วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

D-Link DIR-600L HW: B1

เราเตอร์ตัวนี้มี 1 WAN, 4 LAN ไวเลสความเร็ว 150 Mbps
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องใช้ไอซี Realtek เป็นหน่วยประมวณผลหลัก โดยภายในวงจรมีไอซีหลักๆ คือ
ภายในเราเตอร์
Realtek RTL8196E -> CPU
Realtek RTL8196E
Winbond W9825G6JH-6 -> 4M x 4 Bank x 16 Bits SDRAM
Winbond W9825G6JH-6
MXIC MX25L3206E -> 32M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
MXIC MX25L3206E
Realtek RTL8188ER -> PCIe Wireless bgn 1x1:1
Realtek RT8188ER
Richtek RT7247AH -> 2A, 18V, 340kHz Synchronous Step-Down Converter
Richtek RT7247AH
พอร์ตการต่อเชื่อมภายในมี 2 พอร์ตคือ พอร์ต Serial กับ พอร์ต JTAG
พอร์ต Serial
พอร์ต JTAG แบบ 12 ขา
JTAG
ใต้บอร์ด
Boot Message

Booting...
OK
OK---RealTek(RTL8196E-kld) version v3.0.2e(2013.01.24-15:08+0800) [16bit](400MHz)
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x000e0000 : "boot+cfg+linux"
master size 0x004000000x000e0000-0x00370000 : "root fs"
master size 0x004000000x00370000-0x00380000 : "webpage"
master size 0x004000000x00380000-0x00400000 : "mydlink"
master size 0x00400000RTL8188ER driver version 3.2.0.2 (2012-04-12)
init started:  BusyBox v1.01 (2013.03.22-06:06+0000) multi-call binary
Starting pid 9, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'


BusyBox v1.01 (2013.03.22-06:06+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

54
Init Start...
mkdir: Cannot create directory `/var/system': File exists
iwpriv wlan0 set_mib tx_pwr_ctrl=0
set 615 wlan channel
iwpriv wlan0 write_mem dw,b8000048,1,4026d832
Init bridge interface...
Init Wlan application...

WiFi Simple Config v2.7-wps2.0 (2013.03.22-09:03+0000).

Init WAN Interface...

MiniIGD v1.08 (2012.01.04-11:20+0000).

Start telnetd ...
0DevInfo.txt text mode!
hard ver isB1
314
boa: server version Boa/0.94.14rc21
boa: server built Mar 22 2013 at 17:03:12.
boa: starting server pid=313, port 80
killall: mydlink-watch-dog.sh: no process killed
killall: signalc: no process killed
killall: tsa: no process killed
opt.local stop ok.
opt.local start ok.
369
# smart 404 ----------------------------------
killall: dnsmasq: no process killed
killall: proxyd: no process killed
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
smart404 start ok.

#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Philips Nino
processor               : 0
cpu model               : R3000 V0.0
BogoMIPS                : 399.76
wait instruction        : yes
microsecond timers      : no
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
ll emulations           : 0
sc emulations           : 0
mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000e0000 00001000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 00290000 00001000 "root fs"
mtd2: 00010000 00001000 "webpage"
mtd3: 00080000 00001000 "mydlink"

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 78:54:2E:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:768 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1205 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:71221 (69.5 KiB)  TX bytes:540308 (527.6 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:54:2E:
XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:544 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:91343 (89.2 KiB)
          Interrupt:2 Base address:0x4000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:54:2E:
XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:28320 (27.6 KiB)
          Interrupt:2 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:82724 (80.7 KiB)  TX bytes:82724 (80.7 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 78:54:2E:
XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:35851 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:6578412 (6.2 MiB)  TX bytes:1324539 (1.2 MiB)
          Interrupt:21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น