วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

FiberHome HG180Ev2

เราเตอร์ตัวนี้ได้มาจาก True สเปคคร่าวๆ คือ ไวเลส AC867 พอร์ต WAN/LAN Gigabit มาพร้อมพอร์ต USB 3.0 และพอร์ต ATA 2 พอร์ตครับ
ด้านหน้า

ด้านหลัง
ใต้เครื่อง
มาดูภายในเครื่องกันครับ
ภายในเครื่อง
CPU ของเราเตอร์จะอยู่ใต้ Heatsink อันใหญ่สีดำ เป็นเบอร์
TriDuctor VSPM340 -> 1GHz (Dual-Core ARM Cortex A9) High-end xDSL Processor SoC For Multi-media IADs & Gateways Multiple high-end WAN connectivity options: XDSL, Gigabit Ethernet and USB 3.0 for LTE fixed-wireless modems.
EtronTech EM6GC16EWKG-12H
EtronTech EM6GC16EWKG-12H -> 64M x 16 bit DDR3 Synchronous DRAM (128MB)
SPANSION S34ML01G200TFI00
SPANSION S34ML01G200TFI00 -> 1Gb (128MB) NAND Flash
MEDIATEK MT7603EN

MEDIATEK MT7603EN -> bgn 2T2R, STBC, WoWLAN RF FEM, Airtime Fairness, TxBF
MEDIATEK MT7612EN
MEDIATEK MT7612EN -> abgn+ac 2x2:2 (867Mbps) 802.11ac, STBC, LDPC, TxBF, iCal,
WoWLAN, STA Proxy
SKY21 85712
SKY85712-21 -> 5 GHz WLAN Front-End Module 
Le9642PQC
Microsemi Le9642 -> Dual Subscriber Line Interface Circuit SLIC
L69BW
TDA TWEOS61089-12 -> subscriber line card interfaces (SLIC) Protector

Serial Port
Serial Port ใช้ Baudrate 115200 สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
ด้านใต้ PCB
ใต้ PCB โล่งๆ ครับ
แผ่นเหล็ก
มีแผ่นเหล็กรองอยู่ระหว่างเคสกับ PCB ด้วย ซึ่งน่าจะแก้พวกสัญญาณรบกวนมากกว่าระบายความร้อนครับ เพราะเหล็กไม่ได้สัมผัส PCB ตรงๆ
มาดูต่อในส่วนของ Software ครับ

Bootlog
115200

-------------------
- VER5610 bootrom -
-------------------
-
>> hit <ctrl+c> to stop autoboot:0
-
----------------------------------
- Flash type .......... [  NAND  ]
- Boot mode ........... [ NONSEC ]
- Read page0 .......... [   OK   ]
- DDR ................. [   OK   ]
- bootloader .......... [   OK   ]
----------------------------------
-
>> startup bootloader...


Hi-Boot V1.3.1 ( 2017-11-15 - 12:45:24 )

DRAM       : 128MB       SYS        : 0xc0c00000
STACK DATA : 0xc0020000  STACK SVC  : 0xc0030000
STACK FIQ  : 0xc0040000  STACK ABT  : 0xc0050000
STACK UND  : 0xc0060000  STACK IRQ  : 0xc0070000
Memory     : total 127.5MB
Memory     : start 0xc2000000 available 64MB
Memory     : code 125.9KB bss 125.9KB highmem 32MB 0xc6000000

Boot Sel   : BOOTROM

Dev Manuf  : AMD/SPANSION
Nand ID    : 0x01 0xF1 0x80 0x1D 0x01 0xF1 0x80 0x1D
Nand Spec  : Chip[134217728B] Block[131072B] Page[2048B] OOB[32B] ECC[4bit]
Chip Name  : NAND 128MiB 3,3V 8-bit

multi upgrade wait...!

Hit <ctrl+c> to stop autoboot:  0

=====bootm=====
###################
copy 2397912 bytes successful!
Boot from main system ...
   kernel data at 0xc3000040, len = 0x00249698 (2397848)
   Loading Kernel Image ... OK
## Transferring control to Linux (at address 81400000) ...

Starting kernel ...

Uncompressing Linux.................................................................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.30 (jenkins_wang@10.96.163.23) (gcc version 4.4.6 (crosstool-NG 1.13.2 - hsan-5115) ) #1 SMP Tue Jun 12 03:42:29 CST 2018
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: TRI VSPM340
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
vspm3xx apb bus clk is 100000000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 27940
Kernel command line: mem=110M console=ttyAMA1,115200 root=mtd:rootfs ro rootfstype=jffs2
Experimental hierarchical RCU implementation.
Experimental hierarchical RCU init done.
NR_IRQS:160
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 110MB = 110MB total
Memory: 106708KB available (4180K code, 314K data, 116K init, 0K highmem)
Calibrating delay loop... 1795.68 BogoMIPS (lpj=8978432)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Calibrating local timer... 224.48MHz.
CPU1: Booted secondary processor
Calibrating delay loop... 1795.68 BogoMIPS (lpj=8978432)
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3591.37 BogoMIPS).
kernel wdtchdog init sucessful!
net_namespace: 1032 bytes
NET: Registered protocol family 16
Chip_id:0x56102110
Boot_mode:0
ACP ON!
ACP bus = 175M!
L2cache cache controller enabled
Serial: dw  uart driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x1010e000 (irq = 77) is a AMBA/DW
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x1010f000 (irq = 78) is a AMBA/DW
console [ttyAMA1] enabled
pcie0 sel: 0x1, pcie1 sel:0x2,pcie0 memsize:0xa00000, pcie1 memsize:0xa00000.
PCIE0 1.1 Device Link Up val = 0x00008028, loop = 2.
PCIE0 2.0 Device Link Down val = 0x00440000.
PCIE1 1.1 Device Link Up val = 0x00008028, loop = 2.
PCIE1 2.0 Device Link Down val = 0x00440000.
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W DEBUG].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.11)
msgmni has been set to 208
alg: No test for cipher_null (cipher_null-generic)
alg: No test for ecb(cipher_null) (ecb-cipher_null)
alg: No test for digest_null (digest_null-generic)
alg: No test for compress_null (compress_null-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
sky2 driver version 1.22
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver rndis_host
TRID Nand Flash Controller V600 Device Driver, Version 1.0
Creating 15 MTD partitions on "hi_nfc":
0x000000180000-0x000003180000 : "rootfs"
0x000000000000-0x000008000000 : "all"
0x000007b80000-0x000007c80000 : "config"
0x000007c80000-0x000007d00000 : "equip"
0x000007d80000-0x000007e00000 : "upgflag"
0x000000000000-0x000000080000 : "blrom"
0x000000080000-0x000000100000 : "rootfstag"
0x000006180000-0x000006980000 : "log"
0x000000000000-0x000008000000 : "html"
0x000007d00000-0x000007d80000 : "wlanrf"
0x000000180000-0x000008000000 : "kernel"
0x000003180000-0x000008000000 : "kernelbak"
0x000003180000-0x000006180000 : "rootfsbak"
0x000000100000-0x000000180000 : "rootfstagbak"
0x000007a80000-0x000007b80000 : "backconfig"
TRID Spi Flash Controller v300 Device Driver, Version 1.0
ERROR! can not find spi drv id !
hi_sfc: probe of hi_sfc failed with error -1
xhci-hcd hiusb3.0: xHCI Host Controller
xhci-hcd hiusb3.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci-hcd hiusb3.0: irq 71, io mem 0x10a50000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
xhci-hcd hiusb3.0: xHCI Host Controller
xhci-hcd hiusb3.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
xhci_hcd: 'eXtensible' Host Controller (xHC) Driver
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbcore: registered new interface driver usbled
usbcore: registered new interface driver usbtest
GACT probability NOT on
Mirror/redirect action on
u32 classifier
    input device check on
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1760 buckets, 7040 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
nf_conntrack_ipsec loaded
nf_conntrack_l2tp version 3.1 loaded
nf_conntrack_rtsp loading
xt_time: kernel timezone is -0000
IPv4 over IPv4 tunneling driver
nf_nat_rtsp loading
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Empty flash at 0x022f3528 ends at 0x022f3800
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing init memory: 116K

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                  /  /  /  /      \  \  /  /
                 /  /  /  / _ __ _/ /  /  /
                /  /  /  /_ ___ _ _/  /  /
               /  /  /  /\ \         /  /
  _ _ _ _ _ _ /  /_ /  /_ \ \_ _ _ _/ _/ _ _ _
  ___________/_ /__/__/____\_\_____/__/________

mount file system
Loading TRID modules
hi_kbasic: module license 'TRID Tech.' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint

 kbasic module install successfully ...!

TRID sdk_l0 module install successfully ...!

TRID sdk_l1 module install successfully ...!

==========================================
attribute(00)-alias(srvname                         ) = qos
attribute(01)-alias(start                           ) = 00000180
attribute(02)-alias(stop                            ) = 000001ff

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(srvname                         ) = normal
attribute(01)-alias(start                           ) = 00000000
attribute(02)-alias(stop                            ) = 0000017f

================i==fl=ow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :1
eflow_id :2
eflow_id :3
eflow_id :4
eflow_id :5
eflow_id :6
eflow_id :6
eflow_id :5
eflow_id :4
eflow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :0
eflow_id :0
==
  =CF==E= hw_adpt module install successfully ...!
===============

kmisc module install successfully ...!

keth0 module install successfully ...!

MDIO module install successfully ...!

PHY module install successfully ...!

PHY monitor module install successfully ...!

TRID sdk_l0 cli install successfully ...!

CFE res module install successfully ...!

CFE mark_srv module install successfully ...!

CFE qos srv module install successfully ...!
hi_cfe_srv_accel module installed successfully.

TRID forward deliver module install successfully ...!

CFE software forward module install successfully ...!

CFE mc_sw module install successfully ...!

CFE br_learn module install successfully ...!

CFE napt_learn module install successfully ...!

CFE mc_learn module install successfully ...!

CFE route_learn module install successfully ...!

CFE tnl_learn module install successfully ...!
sci register success!

GPIO module install successfully ...!

PORT module install successfully ...!

==========================================
attribute(00)-alias(product                         ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000001
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00003183
attribute(02)-alias(data                            ) = 0001
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000001
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00003180
attribute(02)-alias(data                            ) = 0001
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(enable                          ) = 00000001

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(addr                            ) = 1490018c
attribute(01)-alias(len                             ) = 00000004
attribute(02)-alias(data                            ) = 00002008

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(addr                            ) = 149001a0
attribute(01)-alias(len                             ) = 00000004
attribute(02)-alias(data                            ) = 00080002

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(addr                            ) = 14900710
attribute(01)-alias(len                             ) = 00000004
attribute(02)-alias(data                            ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(addr                            ) = 14900714
attribute(01)-alias(len                             ) = 00000004
attribute(02)-alias(data                            ) = 00000019

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000001
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00001e50
attribute(02)-alias(data                            ) = 0041
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000002
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00001e50
attribute(02)-alias(data                            ) = 0041
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000003
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00001e50
attribute(02)-alias(data                            ) = 0041
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000004
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00001e50
attribute(02)-alias(data                            ) = 0041
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(phy_addr                        ) = 00000005
attribute(01)-alias(reg_addr                        ) = 00001e50
attribute(02)-alias(data                            ) = 0041
attribute(03)-alias(resv                            ) = 0000

==========================================
trigpio module installed successfully.!
flow_accel module installed successfully.
phycallback module installed successfully.

TRID init chip successfully ...!

==========================================

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(upport                          ) = 00000002
attribute(01)-alias(dnport                          ) = 0000000d

==========================================
eflow_id :7

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(vaelfidlo w  _i d :8
                       ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alias(eiflgorw_id :9
                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000000
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000000
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000007

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index    eflow_id :10
                       ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir            e f  lo w_id :11
             ) = 00000000
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr e flow_id :12
                           ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000001
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000001
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000008

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alieflow_id :13
as(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-aliaseflow_id :14
(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000002
attreiflow_id :15
bute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000002
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000009

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000003
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000003
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 0000000a

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000004
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000004
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 0000000b

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000005
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000005
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 0000000c

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000006
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000006
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 0000000d

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000000
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00001001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00000001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000007
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000007
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 0000000e

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) =eflow_id :16
 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribeflow_id :17
ute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000000
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 000eflow_id :18
00000
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 0000000f

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri         eflow_id :19
              ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000001
attribute(07)-alias(loop_pri            eflow_id :20
            ) = 00000001
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000010

==========================================

===============eflow_id :21
===========================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) =eflow_id :22
 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000002
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000002
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000011

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000003
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000003
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000012

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000004
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000004
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000013

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                dsl down!!!
Sysmonitor process is not up.
           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000005
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000005
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000014

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_qculee_apn the dbg ram
ri      TRI_IPC IPC ID V1.0 install successfully ...!
                ) = 00000006
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000006
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000015

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(valid                           ) = 00000001
attribute(02)-alias(dir                             ) = 00000001
attribute(03)-alias(igr                             ) = 00000001
attribute(04)-alias(egr                             ) = 00001001
attribute(05)-alias(match_pri                       ) = 00000007
attribute(06)-alias(pa_que_pri                      ) = 00000007
attribute(07)-alias(loop_pri                        ) = 00000007
attribute(08)-alias(eflow_id                        ) = 00000016

==========================================
s:0x60040800[0x4023e800],e
give back the AFE control ......
d7x602
  give back the LanDriver control ......
2b8
TRI_IPCDFE_active ......!
br0: starting userspace STP failed, starting kernel STP

 EFUSE module install successfully ...!

 power module install successfully ...!
Password for 'admin' changed
iflow_id :384
iflow_id :385
iflow_id :386

==========================================
attribute(00)-alias(type       if  low_id :387
                   ) = 00000001
attribute(01)-alias(igr                             ) = 00000000
attribute(02)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(03)-alias(limit                           ) = 000000c8

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(tiflow_id :388
iflow_id :389
iflow_id :390
iflow_id :391
iflow_id :392
iflow_id :393
iflow_id :394
iflow_id :395
iflow_id :396
iflow_id :397
iflow_id :398
ype                            ) = 00000000
attribute(01)-alias(igr                 if  low_id :399
          ) = 00000000
attribute(02)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(03)-alias(limit                           ) = 00000032

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000002
attribiflow_id :400
ute(01)-alias(igr                             ) = 00000000
attribute(02)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(03)-alias(limit                           ) = 00000032

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(tiflow_id :401
ype                            ) = 00000008
attribute(01)-alias(igr              i fl  ow _ id :402
          ) = 00000000
attribute(02)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(03)-alias(limit                           ) = 00000064

==========================================

==========================================
iflow_id :403-alias(type                            ) = 00000000

attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-ifalliowa_sid :404
(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000001
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                            iflow_id :405
  ) = 00000000

==========================================

===============i=fl==ow==_id :406
======================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000002
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

iflow_id :407=============================

attribute(00)-alias(type                            ) = 00000003
attribute(01)i-falloiwas_id :408
(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000004
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                         iflow_id :409
     ) = 00000000

==========================================

===========i=fl==ow=_==id :410
=========================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000005
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000006
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000007
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000008
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 00000009
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(type                            ) = 0000000a
attribute(01)-alias(enable                          ) = 00000001
attribute(02)-alias(pq                              ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(mode                            ) = 00000000
attribute(01)-alias(packets                         ) = 00000000

==========================================
####  start AMS2.0  ####
~ # [PROCESS]tdsmgr start
[thread init] prosctl init done.
[thread init] sysinit init done.
[thread init] sysmonitor init done.
[thread init] procswdog init done.
[thread init] vermgt init done.
[thread init] verexec init done.
[PROCESS]dbmgr start
[thread init] prosctl init done.
[thread init] dbmgt init done.
@dbmgt server gptXmlTrees addr is 0x60000000
[thread init] dbagt init done.
[tdsmgr:sysinit][WARNIMG]:Call sys.init_after.sh to start other process!  @P:source/sysinit_thread.c,L:72.
[PROCESS]msgcenter start
[thread init] prosctl init done.
[thread init] cAckAgt init done.
[thread init] cMsgRev init done.
[thread init] cMsgParser init done.
[PROCESS]sysmgr start
[thread init] prosctl init done.
[thread init] devInfo init done.
[thread init] capabinfo init done.
[thread init] mgtsrvr init done.
[PROCESS]srvcmgr start
[PROCESS]utils start
[thread init] prosctl init done.
[thread init] dns init done.
[thread init] ntp init done.
[thread init] prosctl init done.
[thread init] ftp init done.
[thread init] usb init done.
[PROCESS]portmgr start
[thread init] l2 init done.
[thread init] l3 init done.
[thread init] prosctl init done.
[thread init] logmgt init done.
[thread init] multicast init done.
[thread init] wan init done.
[thread init] srvcdiag init done.
[thread init] firewall init done.
[thread init] dnsmasq init done.
[thread init] acl init done.
PART1:/mnt
LandingPermission
[thread init] lan init done.
iflow_id :256
eflow_id :23
iflow_id :257
eflow_id :24
iflow_id :258
eflow_id :25
iflow_id :259
eflow_id :26
iflow_id :260
eflow_id :27
iflow_id :261
eflow_id :28
iflow_id :262
eflow_id :29
iflow_id :263
eflow_id :30
iflow_id :264
iflow_id :1
iflow_id :3
iflow_id :4
[portmgr:dnsmasq][WARNIMG]:Registrant(portmgr:dnsmasq), eventId(0x100037), thread(portmgr:portbinding)  @P:core/sysapi.c,L:573.
[thread init] portbinding init done.
[portmgr:portbinding][WARNIMG]:Registrant(portmgr:portbinding), eventId(0x100036), thread(portmgr:wan)  @P:core/sysapi.c,L:573.
[srvcmgr:firewall][WARNIMG]:goto out  @P:source/firewall_func.c,L:465.
ftpidx:0

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = nas1
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000002
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 00000008
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================
ls: /tmp/.wan_rules: No such file or directory
Static routing rule init complete!
ipv4 setup start...

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000004

==========================================
rm: can't remove '/var/lan_macfilter.sh': No such file or directory
/usr/syscfg/mac_filter.sh: line 117: /var/wlan_macfilter.sh: not found
ls: /tmp/.wan_rules: No such file or directory

==========================================
attribute(00)-alias(port                            ) = eth0
attribute(01)-alias(workmode                        ) = auto

==========================================
ls: /tmp/.wan_rules: No such file or directory
Static routing rule init complete!
Generating key, this may take a while...

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000004

==========================================
[portmgr:wan][WARNIMG]:Current physical link type is -1  @P:source/portmgr_api.c,L:235.
[portmgr:wan][WARNIMG]:Modulation type of InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1 is 2  @P:source/portmgr_api.c,L:157.
[portmgr:wan][WARNIMG]:InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection do not have instance.  @P:source/wanc_func.c,L:672.
sh: : unknown operand
sh: : unknown operand
Dhcp Relay Disable
[dbmgr:dbagt][WARNIMG]:no this node InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice  @P:source/mxml-api.c,L:1779.

 srv[napt] cap[3]cat: can't open '/var/dhcp-fwd.pid': No such file or directory

==========================================
attribute(00)-alias(srvname                         ) = napt
attribute(01)-alias(cap                             ) = 00000000

==========================================
Dhcp Server Enable
conntrack v1.0.0 (conntrack-tools): connection tracking table has been emptied.

==========================================
attribute(00)-alias(srvname                         ) = napt
attribute(01)-alias(cap                             ) = 00000003

==========================================
MultiNAT rule is empty!
[dbmgr:dbagt][WARNIMG]:no this node InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice  @P:source/mxml-api.c,L:1779.
[srvcmgr:firewall][WARNIMG]:goto out  @P:source/firewall_func.c,L:465.
0killall: udhcpd: no process killed
ipv4 setup end
iflow_id :265
iflow_id :5
eflow_id :31

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.2
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000001
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 00000009
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000001

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.2
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000003

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(port                            ) = eth1
attribute(01)-alias(workmode                        ) = auto

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000003

==========================================
iflow_id :265
iflow_id :5
eflow_id :31
device eth0.2 entered promiscuous mode
iflow_id :266
iflow_id :6
eflow_id :32

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.3
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000001
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 0000000a
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000001

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.3
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000002

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(port                            ) = eth2
attribute(01)-alias(workmode                        ) = auto

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000002

==========================================
iflow_id :266
iflow_id :6
eflow_id :32
device eth0.3 entered promiscuous mode
iflow_id :267
iflow_id :7
eflow_id :33

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.4
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000001
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 0000000b
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000001

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.4
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000001

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(port                            ) = eth3
attribute(01)-alias(workmode                        ) = auto

==========================================
iptables: No chain/target/match by that name.
iptables: No chain/target/match by that name.
Enable igmp proxy

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000001

==========================================
iflow_id :267
iflow_id :7
eflow_id :33

==========================================
attribute(00)-alias(mode                            ) = 00000001

==========================================
device eth0.4 entered promiscuous mode
[dbmgr:dbagt][WARNIMG]:no this node InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice  @P:source/mxml-api.c,L:1779.
iflow_id :268
iflow_id :8
eflow_id :34

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.5
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000001
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 0000000c
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000001

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = eth0.5
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================
killall: klogd: no process killed

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(port                            ) = eth4
attribute(01)-alias(workmode                        ) = auto

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(index                           ) = 00000000

==========================================
iflow_id :268
iflow_id :8
eflow_id :34
device eth0.5 entered promiscuous mode
ipv4 setup start...
Lan Configure Success
Dhcp Relay Disable
[dbmgr:dbagt][WARNIMG]:no this node InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice  @P:source/mxml-api.c,L:1779.
Disable igmpproxy!
cat: can't open '/var/dhcp-fwd.pid': No such file or directory
Dhcp Server Enable
[dbmgr:dbagt][WARNIMG]:no this node InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice  @P:source/mxml-api.c,L:1779.
0ipv4 setup end

CFE ifwifi hub module install successfully ...!
Public key portion is:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCxFP8Cd9cBfiUWoNHUR61x4aVcWS68Kw2P9aBTmRngMv/1OFfW1zpL26tIEQsSmqqEKL+BWUe00nkkdpRI3B/fwaeU7UzL6kRie1G69gN+his3Uo9j7/7pMf1I5oBC/u41slfImcN/rRSemNmbgFXhN7enyTaDKUkJUalMGPIzMWB/lRkie8dj0I5skZ1nYeMcyzlvhWT9Ahi1ae+NzyPCazeHn1fkeuc+Ty9Okz0bH9hwxIQakiPA4vRlRBt5AVS6Yz55sAZboFeH0I+oJ1Wd0vZ2x2zALdYYBckRkyaDu9jywruFCAbfVB9AUcdqiJXvcv0zpnxp8CFVy6G2h/qX admin@(none)
Fingerprint: md5 97:19:ee:47:41:e8:e5:51:d7:69:5e:b2:79:c9:df:89
register mt_drv
PCI: enabling device 0000:01:00.0 (0140 -> 0142)


=== pAd = cb902000, size = 1105456 ===

<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
pAd->CSRBaseAddress =0xcb800000, csr_addr=0xcb800000!
device_id =0x7603
RtmpChipOpsHook(502): Not support for HIF_MT yet!
mt7603_init()-->
mt_bcn_buf_init(224): Not support for HIF_MT yet!
<--mt7603_init()
wlan0 (): not using net_device_ops yet
TX_BCN DESC c5b63600 size = 320
RX[0] DESC c4244800 size = 2048
RX[1] DESC c4244000 size = 2048
E2pAccessMode=2
cfg_mode=9
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
20150105CmdAddressLenReq:(ret = 0)
CmdFwStartReq: override = 1, address = 1048576
CmdStartDLRsp: WiFI FW Download Success
AsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
CmdPsRetrieveRsp Disable FW PS Supportstatus:1 !!!!!
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
efuse_probe: efuse = 10000002
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 1
NVM is FLASH mode
1. Phy Mode = 14
mtd->read
@@@  NICReadEEPROMParameters : pAd->FWLoad=0
Enable igmp proxy
Country Region from e2p = ffff
tssi_1_target_pwr_g_band = 32
2. Phy Mode = 14
3. Phy Mode = 14
NICInitPwrPinCfg(13): Not support for HIF_MT yet!
NICInitializeAsic(586): Not support rtmp_mac_sys_reset () for HIF_MT yet!
mt_mac_init()-->
mt7603_init_mac_cr()-->
mt7603_init_mac_cr: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0fAsicSetMacMaxLen(1564): Set the Max RxPktLen=1024!
<--mt_mac_init()
        WTBL Segment 1 info:
                MemBaseAddr/FID:0x28000/0
                EntrySize/Cnt:32/128
        WTBL Segment 2 info:
                MemBaseAddr/FID:0x40000/0
                EntrySize/Cnt:64/128
        WTBL Segment 3 info:
                MemBaseAddr/FID:0x42000/64
                EntrySize/Cnt:64/128
        WTBL Segment 4 info:
                MemBaseAddr/FID:0x44000/128
                EntrySize/Cnt:32/128
AntCfgInit(2393): Not support for HIF_MT yet!
MCS Set = ff ff 00 00 01
AsicSetChBusyStat(879): Not support for HIF_MT yet!
AsicSetRalinkBurstMode(3760): Not support for HIF_MT yet!
RTMPSetPiggyBack(799): Not support for HIF_MT yet!
CmdChannelSwitch: control_chl = 11, central_chl = 9, BW = 1,                                                                    TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#9(2T2R), BBP_BW=1
AsicSetTxPreamble(3746): Not support for HIF_MT yet!
The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
AsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
Main bssid = 74:12:bb:f0:df:be
<==== rt28xx_init, Status=0
wlan-va1 (): not using net_device_ops yet
wlan-va2 (): not using net_device_ops yet
wlan-va3 (): not using net_device_ops yet
wds0 (): not using net_device_ops yet
wds1 (): not using net_device_ops yet
wds2 (): not using net_device_ops yet
wds3 (): not using net_device_ops yet
apcli0 (): not using net_device_ops yet
The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
MTPciPollTxRxEmpty

==========================================
attribute(00)-alias(mode                            ) = 00000000

==========================================
[dbmgr:dbagt][WARNIMG]:no this node InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice  @P:source/mxml-api.c,L:1779.
tx_kickout_fail_count = 0
tx_timeout_fail_count = 0
rx_receive_fail_count = 0
alloc_cmd_msg = 33
free_cmd_msg = 33
AsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0x0
RTMPSetPiggyBack(799): Not support for HIF_MT yet!
RT28xxPciAsicRadioOff(): Not support for HIF_MT yet!
RTMPDrvClose call RT28xxPciAsicRadioOff fail !!
register rt2860
PCI: enabling device 0000:00:00.0 (0140 -> 0142)


=== pAd = cbf02000, size = 1670592 ===

<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
pAd->CSRBaseAddress =0xcbe00000, csr_addr=0xcbe00000!
device_id =0x7662
==>rlt_wlan_chip_onoff(): OnOff:1, Reset= 1, pAd->WlanFunCtrl:0x0, Reg-WlanFunCtrl=0x20a
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=2
NVM is FLASH mode
wlan1 (): not using net_device_ops yet
build time =
20140408060640a
rom patch for E3 IC

platform =
ALPS
hw/sw version =
▒▒
patch version =

FW Version:0.0.00 Build:1
Build Time:201411280941____
fw for E3 IC
mtd->read
RX[0] DESC c3f8c000 size = 4096
RX[1] DESC c3f8d000 size = 4096
E2pAccessMode=2
cfg_mode=14
cfg_mode=14
wmode_band_equal(): Band Not Equal!
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
1. Phy Mode = 49
mtd->read
get_chl_grp:illegal channel (167)
get_chl_grp:illegal channel (167)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_chl_grp:illegal channel (171)
get_chl_grp:illegal channel (171)
get_chl_grp:illegal channel (173)
get_chl_grp:illegal channel (173)
Country Region from e2p = ffff
mt76x2_read_temp_info_from_eeprom:: is_temp_tx_alc=1, temp_tx_alc_enable=1
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: is_ePA_mode=1, ePA_type=1
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [5G band] high_temp_slope=15, low_temp_slope=9
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [2G band] high_temp_slope=0, low_temp_slope=0
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [5G band] tc_lower_bound=-7, tc_upper_bound=4
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [2G band] tc_lower_bound=0, tc_upper_bound=0
mt76x2_get_external_lna_gain::LNA type=0x1, BLNAGain=0xffffff8c, ALNAGain0=0xffffff8e, ALNAGain1=0xffffff8e, ALNAGain2=0xffffff8e
2. Phy Mode = 49
3. Phy Mode = 49
andes_pci_fw_init
0x1300 = 00073200
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
andes_load_cr:cr_type(2)
ChipStructAssign(): MT76x2 hook !
MCS Set = ff ff 00 00 01
mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=3, PrimCh=56, HT-CentCh=54, VHT-CentCh=58
APStartUp(): AP Set CentralFreq at 58(Prim=56, HT-CentCh=54, VHT-CentCh=58, BBP_BW=2)
mt76x2_calibration(channel = 58)

eth0.5 phyid:0x1 status:1000Mbps FULL
The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
Main bssid = 74:12:bb:f0:df:bf
mt76x2_reinit_agc_gain:original agc_vga0 = 0x44, agc_vga1 = 0x44
mt76x2_reinit_agc_gain:updated agc_vga0 = 0x44, agc_vga1 = 0x44
mt76x2_reinit_hi_lna_gain:original hi_lna0 = 0x35, hi_lna1 = 0x35
mt76x2_reinit_hi_lna_gain:updated hi_lna0 = 0x35, hi_lna1 = 0x35
original vga value(chain0) = 44
original vga value(chain1) = 44
<==== rt28xx_init, Status=0
wlan-vai1 (): not using net_device_ops yet
wlan-vai2 (): not using net_device_ops yet
wlan-vai3 (): not using net_device_ops yet
wds4 (): not using net_device_ops yet
wds5 (): not using net_device_ops yet
wds6 (): not using net_device_ops yet
wds7 (): not using net_device_ops yet
apcli1 (): not using net_device_ops yet
RT28xx_Monitor_Init: 650 !!!!####!!!!!!
mon0 (): not using net_device_ops yet
RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
[portmgr:wan][ERROR]:LP andes_pci_erasefw
(portmgr:wan) MsgID(514) have no Handle, from (portmgr:wan)!  @P:core/lprocess.c,L:296.
==>rlt_wlan_chip_onoff(): OnOff:0, Reset= 0, pAd->WlanFunCtrl:0x20b, Reg-WlanFunCtrl=0x20b
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cc00b7ac!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9a144!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9a11c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9a16c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9a0f4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf161a4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf15d90!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf16178!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf16498!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf163e0!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1640c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf19420!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1900c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf193f4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf19714!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1965c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf19688!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1c69c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1c288!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1c670!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1c990!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1c8d8!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1c904!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1f918!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1f504!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1f8ec!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1fc0c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1fb54!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1fb80!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf22b94!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf22780!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf22b68!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf22e88!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf22dd0!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf22dfc!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf25e10!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf259fc!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf25de4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf26104!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2604c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf26078!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2908c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf28c78!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf29060!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf29380!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf292c8!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf292f4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2c308!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2bef4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2c2dc!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2c5fc!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2c544!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2c570!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c5b0!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c19c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c584!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c8a4!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c5dc!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c608!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c634!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbfb7524!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbfb7628!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbfb754c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9cc38!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf13600!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1687c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf19af8!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1cd74!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf1fff0!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf2326c!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf264e8!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf29764!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9c918!
RTMP_TimerListRelease: release timer obj cbf9d3b8!
/bin/sh: /usr/syscfg/ssid_init.sh: not found
killall: auto_select_channel.sh: no process killed
iflow_id :269
iflow_id :9

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_ext
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000001
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 00000004
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================
iflow_id :270
iflow_id :10

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = eth0
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_ext
attribute(02)-alias(porttype                        ) = 00000001
attribute(03)-alias(phyport                         ) = 00000005
attribute(04)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================
iflow_id :271
iflow_id :11

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl0_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_0_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0001
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================
#################AutoSelectChannel is not enabled and exit!!!#################
killall: client_limit: no process killed

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_0_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan0
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl0_0_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000
if
  low_id :272
iflow_id :12
==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl0_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_1_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0002
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_1_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan-va1
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl0_1_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
iflow_id :273
iflow_id :13

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl0_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_2_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0003
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_2_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan-va2
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl0_2_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
iflow_id :274
iflow_id :14

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl0_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_3_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0004
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl0_3_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan-va3
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl0_3_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
iflow_id :275
iflow_id :15

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl1_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_0_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0001
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_0_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan1
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl1_0_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
iflow_id :276
iflow_id :16

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl1_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_1_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0002
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_1_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan-vai1
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl1_1_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
iflow_id :277
iflow_id :17

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl1_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_2_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0003
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_2_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan-vai2
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl1_2_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
killall: neighevent: no process killed
iflow_id :278
iflow_id :18

==========================================
attribute(00)-alias(fatherifname                    ) = wl1_ext
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_3_ext
attribute(02)-alias(mapmode                         ) = 00000004
attribute(03)-alias(matchmode                       ) = 00000000
attribute(04)-alias(pvc                             ) = 0000ffff
attribute(05)-alias(dmac                            ) = 00:00:00:00:00:00
attribute(06)-alias(rsv1                            ) = 0000
attribute(07)-alias(vid                             ) = 0004
attribute(08)-alias(pri                             ) = 0000
attribute(09)-alias(allocwanid                      ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(grpid                           ) = 00000000
attribute(01)-alias(ifname                          ) = wl1_3_ext
attribute(02)-alias(upflag                          ) = 00000000

==========================================

==========================================
attribute(00)-alias(orgifname                       ) = wlan-vai3
attribute(01)-alias(extifname                       ) = wl1_3_ext
attribute(02)-alias(flag                            ) = 00000000

==========================================
rm: can't remove '/var/wlan_macfilter.sh': No such file or directory
/usr/syscfg/wlan_mac_filter.sh: line 10: /var/lan_macfilter.sh: not found

 khw module install successfully ...!

 kvoip module install successfully ...!

*********************************************************
           voip version information
 version HSAN_V300R001C01F06B100_EXT010
 compile time: Mar 31 2017 11:05:24
 author:
 comment:none
*********************************************************

 kspi module install successfully ...!

 kslic module install successfully ...!
0[sysmgr:capabinfo][WARNIMG]:voip init complete 1  @P:source/voip_func.c,L:171.
PART1:/mnt
1st usb partition does not exist
0TX_BCN DESC c5b63600 size = 320
RX[0] DESC c4244800 size = 2048
RX[1] DESC c4244000 size = 2048
E2pAccessMode=2
cfg_mode=9
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
20150105AsicDMASchedulerInit(): DMA Scheduler Mode=0(LMAC)
CmdPsRetrieveRsp Disable FW PS Supportstatus:1 !!!!!
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=0, inf_Type=5
efuse_probe: efuse = 10000002
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 1
NVM is FLASH mode
1. Phy Mode = 14
mtd->read
@@@  NICReadEEPROMParameters : pAd->FWLoad=1
Country Region from e2p = ffff
tssi_1_target_pwr_g_band = 32
2. Phy Mode = 14
3. Phy Mode = 14
NICInitPwrPinCfg(13): Not support for HIF_MT yet!
NICInitializeAsic(586): Not support rtmp_mac_sys_reset () for HIF_MT yet!
mt_mac_init()-->
mt7603_init_mac_cr()-->
mt7603_init_mac_cr: TURN OFF EDCCA  mac 0x10618 = 0xd7083f0fAsicSetMacMaxLen(1564): Set the Max RxPktLen=1024!
<--mt_mac_init()
        WTBL Segment 1 info:
                MemBaseAddr/FID:0x28000/0
                EntrySize/Cnt:32/128
        WTBL Segment 2 info:
                MemBaseAddr/FID:0x40000/0
                EntrySize/Cnt:64/128
        WTBL Segment 3 info:
                MemBaseAddr/FID:0x42000/64
                EntrySize/Cnt:64/128
        WTBL Segment 4 info:
                MemBaseAddr/FID:0x44000/128
                EntrySize/Cnt:32/128
AntCfgInit(2393): Not support for HIF_MT yet!
MCS Set = ff ff 00 00 00
AsicSetChBusyStat(879): Not support for HIF_MT yet!
CmdChannelSwitch: control_chl = 1, central_chl = 1, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#1(2T2R), BBP_BW=0
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Wlan state changed, eventId=1048633, ifname=wlan0, event=36  @P:source/lan_thread.c,L:181.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Find SSID1, ifname=wlan0, wlanPath=InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1  @P:source/lan_thread.c,L:197.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Current physical link type is -1  @P:source/portmgr_api.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Modulation type of InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 is 2  @P:source/portmgr_api.c,L:157.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.ConnectionType=IP_Routed  @P:source/lan_thread.c,L:231.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_ServiceList=TR069,INTERNET  @P:source/lan_thread.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_LanInterface=  @P:source/lan_thread.c,L:239.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Current physical link type is -1  @P:source/portmgr_api.c,L:235.
CmdChannelSwitch: control_chl = 2, central_chl = 2, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#2(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 3, central_chl = 3, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#3(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 4, central_chl = 4, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#4(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 5, central_chl = 5, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#5(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 6, central_chl = 6, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#6(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 7, central_chl = 7, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#7(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 8, central_chl = 8, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#8(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 9, central_chl = 9, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#9(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 10, central_chl = 10, BW = 0,                                                                   TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#10(2T2R), BBP_BW=0
CmdChannelSwitch: control_chl = 11, central_chl = 11, BW = 0,                                                                   TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#11(2T2R), BBP_BW=0
AsicSetRalinkBurstMode(3760): Not support for HIF_MT yet!
RTMPSetPiggyBack(799): Not support for HIF_MT yet!
CmdChannelSwitch: control_chl = 8, central_chl = 8, BW = 0,                                                                     TXStream = 2, RXStream = 2
mt7603_switch_channel(): Switch to Ch#8(2T2R), BBP_BW=0
AsicSetTxPreamble(3746): Not support for HIF_MT yet!
AsicAddSharedKeyEntry(1728): Not support for HIF_MT yet!
AsicAddSharedKeyEntry(1728): Not support for HIF_MT yet!
AsicAddSharedKeyEntry(1728): Not support for HIF_MT yet!
AsicAddSharedKeyEntry(1728): Not support for HIF_MT yet!
The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
AsicSetPreTbtt(): bss_idx=0, PreTBTT timeout = 0xf0
flush result = ffffff
check pse fid Q7:set_get_fid, q_idx:7 empty!!
Main bssid = 74:12:bb:f0:df:be
<==== rt28xx_init, Status=0
br0: port 4(eth0.5) entering listening state
[portmgr:lan][WARNIMG]:FuncLanDeviceIETHStateChange: wcCount=1  @P:source/lan_func.c=,=L:>S1et_Debug_Proc()
Se<=7.=
  [tp_Debug_Proc(RTDebugLevel = 0)
ortmgr:lan][WARNIMG]:Modulation type of device wlan0 entered promiscuous mode
Ibnrte0:r nepotrt 5(wlan0) entering listening state
GatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 is 2  @P:source/portmgr_api.c,L:157.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Wlan state changed, eventId=1048633, ifname=wlan1, event=36  @P:source/lan_thread.c,L:181.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Find SSID5, ifname=wlan1, wlanPath=InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.5  @P:source/lan_thread.c,L:197.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Current physical link type is -1  @P:source/portmgr_api.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Modulation type of InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 is 2  @P:source/portmgr_api.c,L:157.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.ConnectionType=IP_Routed  @P:source/lan_thread.c,L:231.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_ServiceList=TR069,INTERNET  @P:source/lan_thread.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_LanInterface=  @P:source/lan_thread.c,L:239.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Wlan state changed, eventId=1048633, ifname=wlan0, event=36  @P:source/lan_thread.c,L:181.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Find SSID1, ifname=wlan0, wlanPath=InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1  @P:source/lan_thread.c,L:197.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Current physical link type is -1  @P:source/portmgr_api.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Modulation type of InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 is 2  @P:source/portmgr_api.c,L:157.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.ConnectionType=IP_Routed  @P:source/lan_thread.c,L:231.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_ServiceList=TR069,INTERNET  @P:source/lan_thread.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_LanInterface=  @P:source/lan_thread.c,L:239.
00000br0: port 4(eth0.5) entering learning state
br0: port 5(wlan0) entering learning state
new add .....
new add .....
new add .....
==>rlt_wlan_chip_onoff(): OnOff:1, Reset= 0, pAd->WlanFunCtrl:0x208, Reg-WlanFunCtrl=0x209
build time =
20140408060640a
rom patch for E3 IC

platform =
ALPS
hw/sw version =
▒▒
patch version =

FW Version:0.0.00 Build:1
Build Time:201411280941____
fw for E3 IC
mtd->read
RX[0] DESC c3f8c000 size = 4096
RX[1] DESC c3f8d000 size = 4096
E2pAccessMode=2
cfg_mode=14
cfg_mode=14
wmode_band_equal(): Band Not Equal!
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
br0: topology change detected, propagating
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key1Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(1) or Type(0)
1. Phy Mode = 49
mtd->read
get_chl_grp:illegal channel (167)
get_chl_grp:illegal channel (167)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_chl_grp:illegal channel (171)
get_chl_grp:illegal channel (171)
get_chl_grp:illegal channel (173)
get_chl_grp:illegal channel (173)
Country Region from e2p = ffff
mt76x2_read_temp_info_from_eeprom:: is_temp_tx_alc=1, temp_tx_alc_enable=1
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: is_ePA_mode=1, ePA_type=1
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [5G band] high_temp_slope=15, low_temp_slope=9
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [2G band] high_temp_slope=0, low_temp_slope=0
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [5G band] tc_lower_bound=-7, tc_upper_bound=4
mt76x2_read_tx_alc_info_from_eeprom:: [2G band] tc_lower_bound=0, tc_upper_bound=0
mt76x2_get_external_lna_gain::LNA type=0x1, BLNAGain=0xffffff8c, ALNAGain0=0xffffff8e, ALNAGain1=0xffffff8e, ALNAGain2=0xffffff8e
2. Phy Mode = 49
3. Phy Mode = 49
andes_pci_fw_init
0x1300 = 00064300
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
andes_load_cr:cr_type(2)
ChipStructAssign(): MT76x2 hook !
MCS Set = ff ff 00 00 01
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_low_mid_hi_index:illegal channel(169)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_chl_grp:illegal channel (169)
get_low_mid_hi_index:illegal channel(169)
get_chl_grp:illegal channel (173)
get_chl_grp:illegal channel (173)
get_low_mid_hi_index:illegal channel(173)
get_chl_grp:illegal channel (173)
get_chl_grp:illegal channel (173)
get_low_mid_hi_index:illegal channel(173)
mt76x2_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
mt76x2_calibration(channel = 42)
The 8-BSSID mode is enabled, the BSSID byte5 MUST be the multiple of 8
Main bssid = 74:12:bb:f0:df:bf
mt76x2_reinit_agc_gain:original agc_vga0 = 0x44, agc_vga1 = 0x44
mt76x2_reinit_agc_gain:updated agc_vga0 = 0x44, agc_vga1 = 0x44
mt76x2_reinit_hi_lna_gain:original hi_lna0 = 0x35, hi_lna1 = 0x35
mt76x2_reinit_hi_lna_gain:updated hi_lna0 = 0x35, hi_lna1 = 0x35
original vga value(chain0) = 44
original vga value(chain1) = 44
<==== rt28xx_init, Status=0
RT28xx_Monitor_Init: 650 !!!!####!!!!!!
mon1 (): not using net_device_ops yet
RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
==>Set_Debug_Proc()
<==Set_Debug_Proc(RTDebugLevel = 0)
device wlan1 entered promiscuous mode
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStbr0: port 6(wlan1) entering listening state
ateRevHandle: Wlan state changed, eventId=1048633, ifname=wlan1, event=36  @P:source/lan_thread.c,L:181.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: Find SSID5, ifname=wlan1, wlanPath=InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.5  @P:source/lan_thread.c,L:197.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Current physical link type is -1  @P:source/portmgr_api.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:Modulation type of InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 is 2  @P:source/portmgr_api.c,L:157.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.ConnectionType=IP_Routed  @P:source/lan_thread.c,L:231.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_ServiceList=TR069,INTERNET  @P:source/lan_thread.c,L:235.
[portmgr:lan][WARNIMG]:LanWlanStateRevHandle: InternetGatewayDevice.WANDevice.2.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_CT-COM_LanInterface=  @P:source/lan_thread.c,L:239.
00000br0: port 6(wlan1) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 6(wlan1) entering forwarding state

~ #

mount
mtd:rootfs on / type jffs2 (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,relatime,mode=775)
none on /tmp type tmpfs (rw,nodev,relatime,size=524288k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/sda1 on /mnt/USB-FLASHDRIVE-1.0-81 type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp936,iocharset=cp936)

ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 74:12:BB:F0:DF:BD  
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:823 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:504 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:199470 (194.7 KiB)  TX bytes:53828 (52.5 KiB)

br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 8A:97:B3:E1:CD:73  
          inet addr:192.168.253.1  Bcast:192.168.253.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::8897:b3ff:fee1:cd73/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3048 (2.9 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:FC:55:55:55  
          inet6 addr: fe80::2e0:fcff:fe55:5555/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:990 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1849 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:242520 (236.8 KiB)  TX bytes:135248 (132.0 KiB)
          Interrupt:121 

eth0.5    Link encap:Ethernet  HWaddr 74:12:BB:F0:DF:BD  
          inet6 addr: fe80::7612:bbff:fef0:dfbd/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:981 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1844 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:241723 (236.0 KiB)  TX bytes:122404 (119.5 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 74:12:BB:F0:DF:BE  
          inet6 addr: fe80::7612:bbff:fef0:dfbe/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:95 

wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 74:12:BB:F0:DF:BF  
          inet6 addr: fe80::7612:bbff:fef0:dfbf/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:91 

brctl
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.7412bbf0dfbd yes eth0.2
eth0.3
eth0.4
eth0.5
wlan0
wlan1
br1 8000.000000000000 no

*เราสามารถหารหัสผ่านเข้า Web Config โดยใช้คำสั่ง
nvram basic get InternetGatewayDevice.X_CT-COM_UserInfo.UserList.1.Password_realtext
ไฟล์ Dump Rom จากคำสั่ง dd

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากๆ เลยครับ
    ผมมีอันที่ไมไ่ด้ใช้อันนึง อยากแกะออกมาดูบ้าง
    หาก mod ลง openwrt ได้ คงจะดีนะครับ 😊

    ตอบลบ