วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

Buffalo WCR-G300

วันนี้ผมมีเราเตอร์มารีวิวอีกตัวนึงเป็นของ Buffalo รุ่น WCR-G300 มี 1 WAN, 4 LAN, Wireless b/g/n 300 Mbps เสาเป็นแบบถอดเปลี่ยนไม่ได้
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องใช้ CPU ของ Ralink 
บอร์ดภายในเครื่อง
Ralink RT3352F -> 802.11n Wireless Router-on-a-Chip
Ralink RT3352F
EtronTech EM639165TS -> 8Mega x 16 Synchronous DRAM (SDRAM) 
EtronTech EM639165TS
MXIC MX25L3206E -> 32M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
MXIC MX25L3206E
MP1482DS -> 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter เป็นวงจรแปลงไฟ 3.3v
MP1482DS
พอร์ต Serial ความเร็ว 57600 และพอร์ต JTAG
พอร์ต Serial & JTAG
อีกด้านของบอร์ด
หน้า Web สำหรับ Config ใช้ IP 192.168.11.1
Web Config
Boot Message
U-Boot 1.1.3 (Nov 11 2011 - 21:40:07)

Board: Ralink APSoC DRAM:  16 MB
relocate_code Pointer at: 80fb0000
******************************
Software System Reset Occurred
******************************
spi_wait_nsec: 3c
spi device id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
find flash: MX25L3205D
raspi_read: from:30000 len:1000
.raspi_read: from:30000 len:1000
.*** Check if data is correct or not...
*** Data is correct.
============================================
Ralink UBoot Version: 3.5.3.0
Buffalo UBoot Version: 3.00
--------------------------------------------
ASIC 3352_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 128 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 16 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Nov 11 2011  Time:21:40:07
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384

 ##### The CPU freq = 400 MHZ ####
 estimate memory size =16 Mbytes

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     0

3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
.   Image Name:   Linux Kernel Image
   Created:      2012-11-27   7:57:49 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    3243968 Bytes =  3.1 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80320000
raspi_read: from:50040 len:317fc0
..................................................   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80320000) ...
## Giving linux memsize in MB, 16

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC
Linux version 2.6.21 (root@SWD1-CVS3) (gcc version 3.4.2) #3 Thu Nov 22 16:16:16 CST 2012

 The CPU feqenuce set to 400 MHz
CPU revision is: 0001964c
Determined physical RAM map:
 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 4064
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
cause = 50808000, status = 11000000
PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
calculating r4koff... 00186a00(1600000)
CPU frequency 400.00 MHz
Using 200.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 12840k/16384k available (2871k kernel code, 3544k reserved, 325k data, 108k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
TCP reno registered
deice id : c2 20 16 c2 20 (2016c220)
MX25L3205D(c2 2016c220) (4096 Kbytes)
mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Creating 6 MTD partitions on "raspi":
0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
0x00030000-0x00040000 : "Config"
0x00040000-0x00050000 : "Factory"
0x00050000-0x00180000 : "Kernel"
0x00180000-0x003b0000 : "RootFS"
0x003b0000-0x00400000 : "User_CFG"
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered (default)
Ralink gpio driver initialized
HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
rdm_major = 254
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.1  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
MAC_ADRH -- : 0x0000000c
MAC_ADRL -- : 0x43335277
PROC INIT OK!
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.17
PPTP driver version 0.8.1
flash0: started
block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
nf_conntrack version 0.5.0 (128 buckets, 1024 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 108k freed
init started: BusyBox v1.12.1 (2012-11-22 16:09:35 CST)
starting pid 13, tty '': '/etc_ro/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
devpts: called with bogus options
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
Welcome to
     _______  _______  ___     __  ____   _  _   ___
    |  ___  \|   __  ||   |   |__||    \ | || | /  /
    | |___| ||  |__| ||   |__  __ |     \| || |/  /
    |   _   /|   _   ||      ||  || |\     ||     \
    |__| \__\|__| |__||______||__||_| \____||_|\___\

                     =System Architecture Department=

[check_jffs]80 : JFFS_OK
Set: phy[0].reg[0] = 3100
Set: phy[1].reg[0] = 3100
Set: phy[2].reg[0] = 3100
Set: phy[3].reg[0] = 3100
Set: phy[4].reg[0] = 3100
nvram_init: INFO=>nvram MAC initialized successfully!
==>shm_init()!!
check_shm_hash: Check shm hash value
nvram_init: INFO=>nvram conf initialized successfully!
nvram_init: INFO=> RAM CONF successful created!
nvram_init: INFO=> RC.CONF successful created!
---------------- Get WLAN MAC 10:6f:3f:6d:4d:bc---------------
switch reg write offset=94, value=1000
switch reg write offset=14, value=405555
switch reg write offset=50, value=2001
switch reg write offset=98, value=7f3f
switch reg write offset=e4, value=3f
switch reg write offset=40, value=1001
switch reg write offset=44, value=1001
switch reg write offset=48, value=1002
switch reg write offset=70, value=ffff506f

phy_tx_ring = 0x00ac9000, tx_ring = 0xa0ac9000

phy_rx_ring0 = 0x00aca000, rx_ring0 = 0xa0aca000
MAC_ADRH -- : 0x0000106f
MAC_ADRL -- : 0x3f6d4dbc
RT305x_ESW: Link Status Changed
CDMA_CSG_CFG = 81000007
GDMA1_FWD_CFG = C0710000
vlan0001: Setting MAC address to  10 6f 3f 6d 4d bc.
VLAN (vlan0001):  Underlying device (eth2) has same MAC, not checking promiscious mode.
vlan0002: Setting MAC address to  10 6f 3f 6d 4d bc.
VLAN (vlan0002):  Underlying device (eth2) has same MAC, not checking promiscious mode.
vlan0001: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth2 entered promiscuous mode
device vlan0001 entered promiscuous mode
input_access=[3]
echo 3 > /proc/lan_wlan_access_controller
br0: port 1(vlan0001) entering learning state
Fri Jan  1 00:00:00 GMT 2010
device ra2 is already a member of a bridge; can't enslave it to bridge br0.
[Enter Test] in wlan_led_ctrl.c main()
.brctl setwlanforward br0 15
libupnp: using UDP SSDP_PORT = 1900
rmmod: ipv6passthru: No such file or directory
rmmod: ipv6passthru: No such file or directory
/usr/shell/dnsmasq.sh stop ok
/usr/shell/dnsmasq.sh start ok
dnsmasq: [truncated] m
/usr/shell/udhcpd.sh config ok
/usr/shell/udhcpd.sh start ok

***** g_wl_interface = ra0 ******

MAX_NUM_SESSIONS : 5; NUM_SEES: 64
starting pid 810, tty '/dev/ttyS1': '/bin/sh'


BusyBox v1.12.1 (2012-11-22 16:09:35 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Ralink SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24K V4.12
BogoMIPS                : 266.24
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Factory"
mtd3: 00130000 00010000 "Kernel"
mtd4: 00230000 00010000 "RootFS"
mtd5: 00050000 00010000 "User_CFG"

ไฟล์ MTD ที่ Backup มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น