วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

D-Link DIR-618 A1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Wireless Router มี 1 WAN, 4 LAN ส่วน Wireless ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
ตัวเครื่องภายนอก
สเปคคร่าวๆ คือ CPU RTL8196B, RAM 16 MB, Flash 2 MB ภายในรัน Linux
บอร์ดวงจร
ไอซีหลักๆ บนบอร์ดคือ
Realtek RTL8196B -> SoC
Realtek RTL8196B
ESMT M12L128168A -> (16 MB) 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
ESMT M12L128168A
Spansion S29AL016J -> (2 MB) 16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
Spansion S29AL016J
ภาค Wireless 2.4 GHz
ภาค Wireless
Realtek RTL8192SE ->  SingleChip IEEE 802.11b/g/n 2T2R WLAN Controller with PCI Express
Interface
Realtek RTL8192SE
Microsemi LX5535 -> InGaP HBT 2.4 – 2.5 GHz Power Amplifier
MSC5535
Power
Serial Port & JTAG

Boot Message

POST(1),Pattern:0xa5a5a5a5 => PASS

POST(2),Pattern:0x5a5a5a5a => PASS


mfid=1 devid=2249
Found 1 x 2M flash memory

---RealTek(RTL8196B-kld)at 2010.12.30-16:45+0900 version v1.7.2 Alpha [16bit](330MHz)
boot for Flag is 618 0
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default is 618 0
RTL8192SE driver version 1.31 (2011-01-19)
init started:  BusyBox v1.01 (2011.05.04-06:50+0000) multi-call binary
Starting pid 9, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'


BusyBox v1.01 (2011.05.04-06:50+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

mount: Mounting /dev/mtdblock2 on /web-lang failed: Invalid argument
Initialize wlan0 interface
set 618 wlan
mac_filter intVal =0
set 618 wlan channel
Initialize wlan0-va0 interface
Setup BRIDGE interface
SIOCGIFFLAGS: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process

WiFi Simple Config v1.13 (2009.09.16-11:30+0000).

Setup WAN interface

MiniIGD v1.07 (2009.08.19-13:06+0000).

test wps
killall: netbios: no process killed
killall: llmnresp: no process killed
deleting routers
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
adding dns 192.168.10.1
start DNS Relay Daemon
Notice: caching turned off
Set Firewall...
here
Start telnetd ...
0DevInfo.txt text mode!
hard ver is96B8
boa: server version Boa/0.94.14rc21
boa: server built May  4 2011 at 14:51:23.
boa: starting server pid=1308, port 80
#

cpuinfo
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00010000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 00150000 00010000 "root fs"
mtd2: 00010000 00010000 "webpage"
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Philips Nino
processor               : 0
cpu model               : R3000 V0.0
BogoMIPS                : 329.31
wait instruction        : no
microsecond timers      : no
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
ll emulations           : 0
sc emulations           : 0

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B1
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:914 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:420 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:90279 (88.1 KiB)  TX bytes:55500 (54.1 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B1
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:922 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:420 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:103819 (101.3 KiB)  TX bytes:55500 (54.1 KiB)
          Interrupt:2 Base address:0x4000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B9
          inet addr:192.168.10.151  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2876 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:277636 (271.1 KiB)  TX bytes:1222 (1.1 KiB)
          Interrupt:2 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10494 (10.2 KiB)  TX bytes:10494 (10.2 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B1
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3652 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:771794 (753.7 KiB)  TX bytes:12554 (12.2 KiB)
          Interrupt:21

#

ps
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        224 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    9 root        300 S   -sh
  136 root        192 S   netfilter_log
  726 root        216 S   udhcpd /var/udhcpd.conf
  867 root        368 S   wscd -start -c /var/wsc.conf -w wlan0 -fi /var/wscd-w
  876 root        200 S   iwcontrol wlan0
  987 root        228 S   miniigd -e 1 -i br0
 1049 root        184 S   llmnresp -r dlinkrouter
 1052 root        144 S   netbios dlinkrouter
 1070 root        200 S   mini_upnpd -wsc /tmp/wscd_config -igd /tmp/igd_config
 1077 root        248 S   dnrd --cache=off -s 192.168.10.1
 1131 root        260 S   lld2d br0
 1205 root        196 S   reload -e 11,0,1440,127,Always
 1229 root        156 S   telnetd -l /usr/bin/login -u Alphanetworks:wrgn25_dlw
 1308 root        500 S   boa
 1359 root        220 S   udhcpc -i eth1 -p /etc/udhcpc/udhcpc-eth1.pid -s /usr
 1366 root        244 R   ps
#

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00010000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 00150000 00010000 "root fs"
mtd2: 00010000 00010000 "webpage"

7 ความคิดเห็น:

 1. Are you blacklisted? Struggling to get a personal loan? Has your application been DECLINED due to Low Credit Score? Over COMMITTED? Affordability? But you know you can afford this loan. Loans Approved in 4hours, you can email us at opploansLLC@gmail.com

  Names:
  Occupation:
  Loan Amount Needed:
  Loan Duration:
  Your Country:
  Mobile NO:
  Purpose Of Loan:
  Email Address:
  monthly income:
  Sex:
  Age:

  Opportunity Financial, LLC

  ตอบลบ