วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ASUS RT-N12 C1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นไวเลสเราเตอร์ 300Mbps มีเสา 2 เสา LAN 4 พอร์ต และ WAN 4 พอร์ต

ตัวเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ต WAN, LAN, ฐานเสาอากาศ, ช่องเสียบไฟ DC 9-12v , Switch เลือกโหมดการทำงานและปุ่ม WPS, Reset
ด้านหลัง
บอร์ดวงจรหลักของเครื่องมีไอซีหลักๆ คือ
บอร์ดวงจร
Broadcom BCM5357C0 -> Integrated IEEE 802.11n radio, media access controller (MAC), baseband, CPU, memory controller and 5-port Fast Ethernet switch
Broadcom BCM5357C0
Winbond W9425G6JH -> (32MB) 4M X 4 Bank X 16bits DDR SDRAM
Winbond W9425G6JH
MXIC MX25L6406E -> 64M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
MXIC MX25L6406E
LV1482S -> 4.2V to 18V, 2A 1ch Synchronous Buck Converter integrated FET
LV1482S
B1188 -> MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
B1188
วงจร RF
ลายวงจรของ USB Host ที่ไม่ได้ต่ออุปกรณ์
USB
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
Serial
พอร์ต JTAG 14 ขา
JTAG
ด้านหลังบอร์ด
Boot Message
Decompressing...done


CFE version 5.100.138.9 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: ? 10? 26 18:36:58 CST 2011 (root@myvm1)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.

Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found an ST compatible serial flash with 128 64KB blocks; total size 8MB
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.9
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 32768 KBytes

CFE mem:    0x80700000 - 0x80799720 (628512)
Data:       0x8072F560 - 0x80732790 (12848)
BSS:        0x80732790 - 0x80733720 (3984)
Heap:       0x80733720 - 0x80797720 (409600)
Stack:      0x80797720 - 0x80799720 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x8072F558 (193880)

Device eth0:  hwaddr XX-XX-XX-XX-XX-XX, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
end of nvram_rescuegpio_init
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Options:(null)
Loading: CFE works as TFTP Server.
Failed.
Could not load :: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 5100 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Linux version 2.6.22.19 (root@asus) (gcc version 4.2.4) #1 Sun Sep 22 16:08:03 CST 2013
CPU revision is: 00019749
Found an ST compatible serial flash with 128 64KB blocks; total size 8MB
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
CPU: BCM53572 rev 1 pkg 8 at 300 MHz
Using 150.000 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 28932k/32768k available (2446k kernel code, 3836k reserved, 493k data, 160k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
PCI: no core
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
pflash: found no supported devices
Creating 5 MTD partitions on "sflash":
0x00000000-0x00020000 : "pmon"
0x00020000-0x007f0000 : "linux"
0x0014855c-0x005e0000 : "rootfs"
0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
0x00770000-0x007f0000 : "jffs2"
dev_nvram_init: _nvram_init
_nvram_init: allocat header: 2151546880, size= 32768
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
u32 classifier
    OLD policer on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 4096 max)
ipt_time loading
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Sep 22 2013 16:07:25]
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 160k freed
Warning: unable to open an initial console.
set_action 0
[1 init:init_nvram +4] init_nvram for 12
RT-N12C1: swmode: router repeater apnum_of_mssid_support(0x007f): [mssid] support [3] mssid
RT-N12C1: swmode: routerctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
et_module_init: passivemode set to 0x0
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.110.27.20012
hotplug net INTERFACE=eth0 ACTION=add
wl_module_init: passivemode set to 0x0
eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.110.27.20012
hotplug net INTERFACE=eth1 ACTION=add
[1 init:init_main +8] main loop signal/state=17
start_logger:
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
/ # _ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
hotplug net INTERFACE=vlan1 ACTION=add
hotplug net INTERFACE=vlan0 ACTION=add
start_lan 1069
update_lan_state(lan_, 0, 0)
start_lan: setting up the bridge br0
hotplug net INTERFACE=br0 ACTION=add
vlan0: cmd=14: Operation not supported
_ifconfig: name=vlan0 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
start_lan: setting MAC of br0 bridge to XX:XX:XX:XX:XX:XX
_ifconfig: name=eth1 flags=1043 IFUP addr=(null) netmask=(null)
generate_wl_para(0x0a91): unit 0 subunit -1
num_of_mssid_support(0x007f): [mssid] support [3] mssid
generate_wl_para(0x0c99): bw: 1
generate_wl_para(0x0c9e): channel: 6
generate_wl_para(0x0c9f): nbw_cap: 1
generate_wl_para(0x0ca0): nctrlsb: lower
generate_wl_para(0x0ca2): obss_coex: 1
generate_wl_para(0x0a91): unit 0 subunit 1
generate_wl_para(0x0a91): unit 0 subunit 2
generate_wl_para(0x0a91): unit 0 subunit 3
wlconf(0x014f): unit: 0, txpower: 80
_ifconfig: name=br0 flags=1043 IFUP addr=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0
_ifconfig: name=lo flags=1043 IFUP addr=127.0.0.1 netmask=255.0.0.0
route_manip: cmd=ADD name=lo addr=127.0.0.0 netmask=255.0.0.0 gateway=0.0.0.0 metric=0
update_lan_state(lan_, 2, 0)
stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
start_lan 1448
start_services 2907
# wanduck: Got LAN(-1) information:

# Enable direct rule
[1 init:start_dnsmasq +11] begin
[1 init:start_dnsmasq +12] end
start_lan_port(0) 1
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-speed.gz
TZ watchdog
[1 init:start_upnp +12] config 5
start_pptpd: getpid= 1
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-speed.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
load: speed_count = 0
load: read source= save_path=
load_history: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-history.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
decomp: fname=/var/lib/misc/rstats-history.gz
decomp: gzip -dc /var/lib/misc/rstats-history.gz > /var/tmp/rstats-uncomp != 0
load_history: load failed
sh: can't open '/opt/etc/init.d/S50aicloud'
start_wan_if(0)
update_wan_state(wan0_, 0, 0)
convert_wan_nvram(wan0_)
start_auth:: done
udhcpc_wan:: deconfig
update_wan_state(wan0_, 1, 0)
start_wan_if(): End.
vlan0: cmd=14: Operation not supported
eth1: WLC_GET_VAR(psta_if): Operation not supported
_ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=0.0.0.0 netmask=(null)
wan_down(eth0)
wan_down(eth0): .
stop_auth:: done
route_manip: cmd=DEL name=eth0 addr=0.0.0.0 netmask=0.0.0.0 gateway=(null) metric=0
update_wan_state(wan0_, 3, 0)
update_wan_state(wan0_, 4, 3)
udhcpc:: deconfig done
[1 init:init_main +13] main loop signal/state=14
udhcpc_wan:: bound
_ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=0.0.0.0 netmask=(null)
_ifconfig: name=eth0 flags=1043 IFUP addr=192.168.111.195 netmask=255.255.255.0
wan_up(eth0)
route_manip: cmd=ADD name=eth0 addr=192.168.111.1 netmask=255.255.255.255 gateway=(null) metric=0
update_wan_state(wan0_, 2, 0)
writting prerouting eth0 192.168.111.195 eth0 0.0.0.0 br0 192.168.1.1
wanport_status(0) 16
start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_eth0_eth0)!
[218 udhcpc:filter_setting +13] writing vts_enable_x
[218 udhcpc:filter_setting +13] write porttrigger
[218 udhcpc:filter_setting +13] write wl filter
[218 udhcpc:filter_setting +13] write url filter
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
start_auth:: done
udhcpc 218:notify_rc: stop_upnp
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=16
cmd[0]=stop_upnp
[1 init:handle_notifications +14] running: 1 upnp
killall_tk: waiting name=miniupnpd n=9
handle_notifications() end
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=14
udhcpc 218:notify_rc: start_upnp
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=16
cmd[0]=start_upnp
[1 init:handle_notifications +14] running: 2 upnp
[1 init:start_upnp +14] config 5
handle_notifications() end
udhcpc 218:notify_rc: stop_ntpc
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=16
cmd[0]=stop_ntpc
[1 init:handle_notifications +14] running: 1 ntpc
handle_notifications() end
udhcpc 218:notify_rc: start_ntpc
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=16
cmd[0]=start_ntpc
[1 init:handle_notifications +14] running: 2 ntpc
handle_notifications() end
wan_up(eth0): done.
udhcpc:: bound done
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=14
starting ntp...
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=14
[1 init:init_main +14] main loop signal/state=14

# Disable direct rule(D2C)
ntp 267:notify_rc: restart_upnp
[1 init:init_main +45] main loop signal/state=16
cmd[0]=restart_upnp
[1 init:handle_notifications +45] running: 3 upnp
killall_tk: waiting name=miniupnpd n=9
[1 init:start_upnp +45] config 5
handle_notifications() end
[1 init:init_main +45] main loop signal/state=14
[1 init:init_main +45] main loop signal/state=14

cpuinfo
system type : Broadcom BCM53572 chip rev 1 pkg 8
processor : 0
cpu model : MIPS 74K V4.9
BogoMIPS : 149.91
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : no
hardware watchpoint : yes
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

unaligned_instructions : 0
dcache hits : 2147483648
dcache misses : 0
icache hits : 2147483648
icache misses : 0
instructions : 2147483648

ifconfig
br0        Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
           inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:7794 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:3897 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0 
           RX bytes:714152 (697.4 KiB)  TX bytes:755769 (738.0 KiB)

eth0       Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
           inet addr:192.168.111.195  Bcast:192.168.111.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:246512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:205609 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000 
           RX bytes:264711464 (252.4 MiB)  TX bytes:27310290 (26.0 MiB)
           Interrupt:4 Base address:0x2000 

eth1       Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:175216 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:95508
           TX packets:210102 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000 
           RX bytes:11989776 (11.4 MiB)  TX bytes:259307866 (247.2 MiB)
           Interrupt:3 Base address:0x1000 

lo         Link encap:Local Loopback  
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:1390 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:1390 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0 
           RX bytes:288726 (281.9 KiB)  TX bytes:288726 (281.9 KiB)

vlan0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX  
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:5544 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0 
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:651432 (636.1 KiB)

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00020000 00010000 "pmon"
mtd1: 007d0000 00010000 "linux"
mtd2: 00497aa4 00010000 "rootfs"
mtd3: 00010000 00010000 "nvram"
mtd4: 00080000 00010000 "jffs2"

ไฟล์สำรอง mtd

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น