วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

TP-Link Archer C5 v4 -> default_config.xml file decrypt

DES Key: 478DA50FF9E3D2CB

Decrypt Command: openssl enc -d -des-ecb -nopad -K 478da50ff9e3d2cb -in default_config.xml > default_config_decrypted.xml -iv 0

Encrypt Command: openssl enc -des-ecb -nopad -K 478da50ff9e3d2cb -in default_config_decrypted.xml > default_config.xml -iv 0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น