วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

Linksys WRT300N v1.1

เราเตอร์ตัวนี้มีพอร์ต WAN 1 พอร์ต, LAN 4 พอร์ต Wireless b/g/n 300 Mbps มีเสาสัญญาณ 3 เสา
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเราเตอร์มีบอร์ดหลักอยู่
ภายในเราเตอร์
ไอซีหลักๆ ในบอร์ดคือ
Broadcom BCM4705 -> 802.11n GbE Processor
Broadcom BCM4705
Hynix HY5DU281622FTP -> 4 Banks x 2M x 16Bit Double Data Rate SDRAM จำนวน 2 ตัว ความจุรวม 32 MB
Hynix HY5DU281622FTP
Broadcom BCM5325E -> SIX-PORT MANAGED 10/100 ROBOswitch™
Broadcom BCM5325E
Samsung K8D6316UBM -> 64M Bit (8M x8/4M x16) Dual Bank NOR Flash Memory
Samsung K8D6316UBM
Broadcom BCM4321 -> MAC/baseband controller for draft-802.11n and 802.11a/b/g devices (PCI/PCI Express®/CardBus)
Broadcom BCM4321
ภายในโลหะป้องกันสัญญาณรบกวน
Broadcom BCM2055 -> 2x2 dual-band single-chip radio—3x3 and 4x4 antenna options for increased range and performance
Broadcom BCM2055
SiGe SE2528L ->  2.4 GHz Power Amplifier with Power Detector
SiGe SE2528L
MP9141ES -> 40ns, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail Single-Supply Comparators
MP9141ES
AO 1117L -> 1A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AO 1117L
RAV6J -> ???
RAV6J
ใต้บอร์ดไมมีไอซีใดๆ
ใต้บอร์ด
ระบบไฟภายในบอร์ด และพอร์ต Serial
แรงดันไฟและพอร์ต Serial
Boot Message ของเฟิร์มแวร์เดิม
Start to blink diag led ...


CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Tue Feb 27 19:35:53 CST 2007 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.

Initializing Arena
Initializing PCI. [normal]
PCI bus 0 slot 0/0: vendor 0x14e4 product 0x0800 (flash memory, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 1/0: vendor 0x14e4 product 0x471f (ethernet network, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 2/0: vendor 0x14e4 product 0x471a (USB serial bus, interface 0x10, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 2/1: vendor 0x14e4 product 0x471a (USB serial bus, interface 0x20, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 3/0: vendor 0x14e4 product 0x471b (USB serial bus, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 4/0: vendor 0x14e4 product 0x0804 (PCI bridge, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 5/0: vendor 0x14e4 product 0x0816 (MIPS processor, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 6/0: vendor 0x14e4 product 0x471d (IDE mass storage, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 7/0: vendor 0x14e4 product 0x4718 (network/computing crypto, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 8/0: vendor 0x14e4 product 0x080f (RAM memory, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 9/0: vendor 0x14e4 product 0x471e (class 0xfe, subclass 0x00, rev 0x02)
Initializing Devices.

No DPN
This is a Parallel Flash
Partition information:
boot    #00   00000000 -> 0003FFFF  (262144)
trx     #01   00040000 -> 0004001B  (28)
os      #02   0004001C -> 007F7FFF  (8093668)
nvram   #03   007F8000 -> 007FFFFF  (32768)
Partition information:
boot    #00   00000000 -> 0003FFFF  (262144)
trx     #01   00040000 -> 007F7FFF  (8093696)
nvram   #02   007F8000 -> 007FFFFF  (32768)
Reset switch via GPIO 8 ...
PCI bus 0 slot 1/0: pci_map_mem: attempt to map 64-bit region tag=0x800 @ addr=18010004
PCI bus 0 slot 1/0: pci_map_mem: addr=0x18010004 pa=0x18010000
ge0: BCM5750 Ethernet at 0x18010000
CPU type 0x2901A: 300MHz
Total memory: 32768 KBytes

Total memory used by CFE:  0x80600000 - 0x806A1900 (661760)
Initialized Data:          0x80636C40 - 0x80639BE0 (12192)
BSS Area:                  0x80639BE0 - 0x8063B900 (7456)
Local Heap:                0x8063B900 - 0x8069F900 (409600)
Stack Area:                0x8069F900 - 0x806A1900 (8192)
Text (code) segment:       0x80600000 - 0x80636C40 (224320)
Boot area (physical):      0x006A2000 - 0x006E2000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000

Boot version: v4.4
The boot is CFE
mac_init(): Find mac [00:1c:10:38:d4:92] in location 0
Nothing...
CMD: [ifconfig eth0 -addr=192.168.1.1 -mask=255.255.255.0]
eth0: Link speed: 100BaseT FDX
Device eth0:  hwaddr 00-1C-10-38-D4-92, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
CMD: [go;]
Check CRC of image1
  Len:     0x388000     (3702784)       (0xBC040000)
  Offset0: 0x1C         (28)            (0xBC04001C)
  Offset1: 0x8A4        (2212)  (0xBC0408A4)
  Offset2: 0x816E0      (530144)        (0xBC0C16E0)
  Header CRC:    0x50C99081
  Calculate CRC: 0x50C99081
Image 1 is OK
Try to load image 1.
CMD: [boot -raw -z -addr=0x80001000 -max=0xf70000 flash0.os:]
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 3560 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
eth0: cannot clear 1400/00000002
Starting program at 0x80001000
CPU revision is: 0002901a
Primary instruction cache 32kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 32kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Linux version 2.4.20 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #2 Tue Feb 27 12:13:54 CST 2007
Setting the PFC to its default value
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM4785 rev 2 at 300 MHz
Calibrating delay loop... 299.82 BogoMIPS
Memory: 30564k/32768k available (1431k kernel code, 2204k reserved, 108k data, 68k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Initializing host
PCI: Enabling CardBus
PCI: Fixing up bus 0
PCI: Fixing up bridge
PCI: Fixing up bus 1
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 0) is a 16550A
HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.4 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Register DIAG LED in /proc/sys/diag_blink.
The DIAG LED GPIO is 1.
PPP generic driver version 2.4.2
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v0.0 at 0x0040
cfi_cmdset_0002(): cfi->mfr=ec, cfi->id=e2
cfi_cmdset_0002(): bootloc=2
cfi_cmdset_0002(): Region=0 BlockSize 0x2000 bytes, 8 blocks
cfi_cmdset_0002(): Region=1 BlockSize 0x10000 bytes, 127 blocks
number of CFI chips: 1
Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 773
(Not Found Lang Block)off=0xc16e0 off1=0x7a0000 size=0x800000
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x007a0000 : "linux"
0x000c16e0-0x007a0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x007a0000-0x007f0000 : "lang"
0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
sflash: found no supported devices
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 368 bytes per conntrack
Register conntrack protocol helper for ESP...
init IP_nat_proto_esp register.
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_nat_rtsp v0.01 loading
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_time loading
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 68k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
find "lang" in MTD 3 (/dev/mtdblSQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock(31,3)
ock/3)
ret = -1
www -> /www
mount: Invalid argument
Language Package: EN
modules[0]=bcm57xx buf=[bcm57xx ]
modules[1]=ctmisc buf=[bcm57xx ctmisc ]
modules[2]=wl buf=[bcm57xx ctmisc wl ]
Needed modules: bcm57xx ctmisc wl
cmd=[insmod bcm57xx ]
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/bcm57xx/bcm57xx.o
cmd=[insmod ctmisc ]
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/ctmisc/ctmisc.o
cmd=[insmod wl ]
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/wl/wl.o
Hit enter to continue...The chipset is BCM4705L + BCM5325E
cmd=[misc -t get_mac -w 3 ]
type = [get_mac]
get_data(): cmd=0x11 count=8 len=18
get_data(): Get MAC count is [1]
get_data(): MAC 0: [00:1c:10:38:d4:92]
get_data(): done
cmd=[misc -t get_sn -w 3 ]
type = [get_sn]
get_data(): cmd=0x15 count=8 len=20
get_data(): Get SN count is [1]
get_data(): SN 0: [CNP11G625500????????]
get_data(): done
cmd=[misc -t get_flash_type -w 1 ]
type = [get_flash_type]
get_flash_type(): cmd=0x17 count=0 len=0
Get FLASH TYPE is [Samsung K8D6316UBM 4Mx16 BotB]
cmd=[misc -t get_pa0 -w 3 ]
type = [get_pa0]
get_data(): cmd=0x20 count=100 len=4
get_data(): Get PA0 count is [1]
get_data(): PA0 0: [74??]
get_data(): done
cmd=[misc -t get_pa1 -w 3 ]
type = [get_pa1]
get_data(): cmd=0x21 count=100 len=4
get_data(): Get PA1 count is [1]
get_data(): PA1 0: [71??]
get_data(): done
cmd=[misc -t get_pa0_old -w 3 ]
type = [get_pa0_old]
get_data(): cmd=0x24 count=8 len=4
get_data(): Get PA0 count is [0]
get_data(): done
cmd=[misc -t get_pa1_old -w 3 ]
type = [get_pa1_old]
get_data(): cmd=0x25 count=8 len=4
get_data(): Get PA1 count is [0]
get_data(): done
The boot is CFE
cmd=[killall httpd ]
killall: httpd: no process killed
cmd=[resetbutton ]
cmd=[vconfig set_name_type VLAN_PLUS_VID_NO_PAD ]
cmd=[vconfig add eth0 0 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 0 0 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 1 1 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 2 2 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 3 3 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 4 4 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 5 5 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 6 6 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan0 7 7 ]
cmd=[vconfig add eth0 1 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 0 0 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 1 1 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 2 2 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 3 3 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 4 4 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 5 5 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 6 6 ]
cmd=[vconfig set_ingress_map vlan1 7 7 ]
cmd=[insmod wl ]
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/wl/wl.o
insmod: A module named wl already exists
cmd=[brctl addbr br0 ]
cmd=[brctl setfd br0 0 ]
cmd=[brctl stp br0 dis ]
name=[vlan0] lan_ifname=[br0]
=====> set br0 hwaddr to vlan0
cmd=[wlconf vlan0 up ]
vlan0: Operation not supported
cmd=[brctl addif br0 vlan0 ]
name=[eth1] lan_ifname=[br0]
Write wireless mac successfully
br0: No such file or directory
cmd=[wlconf eth1 up ]
eth1: Numerical result out of range
eth1: Operation not supported
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Operation not supported
eth1: Operation not supported
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
eth1: Invalid argument
cmd=[brctl addif br0 eth1 ]
name=[eth2] lan_ifname=[br0]
eth2: No such device
name=[eth3] lan_ifname=[br0]
eth3: No such device
wl                    634208   0 (unused)
cmd=[wl gpiotimerval 0x640000 ]
cmd=[wl vlan_mode 0 ]
lo: File exists
cmd=[tftpd -s /tmp -c -l -P EWC2 ]
cmd=[cron ]
[HTTPD Starting on /www]
The boot is CFE
tftp server started
tftpd: standalone socket
cmd=[httpd ]
br0 192.168.1.100  86400
cmd=[udhcpd /tmp/udhcpd.conf ]
info, udhcp server (v0.9.8) started
zebra disabled.
cmd=[nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan ]
cmd=[upnp -D -L br0 -W  -S 0 -I 60 -A 180 ]
No interface specified. Quitting...
calling upnp_main
LLTD: wireless interface argument is eth1.
tallest:=====( wan_or_lan=wan )=====
tallest:=====( wan_or_lan=wan is wan !!)=====
cmd=[udhcpc -i vlan1 -l br0 -p /var/run/wan_udhcpc.pid -s /tmp/udhcpc ]
info, udhcp client (v0.9.8) started
Hit enter to continue...cmd=[nas /tmp/nas.wan.conf /tmp/nas.wan.pid wan ]
No interface specified. Quitting...
Hit enter to continue...


BusyBox v0.60.0 (2007.02.27-03:13+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#
#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Broadcom BCM4785 chip rev 2
processor               : 0
cpu model               : BCM3302 V1.10
BogoMIPS                : 299.82
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
unaligned_instructions  : 0
dcache hits             : 0
dcache misses           : 0
icache hits             : 0
icache misses           : 0
instructions            : 0

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00010000 "pmon"
mtd1: 00760000 00010000 "linux"
mtd2: 006de920 00010000 "rootfs"
mtd3: 00050000 00010000 "lang"
mtd4: 00010000 00010000 "nvram"
ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:10:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:6 (6.0 b)  TX bytes:77376 (75.5 kb)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:10:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:423 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:207786 (202.9 kb)
          Interrupt:5 Memory:18010000-18020000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:10:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:372889
          TX packets:201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:78984 (77.1 kb)
          Interrupt:6 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:10:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:77396 (75.5 kb)

vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:10:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:221 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:130390 (127.3 kb)

File Bootloader กับ nvram

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น