วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ADMboot Command ใน Planet VC-200


บันทึกช่วยจำ


  • ต้องกด Space bar 3 ครั้งเพื่อเข้า Loader Menu
  • กด 1 เพื่อดู Boot Parameter
  • กด 2 เพื่อตั้ง MAC Address
  • กด 3 เพื่อ Reboot เข้าระบบปกติ
  • กด B เพื่อ Upgrade Bootloader ผ่านโปรโตคอล XMODEM
  • กด X =??? -> เกี่ยวกับการ Upgrade
  • กด T เพื่อ Upgrade Firmware ผ่าน TFTP Client
  • ก่อนใช้ TFTP ได้ต้องตั้ง MAC ก่อนเช่น 00-11-22-33-44-55
  • ตั้ง MAC แล้วกด T เพื่อเข้าเมนู TFTP Client
  • กด S เพื่อตั้งค่า IP Server, IP Client, File name
  • กด D ระบบจะ Download ไฟล์มาพร้อมทั้งเขียนลง Flash อัตโนมัติ

1 ความคิดเห็น: