วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

UNV IPC322CR3-VSPF40-A Teardown

 อุปกรณ์ตัวนี้เป็นกล้อง IP ความละเอียด 2 MP รองรับไฟเข้าแบบ PoE

ตัวกล้อง

Label
แกะออกมาจะเจอ PCB ของ PoE และ PCB ของตัวกล้อง
ภายใน
PCB ของกล้องมีชิพอยู่ 2 ตัวคือ SoC กับ Flash ROM

PCB กล้อง

ชิพ

ชิพแต่ละตัวคือ 
MSC313E
MStar MSC313E -> High-Integrated IP Camera SoC with ARM Cortex-A7 Single Core, Integrate 64 MByte DDR2 RAM

25Q64
Winbond W25Q64FV -> 3V 64M-BITSERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUADSPI& QPI (8 MByte)

PCB ด้านหน้า
PCB ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์รับภาพอยู่
PoE Module
PoE Module มีชิพ 2 ตัว

PoE Chip
TI TPS23753A (T23753A) -> A IEEE 802.3 PoE Interface and Converter Controller with Enhanced ESD Immunity
NCEP1505S -> MOSFET rated at 150V, 5.1A, 0.065Ω Rdson(max) in SOP-8

PoE Module ด้านหลัง

Boot Message
▒▒▒▒
IPL gd156225
D-08
HW Reset
64MB
BIST0_0001-OK
[SDMMC] NO SD!
[NOR]
offset:00010000
size:7fc8 chks:5551a134 ok

IPL_CUST gbf16da4
MXP found at 0x00003000
[SDMMC] NO SD!
  decomp_size=0x00040718


U-Boot 2015.01-svn101017 (Apr 21 2020 - 08:31:06), Build: jenkins-64位版本单控件Compile-34

Version: I3g#######
I2C:   ready
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC:   MStar SD/MMC: 0
nor_flash_mxp allocated success!!
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
env_offset=0x2000 env_size=0x1000
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
Detected MACID:6c:f1:7e:03:83:31
Net:   MAC Address 6C:F1:7E:03:83:31
Auto-Negotiation...
Link Status Speed:100 Full-duplex:1
mstar_emac
Press Ctrl+B to abort autoboot in 2 seconds
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
SF: 1310720 bytes @ 0x30000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 21000000 ...
   Image Name:   Linux-3.18.30
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1203256 Bytes = 1.1 MiB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
atags:0x20000000

Starting kernel ...

Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.18.30 (jenkins@w04943-OptiPlex-7020) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9) ) #1 PREEMPT Tue Apr 21 08:32:12 CST 2020
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
early_atags_to_fdt() success
Machine model: INFINITY3 MSC000A-S03A-64M
Reserved memory: created CMA memory pool at 0x22600000, size 26 MiB
Reserved memory: initialized node cma0, compatible id shared-dma-pool
Memory policy: Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: mtdparts=NOR_FLASH:192K(boot),1280K(kernel),6080K(program),64K(cliinfo),64K(mtd_runtime),512K(config) root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 34664K/65536K available (2620K kernel code, 195K rwdata, 396K rodata, 108K init, 100K bss, 30872K reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000   ( 936 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc02fa24c   (3017 kB)
      .init : 0xc02fb000 - 0xc0316000   ( 108 kB)
      .data : 0xc0316000 - 0xc0346d60   ( 196 kB)
       .bss : 0xc0346d60 - 0xc035ff84   ( 101 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
        CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 4
        Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops
[ms_cpuclk_init] get dvfs gpio  vid_1
Architected cp15 timer(s) running at 6.00MHz (virt).
sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 2863311527936ns
Switching to timer-based delay loop, resolution 166ns
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x2027c8f8 - 0x2027c92c
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations


Version : MVX2##I3g966b75dKL_LX318####[BR:gI3/master]#XVM

GPIO: probe end
MSYS:  INIT DONE. TICK=0x0208859C
Switched to clocksource arch_sys_counter
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
NET: Registered protocol family 1
futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 119
Key type asymmetric registered
Asymmetric key parser 'x509' registered
io scheduler noop registered (default)
i2c /dev entries driver
logger: created 256K log 'log_main'
[ms_uart_probe] uart port 0 use MUX_PM_UART
1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 98, base_baud = 10750000) is a unknown
[ms_uart_probe] uart port 1 use MUX_UART1
1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 99, base_baud = 10750000) is a unknown
URDMA rx_buf=0xC2642000(phy:0x22642000) tx_buf=0xC2643000(phy:0x22643000) size=0x1000
[ms_uart_probe] uart port 2 use MUX_UART0
1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 112, base_baud = 10750000) is a unknown
netif_napi_add() called with weight 128 on device eth%d
MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
[EMAC]Init EMAC success! (add delay in reset)
[HVSP]u32Dropmode on/n
[VIP]gu32CMDQmode off/nMSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00004000
mload_size = 35040
mload_virt_addr = c264a000
mload_dma_addr = 0x2264a000
MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
ShareData_Meminfo phyaddr:0x21e879c0, viraddr:0xc1e879c0, len:0x38
AE Base: virt=0xC2653000 size=0xB400
AWB Base: virt=0xC265E400 size=0x8700
AF Base: virt=0xC2666B00 size=0xF0
HISTO Base: virt=0xC2666BF0 size=0x2F0
MOT Base: virt=0xC2666EE0 size=0x6E40
RGBIR Base: virt=0xC266DD20 size=0x400
[ISP] register driver success
[CSI] register driver successms_rtc 1f002400.rtc: rtc core: registered 1f002400.rtc as rtc0
[ms_rtc_probe]: rtc setup, frequency=12000000
[SAR] infinity_sar_probe
[JPE, JpeProbe] set base=0xfd264000 irq=93, nClockRate=288000000
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
[Ser flash] phys=0x2266f000, virt=0xc266f000, bus=0x0266f000
[FSP] Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17) ver1.1
[FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE
mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x00800000 (8MiB)
 .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
MXP_PARTS!!
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
6 cmdlinepart partitions found on MTD device NOR_FLASH
Creating 6 MTD partitions on "NOR_FLASH":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
0x000000170000-0x000000760000 : "program"
0x000000760000-0x000000770000 : "cliinfo"
0x000000770000-0x000000780000 : "mtd_runtime"
0x000000780000-0x000000800000 : "config"
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
infinity_aes soc:aesdma: MSTAR AES engine enabled.
cryptodev: driver aesdmadev loaded.
[ms_cpufreq_init] cpu current clk=796917760
ms_pwm->pad_ctrl[0]=69
ms_pwm->pad_ctrl[1]=70
ms_pwm->pad_ctrl[2]=255
ms_pwm->pad_ctrl[3]=255
ms_pwm->pad_ctrl[4]=53
ms_pwm->pad_ctrl[5]=255
ms_pwm->pad_ctrl[6]=63
ms_pwm->pad_ctrl[7]=56
mstar-i3pwm 1f003400.pwm: probe successful
mstar notify driver install successfully
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 17
ThumbEE CPU extension supported.
ms_rtc 1f002400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 108K (c02fb000 - c0316000)
random: init urandom read with 0 bits of entropy available
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/null: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S11init
mkdir: can't create directory '/usr/local': Read-only file system
ln: /usr/local/bin: No such file or directory
ln: /usr/sbin/pppd: Read-only file system
ln: /lib/firmware: Read-only file system
NET_USR module init ok!
NET_DBG module init ok!
[RCS]: /etc/init.d/S30ambrwfs
/etc/init.d/S30ambrwfs: line 22: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
cp: can't stat '/root/*': No such file or directory
mount: can't find /program in /proc/mounts
[RCS]: /etc/init.d/S80network
      IP: 192.168.0.13
   BOOTP:
 GATEWAY: 192.168.0.1
 NETMASK: 255.255.255.0
HOSTNAME:
  NETDEV: eth0
AUTOCONF:

root login: [ManuparseInfo][0324]:      ProductName[IPC322LR3-VSPF40-E]
[ManuparseInfo][0325]:  BuildInfo[LENS-4801C07X;ENC-0302C2C1;SEN-0302C2C1]
[ManuparseInfo][0055]:  Product info : Type[3] Class[3] ImgInverse[1] AlarmInInverse[0] AlarmOutInverse[0] AudioIn[1] AudioOut[1] bIsLDR[0] bIsLDC[0] bIs8021x[0]
[ManuparseInfo][0076]:  Sensor type[13] name[sc2232_mipi]
[ManuparseInfo][0097]:  SpecialImgInverse[0]
[ManuparseInfo][0051]:  Light Chip Type[1]
[ManuparseWarn][0053]:  Lens match failed, default OTHER_LENS
[ManuparseInfo][0056]:  Manuparse LensType[0xf000], Class[0]
[ManuparseWarn][0096]:  Lens bu bao, default V7R1
[ManuparseInfo][0099]:  Manuparse Lens Cam Type[0x2013000]
[ManuparseInfo][0135]:  Manuparse IrCut type[0]
gpio_info[0469]: kgpio for PRODUCT_DIPCV1R2B02
gpio_info[0589]: Product type is GOBLET
gpio_info[0360]: no need to init reset button!
gpio_info[0637]: no special init
gpio_info[0682]: no [gstGreenRunLedGpio] led pin
gpio_info[0683]: no [gstRedRunLedGpio] led pin
[PWN] mstar_pwm_config duty_ns=0, period_ns=24000
reg=0x1F003710 clk=12000000, period=0x1f4
reg=0x1F003708 clk=12000000, u32Duty=0x0
[PWM] mstar_pwm_enable
IO PAD conflict turn off jtag. Disable EJTAG!
gpio_info[0190]: Pwm_Init Ok
gpio_info[0157]: Pwm val min[160] max[435]gpio_info[0233]: set pwm chl[6] duty[297]
[PWN] mstar_pwm_config duty_ns=297, period_ns=24000
reg=0x1F003710 clk=12000000, period=0x1f4
reg=0x1F003708 clk=12000000, u32Duty=0x94
motor_info[0292 @ DC_IrcutInit]:        DC ICR init ok
motor_info[1296 @ motor_init]:  motor finish init
<4>wait for runtime_thread_process thread
<4>wait for runtime_thread_process thread
init: property_service started...
init: minit[MVX2####g348e306CM_MINIT#####XVM]
net.core.wmem_max = 655360
net.core.wmem_default = 655360
vm.overcommit_memory = 0
vm.overcommit_ratio = 50
vm.min_free_kbytes = 598
vm.dirty_background_ratio = 2
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_ratio = 2
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.admin_reserve_kbytes = 0
vm.user_reserve_[FB]Set 68
[DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(646):8000
kbytes = 0
DNRR OFF
[FB]Set 57
[DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(646):100
UNLOCK
lsusb: /sys/bus/usb/devices: No such file or directory
MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
MSYS: DMEM kept entry found: name=EMAC_BUFF, phys=0x22644000, length=0x00002000
cat: can't open '/proc/driver/boardname': No such file or directMSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00004000
ory
PHYS=0x22644000,KVIRT=0xC2644000, LENGTH=0x00002000
Successfull!
MSYS: DMEM kept entry found: name=VIP_CMDQ, phys=0x22646000, length=0x00004000
PHYS=0x22646000,KVIRT=0xC2646000, LENGTH=0x00004000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
MSYS: DMEM kept entry found: name=ISP_base, phys=0x22653000, length=0x0001B120
PHYS=0x22653000,KVIRT=0xC2653000, LENGTH=0x0001BMSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
120
Successfull!
chmod: /tmp/bin/MSYS: DMEM kept entry found: name=BDMA_FSP_WBUFF, phys=0x2266F000, length=0x00000100
update: Read-only file system
cp: can't stat '/usr/sbin/nandwrite_move': No such file or directory
chmod: /tmp/bin/nandwrite: No such file or directory
PHYS=0x2266F000,KVIRT=0xC266F000, LENGTH=0x00000100
Successfull!
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM kept entry found: name=AESDMA_ENG1, phys=0x22671000, length=0x00001000
PHYS=0x22671000,KVIRT=0xC2671000, LENGTH=0x00001000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
MSYS: DMEM kept entry found: name=AESDMA_ENG1, phys=0x22671000, length=0x00001000
PHYS=0x22671000,KVIRT=0xC2671000, LENGTH=0x00001000
SuccessfullMSYS: DMEM request: [ISP_MLOAD]:0x000088E0
!
PHYS=0x22672000,KVIRT=0xC2672000, LENGTH=0x000088E0
Successfull!
MSYS: DMEM request: [DLC_MEM]:0x00000400
PHYS=0x2267B000,KVIRT=0xC267B000, LENGTH=0x00000400
Successfull!
MSYS: DMEM request: [SCL_MCNR_YC]:0x003FC000
PHYS=0x2267C000,KVIRT=0xC267C000, LENGTH=0x003FC000
Successfull!
PHYS=0x22A78000,KVIRT=0xC2A78000, LENGTH=0x000FF000
Successfull!
cp: can't stat '/program/bin/ca.cer': No such file or directory
PHYS=0x22B77000,KVIRT=0xC2B77000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22C0C000,KVIRT=0xC2C0C000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22CA1000,KVIRT=0xC2CA1000, LENGTH=0x00025200
Successfull!
PHYS=0x22CC7000,KVIRT=0xC2CC7000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22D5C000,KVIRT=0xC2D5C000, LENGTH=0x00031800
Successfull!
PHYS=0x22D8E000,KVIRT=0xC2D8E000, LENGTH=0x0000A1A0
Successfull!
PHYS=0x22D99000,KVIRT=0xC2D99000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22E48000,KVIRT=0xC2E48000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22EF7000,KVIRT=0xC2EF7000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
Open file fail
PHYS=0x22FA6000,KVIRT=0xC2FA6000, LENGTH=0x00025200
Successfull!
PHYS=0x22FCC000,KVIRT=0xC2FCC000, LENGTH=0x00009F00
Successfull!
PHYS=0x22FD6000,KVIRT=0xC2FD6000, LENGTH=0x0000A080
Successfull!
PHYS=0x22FE1000,KVIRT=0xC2FE1000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x23017000,KVIRT=0xC3017000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x2304D000,KVIRT=0xC304D000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x23083000,KVIRT=0xC3083000, LENGTH=0x002FD400
Successfull!
PHYS=0x23381000,KVIRT=0xC3381000, LENGTH=0x000CC000
Successfull!
PHYS=0x2344D000,KVIRT=0xC344D000, LENGTH=0x0000A800
Successfull!
PHYS=0x23458000,KVIRT=0xC3458000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
PHYS=0x237DB000,KVIRT=0xC37DB000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
PHYS=0x23B5E000,KVIRT=0xC3B5E000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
rm: can't remove 'logo.png': Read-only file system
ln: logo.png: File exists
mount: can't find /calibration/ in /proc/mounts
tmp/config_a.xml
Interversion is :DIPCV100R002B03D003SP63
Not found path [MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType]
Path MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType Not find
DeviceName is IPC322CR3-VSPF40-A; PrototypeName is IPC322LR3-VSPF40-E; ManufacturingDate is 2020-09-06.
Interversion is :DIPCV100R002B03D003SP63
szTmpManufacturingDate error:
Not found path [MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType]
Path MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType Not find
do: ls /program/factory/default_cfg_IPC232.xml
/program/factory/default_cfg_IPC232.xml
do: cp /program/factory/device_cap_IPC302L.xml /config/device_cap.xml
do: cp /program/factory/default_cfg_IPC232.xml /config/default_cfg.xml
do: cp /program/factory/preset_scene_IPC3XX.xml /config/preset_scene.xml
Not found path [/MWare/Basic/TmsServer/CameraID]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServer]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx/CameraID]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx]
MW_XML_LoadFile:Open file fail! /calibration/customize/customized.xmlLoad XML File failed!
Customize Time Zone Fail
CustomerCode val is 09, switching
ln: /www/skin/default_1/images/logo.png: File exists
DeviceName is IPC322CR3-VSPF40-A. CustomCode is 09
mount: can't find /calibration/ in /proc/mounts
CPU type is mstar
sed: /config/config_a.xml: No such file or directory

root login: root
Password:
Login incorrect
root login: root
Password:
Login incorrect
root login: root
Password:
Login incorrect
root login: root
Password:
Login incorrect
root login:
Login timed out
root login: ▒▒▒▒
IPL gd156225
D-08
HW Reset
64MB
BIST0_0001-OK
[SDMMC] NO SD!
[NOR]
offset:00010000
size:7fc8 chks:5551a134 ok

IPL_CUST gbf16da4
MXP found at 0x00003000
[SDMMC] NO SD!
  decomp_size=0x00040718


U-Boot 2015.01-svn101017 (Apr 21 2020 - 08:31:06), Build: jenkins-64位版本单控件Compile-34

Version: I3g#######
I2C:   ready
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC:   MStar SD/MMC: 0
nor_flash_mxp allocated success!!
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
env_offset=0x2000 env_size=0x1000
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
Detected MACID:6c:f1:7e:03:83:31
Net:   MAC Address 6C:F1:7E:03:83:31
Auto-Negotiation...
Link Status Speed:100 Full-duplex:1
mstar_emac
Press Ctrl+B to abort autoboot in 2 seconds
uboot #
uboot #
uboot #
uboot #
uboot #
uboot #
uboot # ?
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
config  - config  --- config mac address,ddr test flag,gpio state

cp      - memory copy
dbg     - set debug message level. Default level is INFO
dcache  - enable or disable data cache
debug   - Disable uart rx via PAD_DDCA to use debug tool
dstar   - script via SD/MMC
eeprom  - EEPROM sub-system
env     - environment handling commands
estar   - script via network
estart  - EMAC start
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
fatread - FAT fatread with FSTART
fatsize - determine a file's size
gpio    - Config gpio port
help    - print command description/usage
i2c     - I2C sub-system
icache  - enable or disable instruction cache
initDbgLevel- Initial varaible 'dbgLevel'
loop    - infinite loop on address range
macaddr - setup EMAC MAC addr
manuinfo- download,erase,display manuinfo

md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mmc     - MMC sub system
mmcinfo - display MMC info
mssdmmc - Mstar SD/MMC IP Verification System
mstar   - script via TFTP
mw      - memory write (fill)
mxp     - MXP function for Mstar MXP partition
nandtospi- copy image from nand flash to spi flash.
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
riu     - riu  - riu command

run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
sfbin   - for uploading sf image to a server(via network using TFTP protocol)
spitonand- copy image from spi flash to nand flash.
srcfg   - sensor pin and mclk configuration.
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
update  - update image via network using TFTP protocol and write into flash.
version - print monitor, compiler and linker version
uboot # eeprom
eeprom - EEPROM sub-system

Usage:
eeprom read  addr off cnt
eeprom write addr off cnt
       - read/write `cnt' bytes at EEPROM offset `off'
uboot # eeprom read 0 0 ff

EEPROM @0x54 read: addr 00000000  off 0000  count 255 ... [HAL_HWI2C_XferRead(2254)] ERROR: Send Start error
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x1 0xa 0x80 0xe3 0x5 0x0 0xc0 0xe3 0x10 0xf 0x1 0xee 0x8 0x70 0x9f 0xe5 0x8 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5 0x1 0x0 0x0 0xea 0x0 0x8 0x20 0x1f 0x2 0xa 0x0 0x0 0x28 0x0 0x9f 0xe5 0x0 0x10 0xa0 0xe3 0x0 0x10 0x80 0xe5 0x20 0x10 0x9f 0xe5 0x8 0x10 0x80 0xe5 0xc 0x10 0x80 0xe5 0x1 0x10 0xa0 0xe3 0x0 0x10 0x80 0xe5 0x10 0x70 0x9f 0xe5 0x10 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5 0x3 0x0 0x0 0xea 0x40 0x60 0x0 0x1f 0xff 0xff 0x0 0x0 0x0 0x8 0x20 0x1f 0x3 0xa 0x0 0x0 0x18 0x0 0x9f 0xe5 0x0 0x10 0x90 0xe5 0x2 0x19 0xc1 0xe3 0x0 0x10 0x80 0xe5 0xc 0x70 0x9f 0xe5 0xc 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87
done
uboot # eeprom read 0 0 fff

EEPROM @0x54 read: addr 00000000  off 0000  count 4095 ... [HAL_HWI2C_XferRead(2254)] ERROR: Send Start error
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x1 0xa 0x80 0xe3 0x5 0x0 0xc0 0xe3 0x10 0xf 0x1 0xee 0x8 0x70 0x9f 0xe5 0x8 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5 0x1 0x0 0x0 0xea 0x0 0x8 0x20 0x1f 0x2 0xa 0x0 0x0 0x28 0x0 0x9f 0xe5 0x0 0x10 0xa0 0xe3 0x0 0x10 0x80 0xe5 0x20 0x10 0x9f 0xe5 0x8 0x10 0x80 0xe5 0xc 0x10 0x80 0xe5 0x1 0x10 0xa0 0xe3 0x0 0x10 0x80 0xe5 0x10 0x70 0x9f 0xe5 0x10 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5 0x3 0x0 0x0 0xea 0x40 0x60 0x0 0x1f 0xff 0xff 0x0 0x0 0x0 0x8 0x20 0x1f 0x3 0xa 0x0 0x0 0x18 0x0 0x9f 0xe5 0x0 0x10 0x90 0xe5 0x2 0x19 0xc1 0xe3 0x0 0x10 0x80 0xe5 0xc 0x70 0x9f 0xe5 0xc 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x2 0x0 0x0 0xea 0x40 0x3d 0x20 0x1f 0x0 0x8 0x20 0x1f 0x4 0xa 0x0 0x0 0x10 0x0 0x9f 0xe5 0x0 0xd0 0xa0 0xe1 0xc 0x70 0x9f 0xe5 0xc 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5 0x2 0x0 0x0 0xea 0x0 0x0 0x1 0xa0 0x0 0x8 0x20 0x1f 0x5 0xa 0x0 0x0 0x0 0x40 0xa0 0xe3 0x0 0x50 0xa0 0xe3 0x0 0x60 0xa0 0xe3 0x0 0x70 0xa0 0xe3 0x0 0x80 0xa0 0xe3 0x0 0x90 0xa0 0xe3 0x0 0xa0 0xa0 0xe3 0x0 0xb0 0xa0 0xe3 0x0 0xc0 0xa0 0xe3 0x50 0x0 0x0 0xfa 0x8 0x70 0x9f 0xe5 0x8 0x60 0x9f 0xe5 0x0 0x60 0x87 0xe5 0x1 0x0 0x0 0xea 0x0 0x8 0x20 0x1f 0xff 0xa 0x0 0x0 0xfe 0xff 0xff 0xea 0x93 0x7 0x18 0xbf 0x92 0x8 0x10 0xb4
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x18 0xbf 0x1 0x32 0xa 0xd0 0x4 0x39 0x3 0x46 0x51 0xf8 0x4 0x4f 0x1 0x3a 0x43 0xf8 0x4 0x4b 0xf9 0xd1 0x5d 0xf8 0x4 0x4b 0x70 0x47 0x92 0x8 0xfa 0xd0 0xf1 0xe7 0x0 0xbf 0x70 0xb5 0x4f 0xf4 0x0 0x64 0xc1 0xf6 0x20 0x74 0x4f 0xf4 0x40 0x63 0x5 0x46 0x23 0x60 0x2 0xf0 0x6f 0xfe 0x28 0x46 0x1 0x21 0x2 0xf0 0x7d 0xfe 0x40 0xf6 0x1 0x43 0x28 0x46 0x23 0x60 0x2 0xf0 0x8d 0xfe 0x6 0x46 0x58 0xbb 0x31 0x46 0x28 0x46 0x2 0xf0 0x71 0xfe 0x28 0x46 0x2 0xf0 0x64 0xfe 0x40 0xf6 0x2 0x43 0x30 0x46 0x23 0x60 0x2 0xf0 0x7c 0xfe 0x4f 0xf4 0x41 0x63 0x23 0x60 0x2 0xf0 0x7b 0xfe 0x18 0xb3 0x43 0xf2 0x9c 0x60 0x40 0xf6 0x21 0x43
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0x89 0xfa 0x3 0x25 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0x43 0xf2 0xf0 0x60 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x4f 0xf4 0x45 0x62 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x1a 0x60 0x0 0xf0 0x7b 0xfa 0x28 0x46 0x70 0xbd 0x43 0xf2 0xa0 0x60 0x40 0xf6 0x11 0x43 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0x70 0xfa 0x3 0x25 0xe5 0xe7 0x4f 0xf4 0x42 0x63 0x1 0x20 0x23 0x60 0x2 0xf0 0x4c 0xfe 0x2 0xf0 0x4c 0xff 0xb0 0xb9 0x43 0xf2 0x8c 0x61 0x4f 0xf4 0x43 0x63 0xc0 0xf2 0x0 0x1 0x23 0x60 0x4f 0xf0 0x20 0x40 0x3 0xf0 0x56 0xf8 0xa8 0xb1 0x43 0xf2 0x94 0x60 0x40 0xf6 0x41 0x43 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0x50 0xfa 0x7 0x25 0xc5 0xe7
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x43 0xf2 0x98 0x60 0x40 0xf6 0x31 0x43 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0x45 0xfa 0x6 0x25 0xba 0xe7 0x4f 0xf4 0x44 0x63 0x5 0x46 0x23 0x60 0xb5 0xe7 0x2d 0xe9 0xf0 0x47 0x4f 0xf4 0x0 0x64 0xc1 0xf6 0x20 0x74 0x40 0xf6 0x1 0x33 0xc8 0xb0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0xa4 0xf9 0x47 0xf6 0xc8 0x11 0x47 0xf2 0xc0 0x13 0xc1 0xf6 0x20 0x71 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x40 0xf6 0x4 0x30 0x20 0x60 0x47 0xf2 0xc 0x2 0xb1 0xf8 0x0 0x90 0xc1 0xf6 0x0 0x72 0x1d 0x88 0x40 0xf6 0x2 0x31 0x1f 0x88 0x9 0xf0 0x1 0x9 0x5 0xf0 0x3c 0x5 0x16 0x88 0x2b 0x1f 0x21 0x60 0xd3 0xf1 0x0 0xa 0x7 0xf0 0x1 0x7 0x5a 0xeb 0x3 0xa 0xb5 0xf1 0x20 0x2
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xd2 0xf1 0x0 0x8 0xf6 0xb2 0x58 0xeb 0x2 0x8 0x58 0xea 0xa 0x3 0x14 0xbf 0x48 0x46 0x1 0x20 0xff 0xf7 0x46 0xff 0x0 0x28 0x42 0xd1 0x4 0x22 0x40 0xf6 0x5 0x33 0xca 0xf2 0x0 0x2 0x23 0x60 0x45 0xf2 0x49 0x3 0x12 0x68 0xc5 0xf6 0x4c 0x73 0x9a 0x42 0x6b 0xd0 0x4f 0xf4 0x1f 0x44 0xb 0x23 0xca 0xf2 0x0 0x3 0x1b 0x78 0xfa 0x2b 0x69 0xd1 0x4f 0xf4 0x0 0x65 0x40 0xf6 0x8 0x33 0xc1 0xf6 0x20 0x75 0x8 0xaf 0x2b 0x60 0x0 0xf0 0xf7 0xf9 0x40 0xf6 0x9 0x33 0x39 0x46 0x2b 0x60 0x4 0xf1 0x20 0x40 0x0 0xf0 0x63 0xfa 0x20 0x23 0x21 0x46 0x6a 0x46 0x4f 0xf0 0x20 0x40 0x0 0xf0 0xf0 0xf9 0x0 0x23 0x1d 0xf8 0x3 0x10 0xfa 0x5c
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x91 0x42 0x0 0xf0 0xac 0x80 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0x43 0xf2 0x98 0x70 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x40 0xf6 0xf5 0x32 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x1a 0x60 0x0 0xf0 0xbe 0xf9 0xfe 0xe7 0xba 0xf1 0x0 0xf 0x15 0xd0 0x89 0xf0 0x1 0x5 0x40 0xf6 0xe 0x33 0x29 0x46 0x8 0xa8 0x23 0x60 0x0 0xf0 0xb5 0xfd 0x1 0x28 0x0 0xf0 0xce 0x80 0x43 0xf2 0xa8 0x60 0x40 0xf6 0x2 0x73 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0xa5 0xf9 0xfe 0xe7 0x8 0x2d 0x3f 0xd0 0x10 0x2d 0x52 0xd1 0x40 0xf6 0x6 0x33 0x23 0x60 0x1 0xf0 0xa1 0xfd 0x0 0x28 0x40 0xf0 0x9f 0x80 0x4f 0xf0 0x20 0x40 0x1 0xf0 0xb2 0xfd 0x0 0x28 0x40 0xf0 0xc0 0x80 0x4 0x22 0x45 0xf2 0x49 0x3
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xca 0xf2 0x0 0x2 0xc5 0xf6 0x4c 0x73 0x12 0x68 0x9a 0x42 0x93 0xd1 0x8 0x23 0xca 0xf2 0x0 0x3 0x1c 0x88 0xa4 0xb2 0x8f 0xe7 0x0 0x2f 0x93 0xd1 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0x40 0xf6 0xb 0x32 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x60 0x0 0x2e 0x62 0xd1 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0x40 0xf6 0xc 0x32 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x60 0x4f 0xf0 0x20 0x43 0x98 0x47 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x40 0xf6 0xff 0x32 0x1a 0x60 0x48 0xb0 0xbd 0xe8 0xf0 0x87 0x40 0xf6 0xf 0x33 0x4f 0xf0 0x20 0x40 0x23 0x60 0x4f 0xf4 0x20 0x41 0x2 0xf0 0x1 0xfa 0x0 0x28 0xc5 0xd0 0x43 0xf2 0xc8 0x60 0x4d 0xf6 0x2 0x3 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0x4e 0xf9
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xfe 0xe7 0xb8 0xf1 0x0 0xf 0x9 0xd1 0x43 0xf2 0x3c 0x70 0x40 0xf6 0xf2 0x33 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0x41 0xf9 0xfe 0xe7 0x44 0xf2 0x4 0x2 0x40 0xf6 0x7 0x33 0xc1 0xf2 0x0 0x42 0x23 0x60 0x45 0xf2 0x49 0x3 0x12 0x68 0xc5 0xf6 0x4c 0x73 0x9a 0x42 0x1c 0xbf 0x4f 0xf4 0x20 0x53 0x4f 0xf4 0x1f 0x44 0x3d 0xd0 0x43 0xf6 0xfc 0x72 0x4f 0xf0 0x20 0x41 0xc1 0xf2 0x0 0x42 0x52 0xf8 0x4 0xf 0x1 0x3b 0x41 0xf8 0x4 0xb 0x3f 0xf4 0x2f 0xaf 0xf7 0xe7 0x1 0x33 0x20 0x2b 0x7f 0xf4 0x4a 0xaf 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0x40 0xf6 0xa 0x32 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x60 0x9a 0xe7 0xa 0x23 0xca 0xf2 0x0 0x3 0x1b 0x78 0xb3 0x42
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0xb 0xd0 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x43 0xf2 0x7c 0x70 0x40 0xf6 0xf6 0x32 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x1a 0x60 0x0 0xf0 0x0 0xf9 0xfe 0xe7 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x40 0xf6 0xd 0x32 0x1a 0x60 0x89 0xe7 0x43 0xf2 0x20 0x70 0x40 0xf6 0xf4 0x33 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0xf0 0xf8 0xfe 0xe7 0x44 0xf2 0x8 0x3 0xc1 0xf2 0x0 0x43 0x1c 0x88 0xa4 0xb2 0x4 0xf5 0x80 0x73 0x13 0xf0 0x3 0xf 0x4f 0xea 0x93 0x3 0x18 0xbf 0x1 0x33 0xb2 0xe7 0x8 0xaa 0x2b 0x46 0x4f 0xf0 0x20 0x40 0x4f 0xf4 0x20 0x41 0x0 0xf0 0x1e 0xfe 0x0 0x28 0x3f 0xf4 0x44 0xaf 0x40 0xf6 0x3 0x73 0x23 0x60 0xfe 0xe7 0x43 0xf2 0xf4 0x60 0x40 0xf6
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xf3 0x33 0xc0 0xf2 0x0 0x0 0x23 0x60 0x0 0xf0 0xc8 0xf8 0xfe 0xe7 0x0 0xbf 0x46 0xf2 0x50 0x1 0x46 0xf2 0x54 0x3 0xc1 0xf6 0x0 0x71 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x2d 0xe9 0xf0 0x1 0xa 0x68 0x1c 0x68 0x92 0xb2 0x2 0xeb 0x4 0x42 0x8 0xb3 0x46 0xf2 0x48 0x5 0x46 0xf2 0x4c 0x4 0x1e 0x46 0xf 0x46 0xc1 0xf6 0x0 0x75 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0x0 0x23 0x39 0x68 0xd6 0xf8 0x0 0xc0 0x89 0xb2 0x1 0xeb 0xc 0x41 0x8a 0x42 0x91 0xbf 0x5b 0x18 0xd5 0xf8 0x0 0x80 0xd4 0xf8 0x0 0xc0 0x4f 0xea 0xc 0x4c 0x82 0xbf 0x1c 0xfa 0x88 0xfc 0x8c 0x44 0x63 0x44 0x9b 0x1a 0x83 0x42 0x2 0xd3 0xbd 0xe8 0xf0 0x1 0x70 0x47 0xa 0x46 0xe3 0xe7 0x0 0xbf
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x47 0xf2 0xc4 0x2 0x9 0x23 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0x4f 0xf4 0x81 0x50 0x2d 0xe9 0xf0 0x1 0x41 0xf6 0x24 0x44 0x13 0x70 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0x11 0x78 0x43 0xf6 0x4c 0x57 0x41 0xf2 0x70 0x3 0xc1 0xf6 0x20 0x77 0x1 0xf0 0xfe 0x1 0x11 0x70 0x22 0x88 0xc1 0xf6 0x22 0x73 0x43 0xf2 0x10 0x28 0x41 0xf2 0x8 0x5 0x22 0xf4 0x0 0x62 0xc1 0xf6 0x22 0x70 0xc1 0xf6 0x22 0x75 0x0 0x26 0x12 0x4 0x41 0xf2 0x38 0xc 0x31 0x46 0xc1 0xf6 0x22 0x7c 0x12 0xc 0x22 0x80 0xa7 0xf8 0x0 0x80 0x1a 0x78 0x2 0xf0 0xfe 0x2 0x1a 0x70 0x1a 0x78 0x42 0xf0 0x1 0x2 0x1a 0x70 0x2e 0x70 0x3 0x78 0x43 0xf0 0x10 0x3 0x3 0x70 0x9c 0xf8 0x0 0x30 0xdb 0x7
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x1c 0xd5 0x1 0x31 0xc9 0xb2 0xb 0x29 0xf7 0xd1 0x41 0xf2 0x18 0x3 0x4f 0xf4 0x80 0x51 0xc1 0xf6 0x22 0x73 0x41 0xf2 0x8 0x2 0xc1 0xf6 0x22 0x72 0xc1 0xf6 0x22 0x71 0x1d 0x78 0x14 0x24 0x0 0x20 0x45 0xf0 0x80 0x5 0x1d 0x70 0xc 0x70 0x10 0x70 0x1a 0x78 0x2 0xf0 0x7f 0x2 0x1a 0x70 0x8 0xe0 0xa 0x29 0xe4 0xd1 0x4f 0xf4 0x0 0x63 0x40 0xf6 0xf1 0x32 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x60 0x41 0xf2 0x18 0x4 0x4f 0xf4 0x81 0x52 0xc1 0xf6 0x22 0x72 0xc1 0xf6 0x22 0x74 0x41 0xf2 0x10 0x0 0x43 0xf6 0x4c 0x51 0x41 0xf6 0x24 0x43 0x3 0x25 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x25 0x70 0xc1 0xf6 0x22 0x70 0x16 0x78 0xc1 0xf6 0x20 0x71 0x7 0x25 0x6 0xf0
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xef 0x6 0x43 0xf2 0x12 0x4 0x16 0x70 0x5 0x70 0xc 0x80 0x1a 0x88 0xbd 0xe8 0xf0 0x1 0x92 0xb2 0x42 0xf4 0x0 0x62 0x1a 0x80 0x70 0x47 0x3 0x78 0x10 0xb4 0x7b 0xb1 0x41 0xf2 0x28 0x1 0x4f 0xf4 0x80 0x52 0xc1 0xf6 0x22 0x71 0xc1 0xf6 0x22 0x72 0xc 0x78 0xa4 0x6 0xfc 0xd5 0x13 0x70 0x10 0xf8 0x1 0x3f 0x0 0x2b 0xf7 0xd1 0x5d 0xf8 0x4 0x4b 0x70 0x47 0x47 0xf2 0x84 0x13 0x0 0x22 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x80 0x70 0x47 0x0 0xbf 0x2d 0xe9 0xf0 0xf 0x44 0xf2 0x30 0x4c 0x4f 0xf4 0x88 0x45 0x44 0xf2 0x20 0x44 0x44 0xf2 0x28 0x49 0x44 0xf2 0x2c 0x48 0x44 0xf2 0x34 0x47 0x44 0xf2 0x74 0x56 0x44 0xf2 0x3c 0x4b 0xc1 0xf6 0x22 0x74
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xc1 0xf6 0x22 0x75 0x82 0xb0 0xc1 0xf6 0x22 0x79 0xc1 0xf6 0x22 0x78 0xc1 0xf6 0x22 0x7c 0xc1 0xf6 0x22 0x77 0xc1 0xf6 0x22 0x76 0xc1 0xf6 0x22 0x7b 0x1 0x92 0x4f 0xf0 0x80 0xa 0x0 0x22 0x2a 0x80 0xa5 0xf8 0x0 0xa0 0x2a 0x80 0x85 0xb2 0x22 0x80 0x0 0xc 0xa4 0xf8 0x0 0xa0 0x22 0x80 0x8a 0xb2 0xa9 0xf8 0x0 0x50 0x9 0xc 0xa8 0xf8 0x0 0x0 0xac 0xf8 0x0 0x20 0x40 0x22 0x39 0x80 0x40 0xf6 0x1 0x21 0x32 0x80 0x4f 0xf4 0x20 0x62 0x21 0x80 0x22 0x80 0xbb 0xf8 0x0 0x20 0xd2 0x7 0xfb 0xd5 0x1 0x9a 0x44 0xf2 0x40 0x41 0xc1 0xf6 0x22 0x71 0x90 0x1e 0x0 0x22 0xc 0x88 0x1 0x32 0x9a 0x42 0x20 0xf8 0x2 0x4f 0x12 0xd3 0x44 0xf2
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x20 0x43 0xc1 0xf6 0x22 0x73 0x1a 0x88 0x92 0xb2 0x42 0xf0 0x40 0x2 0x1a 0x80 0x1a 0x88 0x22 0xf0 0x40 0x2 0x12 0x4 0x12 0xc 0x1a 0x80 0x2 0xb0 0xbd 0xe8 0xf0 0xf 0x70 0x47 0x10 0x2a 0x1 0xf1 0x4 0x1 0xe2 0xd1 0xe7 0xe7 0x0 0xbf 0x2d 0xe9 0xf0 0x1 0x4f 0xf4 0x88 0x43 0x44 0xf2 0xa0 0x44 0x44 0xf2 0xa4 0x45 0xc1 0xf6 0x22 0x73 0xc1 0xf6 0x22 0x74 0xc1 0xf6 0x22 0x75 0x0 0x22 0x80 0x26 0x1a 0x80 0x43 0xf6 0x7 0x77 0x1e 0x80 0x1a 0x80 0x43 0xf6 0x6 0x76 0x27 0x80 0x26 0x80 0x2b 0x88 0xdc 0x7 0xfc 0xd4 0x44 0xf2 0x84 0x45 0x44 0xf2 0x88 0x44 0x4f 0xf4 0x89 0x42 0x44 0xf2 0x8c 0x47 0x44 0xf2 0x90 0x46 0xc1 0xf6 0x22 0x75
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xc1 0xf6 0x22 0x74 0xc1 0xf6 0x22 0x72 0x0 0xf1 0xfe 0x3 0xc1 0xf6 0x22 0x77 0xc1 0xf6 0x22 0x76 0x2 0x38 0x4f 0xf0 0xe 0x8 0x4f 0xf0 0x80 0xc 0xa5 0xf8 0x0 0x80 0x1 0x25 0xa4 0xf8 0x0 0xc0 0x15 0x80 0x1a 0x88 0x4 0x3b 0x52 0xba 0x3a 0x80 0x5a 0x88 0x83 0x42 0x52 0xba 0x32 0x80 0xf6 0xd1 0x4f 0xf4 0x89 0x40 0x44 0xf2 0x9c 0x43 0x44 0xf2 0xa4 0x42 0xc1 0xf6 0x22 0x70 0xc1 0xf6 0x22 0x73 0xc1 0xf6 0x22 0x72 0x0 0x25 0x1 0x24 0x5 0x80 0x1c 0x80 0x13 0x88 0x98 0x7 0xfc 0xd5 0x44 0xf2 0x84 0x40 0x44 0xf2 0x88 0x47 0x4f 0xf4 0x89 0x46 0x44 0xf2 0x94 0x45 0x44 0xf2 0x98 0x44 0xc1 0xf6 0x22 0x70 0xc1 0xf6 0x22 0x77 0xc1 0xf6
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x22 0x76 0xc1 0xf6 0x22 0x75 0xc1 0xf6 0x22 0x74 0xc0 0x23 0x4f 0xf0 0x1 0xc 0xa 0x46 0xc 0x21 0x1 0x80 0x3b 0x80 0x1 0x33 0xa6 0xf8 0x0 0xc0 0x4f 0xf4 0x89 0x41 0x28 0x88 0x9b 0xb2 0xb3 0xf5 0x80 0x7f 0xc1 0xf6 0x22 0x71 0x2 0xf1 0x4 0x2 0x80 0xb2 0x22 0xf8 0x4 0xc 0x20 0x88 0x80 0xb2 0x22 0xf8 0x2 0xc 0xe9 0xd1 0x44 0xf2 0xa0 0x43 0x0 0x22 0xc1 0xf6 0x22 0x73 0xa 0x80 0x44 0xf2 0xa4 0x41 0x1a 0x88 0xc1 0xf6 0x22 0x71 0x92 0xb2 0x42 0xf0 0x1 0x2 0x1a 0x80 0x1a 0x88 0x22 0xf0 0x1 0x2 0x12 0x4 0x12 0xc 0x1a 0x80 0xb 0x88 0xdb 0x7 0xfc 0xd4 0xbd 0xe8 0xf0 0x1 0x70 0x47 0xf0 0xb4 0xa9 0xb1 0x0 0x22 0x13 0x46
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x2 0xf1 0x65 0x4 0x9e 0x1c 0xc5 0x18 0x1 0x32 0xa4 0x0 0x4 0xf1 0xf8 0x54 0xd2 0xb2 0x4 0xf5 0x30 0x54 0x27 0x88 0xc7 0x54 0xf3 0xb2 0x24 0x88 0x99 0x42 0xc4 0xf3 0x7 0x24 0x6c 0x70 0xeb 0xd8 0xf0 0xbc 0x70 0x47 0x2d 0xe9 0xf0 0x47 0x42 0xf6 0xb0 0x5c 0x42 0xf6 0xd4 0x57 0x42 0xf6 0xd8 0x56 0x4f 0xf4 0x36 0x55 0x42 0xf6 0xa8 0x54 0x42 0xf6 0xac 0x51 0x42 0xf6 0xb4 0x52 0x42 0xf6 0xb8 0x58 0xc1 0xf6 0x0 0x7c 0xc1 0xf6 0x0 0x77 0xc1 0xf6 0x0 0x76 0xc1 0xf6 0x0 0x75 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0xc1 0xf6 0x0 0x71 0xc1 0xf6 0x0 0x72 0xc1 0xf6 0x0 0x78 0x64 0x23 0x4f 0xf0 0x0 0x9 0x4f 0xf0 0x7 0xa 0xac 0xf8 0x0 0xa0 0x4c 0xf2
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xf 0xc 0xa7 0xf8 0x0 0x90 0x2 0x27 0xa6 0xf8 0x0 0x90 0x1 0x26 0xa5 0xf8 0x0 0xc0 0x27 0x80 0xe 0x80 0x16 0x80 0xb8 0xf8 0x0 0x40 0x14 0xf0 0x1 0x4 0xb 0xd0 0x42 0xf6 0xbc 0x53 0x1 0x24 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x21 0x46 0x1c 0x80 0xff 0xf7 0xa2 0xff 0x20 0x46 0xbd 0xe8 0xf0 0x87 0x1 0x3b 0x9b 0xb2 0x0 0x2b 0xf8 0xd0 0xe9 0xe7 0x2d 0xe9 0xf0 0x4f 0x42 0xf6 0xd4 0x5c 0x42 0xf6 0xb0 0x58 0x42 0xf6 0xd8 0x54 0x42 0xf6 0xa8 0x53 0x85 0xb0 0xc1 0xf6 0x0 0x78 0xc1 0xf6 0x0 0x7c 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x3 0x92 0x0 0x26 0x7 0x22 0xf 0x46 0xa8 0xf8 0x0 0x20 0x5 0x46 0xac 0xf8 0x0 0x60 0x4 0x22 0x26 0x80
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x1a 0x80 0x0 0x29 0x4e 0xd0 0x42 0xf6 0x84 0x52 0x42 0xf6 0xb8 0x59 0x42 0xf6 0xbc 0x58 0xc1 0xf6 0x0 0x72 0xc1 0xf6 0x0 0x79 0xc1 0xf6 0x0 0x78 0x4f 0xf4 0x36 0x5c 0x4b 0x46 0xc1 0xf6 0x0 0x7c 0x42 0xf6 0xac 0x5b 0x42 0xf6 0xb4 0x5a 0x91 0x46 0x42 0x46 0xc1 0xf6 0x0 0x7b 0xe0 0x46 0xc1 0xf6 0x0 0x7a 0x94 0x46 0xc 0x46 0x1a 0x46 0x9 0x2c 0x5 0xf4 0x7f 0x41 0x41 0xf0 0x3 0x1 0xeb 0xb2 0xa8 0xf8 0x0 0x10 0x4f 0xf0 0x64 0x0 0xa9 0xf8 0x0 0x30 0x95 0xbf 0x23 0x46 0xa 0x21 0xa1 0xb2 0xb 0x46 0xab 0xf8 0x0 0x10 0x4f 0xf0 0x1 0x1 0xaa 0xf8 0x0 0x10 0x11 0x88 0x11 0xf0 0x1 0x1 0x19 0xd0 0x3 0x98 0xd9 0xb2 0x1d 0x44
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x2 0x92 0x30 0x44 0xcd 0xf8 0x4 0xc0 0xa 0x36 0xff 0xf7 0x35 0xff 0xdd 0xf8 0x4 0xc0 0xb7 0x42 0x4f 0xf0 0x1 0x3 0xa4 0xf1 0xa 0x4 0x2 0x9a 0xac 0xf8 0x0 0x30 0xcf 0xd8 0x1 0x21 0x8 0x46 0x5 0xb0 0xbd 0xe8 0xf0 0x8f 0x1 0x38 0x80 0xb2 0x0 0x28 0xf7 0xd0 0xdc 0xe7 0x2d 0xe9 0xf0 0x7 0x4f 0xf4 0x81 0x63 0x4f 0xf4 0x80 0x64 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0xc1 0xf6 0x20 0x74 0x0 0x25 0x4f 0xf4 0x82 0x68 0x40 0xf2 0x14 0x4c 0x25 0x80 0x4f 0xf4 0x83 0x67 0x44 0xf2 0x35 0x14 0x40 0xf2 0x1c 0x46 0x1c 0x80 0x4f 0xf4 0x84 0x65 0x40 0xf2 0x24 0x44 0x4f 0xf4 0x80 0x63 0x40 0xf2 0x4 0x49 0xc1 0xf6 0x20 0x78 0xc1 0xf6 0x20 0x7c 0xc1 0xf6
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x20 0x77 0xc1 0xf6 0x20 0x76 0xc1 0xf6 0x20 0x75 0xc1 0xf6 0x20 0x74 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0xc1 0xf6 0x20 0x79 0x1f 0xfa 0x80 0xfa 0x0 0xc 0xa8 0xf8 0x0 0xa0 0xac 0xf8 0x0 0x0 0x1f 0xfa 0x82 0xf8 0x88 0xb2 0xa7 0xf8 0x0 0x80 0x12 0xc 0x9 0xc 0x32 0x80 0x1 0x22 0x28 0x80 0x21 0x80 0x1a 0x80 0xb9 0xf8 0x0 0x20 0x40 0xf2 0x4 0x43 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x12 0x7 0xf7 0xd5 0x8 0x22 0x1 0x20 0x1a 0x70 0xbd 0xe8 0xf0 0x7 0x70 0x47 0x2d 0xe9 0xf0 0x7 0x42 0xf6 0xd8 0x5c 0x42 0xf6 0xb0 0x58 0x42 0xf6 0xd4 0x54 0x4f 0xf4 0x36 0x57 0x42 0xf6 0xa8 0x56 0x42 0xf6 0xac 0x55 0x42 0xf6 0xb4 0x50 0x40 0xf6 0x8 0x1 0x42 0xf6 0xb8 0x59
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xc1 0xf6 0x0 0x78 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0xc1 0xf6 0x0 0x7c 0xc1 0xf6 0x0 0x77 0xc1 0xf6 0x0 0x76 0xc1 0xf6 0x0 0x75 0xc1 0xf6 0x0 0x70 0xc1 0xf6 0x20 0x71 0xc1 0xf6 0x0 0x79 0x64 0x22 0x0 0x23 0x4f 0xf0 0x7 0xa 0xa8 0xf8 0x0 0xa0 0x4f 0xf0 0xff 0x8 0x23 0x80 0x1 0x24 0xac 0xf8 0x0 0x30 0x4f 0xf0 0x10 0xc 0xa7 0xf8 0x0 0x80 0x34 0x80 0x2b 0x80 0x4 0x80 0xc1 0xf8 0x0 0xc0 0xb9 0xf8 0x0 0x0 0x10 0xf0 0x1 0x0 0x10 0xd0 0x1 0x22 0x40 0xf6 0x8 0x1 0x42 0xf6 0xbc 0x53 0xc1 0xf6 0x20 0x71 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x10 0x46 0x44 0xf2 0x23 0x4 0xc 0x60 0x1a 0x80 0xbd 0xe8 0xf0 0x7 0x70 0x47 0x1 0x3a 0x92 0xb2 0x0 0x2a
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xf8 0xd0 0xe4 0xe7 0x38 0xb5 0x40 0xf6 0x8 0x0 0x4f 0xf4 0x75 0x51 0x42 0xf6 0xe8 0x72 0x41 0xf6 0xd4 0x43 0xc1 0xf6 0x0 0x72 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0xc1 0xf6 0x20 0x70 0xc1 0xf6 0x20 0x71 0x0 0x24 0x20 0x25 0x5 0x60 0xc 0x80 0x1 0x20 0xc 0x21 0x10 0x80 0x19 0x80 0xff 0xf7 0x8f 0xff 0x0 0x1b 0x18 0xbf 0x1 0x20 0x38 0xbd 0x0 0xbf 0x8b 0x8a 0x10 0xb4 0x1b 0xb9 0x18 0x46 0x5d 0xf8 0x4 0x4b 0x70 0x47 0x13 0xf0 0x1 0x2 0x18 0xbf 0x0 0x21 0x6 0xd1 0x1 0x32 0xd2 0xb2 0x43 0xfa 0x2 0xf4 0x11 0x46 0xe4 0x7 0xf8 0xd5 0x3 0x40 0xa 0xd0 0x23 0xfa 0x1 0xf2 0x42 0xf6 0x50 0x73 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x1 0x20 0x12 0x2 0x92 0xb2
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x1a 0x80 0xe3 0xe7 0x42 0xf6 0x50 0x73 0x1 0x20 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x1a 0x88 0x22 0xf4 0x70 0x62 0x12 0x4 0x12 0xc 0x1a 0x80 0xd7 0xe7 0x2d 0xe9 0xf0 0xf 0x42 0xf6 0xb0 0x5a 0x82 0xb0 0xc1 0xf6 0x0 0x7a 0x64 0x23 0x42 0xf6 0xd4 0x59 0x1 0x93 0x42 0xf6 0xd8 0x58 0xc1 0xf6 0x0 0x79 0xc1 0xf6 0x0 0x78 0x4c 0xf2 0x7 0x3 0x4f 0xf4 0x36 0x5c 0xaa 0xf8 0x0 0x30 0x42 0xf6 0x84 0x57 0x42 0xf6 0x88 0x56 0x42 0xf6 0x8c 0x55 0x42 0xf6 0xa8 0x54 0x42 0xf6 0xac 0x51 0x42 0xf6 0xb4 0x52 0x42 0xf6 0xb8 0x5b 0x1 0x9b 0xc1 0xf6 0x0 0x77 0xc1 0xf6 0x0 0x76 0xc1 0xf6 0x0 0x7c 0xc1 0xf6 0x0 0x75 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0xc1 0xf6 0x0 0x71
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xc1 0xf6 0x0 0x72 0xc1 0xf6 0x0 0x7b 0x4f 0xf0 0x0 0xa 0xa9 0xf8 0x0 0xa0 0x0 0xf4 0x7f 0x49 0xa8 0xf8 0x0 0xa0 0xc0 0xf3 0x7 0x48 0xc0 0xb2 0x48 0xea 0x9 0x9 0x40 0xf4 0x70 0x68 0x41 0xf2 0x6 0x30 0xac 0xf8 0x0 0x0 0xc0 0x20 0xa7 0xf8 0x0 0x90 0x40 0xf2 0x41 0x27 0xa6 0xf8 0x0 0x80 0x4f 0xf4 0x0 0x76 0x28 0x80 0x1 0x20 0x27 0x80 0xe 0x80 0x10 0x80 0xbb 0xf8 0x0 0x20 0xd2 0x7 0xa 0xd5 0x1 0x22 0x42 0xf6 0xbc 0x53 0xc1 0xf6 0x0 0x73 0x10 0x46 0x1a 0x80 0x2 0xb0 0xbd 0xe8 0xf0 0xf 0x70 0x47 0x1 0x3b 0x9b 0xb2 0x0 0x2b 0xec 0xd1 0x1 0x93 0x18 0x46 0xf4 0xe7 0x0 0xbf 0xf8 0xb5 0x42 0xf6 0xf4 0x75 0x4f 0xf4
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x3f 0x54 0xc1 0xf6 0x0 0x75 0xc1 0xf6 0x0 0x74 0x4f 0xf4 0x60 0x57 0x17 0x26 0x2f 0x80 0x26 0x80 0xff 0xf7 0x90 0xfe 0x1 0x20 0xf8 0xbd 0x47 0xf2 0xc8 0x3 0x1 0x22 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x80 0x70 0x47 0x0 0xbf 0x4f 0xf4 0xa6 0x52 0x4f 0xf4 0xa0 0x53 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x4f 0xf4 0x4 0x60 0x1 0x21 0x10 0x80 0x19 0x80 0x70 0x47 0x41 0xf2 0x14 0x42 0x41 0xf2 0x18 0x43 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x81 0xb2 0x0 0xc 0x11 0x80 0x18 0x80 0x70 0x47 0x0 0xbf 0x4f 0xf4 0xa2 0x53 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x18 0x80 0x70 0x47 0x41 0xf2 0x44 0x42 0x41 0xf2 0x48 0x43 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0xc1 0xf6 0x20 0x73
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x81 0xb2 0x0 0xc 0x11 0x80 0x18 0x80 0x70 0x47 0x0 0xbf 0x4f 0xf4 0xa3 0x53 0x1 0x22 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1a 0x80 0x70 0x47 0x0 0xbf 0x2d 0xe9 0xf8 0x43 0x3 0x22 0x6 0x46 0xf 0x46 0x4f 0xf4 0x0 0x60 0x40 0x21 0x0 0xf0 0x2a 0xfa 0xc0 0xb2 0xa8 0xbb 0x4f 0xf4 0x7e 0x45 0x4 0x46 0x80 0x46 0xc0 0xf2 0x7 0x5 0x4f 0xf4 0x0 0x79 0xff 0xf7 0xaa 0xff 0x0 0x20 0xff 0xf7 0xcb 0xff 0x40 0x46 0xff 0xf7 0xba 0xff 0x48 0x46 0xff 0xf7 0xcb 0xff 0x1 0x20 0xff 0xf7 0xc2 0xff 0xff 0xf7 0xa4 0xff 0x30 0x46 0x39 0x46 0x1 0x22 0x2b 0x46 0x0 0xf0 0x20 0xfa 0xc0 0xb2 0x30 0xb1 0x40 0xf6 0x24 0x3 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x1c 0x60 0xbd 0xe8
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0xf8 0x83 0x8 0xf5 0x0 0x38 0x1 0x34 0xb8 0xf5 0x0 0x2f 0x6 0xf5 0x0 0x76 0x7 0xf1 0x10 0x7 0xe4 0xb2 0x5 0xf5 0x80 0x55 0x8 0xf5 0x0 0x79 0xd1 0xd1 0xbd 0xe8 0xf8 0x83 0x2d 0xe9 0xf0 0x47 0x6 0x46 0xf 0x46 0xff 0xf7 0xaa 0xfe 0x3 0x46 0x40 0xb9 0x40 0xf6 0x8 0x2 0x1 0x21 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0x11 0x60 0x18 0x46 0xbd 0xe8 0xf0 0x87 0x4f 0xf4 0x29 0x49 0x40 0xf6 0x8 0x5 0x40 0xf6 0x28 0x8 0xca 0xf2 0x0 0x9 0xc1 0xf6 0x20 0x75 0xc1 0xf6 0x20 0x78 0x0 0x24 0x4f 0xf4 0x88 0x7a 0xa0 0x1 0xff 0xf7 0xd9 0xfe 0x0 0x2f 0x3e 0xd1 0x4f 0xf4 0x28 0x41 0xc5 0xf8 0x0 0xa0 0xca 0xf2 0x0 0x1 0x4f 0xf0 0xa0 0x20 0xff 0xf7
[HAL_HWI2C_XferWrite(2452)] Bus[0] Write ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa8, Data:
[HAL_HWI2C_XferRead(2321)] Read ERROR: Slave dev NAK, Addr: 0xa9, Data: 0x8d 0xff 0x40 0xf6 0x8 0x3 0x40 0xf2 0x11 0x12 0xc1 0xf6 0x20 0x73 0x2a 0x60 0x0 0x28 0x64 0xd1 0x4f 0xf4 0x80 0x72 0x1a 0x60 0x40 0xf6 0x8 0x2 0x49 0xf6 0xff 0x73 0x43 0xf2 0xb8 0x71 0x4a 0xf2 0xf 0x0 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0xca 0xf2 0x0 0x3 0xc0 0xf2 0x0 0x1 0xca 0xf2 0x0 0x0 0x4f 0xf4 0x0 0x74 0x14 0x60 0x46 0xf2 0x1 0x2 0xcd 0x18 0xc5 0xf6 0xff 0x72 0x13 0xf8 0x1 0x4f 0x2a 0x44 0x12 0x78 0x94 0x42 0x53 0xd0 0x40 0xf6 0x8 0x2 0x40 0xf2 0x1 0x30 0xc1 0xf6 0x20 0x72 0x3 0x21 0x0 0x23 0x10 0x60 0x11 0x60 0xa9 0xe7 0x4f 0xf4 0x29 0x40 0xca 0xf2 0x0 0x0 0xff 0xf7 0xda 0xfc 0x99 0xf8 0x0 0x30 0x9b 0x6 0x53
done
uboot # printenv
baudrate=115200
bootargs=mtdparts=NOR_FLASH:192K(boot),1280K(kernel),6080K(program),64K(cliinfo),64K(mtd_runtime),512K(config) root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x21000000 0x30000 0x140000;bootm 0x21000000
bootdelay=2
ethact=mstar_emac
ethaddr=6c:f1:7e:03:83:31
ipaddr=192.168.0.13
serverip=192.168.0.10
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial

Environment size: 401/4092 bytes
uboot # sf probe 0
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
uboot #                                                <Type>4</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType1>
                                        <ModeType2>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>0</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType2>
                                        <ModeType3>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>4</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType3>
                                        <ModeType4>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>4</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType4>
                                </SubChannel1>
                                <SubChannel2>
                                        <StorDevType>
                                                <Type>3</Type>
                                        </StorDevType>
                                        <ModeType0>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>3</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType0>
                                        <ModeType1>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>3</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType1>
                                        <ModeType2>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>4</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType2>
                                        <ModeType3>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>4</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType3>
                                        <ModeType4>
                                                <Mode>7</Mode>
                                                <Plan>0</Plan>
                                                <Manual>0</Manual>
                                                <Event>0</Event>
                                                <Type>4</Type>
                                                <Policy>1</Policy>
                                        </ModeType4>
                                </SubChannel2>
                        </Channel0>
                </StorBasic>
                <StorExtend>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <SubChannel0>
                                        <ModeType0>
                                                <RecordTime>60</RecordTime>
                                        </ModeType0>
                                        <ModeType1>
                                                <RecordTime>60</RecordTime>
                                        </ModeType1>
                                        <ModeType2>
                                                <RecordTime>60</RecordTime>
                                        </ModeType2>
                                        <ModeType3>
                                                <RecordTime>60</RecordTime>
                                        </ModeType3>
                                        <ModeType4>
                                                <RecordTime>60</RecordTime>
                                        </ModeType4>
                                </SubChannel0>
                        </Channel0>
                </StorExtend>
                <LocalUsbStor>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <SubChannel0>
                                        <ModeType0>
                                                <Mode>11</Mode>
                                                <DistributeSpace>0</DistributeSpace>
                                                <DistributePercent>0</DistributePercent>
                                        </ModeType0>
                                        <ModeType1>
                                                <Mode>11</Mode>
                                                <DistributeSpace>0</DistributeSpace>
                                                <DistributePercent>0</DistributePercent>
                                        </ModeType1>
                                        <ModeType2>
                                                <Mode>11</Mode>
                                                <DistributeSpace>0</DistributeSpace>
                                                <DistributePercent>0</DistributePercent>
                                        </ModeType2>
                                        <ModeType3>
                                                <Mode>11</Mode>
                                                <DistributeSpace>0</DistributeSpace>
                                                <DistributePercent>0</DistributePercent>
                                        </ModeType3>
                                        <ModeType4>
                                                <Mode>11</Mode>
                                                <DistributeSpace>0</DistributeSpace>
                                                <DistributePercent>0</DistributePercent>
                                        </ModeType4>
                                </SubChannel0>
                        </Channel0>
                </LocalUsbStor>
                <IQDebug>
                        <Enable>0</Enable>
                        <LastChange>1510904624</LastChange>
                </IQDebug>
                <StorFeast>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <SubChannel0 />      </Channel0>
                </StorFeast>
                <OSDStyle>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <FontStyle>0</FontStyle>
                        <FontSize>1</FontSize>
                        <FontType>0</FontType>
                        <Color>0</Color>
                        <Alpha>0</Alpha>
                        <DateFormat>0</DateFormat>
                        <TimeFormat>0</TimeFormat>
                </OSDStyle>
                <InfoOSD>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <Info0>
                                        <Base>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <TopLeftEX>200</TopLeftEX>
                                                <TopLeftEY>300</TopLeftEY>
                                                <BottomRightEX>1200</BottomRightEX>
                                                <BottomRightEY>1300</BottomRightEY>
                                        </Base>
                                        <Content>
                                                <Line0>
                                                        <InfoType>2</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line0>
                                                <Line1>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line1>
                                                <Line2>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line2>
                                                <Line3>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line3>
                                        </Content>
                                </Info0>
                                <Info1>
                                        <Base>
                                                <Enable>0</Enable>
                                                <TopLeftEX>7500</TopLeftEX>
                                                <TopLeftEY>300</TopLeftEY>
                                                <BottomRightEX>8500</BottomRightEX>
                                                <BottomRightEY>1300</BottomRightEY>
                                        </Base>
                                        <Content>
                                                <Line0>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line0>
                                                <Line1>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line1>
                                                <Line2>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line2>
                                                <Line3>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line3>
                                        </Content>
                                </Info1>
                                <Info2>
                                        <Base>
                                                <Enable>0</Enable>
                                                <TopLeftEX>200</TopLeftEX>
                                                <TopLeftEY>7500</TopLeftEY>
                                                <BottomRightEX>1200</BottomRightEX>
                                                <BottomRightEY>8500</BottomRightEY>
                                        </Base>
                                        <Content>
                                                <Line0>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line0>
                                                <Line1>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line1>
                                                <Line2>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line2>
                                                <Line3>
                                                        <InfoType>0</InfoType>
                                                        <Value />
                                                </Line3>
                                        </Content>
                                </Info2>
                        </Channel0>
                </InfoOSD>
                <DemoCustomOSD>
                        <Resolution0>
                                <ResolutionLevel>0</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>32</SuperBig>
                                <Big>16</Big>
                                <Middle>16</Middle>
                                <Small>16</Small>
                        </Resolution0>
                        <Resolution1>
                                <ResolutionLevel>1</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>48</SuperBig>
                                <Big>32</Big>
                                <Middle>16</Middle>
                                <Small>16</Small>
                        </Resolution1>
                        <Resolution2>
                                <ResolutionLevel>2</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>64</SuperBig>
                                <Big>48</Big>
                                <Middle>32</Middle>
                                <Small>16</Small>
                        </Resolution2>
                        <Resolution3>
                                <ResolutionLevel>3</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>64</SuperBig>
                                <Big>64</Big>
                                <Middle>48</Middle>
                                <Small>32</Small>
                        </Resolution3>
                        <Resolution4>
                                <ResolutionLevel>4</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>128</SuperBig>
                                <Big>96</Big>
                                <Middle>64</Middle>
                                <Small>48</Small>
                        </Resolution4>
                </DemoCustomOSD>
                <DemoDefaultOSD>
                        <Resolution0>
                                <ResolutionLevel>0</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>32</SuperBig>
                                <Big>16</Big>
                                <Middle>16</Middle>
                                <Small>16</Small>
                        </Resolution0>
                        <Resolution1>
                                <ResolutionLevel>1</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>48</SuperBig>
                                <Big>32</Big>
                                <Middle>16</Middle>
                                <Small>16</Small>
                        </Resolution1>
                        <Resolution2>
                                <ResolutionLevel>2</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>64</SuperBig>
                                <Big>48</Big>
                                <Middle>32</Middle>
                                <Small>16</Small>
                        </Resolution2>
                        <Resolution3>
                                <ResolutionLevel>3</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>64</SuperBig>
                                <Big>64</Big>
                                <Middle>48</Middle>
                                <Small>32</Small>
                        </Resolution3>
                        <Resolution4>
                                <ResolutionLevel>4</ResolutionLevel>
                                <SuperBig>128</SuperBig>
                                <Big>96</Big>
                                <Middle>64</Middle>
                                <Small>48</Small>
                        </Resolution4>
                </DemoDefaultOSD>
                <CoverOSD>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <Area0>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Label />
                                        <TopLeftX>0</TopLeftX>
                                        <TopLeftY>0</TopLeftY>
                                        <BottomRightX>10</BottomRightX>
                                        <BottomRightY>10</BottomRightY>
                                </Area0>
                                <Area1>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Label />
                                        <TopLeftX>0</TopLeftX>
                                        <TopLeftY>0</TopLeftY>
                                        <BottomRightX>10</BottomRightX>
                                        <BottomRightY>10</BottomRightY>
                                </Area1>
                                <Area2>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Label />
                                        <TopLeftX>0</TopLeftX>
                                        <TopLeftY>0</TopLeftY>
                                        <BottomRightX>10</BottomRightX>
                                        <BottomRightY>10</BottomRightY>
                                </Area2>
                                <Area3>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Label />
                                        <TopLeftX>0</TopLeftX>
                                        <TopLeftY>0</TopLeftY>
                                        <BottomRightX>10</BottomRightX>
                                        <BottomRightY>10</BottomRightY>
                                </Area3>
                        </Channel0>
                </CoverOSD>
                <MaskDetect>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0 />
                </MaskDetect>
                <MotionDetect>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <Area0>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Sense>98</Sense>
                                        <TargetSize>4</TargetSize>
                                        <Duration>1</Duration>
                                        <TopLeftEX>0</TopLeftEX>
                                        <TopLeftEY>0</TopLeftEY>
                                        <BottomRightEX>1000</BottomRightEX>
                                        <BottomRightEY>1000</BottomRightEY>
                                </Area0>
                                <Area1>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Sense>98</Sense>
                                        <TargetSize>4</TargetSize>
                                        <Duration>1</Duration>
                                        <TopLeftEX>0</TopLeftEX>
                                        <TopLeftEY>0</TopLeftEY>
                                        <BottomRightEX>1000</BottomRightEX>
                                        <BottomRightEY>1000</BottomRightEY>
                                </Area1>
                                <Area2>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Sense>98</Sense>
                                        <TargetSize>4</TargetSize>
                                        <Duration>1</Duration>
                                        <TopLeftEX>0</TopLeftEX>
                                        <TopLeftEY>0</TopLeftEY>
                                        <BottomRightEX>1000</BottomRightEX>
                                        <BottomRightEY>1000</BottomRightEY>
                                </Area2>
                                <Area3>
                                        <Enable>0</Enable>
                                        <Sense>98</Sense>
                                        <TargetSize>4</TargetSize>
                                        <Duration>1</Duration>
                                        <TopLeftEX>0</TopLeftEX>
                                        <TopLeftEY>0</TopLeftEY>
                                        <BottomRightEX>1000</BottomRightEX>
                                        <BottomRightEY>1000</BottomRightEY>
                                </Area3>
                        </Channel0>
                </MotionDetect>
                <Preset>
                        <Channel0 />    </Preset>
                <AlarmAction>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <T0>
                                <C0 />      </T0>
                        <T214>
                                <C0>
                                        <A100>
                                                <ID>100</ID>
                                                <ActType>102</ActType>
                                                <Param />
                                        </A100>
                                </C0>
                        </T214>
                        <T215>
                                <C0>
                                        <A100>
                                                <ID>100</ID>
                                                <ActType>103</ActType>
                                                <Param />
                                        </A100>
                                </C0>
                        </T215>
                </AlarmAction>
                <AlarmActionExt>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <T0>
                                <C0 />      </T0>
                </AlarmActionExt>
                <AlarmPlan>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <T0>
                                <C0 />      </T0>
                        <T214>
                                <C0>
                                        <D0>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>0</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D0>
                                        <D1>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>1</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D1>
                                        <D2>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>2</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D2>
                                        <D3>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>3</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D3>
                                        <D4>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>4</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D4>
                                        <D5>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>5</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D5>
                                        <D6>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>6</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D6>
                                </C0>
                        </T214>
                        <T215>
                                <C0>
                                        <D0>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>0</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D0>
                                        <D1>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>1</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D1>
                                        <D2>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>2</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D2>
                                        <D3>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>3</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D3>
                                        <D4>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>4</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D4>
                                        <D5>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>5</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D5>
                                        <D6>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>6</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D6>
                                </C0>
                        </T215>
                        <T203>
                                <C0>
                                        <D0>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>0</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D0>
                                        <D1>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>1</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D1>
                                        <D2>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>2</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D2>
                                        <D3>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>3</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D3>
                                        <D4>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>4</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D4>
                                        <D5>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>5</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D5>
                                        <D6>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>6</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D6>
                                </C0>
                        </T203>
                        <T205>
                                <C0>
                                        <D0>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>0</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D0>
                                        <D1>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>1</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D1>
                                        <D2>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>2</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D2>
                                        <D3>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>3</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D3>
                                        <D4>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>4</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D4>
                                        <D5>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>5</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D5>
                                        <D6>
                                                <Enable>1</Enable>
                                                <Date>6</Date>
                                                <Begin1>00:00:00</Begin1>
                                                <End1>23:59:59</End1>
                                                <Begin2>24:00:00</Begin2>
                                                <End2>24:00:00</End2>
                                                <Begin3>24:00:00</Begin3>
                                                <End3>24:00:00</End3>
                                                <Begin4>24:00:00</Begin4>
                                                <End4>24:00:00</End4>
                                        </D6>
                                </C0>
                        </T205>
                </AlarmPlan>
                <AlarmFeast>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <T0>
                                <C0 />      </T0>
                </AlarmFeast>
                <Onvif>
                        <OnvifEnable>1</OnvifEnable>
                        <AuthEnable>1</AuthEnable>
                        <DiscoveryEnable>1</DiscoveryEnable>
                </Onvif>
                <CaptureImage>
                        <Type>0</Type>
                        <Enable>1</Enable>
                        <Format>1</Format>
                        <Width>1920</Width>
                        <Height>1080</Height>
                        <Quality>30</Quality>
                        <CaptureInterval>1</CaptureInterval>
                        <CaptureNumber>1</CaptureNumber>
                </CaptureImage>
                <SNMPVersionThree>
                        <Enable>1</Enable>
                        <SecurityLevel>0</SecurityLevel>
                        <UserName>admin</UserName>
                        <AuthName>MD5</AuthName>
                        <AuthKey>Snmp@123</AuthKey>
                        <PrivName>DES</PrivName>
                        <PrivKey>Snmp@123</PrivKey>
                </SNMPVersionThree>
        </Service>
        <Demo>
                <LowDelay>
                        <Enable>0</Enable>
                </LowDelay>
        </Demo>
        <ExtDev>
                <DCOut>
                        <Enable>0</Enable>
                </DCOut>
                <AlarmIn>
                        <LastChange>0</LastChange>
                        <Channel0>
                                <Name>1</Name>
                                <Enable>0</Enable>
                                <NormalState>1</NormalState>
                                <CircuitDetect>0</CircuitDetect>
                        </Channel0>
                        <Channel1>
                                <Name>1</Name>
                                <Enable>0</Enable>
                                <NormalState>1</NormalState>
                                <CircuitDetect>0</CircuitDetect>
                        </Channel1>
                </AlarmIn>
        </ExtDev>
        <Encode>
                <VideoInStream>
                        <LastChange>1322672402</LastChange>
                        <Channel0>
                                <Stream0>
                                        <Enable>1</Enable>
                                        <EncodeFmt>6</EncodeFmt>
                                        <Resolution-W>1920</Resolution-W>
                                        <Resolution-H>1080</Resolution-H>
                                        <BitRate>4096</BitRate>
                                        <FrameRate>25</FrameRate>
                                        <GOPMode>0</GOPMode>
                                        <GOPLen>50</GOPLen>
                                        <Quality>5</Quality>
                                        <EncodeMode>0</EncodeMode>
                                        <Shaping>5</Shaping>
                                        <Mode>0</Mode>
                                        <DrawFrameMode>0</DrawFrameMode>
                                        <ScaleType>0</ScaleType>
                                        <UCodeMode>0</UCodeMode>
                                </Stream0>
                                <Stream1>
                                        <Enable>1</Enable>
                                        <EncodeFmt>6</EncodeFmt>
                                        <Resolution-W>704</Resolution-W>
                                        <Resolution-H>576</Resolution-H>
                                        <BitRate>1024</BitRate>
                                        <FrameRate>25</FrameRate>
                                        <GOPMode>0</GOPMode>
                                        <GOPLen>50</GOPLen>
                                        <Quality>5</Quality>
                                        <EncodeMode>0</EncodeMode>
                                        <Shaping>5</Shaping>
                                        <Mode>0</Mode>
                                        <DrawFrameMode>0</DrawFrameMode>
                                        <ScaleType>0</ScaleType>
                                        <UCodeMode>0</UCodeMode>
                                </Stream1>
                                <Stream2>
                                        <Enable>1</Enable>
                                        <EncodeFmt>6</EncodeFmt>
                                        <Resolution-W>352</Resolution-W>
                                        <Resolution-H>288</Resolution-H>
                                        <BitRate>128</BitRate>
                                        <FrameRate>25</FrameRate>
                                        <GOPMode>0</GOPMode>
                                        <GOPLen>50</GOPLen>
                                        <Quality>5</Quality>
                                        <EncodeMode>1</EncodeMode>
                                        <Shaping>5</Shaping>
                                        <Mode>0</Mode>
                                        <DrawFrameMode>0</DrawFrameMode>
                                        <ScaleType>0</ScaleType>
                                        <UCodeMode>0</UCodeMode>
                                </Stream2>
                        </Channel0>
                </VideoInStream>
        </Encode>
        <SceneCfg>
                <Scene>
                        <Channel0>
                                <DefaultScene>0</DefaultScene>
                                <CurrentUsed>0</CurrentUsed>
                                <AutoSwitch>0</AutoSwitch>
                                <Scene0>
                                        <Base>
                                                <SceneID>0</SceneID>
                                                <SceneType>1</SceneType>
                                                <AddSwitch>0</AddSwitch>
                                                <Priority>5</Priority>
                                                <SceneName />
                                        </Base>
                                </Scene0>
                                <Scene1>
                                        <Base>
                                                <SceneID>1</SceneID>
                                                <SceneType>1</SceneType>
                                                <AddSwitch>0</AddSwitch>
                                                <Priority>4</Priority>
                                                <SceneName />
                                        </Base>
                                </Scene1>
                                <Scene2>
                                        <Base>
                                                <SceneID>2</SceneID>
                                                <SceneType>1</SceneType>
                                                <AddSwitch>0</AddSwitch>
                                                <Priority>3</Priority>
                                                <SceneName />
                                        </Base>
                                </Scene2>
                                <Scene3>
                                        <Base>
                                                <SceneID>3</SceneID>
                                                <SceneType>1</SceneType>
                                                <AddSwitch>0</AddSwitch>
                                                <Priority>2</Priority>
                                                <SceneName />
                                        </Base>
                                </Scene3>
                                <Scene4>
                                        <Base>
                                                <SceneID>4</SceneID>
                                                <SceneType>1</SceneType>
                                                <AddSwitch>0</AddSwitch>
                                                <Priority>1</Priority>
                                                <SceneName />
                                        </Base>
                                </Scene4>
                        </Channel0>
                </Scene>
        </SceneCfg>
        <Security>
                <RtspAuth>
                        <Mode>2</Mode>
                </RtspAuth>
                <Https>
                        <Enable>0</Enable>
                </Https>
        </Security>
</MWare>

User@/root>cat /program/www/daemon.cfg

User@/root>ls /program

User@/root>ls /program/www

User@/root>cat /proc/mtd

User@/root>mount
Not support cmd yet!

User@/root>resetconfig.sh
Not support cmd yet!

User@/root>/program/bin/resetconfig.sh
Not support cmd yet!

User@/root>sh
Not support cmd yet!

User@/root>bash
Not support cmd yet!

User@/root>telnetd
Not support cmd yet!

User@/root>displaylensinfo
lens files not exist!

User@/root>cleancfg
@
test result:pass
$$

User@/root>ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 6C:F1:7E:03:83:31
          inet addr:192.168.100.107  Bcast:192.168.101.255  Mask:255.255.254.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4193 errors:0 dropped:152 overruns:0 frame:0
          TX packets:831 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:421082 (411.2 KiB)  TX bytes:529227 (516.8 KiB)
          Interrupt:90 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1792 (1.7 KiB)  TX bytes:1792 (1.7 KiB)


User@/root>ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1004 S    init
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW   [kworker/0:0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    6 root         0 SW   [kworker/u2:0]
    7 root         0 SW   [rcu_preempt]
    8 root         0 SW   [rcu_sched]
    9 root         0 SW   [rcu_bh]
   10 root         0 SW<  [khelper]
   11 root         0 SW   [kdevtmpfs]
   12 root         0 SW<  [writeback]
   13 root         0 SW<  [crypto]
   14 root         0 SW<  [bioset]
   15 root         0 SW<  [kblockd]
   16 root         0 SW   [kworker/0:1]
   17 root         0 SW   [kswapd0]
   18 root         0 SW   [fsnotify_mark]
   25 root         0 SW<  [SCLDAZA_THREAD]
   26 root         0 SW   [VIPDazaTask]
   27 root         0 SW   [kworker/u2:1]
   39 root         0 SW<  [cryptodev_queue]
   40 root         0 SW<  [deferwq]
  105 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  130 root       744 S    -uvsh
  151 root         0 SW   [LightCtrlThread]
  153 root         0 SW<  [motor_queue]
  155 root         0 DW   [runtime_thread_]
  156 root         0 DW   [runtime_mtd_thr]
  162 root       372 S    /program/bin/property_service
  470 root      1008 S    {limit_size_log.} /bin/sh /program/bin/limit_size_lo
  519 root     18532 S    maintain
  682 root       700 S    mw_udhcpc_wired -i eth0 -r 192.168.100.107
  814 root       996 S    sleep 60
  816 root      1004 R    /bin/ps

User@/root>reboot

User@/root>umount: tmpfs busy - remounted read-only
Sent SIGKILL to all processess r
Requesting system reboot
reboot: Restarting system
1▒▒▒▒
IPL gd156225
D-08
SW Reset
64MB
BIST0_0001-OK
[SDMMC] NO SD!
[NOR]
offset:00010000
size:7fc8 chks:5551a134 ok

IPL_CUST gbf16da4
MXP found at 0x00003000
[SDMMC] NO SD!
  decomp_size=0x00040718


U-Boot 2015.01-svn101017 (Apr 21 2020 - 08:31:06), Build: jenkins-64位版本单控件Compile-34

Version: I3g#######
I2C:   ready
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC:   MStar SD/MMC: 0
nor_flash_mxp allocated success!!
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
env_offset=0x2000 env_size=0x1000
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
Detected MACID:6c:f1:7e:03:83:31
Net:   MAC Address 6C:F1:7E:03:83:31
Auto-Negotiation...
Link Status Speed:100 Full-duplex:1
mstar_emac
Press Ctrl+B to abort autoboot in 2 seconds
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
SF: 1310720 bytes @ 0x30000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 21000000 ...
   Image Name:   Linux-3.18.30
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1203256 Bytes = 1.1 MiB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
atags:0x20000000

Starting kernel ...

Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.18.30 (jenkins@w04943-OptiPlex-7020) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9) ) #1 PREEMPT Tue Apr 21 08:32:12 CST 2020
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
early_atags_to_fdt() success
Machine model: INFINITY3 MSC000A-S03A-64M
Reserved memory: created CMA memory pool at 0x22600000, size 26 MiB
Reserved memory: initialized node cma0, compatible id shared-dma-pool
Memory policy: Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: mtdparts=NOR_FLASH:192K(boot),1280K(kernel),6080K(program),64K(cliinfo),64K(mtd_runtime),512K(config) root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 34664K/65536K available (2620K kernel code, 195K rwdata, 396K rodata, 108K init, 100K bss, 30872K reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000   ( 936 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc02fa24c   (3017 kB)
      .init : 0xc02fb000 - 0xc0316000   ( 108 kB)
      .data : 0xc0316000 - 0xc0346d60   ( 196 kB)
       .bss : 0xc0346d60 - 0xc035ff84   ( 101 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
        CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 4
        Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops
[ms_cpuclk_init] get dvfs gpio  vid_1
Architected cp15 timer(s) running at 6.00MHz (virt).
sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 2863311527936ns
Switching to timer-based delay loop, resolution 166ns
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x2027c8f8 - 0x2027c92c
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations


Version : MVX2##I3g966b75dKL_LX318####[BR:gI3/master]#XVM

GPIO: probe end
MSYS:  INIT DONE. TICK=0x01E3C25E
Switched to clocksource arch_sys_counter
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
NET: Registered protocol family 1
futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 119
Key type asymmetric registered
Asymmetric key parser 'x509' registered
io scheduler noop registered (default)
i2c /dev entries driver
logger: created 256K log 'log_main'
[ms_uart_probe] uart port 0 use MUX_PM_UART
1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 98, base_baud = 10750000) is a unknown
[ms_uart_probe] uart port 1 use MUX_UART1
1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 99, base_baud = 10750000) is a unknown
URDMA rx_buf=0xC2642000(phy:0x22642000) tx_buf=0xC2643000(phy:0x22643000) size=0x1000
[ms_uart_probe] uart port 2 use MUX_UART0
1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 112, base_baud = 10750000) is a unknown
netif_napi_add() called with weight 128 on device eth%d
MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
[EMAC]Init EMAC success! (add delay in reset)
[HVSP]u32Dropmode on/n
[VIP]gu32CMDQmode off/nMSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00004000
mload_size = 35040
mload_virt_addr = c264a000
mload_dma_addr = 0x2264a000
MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
ShareData_Meminfo phyaddr:0x21e879c0, viraddr:0xc1e879c0, len:0x38
AE Base: virt=0xC2653000 size=0xB400
AWB Base: virt=0xC265E400 size=0x8700
AF Base: virt=0xC2666B00 size=0xF0
HISTO Base: virt=0xC2666BF0 size=0x2F0
MOT Base: virt=0xC2666EE0 size=0x6E40
RGBIR Base: virt=0xC266DD20 size=0x400
[ISP] register driver success
[CSI] register driver successms_rtc 1f002400.rtc: rtc core: registered 1f002400.rtc as rtc0
[ms_rtc_probe]: rtc setup, frequency=12000000
[SAR] infinity_sar_probe
[JPE, JpeProbe] set base=0xfd264000 irq=93, nClockRate=288000000
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
[Ser flash] phys=0x2266f000, virt=0xc266f000, bus=0x0266f000
[FSP] Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17) ver1.1
[FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE
mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x00800000 (8MiB)
 .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
MXP_PARTS!!
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
6 cmdlinepart partitions found on MTD device NOR_FLASH
Creating 6 MTD partitions on "NOR_FLASH":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
0x000000170000-0x000000760000 : "program"
0x000000760000-0x000000770000 : "cliinfo"
0x000000770000-0x000000780000 : "mtd_runtime"
0x000000780000-0x000000800000 : "config"
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
infinity_aes soc:aesdma: MSTAR AES engine enabled.
cryptodev: driver aesdmadev loaded.
[ms_cpufreq_init] cpu current clk=796917760
ms_pwm->pad_ctrl[0]=69
ms_pwm->pad_ctrl[1]=70
ms_pwm->pad_ctrl[2]=255
ms_pwm->pad_ctrl[3]=255
ms_pwm->pad_ctrl[4]=53
ms_pwm->pad_ctrl[5]=255
ms_pwm->pad_ctrl[6]=63
ms_pwm->pad_ctrl[7]=56
mstar-i3pwm 1f003400.pwm: probe successful
mstar notify driver install successfully
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 17
ThumbEE CPU extension supported.
ms_rtc 1f002400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:22:58 UTC (1378)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 108K (c02fb000 - c0316000)
random: init urandom read with 0 bits of entropy available
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/null: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S11init
mkdir: can't create directory '/usr/local': Read-only file system
ln: /usr/local/bin: No such file or directory
ln: /usr/sbin/pppd: Read-only file system
ln: /lib/firmware: Read-only file system
NET_USR module init ok!
NET_DBG module init ok!
[RCS]: /etc/init.d/S30ambrwfs
/etc/init.d/S30ambrwfs: line 22: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
cp: can't stat '/root/*': No such file or directory
mount: can't find /program in /proc/mounts
[RCS]: /etc/init.d/S80network
      IP: 192.168.0.13
   BOOTP:
 GATEWAY: 192.168.0.1
 NETMASK: 255.255.255.0
HOSTNAME:
  NETDEV: eth0
AUTOCONF:
[ManuparseInfo][0324]:
root login: ProductName[IPC322LR3-VSPF40-E]
[ManuparseInfo][0325]:  BuildInfo[LENS-4801C07X;ENC-0302C2C1;SEN-0302C2C1]
[ManuparseInfo][0055]:  Product info : Type[3] Class[3] ImgInverse[1] AlarmInInverse[0] AlarmOutInverse[0] AudioIn[1] AudioOut[1] bIsLDR[0] bIsLDC[0] bIs8021x[0]
[ManuparseInfo][0076]:  Sensor type[13] name[sc2232_mipi]
[ManuparseInfo][0097]:  SpecialImgInverse[0]
[ManuparseInfo][0051]:  Light Chip Type[1]
[ManuparseWarn][0053]:  Lens match failed, default OTHER_LENS
[ManuparseInfo][0056]:  Manuparse LensType[0xf000], Class[0]
[ManuparseWarn][0096]:  Lens bu bao, default V7R1
[ManuparseInfo][0099]:  Manuparse Lens Cam Type[0x2013000]
[ManuparseInfo][0135]:  Manuparse IrCut type[0]
gpio_info[0469]: kgpio for PRODUCT_DIPCV1R2B02
gpio_info[0589]: Product type is GOBLET
gpio_info[0360]: no need to init reset button!
gpio_info[0637]: no special init
gpio_info[0682]: no [gstGreenRunLedGpio] led pin
gpio_info[0683]: no [gstRedRunLedGpio] led pin
[PWN] mstar_pwm_config duty_ns=0, period_ns=24000
reg=0x1F003710 clk=12000000, period=0x1f4
reg=0x1F003708 clk=12000000, u32Duty=0x0
[PWM] mstar_pwm_enable
IO PAD conflict turn off jtag. Disable EJTAG!
gpio_info[0190]: Pwm_Init Ok
gpio_info[0157]: Pwm val min[160] max[435]gpio_info[0233]: set pwm chl[6] duty[297]
[PWN] mstar_pwm_config duty_ns=297, period_ns=24000
reg=0x1F003710 clk=12000000, period=0x1f4
reg=0x1F003708 clk=12000000, u32Duty=0x94
motor_info[0292 @ DC_IrcutInit]:        DC ICR init ok
motor_info[1296 @ motor_init]:  motor finish init
<4>wait for runtime_thread_process thread
<4>wait for runtime_thread_process thread
init: property_service started...
init: minit[MVX2####g348e306CM_MINIT#####XVM]
net.core.wmem_max = 655360
net.core.wmem_default = 655360
vm.overcommit_memory = 0
vm.overcommit_ratio = 50
vm.min_free_kbytes = 598
vm.dirty_background_ratio = 2
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_ratio = 2
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.admin_reserve_kbytes = 0
vm.user_reserve_[FB]Set 68
kbytes = 0
[DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(646):8000
DNRR OFF
[FB]Set 57
[DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(646):100
UNLOCK
lsusb: /sys/bus/usb/devices: No such file or directory
MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
MSYS: DMEM kept entry found: name=EMAC_BUFF, phys=0x22644000, length=0x00002000
cat: can't open '/proc/driver/boardname': No such file or directMSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00004000
ory
PHYS=0x22644000,KVIRT=0xC2644000, LENGTH=0x00002000
SuccesMSYS: DMEM kept entry found: name=VIP_CMDQ, phys=0x22646000, length=0x00004000
sfull!
PHYS=0x22646000,KVIRT=0xC2646000, LENGTH=0x00004000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
MSYS: DMEM kept entry found: name=ISP_base, phys=0x22653000, length=0x0001B120
chmod: /tmp/bin/update: Read-only file system
PHYS=0x22653000,KVIRT=0xC2653000, LENGTH=0x0001B1MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
MSYS: DMEM kept entry found: name=BDMA_FSP_WBUFF, phys=0x2266F000, length=0x00000100
20
Successfull!
cp: can't stat '/usr/sbin/nandwrite_move': No such file or directory
chmod: /tmp/bin/nandwrite: No such file or directory
PHYS=0x2266F000,KVIRT=0xC266F000, LENGTH=0x00000100
Successfull!
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM kept entry found: name=AESDMA_ENG1, phys=0x22671000, length=0x00001000
PHYS=0x22671000,KVIRT=0xC2671000, LENGTH=0x00001000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
MSYS: DMEM kept entry found: name=AESDMA_ENG1, phys=0x22671000, length=0x00001000
PHYS=0x22671000,KVIRT=0xC2671000, LENGTH=0x00001000
SuccessfullMSYS: DMEM request: [ISP_MLOAD]:0x000088E0
!
PHYS=0x22672000,KVIRT=0xC2672000, LENGTH=0x000088E0
Successfull!
MSYS: DMEM request: [DLC_MEM]:0x00000400
PHYS=0x2267B000,KVIRT=0xC267B000, LENGTH=0x00000400
Successfull!
MSYS: DMEM request: [SCL_MCNR_YC]:0x003FC000
PHYS=0x2267C000,KVIRT=0xC267C000, LENGTH=0x003FC000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [SCL_MCNR_M]:0x000FF000
cp: can't stat '/program/bin/ca.cer': No such file or directory
PHYS=0x22A78000,KVIRT=0xC2A78000, LENGTH=0x000FF000
Successfull!
PHYS=0x22B77000,KVIRT=0xC2B77000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22C0C000,KVIRT=0xC2C0C000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22CA1000,KVIRT=0xC2CA1000, LENGTH=0x00025200
Successfull!
PHYS=0x22CC7000,KVIRT=0xC2CC7000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22D5C000,KVIRT=0xC2D5C000, LENGTH=0x00031800
Successfull!
PHYS=0x22D8E000,KVIRT=0xC2D8E000, LENGTH=0x0000A1A0
Successfull!
PHYS=0x22D99000,KVIRT=0xC2D99000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22E48000,KVIRT=0xC2E48000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
Open file fail
PHYS=0x22EF7000,KVIRT=0xC2EF7000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22FA6000,KVIRT=0xC2FA6000, LENGTH=0x00025200
Successfull!
PHYS=0x22FCC000,KVIRT=0xC2FCC000, LENGTH=0x00009F00
Successfull!
PHYS=0x22FD6000,KVIRT=0xC2FD6000, LENGTH=0x0000A080
Successfull!
PHYS=0x22FE1000,KVIRT=0xC2FE1000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x23017000,KVIRT=0xC3017000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x2304D000,KVIRT=0xC304D000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x23083000,KVIRT=0xC3083000, LENGTH=0x002FD400
Successfull!
PHYS=0x23381000,KVIRT=0xC3381000, LENGTH=0x000CC000
Successfull!
PHYS=0x2344D000,KVIRT=0xC344D000, LENGTH=0x0000A800
Successfull!
PHYS=0x23458000,KVIRT=0xC3458000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
PHYS=0x237DB000,KVIRT=0xC37DB000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
PHYS=0x23B5E000,KVIRT=0xC3B5E000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
rm: can't remove 'logo.png': Read-only file system
ln: logo.png: File exists
mount: can't find /calibration/ in /proc/mounts
Interversion is :DIPCV100R002B03D003SP63
MW_XML_LoadFile:Open file fail! /tmp/config_a.xmlMW_XML_LoadFile /tmp/config_a.xml Fail
MW_XML_LoadFile:Open file fail! /tmp/config_a.xmlMW_XML_LoadFile /tmp/config_a.xml FailDeviceName is IPC322CR3-VSPF40-A; PrototypeName is IPC322LR3-VSPF40-E; ManufacturingDate is 2020-09-06.
Interversion is :DIPCV100R002B03D003SP63
szTmpManufacturingDate error:
MW_XML_LoadFile:Open file fail! /tmp/config_a.xmlMW_XML_LoadFile /tmp/config_a.xml Fail
do: ls /program/factory/default_cfg_IPC232.xml
/program/factory/default_cfg_IPC232.xml
do: cp /program/factory/device_cap_IPC302L.xml /config/device_cap.xml
do: cp /program/factory/default_cfg_IPC232.xml /config/default_cfg.xml
do: cp /program/factory/preset_scene_IPC3XX.xml /config/preset_scene.xml
Not found path [/MWare/Basic/TmsServer/CameraID]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServer]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx/CameraID]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx]
MW_XML_LoadFile:Open file fail! /calibration/customize/customized.xmlLoad XML File failed!
Customize Time Zone Fail
CustomerCode val is 09, switching
ln: /www/skin/default_1/images/logo.png: File exists
DeviceName is IPC322CR3-VSPF40-A. CustomCode is 09
mount: can't find /calibration/ in /proc/mounts
rm: can't remove '/config/flashlog/dmesg.log': No such file or directory
CPU type is mstar
sed: /config/config_a.xml: No such file or directory

root login: root
Password:
Nov 30 16:00:06 login[130]: root login on 'ttyS0'

User@/root>ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 6C:F1:7E:03:83:31
          inet addr:192.168.1.13  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10427 (10.1 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:90 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)


User@/root>ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 6C:F1:7E:03:83:31
          inet addr:192.168.100.107  Bcast:192.168.101.255  Mask:255.255.254.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:15343 (14.9 KiB)  TX bytes:6995 (6.8 KiB)
          Interrupt:90 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1132 (1.1 KiB)  TX bytes:1132 (1.1 KiB)


User@/root>reboot: Restarting system
1▒▒▒▒
IPL gd156225
D-08
SW Reset
64MB
BIST0_0001-OK
[SDMMC] NO SD!
[NOR]
offset:00010000
size:7fc8 chks:5551a134 ok

IPL_CUST gbf16da4
MXP found at 0x00003000
[SDMMC] NO SD!
  decomp_size=0x00040718


U-Boot 2015.01-svn101017 (Apr 21 2020 - 08:31:06), Build: jenkins-64位版本单控件Compile-34

Version: I3g#######
I2C:   ready
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC:   MStar SD/MMC: 0
nor_flash_mxp allocated success!!
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
env_offset=0x2000 env_size=0x1000
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
Detected MACID:6c:f1:7e:03:83:31
Net:   MAC Address 6C:F1:7E:03:83:31
Auto-Negotiation...
Link Status Speed:100 Full-duplex:1
mstar_emac
Press Ctrl+B to abort autoboot in 2 seconds
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17)
SF: Detected nor0 with total size 8 MiB
SF: 1310720 bytes @ 0x30000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 21000000 ...
   Image Name:   Linux-3.18.30
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1203456 Bytes = 1.1 MiB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
atags:0x20000000

Starting kernel ...

Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.18.30 (jenkins@root123) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9) ) #1 PREEMPT Mon Mar 21 17:52:06 CST 2022
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
early_atags_to_fdt() success
Machine model: INFINITY3 MSC000A-S03A-64M
Reserved memory: created CMA memory pool at 0x22600000, size 26 MiB
Reserved memory: initialized node cma0, compatible id shared-dma-pool
Memory policy: Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: mtdparts=NOR_FLASH:192K(boot),1280K(kernel),6080K(program),64K(cliinfo),64K(mtd_runtime),512K(config) root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 34664K/65536K available (2620K kernel code, 195K rwdata, 396K rodata, 108K init, 100K bss, 30872K reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000   ( 936 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc02fa24c   (3017 kB)
      .init : 0xc02fb000 - 0xc0316000   ( 108 kB)
      .data : 0xc0316000 - 0xc0346d60   ( 196 kB)
       .bss : 0xc0346d60 - 0xc035ff84   ( 101 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
        CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 4
        Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops
[ms_cpuclk_init] get dvfs gpio  vid_1
Architected cp15 timer(s) running at 6.00MHz (virt).
sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 2863311527936ns
Switching to timer-based delay loop, resolution 166ns
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x2027c8f8 - 0x2027c92c
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations


Version : MVX2##I3g966b75dKL_LX318####[BR:gI3/master]#XVM

GPIO: probe end
MSYS:  INIT DONE. TICK=0x01E3A8BD
Switched to clocksource arch_sys_counter
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
NET: Registered protocol family 1
futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 119
Key type asymmetric registered
Asymmetric key parser 'x509' registered
io scheduler noop registered (default)
i2c /dev entries driver
logger: created 256K log 'log_main'
[ms_uart_probe] uart port 0 use MUX_PM_UART
1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 98, base_baud = 10750000) is a unknown
[ms_uart_probe] uart port 1 use MUX_UART1
1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 99, base_baud = 10750000) is a unknown
URDMA rx_buf=0xC2642000(phy:0x22642000) tx_buf=0xC2643000(phy:0x22643000) size=0x1000
[ms_uart_probe] uart port 2 use MUX_UART0
1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 112, base_baud = 10750000) is a unknown
netif_napi_add() called with weight 128 on device eth%d
MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
[EMAC]Init EMAC success! (add delay in reset)
[HVSP]u32Dropmode on/n
[VIP]gu32CMDQmode off/nMSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00004000
mload_size = 35040
mload_virt_addr = c264a000
mload_dma_addr = 0x2264a000
MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
ShareData_Meminfo phyaddr:0x21e879c0, viraddr:0xc1e879c0, len:0x38
AE Base: virt=0xC2653000 size=0xB400
AWB Base: virt=0xC265E400 size=0x8700
AF Base: virt=0xC2666B00 size=0xF0
HISTO Base: virt=0xC2666BF0 size=0x2F0
MOT Base: virt=0xC2666EE0 size=0x6E40
RGBIR Base: virt=0xC266DD20 size=0x400
[ISP] register driver success
[CSI] register driver successms_rtc 1f002400.rtc: rtc core: registered 1f002400.rtc as rtc0
[ms_rtc_probe]: rtc setup, frequency=12000000
[SAR] infinity_sar_probe
[JPE, JpeProbe] set base=0xfd264000 irq=93, nClockRate=288000000
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
[Ser flash] phys=0x2266f000, virt=0xc266f000, bus=0x0266f000
[FSP] Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x17) ver1.1
[FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE
mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x00800000 (8MiB)
 .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
MXP_PARTS!!
MXP found at mxp_offset[0]=0x00003000, size=0x1000
6 cmdlinepart partitions found on MTD device NOR_FLASH
Creating 6 MTD partitions on "NOR_FLASH":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
0x000000170000-0x000000760000 : "program"
0x000000760000-0x000000770000 : "cliinfo"
0x000000770000-0x000000780000 : "mtd_runtime"
0x000000780000-0x000000800000 : "config"
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
infinity_aes soc:aesdma: MSTAR AES engine enabled.
cryptodev: driver aesdmadev loaded.
[ms_cpufreq_init] cpu current clk=796917760
ms_pwm->pad_ctrl[0]=69
ms_pwm->pad_ctrl[1]=70
ms_pwm->pad_ctrl[2]=255
ms_pwm->pad_ctrl[3]=255
ms_pwm->pad_ctrl[4]=53
ms_pwm->pad_ctrl[5]=255
ms_pwm->pad_ctrl[6]=63
ms_pwm->pad_ctrl[7]=56
mstar-i3pwm 1f003400.pwm: probe successful
mstar notify driver install successfully
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 17
ThumbEE CPU extension supported.
ms_rtc 1f002400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:31:52 UTC (1912)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 108K (c02fb000 - c0316000)
random: init urandom read with 0 bits of entropy available
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/null: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S11init
mkdir: can't create directory '/usr/local': Read-only file system
ln: /usr/local/bin: No such file or directory
ln: /usr/sbin/pppd: Read-only file system
ln: /lib/firmware: Read-only file system
NET_USR module init ok!
NET_DBG module init ok!
[RCS]: /etc/init.d/S30ambrwfs
/etc/init.d/S30ambrwfs: line 22: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
cp: can't stat '/root/*': No such file or directory
mount: can't find /program in /proc/mounts
[RCS]: /etc/init.d/S80network
      IP: 192.168.0.13
   BOOTP:
 GATEWAY: 192.168.0.1
 NETMASK: 255.255.255.0
HOSTNAME:
  NETDEV: eth0
AUTOCONF:

root login: [ManuparseInfo][0324]:      ProductName[IPC322LR3-VSPF40-E]
[ManuparseInfo][0325]:  BuildInfo[LENS-4801C07X;ENC-0302C2C1;SEN-0302C2C1]
[ManuparseInfo][0055]:  Product info : Type[3] Class[3] ImgInverse[1] AlarmInInverse[0] AlarmOutInverse[0] AudioIn[1] AudioOut[1] bIsLDR[0] bIsLDC[0] bIs8021x[0]
[ManuparseInfo][0076]:  Sensor type[13] name[sc2232_mipi]
[ManuparseInfo][0097]:  SpecialImgInverse[0]
[ManuparseInfo][0051]:  Light Chip Type[1]
[ManuparseWarn][0053]:  Lens match failed, default OTHER_LENS
[ManuparseInfo][0056]:  Manuparse LensType[0xf000], Class[0]
[ManuparseWarn][0096]:  Lens bu bao, default V7R1
[ManuparseInfo][0099]:  Manuparse Lens Cam Type[0x2013000]
[ManuparseInfo][0135]:  Manuparse IrCut type[0]
gpio_info[0469]: kgpio for PRODUCT_DIPCV1R2B02
gpio_info[0589]: Product type is GOBLET
gpio_info[0360]: no need to init reset button!
gpio_info[0637]: no special init
gpio_info[0682]: no [gstGreenRunLedGpio] led pin
gpio_info[0683]: no [gstRedRunLedGpio] led pin
[PWN] mstar_pwm_config duty_ns=0, period_ns=24000
reg=0x1F003710 clk=12000000, period=0x1f4
reg=0x1F003708 clk=12000000, u32Duty=0x0
[PWM] mstar_pwm_enable
IO PAD conflict turn off jtag. Disable EJTAG!
gpio_info[0190]: Pwm_Init Ok
gpio_info[0157]: Pwm val min[160] max[435]gpio_info[0233]: set pwm chl[6] duty[297]
[PWN] mstar_pwm_config duty_ns=297, period_ns=24000
reg=0x1F003710 clk=12000000, period=0x1f4
reg=0x1F003708 clk=12000000, u32Duty=0x94
motor_info[0292 @ DC_IrcutInit]:        DC ICR init ok
motor_info[1296 @ motor_init]:  motor finish init
<4>wait for runtime_thread_process thread
<4>wait for runtime_thread_process thread
init: property_service started...
init: minit[MVX2####g348e306CM_MINIT#####XVM]
net.core.wmem_max = 655360
net.core.wmem_default = 655360
vm.overcommit_memory = 0
vm.overcommit_ratio = 50
vm.min_free_kbytes = 598
vm.dirty_background_ratio = 2
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_ratio = 2
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.admin_reserve_kbytes = 0
vm.user_reserve_[FB]Set 68
[DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(646):8000
kbytes = 0
DNRR OFF
[FB]Set 57
[DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(646):100
UNLOCK
lsusb: /sys/bus/usb/devices: No such file or directory
MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
cat: can't open MSYS: DMEM kept entry found: name=EMAC_BUFF, phys=0x22644000, length=0x00002000
'/proc/driver/boardname': No such file or directory
PHYS=0x22644000,KVIRT=0xC2644000, LENGTH=0x00002MSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00004000
MSYS: DMEM kept entry found: name=VIP_CMDQ, phys=0x22646000, length=0x00004000
000
Successfull!
PHYS=0x22646000,KVIRT=0xC2646000, LENGTH=0x00004000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
MSYS: DMEM kept entry found: name=ISP_base, phys=0x22653000, length=0x0001B120
chmod: /tmp/bin/update: Read-only file system
PHYS=0x22653000,KVIRT=0xC2653000, LENGTH=0x0001B120
Successfull!MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
MSYS: DMEM kept entry found: name=BDMA_FSP_WBUFF, phys=0x2266F000, length=0x00000100

cp: can't stat '/usr/sbin/nandwrite_move': No such file or directory
chmod: /tmp/bin/nandwrite: No such file or directory
PHYS=0x2266F000,KVIRT=0xC266F000, LENGTH=0x00000100
Successfull!
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM kept entry found: name=AESDMA_ENG1, phys=0x22671000, length=0x00001000
PHYS=0x22671000,KVIRT=0xC2671000, LENGTH=0x00001000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
MSYS: DMEM kept entry found: name=AESDMA_ENG1, phys=0x22671000, length=0x00001000
PHYS=0x22671000,KVIRT=0xC2671000, LENGTH=0x00001000
Successfull!
MSYS: DMEM request: [ISP_MLOAD]:0x000088E0
PHYS=0x22672000,KVIRT=0xC2672000, LENGTH=0x000088E0
Successfull!
MSYS: DMEM request: [DLC_MEM]:0x00000400
cp: can't stat '/program/bin/ca.cer': No such file or directory
PHYS=0x2267B000,KVIRT=0xC267B000, LENGTH=0x00000400
Successfull!
PHYS=0x2267C000,KVIRT=0xC267C000, LENGTH=0x003FC000
Successfull!
PHYS=0x22A78000,KVIRT=0xC2A78000, LENGTH=0x000FF000
Successfull!
PHYS=0x22B77000,KVIRT=0xC2B77000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
Open file fail
PHYS=0x22C0C000,KVIRT=0xC2C0C000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22CA1000,KVIRT=0xC2CA1000, LENGTH=0x00025200
Successfull!
PHYS=0x22CC7000,KVIRT=0xC2CC7000, LENGTH=0x00094800
Successfull!
PHYS=0x22D5C000,KVIRT=0xC2D5C000, LENGTH=0x00031800
Successfull!
PHYS=0x22D8E000,KVIRT=0xC2D8E000, LENGTH=0x0000A1A0
Successfull!
PHYS=0x22D99000,KVIRT=0xC2D99000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22E48000,KVIRT=0xC2E48000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22EF7000,KVIRT=0xC2EF7000, LENGTH=0x000AEA80
Successfull!
PHYS=0x22FA6000,KVIRT=0xC2FA6000, LENGTH=0x00025200
Successfull!
PHYS=0x22FCC000,KVIRT=0xC2FCC000, LENGTH=0x00009F00
Successfull!
PHYS=0x22FD6000,KVIRT=0xC2FD6000, LENGTH=0x0000A080
Successfull!
PHYS=0x22FE1000,KVIRT=0xC2FE1000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x23017000,KVIRT=0xC3017000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x2304D000,KVIRT=0xC304D000, LENGTH=0x00035200
Successfull!
PHYS=0x23083000,KVIRT=0xC3083000, LENGTH=0x002FD400
Successfull!
PHYS=0x23381000,KVIRT=0xC3381000, LENGTH=0x000CC000
Successfull!
PHYS=0x2344D000,KVIRT=0xC344D000, LENGTH=0x0000A800
Successfull!
PHYS=0x23458000,KVIRT=0xC3458000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
PHYS=0x237DB000,KVIRT=0xC37DB000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
PHYS=0x23B5E000,KVIRT=0xC3B5E000, LENGTH=0x00382C00
Successfull!
rm: can't remove 'logo.png': Read-only file system
ln: logo.png: File exists
mount: can't find /calibration/ in /proc/mounts
tmp/config_a.xml
Interversion is :DIPCV100R002B03D003SP75
Not found path [MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType]
Path MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType Not find
DeviceName is IPC322CR3-VSPF40-A; PrototypeName is IPC322LR3-VSPF40-E; ManufacturingDate is 2020-09-06.
Interversion is :DIPCV100R002B03D003SP75
szTmpManufacturingDate error:
Not found path [MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType]
Path MWare/IvaIpc/SmartMode/SmartType Not find
do: ls /program/factory/default_cfg_IPC232.xml
/program/factory/default_cfg_IPC232.xml
do: cp /program/factory/device_cap_IPC302L.xml /config/device_cap.xml
do: cp /program/factory/default_cfg_IPC232.xml /config/default_cfg.xml
do: cp /program/factory/preset_scene_IPC3XX.xml /config/preset_scene.xml
Not found path [/MWare/Basic/TmsServer/CameraID]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServer]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx/CameraID]
Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx]
MW_XML_LoadFile:Open file fail! /calibration/customize/customized.xmlLoad XML File failed!
Customize Time Zone Fail
CustomerCode val is 09, switching
ln: /www/skin/default_1/images/logo.png: File exists
DeviceName is IPC322CR3-VSPF40-A. CustomCode is 09
mount: can't find /calibration/ in /proc/mounts
CPU type is mstar
sed: /config/config_a.xml: No such file or directory

root login: root
Password:
Dec  1 00:00:49 login[129]: root login on 'ttyS0'

User@/root>
User@/root>
User@/root>help
    pwd
    logout
    exit
    update
    systemreport.sh
    systemreport
    display
    fdisk
    disktool
    ifconfig
    ping
    _hide
    sdformat
    dt
    cfgtool
    resetconfig
    setconfig
    init.sh
    shpwd
    killall
    flash_eraseall
    telnet
    date
    catmwarestate
    catfpn
    ECHO
    tcpdump
    tcpdump.sh
    manuinfotool
    cateeprom
    lsconfig
    resetcamerainfo
    mwareserver
    tail
    reboot
    business
    autotest
    testdemo
    mactool
    factorymode
    shversion
    runtime
    dome_reboot
    dome_mwarestate
    setrsa
    getrsa
    getauthdata
    setlicense
    getlicense
    download_logo
    cleancfg
    iperf
    downloadsetup
    catinterrupts
    ls
    cat
    catgpiodev
    ps
    cleaneeprom
    repairautoreboot
    resumereboot
    catjedmotor
    isp_stm32
    i2c2_read
    i2c_read
    i2c2_write
    i2c_write
    ip
    controlgpio
    updatecpld
    controlmotor
    cleanlogo
    downloadlensinfo
    displaylensinfo
    clearlensinfo

User@/root>?
    pwd
    logout
    exit
    update
    systemreport.sh
    systemreport
    display
    fdisk
    disktool
    ifconfig
    ping
    _hide
    sdformat
    dt
    cfgtool
    resetconfig
    setconfig
    init.sh
    shpwd
    killall
    flash_eraseall
    telnet
    date
    catmwarestate
    catfpn
    ECHO
    tcpdump
    tcpdump.sh
    manuinfotool
    cateeprom
    lsconfig
    resetcamerainfo
    mwareserver
    tail
    reboot
    business
    autotest
    testdemo
    mactool
    factorymode
    shversion
    runtime
    dome_reboot
    dome_mwarestate
    setrsa
    getrsa
    getauthdata
    setlicense
    getlicense
    download_logo
    cleancfg
    iperf
    downloadsetup
    catinterrupts
    ls
    cat
    catgpiodev
    ps
    cleaneeprom
    repairautoreboot
    resumereboot
    catjedmotor
    isp_stm32
    i2c2_read
    i2c_read
    i2c2_write
    i2c_write
    ip
    controlgpio
    updatecpld
    controlmotor
    cleanlogo
    downloadlensinfo
    displaylensinfo
    clearlensinfo

User@/root>telnet

User@/root>telnet | sh
telnet | sh

User@/root>telnet&sh
telnet&sh

User@/root>telnet;sh
telnet;sh

User@/root>cat|sh
cat|sh

User@/root>cat&sh
cat&sh

User@/root>cat;sh
cat;sh

User@/root>sh
sh
Not support cmd yet!

User@/root>cat /proc/driver/runtime
cat /proc/driver/runtime

User@/root>cat /proc/driver/eeprom
cat /proc/driver/eeprom

User@/root>getlicense
getlicense
@
license get is: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
test result:pass
$$

User@/root>

File ROM Dump จาก SPI Flash

Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น