วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

test script

$(document).bind('click', function(e) {

      var $clicked = $(e.target);
      if (! $clicked.parents().hasClass("staticMenu")){
        $(".staticMenu dd ul").hide();
        $(".staticMenu dt a").removeClass("selected");
      }    });

#define r 3
#define g 5
#define b 6

unsigned char va;
unsigned char vb;
unsigned char vc;

void setup()
{
 pinMode(r, OUTPUT);
 pinMode(g, OUTPUT);
 pinMode(b, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); 
}


void loop()
{
 va = (unsigned char)micros();
 delay(50);
 vb = (unsigned char)micros();
 delay(50);
 vc = (unsigned char)micros();
 delay(50);
 analogWrite(r, va);
 analogWrite(g, vb);
 analogWrite(b, vc);
 delay(200);
 
}
ทดสอบๆ

โดย

SyntaxHighlighter


วิธีการทำเอาจากหน้านี้ครับ


1 ความคิดเห็น: