วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

D-Link DIR-618 A1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Wireless Router มี 1 WAN, 4 LAN ส่วน Wireless ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
ตัวเครื่องภายนอก
สเปคคร่าวๆ คือ CPU RTL8196B, RAM 16 MB, Flash 2 MB ภายในรัน Linux
บอร์ดวงจร
ไอซีหลักๆ บนบอร์ดคือ
Realtek RTL8196B -> SoC
Realtek RTL8196B
ESMT M12L128168A -> (16 MB) 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
ESMT M12L128168A
Spansion S29AL016J -> (2 MB) 16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
Spansion S29AL016J
ภาค Wireless 2.4 GHz
ภาค Wireless
Realtek RTL8192SE ->  SingleChip IEEE 802.11b/g/n 2T2R WLAN Controller with PCI Express
Interface
Realtek RTL8192SE
Microsemi LX5535 -> InGaP HBT 2.4 – 2.5 GHz Power Amplifier
MSC5535
Power
Serial Port & JTAG

Boot Message

POST(1),Pattern:0xa5a5a5a5 => PASS

POST(2),Pattern:0x5a5a5a5a => PASS


mfid=1 devid=2249
Found 1 x 2M flash memory

---RealTek(RTL8196B-kld)at 2010.12.30-16:45+0900 version v1.7.2 Alpha [16bit](330MHz)
boot for Flag is 618 0
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default is 618 0
RTL8192SE driver version 1.31 (2011-01-19)
init started:  BusyBox v1.01 (2011.05.04-06:50+0000) multi-call binary
Starting pid 9, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'


BusyBox v1.01 (2011.05.04-06:50+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

mount: Mounting /dev/mtdblock2 on /web-lang failed: Invalid argument
Initialize wlan0 interface
set 618 wlan
mac_filter intVal =0
set 618 wlan channel
Initialize wlan0-va0 interface
Setup BRIDGE interface
SIOCGIFFLAGS: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process

WiFi Simple Config v1.13 (2009.09.16-11:30+0000).

Setup WAN interface

MiniIGD v1.07 (2009.08.19-13:06+0000).

test wps
killall: netbios: no process killed
killall: llmnresp: no process killed
deleting routers
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
adding dns 192.168.10.1
start DNS Relay Daemon
Notice: caching turned off
Set Firewall...
here
Start telnetd ...
0DevInfo.txt text mode!
hard ver is96B8
boa: server version Boa/0.94.14rc21
boa: server built May  4 2011 at 14:51:23.
boa: starting server pid=1308, port 80
#

cpuinfo
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00010000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 00150000 00010000 "root fs"
mtd2: 00010000 00010000 "webpage"
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Philips Nino
processor               : 0
cpu model               : R3000 V0.0
BogoMIPS                : 329.31
wait instruction        : no
microsecond timers      : no
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
ll emulations           : 0
sc emulations           : 0

ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B1
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:914 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:420 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:90279 (88.1 KiB)  TX bytes:55500 (54.1 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B1
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:922 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:420 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:103819 (101.3 KiB)  TX bytes:55500 (54.1 KiB)
          Interrupt:2 Base address:0x4000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B9
          inet addr:192.168.10.151  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2876 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:277636 (271.1 KiB)  TX bytes:1222 (1.1 KiB)
          Interrupt:2 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10494 (10.2 KiB)  TX bytes:10494 (10.2 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:81:96:B1
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3652 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:771794 (753.7 KiB)  TX bytes:12554 (12.2 KiB)
          Interrupt:21

#

ps
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        224 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    9 root        300 S   -sh
  136 root        192 S   netfilter_log
  726 root        216 S   udhcpd /var/udhcpd.conf
  867 root        368 S   wscd -start -c /var/wsc.conf -w wlan0 -fi /var/wscd-w
  876 root        200 S   iwcontrol wlan0
  987 root        228 S   miniigd -e 1 -i br0
 1049 root        184 S   llmnresp -r dlinkrouter
 1052 root        144 S   netbios dlinkrouter
 1070 root        200 S   mini_upnpd -wsc /tmp/wscd_config -igd /tmp/igd_config
 1077 root        248 S   dnrd --cache=off -s 192.168.10.1
 1131 root        260 S   lld2d br0
 1205 root        196 S   reload -e 11,0,1440,127,Always
 1229 root        156 S   telnetd -l /usr/bin/login -u Alphanetworks:wrgn25_dlw
 1308 root        500 S   boa
 1359 root        220 S   udhcpc -i eth1 -p /etc/udhcpc/udhcpc-eth1.pid -s /usr
 1366 root        244 R   ps
#

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00010000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 00150000 00010000 "root fs"
mtd2: 00010000 00010000 "webpage"

1 ความคิดเห็น: