วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Linksys WPS54GU2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ Wireless 54 Mbps พร้อมด้วยฟังก์ชัน Print Serverตัวเครื่องภายนอก
วงจรภายในเครื่องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ บอร์ดหลักกับบอร์ดการ์ด Wireless เชื่อมต่อกันผ่านพอร์ต mini-pci
ภายในตัวเครื่อง
ในบอร์ดหลักมีไอซีดังนี้
BRECIS MSP2007-CA-A2 -> CPU
BRECIS MSP2007-CA-A2
NEC uPD720101F1 -> USB2.0 HOST CONTROLLER 
NEC uPD720101F1
DAVICOM DM9161E -> 10/100 Mbps Fast Ethernet Physical Layer Single Chip Transceiver
DAVICOM DM9161E
9435M -> Surface Mount P-ChannelEnhancement Mode MOSFET
9435M
FP5452 -> DUAL PWM CONTROL IC WITH SCP/DTC FUNCTION
FP5452
7805 -> 3-Terminal 1 A Positive Voltage Regulator
7805
AO4U -> ???
AO4U
ใต้บอร์ดหลัก
V54C316162VCT6 -> 200/183/166/143 MHz 3.3 VOLT, 4K REFRESH ULTRA HIGH PERFORMANCE 1M X 16 SDRAM 2 BANKS X 512Kbit X 16
V54C316162VCT6
MXIC MX29LV800TTC-70 -> 8M-BIT [1Mx8/512K x16] CMOS SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC MX29LV800TTC-70
Attansic AT7601F -> Printer Port Controller
Attansic AT7601F
74AHC08 -> QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
74AHC08
พอร์ต Serial ของเครื่องอยู่ที่ขา TP7 TP8
พอร์ต Serial
การ์ด Wireless
บนการ์ดมีไอซีหลักๆ คือ
ISL3880IK -> Wireless LAN Integrated Medium Access Controller with Baseband Processor
ISL3880IK
AT64A -> ??
AT64A
ISL6414IR -> Triple Output, Low-Noise LDO Regulator with Integrated Reset Circuit
ISL6414IR
ISL3686AIR -> Direct Down Conversion Transceiver
ISL3084IR -> PRISM 5GHz VCO
ISL3980IR -> Power Amplifier
ไอซีบนการ์ด
ด้านหลังการ์ด
Boot Message 

UART initialized

Copyright (c) 2001,2002 BRECIS Communications Corporation80001da8
now in boot.c: C_Entry  GetNVFromFlash copied data  go to main.bin
UART initialized

Copyright (c) 2001,2002 BRECIS Communications Corporation80002370GetNVFromFlash copied data  DMA Burst = 64

Reading MAC Registers for MAC #  0
  ------------------------------------------------  Configuration Information for MAC: 0
rxBdCount       = 150
txBdCount       = 150
FDAPtr          = 0xa035e690
FDAPtrCur       = 0xa035e690
BLFrmPtr        = 0xa035e1d0
TxFrmPtr        = 0xa0355530
TxFrmPtrCur     = 0xa0355530
TxFrmPtrFreeBuf = 0xa0355530
-------------------------------------------------  Phy INitDisable PromiscMode if_reset register 00007001 if_reset register 00003110
  38901260 02980000 02800001 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000801 00001260
00000000 000000DC 00000000 1C0A0100
00008080 00000000 Card detect error 17
  00351033 02100000 0C031043 00800800
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00351033
00000000 00000040 00000000 2A010100
7E020001 00000000 Card detect error 19cardmode: 1
dtimperiod: 1 channel: 6
bsstype: 1 wep: 0 authen: 1 filter: 0
wds: 0 ssid: 7 linksys psm: 0xa0388070 98304profile: 2
 Client Mode --> 1 Client Mode --> 1TX Rate = auto
ผลการตอบสนองเมื่อกดปุ่มต่างๆ 
ปุ่ม g
---------------------------------------------------  Displaying PHY Registers.  PHY Register at Offset 0 = 0x1000
PHY Register at Offset 1 = 0x7809
PHY Register at Offset 2 = 0x0181
PHY Register at Offset 3 = 0xB881
PHY Register at Offset 4 = 0x01E1
PHY Register at Offset 5 = 0x0000
PHY Register at Offset 6 = 0x0000
PHY Register at Offset 7 = 0x0000
PHY Register at Offset 8 = 0x0000

Reading MAC Registers for MAC #  0
Reading MAC Register DMA_CTL      0x00   0x0008E040
Reading MAC Register TXTHRSH      0x08   0x000005EA
Reading MAC Register TXPOLLCTR    0x0c   0x00000080
Reading MAC Register BLFRMPTR     0x10   0xA035E1D0
Reading MAC Register RXFRAGSIZE   0x14   0x00040000
Reading MAC Register INT_EN       0x18   0x005E0000
Reading MAC Register FDA_BAS      0x1c   0xA035E690
Reading MAC Register FDA_LIM      0x20   0x580010C0
Reading MAC Register INT_SRC      0x24   0x00000000
Reading MAC Register PAUSECNT     0x30   0x00000000
Reading MAC Register REMPAUCNT    0x34   0x00000000
Reading MAC Register TXCONFRMSTAT 0x38   0x002E7A90
Reading MAC Register MAC_CTL      0x40   0x00008000
Reading MAC Register ARC_CTL      0x44   0x00008016
Reading MAC Register TX_CTL       0x48   0x00000001
Reading MAC Register TX_STAT      0x4c   0x00000000
Reading MAC Register RX_CTL       0x50   0x00000001
Reading MAC Register RX_STAT      0x54   0x3E000000
Reading MAC Register MD_DATA      0x58   0x00000000
Reading MAC Register MD_CA        0x5c   0x00000008
Reading MAC Register ARC_ADR      0x60   0x00000004
Reading MAC Register ARC_DATA     0x64   0xD01DA021
Reading MAC Register ARC_ENA      0x68   0x00000001
Reading MAC Register MISS_CNT     0x7c   0x00000000statusReg=0000ff03, causeReg=3000001c, vadr=6846fcbb, pcrec=800714bc
  ZERO = 00000000,     AT = bc000100,     V0 = b8600000,     V1 = 00000033
    A0 = 8009eaa8,     A1 = 0000000d,     A2 = 8009eaa7,     A3 = 00000001
    T0 = 803ffdd4,     T1 = 0000ff01,     T2 = 80074488,     T3 = 00000000
    T4 = 00000020,     T5 = 00001700,     T6 = 00170000,     T7 = 800771e2
    S0 = 80369fd0,     S1 = 00000000,     S2 = 00000000,     S3 = 00000000
    S4 = 00000000,     S5 = 00000000,     S6 = 00000000,     S7 = 00000000
    T8 = 00000004,     T9 = 8009f944,     K0 = 00000000,     K1 = 00000000
    GP = 8009fb8e,     SP = 803fff28,     FP = 00000000,     RA = 800714b0
    HI = 000003e8,     LO = 00000053, STATUS = 0000ff03,     PC = 800714bc
 K1TMP = 00000000,  CAUSE = 3000001c,  BADVA = 6846fcbb,    N/A = 00000000
 EPC = 800714bc Processor halting
 ปุ่ม l 
[00][00]
pointer = 8037A540
ปุ่ม m
Device INT = 00800000 INT IDENT  = 80004000
INT ACK    = 80004000 INT ENABLE = 0000001E
Control BLK= A03A0570 DM Base    = 00036000
Ctrl/Sts   = 20004400
 
ปุ่ม p
link state[01][02][00][00][00][01][00][00][00][00][00][04][00][00][00][00]
ปุ่ม q
 main
CB drv Qs: [8][0][0][0][32][28]
CB dev Qs: [0][0][0][0][28][28]
ปุ่ม t
System Time = 1576
ปุ่ม  v
 Version : 1.0.3.0
ปุ่ม  d
 Current DOT11_OID_STATE 0
 fail [01][03][10][00][00][02][00][00][00][00][00][22][01][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
 fail [01][03][1c][00][00][42][00][00][00][00][00][3c][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
ปุ่ม  c
[00][00][00][00][00][00]
current channel = 00000001 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น