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
OldCfgHexSize:4495
Unzipping from 943267F4 to 9432364C ... [LZMA] done
Uncompressed size = 12691
Tail : END_III_Config_t

Size of Old CFG_DESC is :12691!!!
useCfgDesc:1
MyCfgHexSize:4495
Unzipping from 943224A4 to 9431F2FC ... [LZMA] done
Uncompressed size = 12691
Size of my CFG_DESC is :12691!!!
Tail : END_III_Config_t

useCfgDesc:3

Restore Config file from ver:1.19.04!!!

default route: 0.0.0.0
BufferInit:
BUF_HDR_SZ=48 BUF_ALIGN_SZ=8 BUFFER_OFFSET=112
BUF_BUFSZ0=384 BUF_BUFSZ1=1872
NUM_OF_B0=0 NUM_OF_B1=450
BUF_POOL0_SZ=0 BUF_POOL1_SZ=864000
sizeof(BUFFER0)=432,sizeof(BUFFER1)=1920
*BUF0=0x944840c0 *BUF1=0x943b11b0
Altgn *BUF0=0x944840c0 *BUF1=0x943b11b0
End at BUF0:0x944840c0, BUF1:0x944840b0

BUF0[0]=0x944840c0 BUF1[0]=0x943b11b0

buffer0 pointer init OK!
buffer1 pointer init OK!
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 0 ip = 127.0.0.1

MAC Address: 00:1c:10:ea:25:ed
Memory request 2072 left 297928 ptr 9426123C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B426123C size:2072
MAC0 [RX=128 TX=1]: Internal PHY
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 1 ip = 192.168.3.1

Init SAR ifno:3 chan:0 VPI/VCI:1/32
Init PDSP ...
Init PDSP done.
Memory request 552 left 297376 ptr 94261A54
Call tn7sar_malloc() addr:B4261A54 size:552
[aal5->os]2.IsrRegister(OsDev:941ecc78, halIsr:94111b84, Interrupt:15)
[aal5]halControl(HalDev:946af294, Key:OamMode, Action:Set, Value:94746a2c)
[aal5]halChannelSetup(HalDev:946af294, HalCh:94746970, OsSetup:00000000)
  [aal5 Inst 0, Ch 0] Config Dump:
    TxNumBuffers  :00000128, TxNumQueues :00000002
    RxNumBuffers  :00000128, RxBufSize   :00001582
    TxServiceMax  :00000032, RxServiceMax:00000016
    RxBufferOffset:00000000, DaMask      :00000001
    CpcsUU        :00000000, Gfc         :00000000
    Clp           :00000000, Pti         :00000000
    Priority      :00000002, PktType     :00000000
    Vci           :00000032, Vpi         :00000001
    TxVc_CellRate :00015625, TxVc_QosType:00000002
    TxVc_Mbs      :00015625, TxVc_Pcr    :00015625
    TxVc_AtmHeader:01049088
InitTcb(CH:0): tcbsize:48 allsize:6160 num:128
Memory request 6160 left 291216 ptr 94261C7C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B4261C7C size:6160
Memory request 6160 left 285056 ptr 9426348C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B426348C size:6160
InitRcb(CH:0): rcbsize:64 allsize:8208 num:128
Memory request 8208 left 276848 ptr 94264C9C
Call tn7sar_malloc_dma_xfer() addr:B4264C9C size:8208
Call halChannelSetup(), Ch:0
(HalCh->TxVc_VpOffset)=00000000
(HalCh->RxVc_VpOffset)=00000000
Install SAR handler ...
MAC Address: 00:1c:10:ea:25:ee
Interface 3 ip = 192.168.3.1

usb_init: Create UsbTimerTask 1
stop polling...2136, 0
usb_init: PeriodTimer:7, Resource:51, numTicks:6
USB Device up
time = 08/01/2003, 00:00:00
TRAP(linkUp) : send ok!
Interface 20 ip = 192.168.3.1

ruleCheck()> Group: 0,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 1,  Error: Useless rule index will be truncated
ruleCheck()> Group: 2,  Error: Useless rule index will be truncated
CBAC rule format check succeed !!
reqCBACBuf()> init match pool, Have: 1000
Memory Address: 0x946df538 ~ 0x946e62b4
reqCBACBuf()> init timeGap pool, Have: 10000
Memory Address: 0x946e62b4 ~ 0x94717008
reqCBACBuf()> init sameHost pool, Have: 2000
Memory Address: 0x94717008 ~ 0x94726a28
CBAC rule pool initialized !!
Init NAT data structure
RUNTASK id=2 if_task if0...
RUNTASK id=3 if_task if1...
RUNTASK id=4 if_task if3...
RUNTASK id=5 if_task if20...
RUNTASK id=6 timer_task...
RUNTASK id=7 conn_mgr...
RUNTASK id=8 period_task...

========== ADSL Modem initialization OK ! ======

RUNTASK id=9 dhcp_clt...on interface 3
[absread] flash_init: RAM's limitation is 8M
Found PFS image@94794000, uncompressed by boot-code!!
httpd: listen at 192.168.3.1:80
HTTPD TIMER_RESOURCE:5, FS_RESOURCE:6
RUNTASK httpd...

[ht_MultiLoginInit] gSetting.ht_config.MultiLoginIP_num = 0
saveSize=78016
CFGHEXSIZE=4503
gSetting CFGsize = 78016, gSetting CFGDescSize = 12693

manu_id=00C2 chip_id=2249
MX29LV160B bottom boot 16-bit mode found
erase from location b0020000 done
erase from location b0030000 done
write length 14257
012345RUNTASK id=12 dnsproxy...
RUNTASK id=13 snmp_task...
RUNTASK id=14 rip...
RUNTASK id=15 ripout...
UPnP is disabled
Starting Multitask...
Initializing DSL interface ...
Install ADSL handler ...
Image[1] at 0xB0040000, len = 583246
Image[2] at 0xB00CE800, len = 42024
Image[3] at 0xB00D9000, len = 218478
Begin DSP firmware Download ...
Section count 214
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f9c00 Section Length: 20864
Special CO Profile found
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f2e00 Section Length: 12300
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8000 Section Length: 1186
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147f8800 Section Length: 4172
Not DSP PMEM/DMEM
Section Addr: 147ffc00 Section Length: 924
OVERLAY PAGE #3 LEN=48736
OVERLAY PAGE #7 LEN=12960
OVERLAY PAGE #1 LEN=57952
OVERLAY PAGE #2 LEN=23968
OVERLAY PAGE #4 LEN=16608
OVERLAY PAGE #5 LEN=9856
OVERLAY PAGE #6 LEN=22208
OVERLAY PAGE #9 LEN=42208
OVERLAY PAGE #10 LEN=35840
OVERLAY PAGE #8 LEN=2080
Wrote Image; Overlay Pages:11  Profiles:5
POTS Service
DSL phy feature : 0 defined, 1000
DSP Firmware Download completed.
Set DSP to 250MHz ...
Modem Co
TC_NOSYNC
[Overlay Page Done  7]
de: 07.02.03.00
Train Mode: 0xff
Training Mode: MMODE
RUNTASK id=16 UCPServer...
MTstart2() begin  ...
init psock cnt=-1380188803
[dhcp_clt] close DHCP Clinet task, no interface needs dhcp client
[Overlay Page Done  1]
TRAP(coldStart) : send ok!


====== console mode ======
  shift-0: enable debug
  ENTER  : show this help
==========================
Running Console Debug... !!!======= Console Debug =======
 (1)   Alert Mail Testing
 (2)   Web Upgrage
 (3)   Write Web
 (4)   Firmware Upgrage
 (5)   Write Firmware
 (6)   Warm Reboot
 (8)   Show B0,B1 Mem pool
 (9)   Toggle AAL5 Frame Dumping
 (a)   <MENU> gConfig
 (b)   <MENU> gSetting
 (c)   <MENU> DHCP Client
 (d)   <MENU> Dial
 (e)   <MENU> Ethernet
 (f)   <MENU> Firewall
 (g)   <MENU> Enable ADSL debug information
 (p)   <MENU> PPPoE
 (s)   <MENU> System
 (x)   Exit
 (?)   Help
=============================
[Debug]:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น