วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Deliberant APC 5M-12 V2

สวัสดีครับ กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวอุปกรณ์หลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากติดภาระกิจหลายๆ อย่าง อุปกรณ์วันนี้เป็น 5 GHz CPE ยี่ห้อ Deliberant

รูปร่างภายนอก
ตัวเครื่องภายนอก
เคสของตัวเครื่องมีซีลกันน้ำ ด้วยตามรูป
ซีลกันน้ำ
แกะออกมาจะพบกับ 2 ส่วหลักๆ คือเสาอากาศกับบอร์ดหลักของเครื่อง
ภายในเครือง
ตัวเสาอากาศจะเป็นแบบมีทิศทาง รับความถี่ 5GHz มีโฟมหุ้มอยู่ด้วย
เสาอากาศ
บอร์ดประมวลผลหลักใช้ SoC ของ Ralink มีอุปกรณ์สำคัญคือ
บอร์ดประมวลผล
Ralink RT3662F -> SoC
Ralink RT3662F
Winbond W9751G6KB-25 -> 64 MB DDR2 SDRAM
Winbond W9751G6KB
MXIC 29LV640EBTI -> 64M-BIT [8M x 8/4M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC MX29LV640EBTI
IC+ IP101A LF -> Single port 10/100 Fast Ethernet Transceiver
IC+ IP101A
SiGe 5003L -> 5 GHz, 23dBm Power Amplifier with Power Detector
SiGe SE5003L
Techcode TD1501HS50 -> 5V 3A 150KHz PWM Buck DC/DC Converter
Techcode TD1501HS50
พอร์ตเชื่อมต่อในบอร์ด
Serial console port
ใต้บอร์ด
U-Boot
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:48:14)

Board: Ralink APSoC DRAM:  64 MB
relocate_code Pointer at: 83fb0000
******************************
Software System Reset Occurred
******************************
flash_protect ON: from 0xBC000000 to 0xBC01DD63
flash_protect ON: from 0xBC030000 to 0xBC030FFF
============================================
Ralink UBoot Version: 3.5.0.0
--------------------------------------------
ASIC 3883_MP (MAC to 100SW Mode)
DRAM component: 512 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 64 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 24 2011  Time:11:48:14
============================================
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 500 MHZ ####
 estimate memory size =64 Mbytes

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.

You choosed 4
                                                                              0


4: System Enter Boot Command Line Interface.

U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:48:14)
RT3883 # ?
?       - alias for 'help'
bootm   - boot application image from memory
cp      - memory copy
erase   - erase FLASH memory
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
md      - memory display
mdio   - Ralink PHY register R/W command !!
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
reset   - Perform RESET of the CPU
rf      - read/write rf register
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
spicmd  - read/write data from/to eeprom or vtss
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
RT3883 # help
?       - alias for 'help'
bootm   - boot application image from memory
cp      - memory copy
erase   - erase FLASH memory
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
md      - memory display
mdio   - Ralink PHY register R/W command !!
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
reset   - Perform RESET of the CPU
rf      - read/write rf register
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
spicmd  - read/write data from/to eeprom or vtss
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
RT3883 # version

U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:48:14)
RT3883 # printenv
bootcmd=bootp; setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath} ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off; bootm
bootdelay=5
baudrate=115200
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=Eth0 (10/100-M)

Environment size: 242/4092 bytes
RT3883 #

Linux Boot 
username: admin, password: admin01
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:48:14)

Board: Ralink APSoC DRAM:  64 MB
relocate_code Pointer at: 83fb0000
flash_protect ON: from 0xBC000000 to 0xBC01DD63
flash_protect ON: from 0xBC030000 to 0xBC030FFF
============================================
Ralink UBoot Version: 3.5.0.0
--------------------------------------------
ASIC 3883_MP (MAC to 100SW Mode)
DRAM component: 512 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 64 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 24 2011  Time:11:48:14
============================================
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 500 MHZ ####
 estimate memory size =64 Mbytes

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     0

3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
   Image Name:   WILI-S.FWBD-1100
   Created:      2013-11-01   2:32:18 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    6156300 Bytes =  5.9 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80271000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80271000) ...
## Giving linux memsize in MB, 64

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC
[4294667.296000] Linux version 2.6.21 (buildd2@builder) (gcc version 4.1.2 20061007 (prerelease)) #1 Mon Oct 28 03:58:56 EET 2013
[4294667.296000]
[4294667.296000]  The CPU feqenuce set to 500 MHz
[4294667.296000] CPU revision is: 0001974c
[4294667.296000] Determined physical RAM map:
[4294667.296000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[4294667.296000] Built 1 zonelists.  Total pages: 16256
[4294667.296000] Kernel command line: console=ttyS1,115200n8 root=/dev/mtdblock4 init=/linuxrc
[4294667.296000] Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
[4294667.296000] Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
[4294667.296000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
[4294667.296000] cause = 40808000, status = 11000000
[4294667.296000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
[4294667.296000] calculating r4koff... 0007a120(500000)
[4294667.296000] CPU frequency 500.00 MHz
[4294667.296000] Using 250.000 MHz high precision timer.
[4294667.296000] Console: colour dummy device 80x25
[4294667.297000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[4294667.298000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[4294667.307000] Memory: 62152k/65536k available (2086k kernel code, 3320k reserved, 409k data, 104k init, 0k highmem)
[4294667.325000] Mount-cache hash table entries: 512
[4294667.327000] NET: Registered protocol family 16
[4294667.332000] Time: MIPS clocksource has been installed.
[4294667.334000] NET: Registered protocol family 2
[4294667.344000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[4294667.345000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[4294667.346000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.347000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[4294667.348000] TCP reno registered
[4294667.352000] ralink flash device: 0x800000 at 0x1c000000
[4294667.353000] Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[4294667.354000]  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[4294667.355000] number of CFI chips: 1
[4294667.356000] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[4294667.357000] Creating 8 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
[4294667.358000] 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
[4294667.359000] 0x00030000-0x00040000 : "Config"
[4294667.360000] 0x00040000-0x00050000 : "Factory"
[4294667.361000] 0x00050000-0x00150000 : "Kernel"
[4294667.362000] 0x00150000-0x00650000 : "RootFS"
[4294667.363000] 0x00650000-0x006d0000 : "cfg"
[4294667.364000] 0x006d0000-0x00800000 : "etc"
[4294667.365000] 0x00000000-0x00800000 : "ALL"
[4294667.366000] Load Ralink DFS Timer Module
[4294667.368000] squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
[4294667.368000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
[4294667.369000] JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[4294667.370000] io scheduler noop registered (default)
[4294667.385000] Ralink gpio driver initialized
[4294667.386000] spidrv_major = 217
[4294667.637000] Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
[4294667.638000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
[4294667.639000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
[4294667.640000] serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
[4294667.643000] loop: loaded (max 8 devices)
[4294667.644000] rdm_major = 254
[4294667.645000] MAC_ADRH -- : 0x00000000
[4294667.646000] MAC_ADRL -- : 0x00000000
[4294667.647000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
[4294667.648000] NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
[4294667.649000] MAC_ADRH -- : 0x00000019
[4294667.650000] MAC_ADRL -- : 0x3b84852a
[4294667.651000] PROC INIT OK!
[4294667.652000] PPP generic driver version 2.4.2
[4294667.653000] PPP Deflate Compression module registered
[4294667.654000] PPP BSD Compression module registered
[4294667.655000] PPP MPPE Compression module registered
[4294667.656000] NET: Registered protocol family 24
[4294667.657000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[4294667.658000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[4294667.664000] block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
[4294667.665000] u32 classifier
[4294667.666000] nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 4096 max)
[4294667.667000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[4294667.668000] GRE over IPv4 tunneling driver
[4294667.669000] TCP cubic registered
[4294667.670000] NET: Registered protocol family 1
[4294667.671000] NET: Registered protocol family 17
[4294667.672000] Bridge firewalling registered
[4294667.673000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[4294667.674000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[4294667.675000] Reset button gpio:77 active:0
[4294667.676000] Registered led device: LED1
[4294667.677000] Registered led device: LED2
[4294667.678000] Registered led device: LED3
[4294667.679000] Registered led device: LED4
[4294667.680000] Registered led device: LED5
[4294667.681000] Registered led device: LED6
[4294667.685000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[4294667.686000] Freeing unused kernel memory: 104k freed
[4294667.981000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Populating '/etc/' directory structure ... done.
Linking '/usr/etc/*' files under '/etc' ... done
starting pid 789, tty '': '/etc/rc.d/rc.sysinit'
[4294669.993000] Started WatchDog Timer.
[4294669.994000] Started WatchDog Timer.
Waiting for reset to factory defaults packet.....
[4294674.163000] ra2880stop()...Done
starting pid 832, tty '': '/usr/etc/rc.d/rc-bg start'
starting pid 834, tty '/dev/ttyS1': '/sbin/getty -L ttyS1 115200 vt100'

DLB APC 5M-12 V2 login: Tue Jan  1 00:00:00 UTC 2013
[4294675.300000] calling '/sbin/raconf -r', ret=256
[4294675.590000] NIC Link is Up
[4294675.603000] device eth0 entered promiscuous mode
[4294675.616000] device ra0 entered promiscuous mode
[4294675.629000] device ra0 left promiscuous mode
[4294675.630000] br0: port 2(ra0) entering disabled state
[4294675.853000] br0: port 1(eth0) entering learning state
Cannot get current device settings: Operation not supported
  not setting autoneg
Cannot get current device settings: Operation not supported
  not setting autoneg
00:00:01 [I] Launched 'sshd' successfully in respawning mode.
ls: /etc/persistent/skins/*.tgz: No such file or directory
[4294676.854000] br0: topology change detected, propagating
[4294676.855000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
00:00:02 [I] Launched 'httpd' successfully in respawning mode.
00:00:02 [I] Launched 'discoveryd' successfully in respawning mode.
[4294677.569000] Ebtables v2.0 registered
00:00:03 [I] Launched 'alertd' successfully in respawning mode.
00:00:03 [I] Launched 'ledd' successfully in respawning mode.
00:00:03 [I] Launched 'collector' successfully in respawning mode.
00:00:03 [I] Launched 'statsd' successfully in respawning mode.
Reconfiguring syslogged...
00:00:03 [I] Launched 'syslog' successfully in respawning mode.
admin: Boot finished. Ready to serve ...
[4294683.013000] process `alertd' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
[4294683.368000] autoch_select: Auto Channel select ch=60
[4294683.378000] DFS start, use FCC table
DLB APC 5M-12 V2 login: admin
Password: admin01
DLB APC 5M-12 V2> ?
available options:

? -- show this menu
logout
reboot
reset-to-defaults
ping <ip>
telnet <ip>
show config
save config
show gateway
set gateway <gateway>
show software version
shell
linktest [frames <packet count>] [pkt-size <packet size>] [sessions <session count>] [peer <peer number>] [ip <remote IP>]
set virtual-ap <interface>
no virtual-ap <interface>
show interface list
show interface <interface> mac
show interface <interface> ip
set interface <interface> ip <ip/subnet mask>
show interface <interface> wireless-mode
set interface <interface> wireless-mode <ap, ipoll-ap, repeater, station, station-auto-ipoll> [peer-mac <MAC>]
set interface <interface> wds <on, off>
show interface <interface> ssid
set interface <interface> ssid <ssid>
show interface <interface> ssid-broadcast
set interface <interface> ssid-broadcast
no interface <interface> ssid-broadcast
show interface <interface> security
set interface <interface> security <open, wep64, wep128, wpa-psk, wpa2-psk, wpa-ent, wpa2-ent>
        wep64 key <1,2,3,4> pass <pass>
        wpa-psk/wpa2-psk encr <tkip, aes, auto> pass <pass>
        wpa-ent/wpa2-ent encr <tkip, aes, auto> pass <pass> radius <radius ip> port <radius port>
show interface <interface> ieee-mode
set interface <interface> ieee-mode <11a, 11b, 11bg, 11g, 11n, 11gn, 11an, 11bgn, 11n5>
show interface <interface> channel
set interface <interface> channel <channel>
set interface <interface> channel-auto <channel,channel,...>
set interface <interface> txpower <txpower>
set interface <interface> up
set interface <interface> down
show interface <interface> peers
show interface <interface> vlan-to-ssid
set interface <interface> vlan-to-ssid <vlan id>
no interface <interface> vlan-to-ssid <vlan id>
set interface <interface> vlan <vlan id>
no interface <interface> vlan <vlan id>

DLB APC 5M-12 V2> shell

Launching system shell.
Enter 'exit' or Ctrl-D to return from shell.


BusyBox v1.19.3 (2013-10-28 03:56:38 EET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

~ #

cpuinfo
~ # cat /proc/cpuinfo
system type             : Ralink RT3883 SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 74K V4.12
BogoMIPS                : 249.34
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
ifconfig
~ # ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:3B:84:85:29
          inet addr:192.168.2.66  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:171 (171.0 B)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:3B:84:85:2A
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:3

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:3B:84:85:29
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:4

mtd
~ # cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Factory"
mtd3: 00100000 00010000 "Kernel"
mtd4: 00500000 00010000 "RootFS"
mtd5: 00080000 00010000 "cfg"
mtd6: 00130000 00010000 "etc"
mtd7: 00800000 00010000 "ALL"

ผมได้ Backup ไฟล์ MTD partition โดยใช้คำสั่ง
  • /var/tmp # udpsvd -E 0 69 /bin/tftpd  /tmp 
เพื่อที่จะให้ TFTP Server ทำงาน

    รายการไฟล์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น