วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Edimax BR-6208AC V1.0B

เราเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ TOT แจกสเปคคร่าวๆคือ พอร์ต WAN/LAN 10/100 Mbps ไวเลส AC750 ครับ
ด้านหน้า
ด้านหลัง

ใต้เครื่อง
มาแกะดูภายในกันครับ
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องก็จะมีอุปกรณ์หลักๆคือ CPU, RAM, Wireless IC, รายละเอียดแต่ละตัวคือ
Realtek RTL8881AQ
Realtek RTL8881AQ -> SoC Lexra RLX5281 520MHz int. 5x FE switch, SPI/NAND flash, RGMII, PCIe, USB2.0, UART, I2S, GPIO
NANYA NT5TU32M16FG-AC
NANYA NT5TU32M16FG-AC -> DDR2 64 MB
Realtek RTL8192ER
Realtek RTL8192ER -> 802.11BGN PCIE NETWORK INTERFACE CONTROLLER
SKY11 85703
Skyworks SKY85703-11 ->  5 GHz WLAN Front-End Module
IT76720M
M3TEK IT76720M -> 23V/2A High Efficiency Synchronous Rectified Step-Down DC/DC Converter
7821
M3TEK IT7821 -> 5V/1A High Efficiency Synchronous Step-Down DC/DC Converter
ด้านล่าง PCB
ด้านล่าง PCB มี SPI Flash กับไอซีที่ไม่รู้จักอีก 1 ตัว
MXIC MX25L3233F
MXIC MX25L3233F -> 3V, 32M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY
ข้างๆ Flash Memory เป็นขาสำหรับต่อ Serial Port ครับ
H2=L7K
ไอซีตัวนี้ผมไม่มีข้อมูล

Bootlog
?
Booting...
0xb8001008: 1145065106
T_REFI [9:6]: 10
T_REFI_UNIT [5:3]: 2
@ chip__no chip__id mfr___id dev___id cap___id size_sft dev_size chipSize
@ 0000000h 0c22016h 00000c2h 0000020h 0000016h 0000000h 0000016h 0400000h
@ blk_size blk__cnt sec_size sec__cnt pageSize page_cnt chip_clk chipName
@ 0010000h 0000040h 0001000h 0000400h 0000100h 0000010h 000002dh MX25L3205D

---RTL8881A at 2014.09.02-13:24+0800 (520MHz)
no rootfs signature at 000E0000!
no rootfs signature at 000F0000!
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x80003470
CPU revision is: 0000dc02
Determined physical RAM map:
 memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00004000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00004000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock1
icache: 64kB/32B, dcache: 32kB/32B, scache: 0kB/0B
NR_IRQS:48
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 52428k/65536k available (2736k kernel code, 13036k reserved, 968k data, 108k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 519.37 BogoMIPS (lpj=2596864)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 528 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.11)
msgmni has been set to 102
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Realtek WLAN driver - version 1.7 (2015-10-30)(SVN:1020)
Adaptivity function - version 9.3.2
wlan0 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds0 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds1 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds2 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds3 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds4 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds5 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds6 (): not using net_device_ops yet
wlan0-wds7 (): not using net_device_ops yet


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=3200 MAX_SKB_NUM=480
#######################################################

wlan0-vxd (): not using net_device_ops yet
wlan0-va0 (): not using net_device_ops yet
wlan0-va1 (): not using net_device_ops yet
wlan0-va2 (): not using net_device_ops yet
wlan0-va3 (): not using net_device_ops yet
Find Port=0 Device:Vender ID=818b10ec
wlan1 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds0 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds1 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds2 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds3 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds4 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds5 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds6 (): not using net_device_ops yet
wlan1-wds7 (): not using net_device_ops yet


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=3200 MAX_SKB_NUM=480
#######################################################

wlan1-vxd (): not using net_device_ops yet
wlan1-va0 (): not using net_device_ops yet
wlan1-va1 (): not using net_device_ops yet
wlan1-va2 (): not using net_device_ops yet
wlan1-va3 (): not using net_device_ops yet
pwlan0 (): not using net_device_ops yetProbing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
chip name: 8196C, chip revid: 0
NOT YET
eth0 (): not using net_device_ops yet
eth0 added. vid=4082 Member port 0x1...
eth1 (): not using net_device_ops yet
eth1 added. vid=4081 Member port 0x10...
eth2 (): not using net_device_ops yet
eth2 added. vid=4082 Member port 0x2...
eth3 (): not using net_device_ops yet
eth3 added. vid=4082 Member port 0x4...
eth4 (): not using net_device_ops yet
eth4 added. vid=4082 Member port 0x8...
eth7 (): not using net_device_ops yet
eth5 added. vid=4082 Member port 0x0...
peth0 (): not using net_device_ops yet
[peth0] added, mapping to [eth1]...
SPI INIT
 ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
|No chipID  Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk      chipName    |
| 0 c22016h  0h  400000h  10000h   1000h     100h   50    0        MX25L3206E|
 ----------------------------------------------------------------------------
SPI flash(MX25L3206E) was found at CS0, size 0x400000
Creating 2 MTD partitions on "flash_bank_1":
0x000000000000-0x000000400000 : "boot+cfg+linux"
0x000000130000-0x000000400000 : "root fs"
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
xt_time: kernel timezone is -0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
dnshijack
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Realtek FastPath:v1.03
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing unused kernel memory: 108k freed
init started: BusyBox v1.11.1 (2018-12-03 16:06:23 CST)
starting pid 17, tty '': '/etc/init.d/rcS'
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such device
insmod: cannot insert '/bin/islpci.o': Cannot allocate memory

starting pid 22, tty '': '-/bin/sh' console.


BusyBox v1.11.1 (2018-12-03 16:06:23 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

*****************************
***** MemTotal:52608   ******
***** Memory Size Pass ******
*****************************
32+0 records in
32+0 records out
gzip: invalid magic
32+0 records in
32+0 records out
gzip: invalid magic
/
**********************************************************************
*                        OpenVPN Key Default.                        *
**********************************************************************
32+0 records in
32+0 records out
32+0 records in
32+0 records out
flash default
skip flash write!
skip flash write!
Flash Default for iQsetup
>> Check 2.4G Schedule:No
>> Check 5G Schedule:No
==> init WAN MTU
kill: you need to specify whom to kill
Close Wan Interface!!
==> WAN MTU 1500
********************************************
*
* Initialize wlan0 interface
*
********************************************
interface=wlan0
5G wlan0 MIB SYNC!
5G wlan0 init done!
[txpwrAC] Enable Driver TX Power table
********************************************
*
* Initialize wlan1 interface
*
********************************************
Interface doesn't accept private ioctl...
set_mib (89F1): Operation not permitted
[txpwrAC] Enable Driver TX Power table
Setup BRIDGE interface
>> Router Mode bridge
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
device eth0 entered promiscuous mode
device wlan0 entered promiscuous mode
Disable TXBFer due to 1T only !


************* Initialize MAC/PHY parameter *************
[MAC_REG_8881Am]
[PHY_REG_8881Am]
RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_8881A_Merge_V005_20140717//=======================
[PHY_REG_PG_8881A_new]
RTL8881_MAC_PHY_Parameter_8881AQ_v017_20130904#[v1][Exact]#
[AGC_TAB_8881Am]
RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_v015_201307020x81c  0xbf000001
[RadioA_8881Am]
RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_v015_20130702//A MODE S0:5210
[TXPWR_LMT_8881A_new]
[PHY_ConfigTXPwrTrackingWithParaFile]
[TxPowerTrack_AP_8881A]
RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_v012_20130323//=======================================================================================================================================//
8881A external PA PIN control :87503 or RTC 5634
device wlan1 entered promiscuous mode


************* Initialize MAC/PHY parameter *************
[MAC_REG_8192Emp]
[PHY_REG_8192Emp]
RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_20141229//=======================
[PHY_REG_PG_8192E_new]
RL6286_MAC_PHY_Parameter_v024_20130125#Exact
[AGC_TAB_8192Emp]
RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_201412290xc78        0xfb000001  //-110
RadioA_8192Emp
RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_201412290x7F 0x00082  // for C cut POW_SYN
[RadioB_8192Emp]
RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_201412290x7F 0x00082  // for C cut POW_SYN
[TXPWR_LMT_92EE_new]
[PHY_ConfigTXPwrTrackingWithParaFile]
[TxPowerTrack_AP]
br0: port 3(wlan1) entering forwarding state
br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
>> DHCP:2
Static DHCP Leases disable!
br0: port 1(eth0) entering disabled state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Setup WAN interface
kill: you need to specify whom to kill
Close Wan Interface!!
>> WAN_MODE:0
device eth1 is not a slave of br0
device eth0 is already a member of a bridge; can't enslave it to bridge br0.
**********************************************************************
*                          Enable WSC_UPnP                           *
**********************************************************************
/bin/init.sh: line 977: lld2d: not found
**********************************************************************
*                            Enable LLTD                             *
**********************************************************************
**********************************************************************
*                       Enable GPIO Interrupt                        *
**********************************************************************
killall: udhcpc: no process killed
udhcpc (v1.11.1) started
into eth1.deconfig
killall: radiusd: no process killed
RADIUS server disable !!
>> 2.4G WPS Enable:1
>> 5G WPS Enable:1
killall: webs: no process killed
Generated PIN = 28228424

WiFi Simple Config v2.14-wps2.0 (2014.01.17-06:15+0000).

Register to wlan1
Register to wlan0
route: ioctl 0x890c failed: No such process
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.8)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
**********************************************************************
*                       FREE Page,Dentries and Inodes Cache          *
**********************************************************************
MemFree:           39660 kB
Cached:             2588 kB
dns_hijack_enabled = 1
killall: nbnsd: no process killed
[ nbnsd -> edimax.setup ]
--iQsetup_set--
kill: you need to specify whom to kill
[crond] Update system time every 30min
killall: crond: no process killed
addcgiext .lua,.lp,.php
axhttpd/1.4.9: listening on ports 80 (http) and 443 (https)
iptables: No chain/target/match by that name.
iptables: No chain/target/match by that name.
--iQsetup set done--
wlan_scan command: wlan1 selSignalMax24G
No dnrd daemon found.  Exiting.
No dnrd daemon found.  Exiting.
Notice: caching turned off
cat: can't open '/var/dns-temp': No such file or directory
cat: can't open '/var/dns-temp': No such file or directory
Notice: caching turned off
rm: cannot remove '/var/dns-temp*': No such file or directory
boa: server version Boa/0.94.14rc21
boa: server built Dec  3 2018 at 16:06:18.
boa: starting server pid=1375, port 80
Mkt-Test                         11      86
Solution Team                     6      70
br0: port 3(wlan1) entering disabled state
Solution Team

************* Initialize MAC/PHY parameter *************
[MAC_REG_8192Emp]
 [PHY_REG_8192Emp]
a R T L 8 1 9 2 E _ M A C _1P   H Y7_0P
=r@aTmOeTt eGru_evs0t4 3 _ M P _ 2 0 1 4 1 2 2 9 / / = = = = = = = = =1=        = =4=2=
 =@=T=O=T= =W=i=F       i
    [PHY_REG_PG_8192E_new]
_ R L 6 2 8 6 _ M A C _ P H Y _ P a r a1m       e t4e2r
 vT0O2T4 _W2i0F1i3 0 1 2 5 # E x a c t
 [AGC_TAB_8192Emp]
rR T L 8 1 9 2 E _ M A C _ P6H  Y _3P0a
 aTmOeTt eWri_Fvi0 4 3 _ M P _ 2 0 1 4 1 2 2 9 0 x c 7 8         0 x f b 01010  0 0310
 /T/O-T1-1W0I F I
  RadioA_8192Emp
0R T L 8 1 9 2 E _ M A C _ P H Y _ P a r a m e6t        e r2_6v
 4B3O_MM_P2_G2 0 1 4 1 2 2 9 0 x 7 F     0 x 0 0 0 8 2     / /   f o r1 1C        c2u2t
 PROOWE_NSGYCNH A
I_2.4GHz                  5      22

>> 2.4G Select Channel,Rssi=11,86
[RadioB_8192Emp]
RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_201412290x7F 0x00082  // for C cut POW_SYN
[TXPWR_LMT_92EE_new]
[PHY_ConfigTXPwrTrackingWithParaFile]
[TxPowerTrack_AP]

[Loop#50] 0x8b4 = 0x13[A] 0x52[B], FAIL1 !!

Run check_iqv2_work
br0: port 3(wlan1) entering forwarding state
>> 2.4G WPS Enable:1
>> 5G WPS Enable:1

WiFi Simple Config v2.14-wps2.0 (2014.01.17-06:15+0000).

Register to wlan1
Register to wlan0
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.8)
     MAC:[74,da,38,ca,ec,3a]
         [7_,__,_8,__,__,3a]
  Change:[34,da,3a,ca,ec,78]
DDNS UID:[1kr8tclr3o]
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)

คัวเราเตอร์ปิดการป้อนคำสั่งผ่าน Serial Port ทำให้ผมไม่สามารถเข้าไปดูระบบได้ จึงจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น