วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Buffalo WHR-HP-G300N

เราเตอร์ตัวนี้มี LAN 4 พอร์ต WAN 1 พอร์ต Wireless b/g/n 300M รองรับ DD-WRT และ OpenWrt
ตัวเครื่อง
แกะดูในเครื่องมีสเปคคร่าวๆ คือ CPU AR7240, 4 MB SPI Flash, 32 MB DDR SDRAM 
บอร์ดเราเตอร์
ไอซีหลักๆ ได้แก่
Atheros AR7240 ->  Wireless Network Processor
Atheros AR7240
MIRA P3S56D40ETP -> 256Mb Double Data Rate Synchronous DRAM
MIRA P3S56D40ETP
MXIC MX25L3205DMI -> 32M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
MXIC MX25L3205DMI
Atheros AR9283 -> PCIe bgn 2x2:2 draft-n Wireless chipsets
Atheros AR9283
Microchip SST12LP15A -> 2.4 GHz High-Power and High-Gain Power Amplifier
Microchip SST12LP15A
APW7145 -> 3A, 12V, Synchronous-Rectified Buck Converter
APW7145
C8-BM -> 1.2v Regulator
C8-BM
Regulator, Jtag, Serial 115200
Port & Power
ด้างล่าง
ไอซีจ่ายไฟ 0.4v ทั้ง 2 ตัว
Regulator 0.4v
Boot Message
BUFFALO U-BOOT Ver 1.00
AP93 (ar7240) U-boot

sri
======================================================================                                                                                       ===============================================================
  TAP CALC (read_cnt=512)
----+-----------------------------------------------------------------                                                                                       ---------------------------------------------------------------
TAP |   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15                                                                                         16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
----+-----------------------------------------------------------------                                                                                       ---------------------------------------------------------------
FAIL|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0                                                                                        ----+-----------------------------------------------------------------                                                                                       ---------------------------------------------------------------
SELECT tap0=7 / tap1=8

#### ddr registers
  B8000000 = C7BC8CD0
  B8000004 = 9DD0E6A8
  B8000008 = 00000033
  B800000C = 00000002
  B8000010 = 00000000
  B8000014 = 00004AF0
  B8000018 = 000000FF
  B800001C = 00000007
  B8000020 = 00000008
  B8000024 = 00000005
  B8000028 = 00000005


32 MB
Memory Test (address line)
Memory Test start(0xA0000000) end(0xA2000000) size(33554432)
Data line test start:0xa0000000 pattern 0x00000001 0x00000003 0x000000                                                                                       07 0x0000000F 0x00000005 0x00000015 0x00000055 0xAAAAAAAA
Address line test start:0xa0000000 len:0x2000000 pattern 0xAAAAAAAA 0x                                                                                       55555555
Fill test patnum:5
fill Pattern 5555AAAA  Writing...   Reading...
fill Pattern AAAA5555  Writing...   Reading...
fill Pattern 0000FFFF  Writing...   Reading...
fill Pattern FFFF0000  Writing...   Reading...
fill Pattern AAAAAAAA  Writing...   Reading...
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 294k for U-Boot at: 81fb4000
Reserving 136k for malloc() at: 81f92000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f91fd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f91fb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f71fb0
Stack Pointer at: 81f71f98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fb4000
id read 0x100000ff
flash size 8388608, sector count = 2048
Flash:  8 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Memory Test
uboot use  81F71FB0 - 82000000
Memory Test start(80000000) end(81F00000) size(01F00000)
Pattern 00000000  Writing...  Reading...
Memory Test OK
### buf_ver=[1.00] U-Boot Ver.=[1.00]
### build_date(env)=[Apr 30 2009 - 10:08:46] build_date(bin)=[Apr 30 2                                                                                       009 - 10:08:46]
ag7240_enet_initialize...
Reading MAC Address from ENV(0x81f922d9)
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 02:aa:bb:cc:dd:1c
eth0 up
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0  02:AA:BB:CC:DD:1C
, eth1  00:03:7F:09:0B:AD


tftp server(receive) go, waiting:4[sec]
Load address: 0x80f00000

TftpServer Timeout;
no file was loaded.
## Booting image at bf040000 ...
   Image Name:   DD-WRT v24 Linux Kernel Image
   Created:      2011-10-31   3:34:56 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    856149 Bytes = 836.1 kB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  801e7310
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 801e7310) ...
## Giving linux memsize in bytes, 33554432

Starting kernel ...

[    0.000000] Linux version 2.6.34.10 (root@dd-wrt) (gcc version 4.5.                                                                                       4 20110526 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2011.06-0) ) #227 Mon Oct 31 0                                                                                       4:10:06 CET 2011
[    0.000000] flash_size passed from bootloader = 8
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Booting AR7240(Python)...
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.                                                                                         Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=1f02 roo                                                                                       tfstype=squashfs noinitrd init=/sbin/init
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384                                                                                        bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 by                                                                                       tes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 3                                                                                       2 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, li                                                                                       nesize 32 bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 29712k/32768k available (1965k kernel code, 305                                                                                       6k reserved, 359k data, 144k init, 0k highmem)
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
[    0.240000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.240000] NET: Registered protocol family 16
[    0.260000] found calibration data for slot 0 on 0xBF3F1000
[    0.470000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.480000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.490000] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
[    0.490000] bootstrap returns device 168C:2A
[    0.500000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x100                                                                                       0ffff 64bit]
[    0.500000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: set to [mem 0x10000000-0x1000f                                                                                       fff 64bit] (PCI address [0x10000000-0x1000ffff]
[    0.510000] PCI: mapping irq 48 to pin1@0000:00:00.0
[    0.510000] fixup irq: got 48
[    0.510000] Switching to clocksource MIPS
[    0.520000] NET: Registered protocol family 2
[    0.520000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096                                                                                        bytes)
[    0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 819                                                                                       2 bytes)
[    0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes                                                                                       )
[    0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024                                                                                       )
[    0.550000] TCP reno registered
[    0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.560000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.560000] NET: Registered protocol family 1
[    0.570000] gpio_proc: module loaded and /proc/gpio/ created
[    0.580000] wl0gpio_proc: module loaded and /proc/wl0gpio/ created
[    0.580000] init_vdso successfull
[    0.590000] squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
[    0.590000] msgmni has been set to 58
[    0.600000] io scheduler noop registered
[    0.600000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.610000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disable                                                                                       d
[    0.620000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 19) is a                                                                                        16550A
[    0.620000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.620000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.630000] guessed flashsize = 4M
[    0.640000] scanning for root partition
[    0.640000] uboot detected
[    0.650000] guessed bootloader size = 40000
[    0.650000]
[    0.650000] found squashfs at 112000
[    0.660000] Creating 8 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[    0.660000] 0x000000000000-0x000000040000 : "RedBoot"
[    0.670000] 0x000000040000-0x0000003e0000 : "linux"
[    0.680000] 0x000000112000-0x0000003e0000 : "rootfs"
[    0.680000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on era                                                                                       se block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-on                                                                                       ly
[    0.690000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.700000] 0x0000003e0000-0x000000400000 : "ddwrt"
[    0.710000] 0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "nvram"
[    0.710000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "board_config"
[    0.720000] 0x000000000000-0x000000400000 : "fullflash"
[    0.720000] 0x000000000000-0x000000040000 : "fullboot"
[    0.730000] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.740000] PPP Deflate Compression module registered
[    0.740000] PPP BSD Compression module registered
[    0.750000] PPP MPPE Compression module registered
[    0.750000] NET: Registered protocol family 24
[    0.760000] PPPoL2TP kernel driver, V1.0
[    0.760000] IMQ driver loaded successfully.
[    0.760000]  Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
[    0.770000]  Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
[    0.770000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.780000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.790000] AG7240: Length per segment 1544
[    0.790000] AG7240: Max segments per packet 1
[    0.790000] AG7240: Max tx descriptor count    80
[    0.800000] AG7240: Max rx descriptor count    252
[    0.800000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140
[    0.810000] AG7240CHH: Mac address for unit 0
[    0.810000] AG7240CHH: ff:ff:ff:ff:ff:ff
[    1.020000] AG7240CHH: Mac address for unit 1
[    1.020000] AG7240CHH: ff:ff:ff:ff:ff:ff
[    1.230000] Software Watchdog Timer: 0.07 initialized. soft_noboot=                                                                                       0 soft_margin=60 sec (nowayout= 0)
[    1.250000] u32 classifier
[    1.250000]     input device check on
[    1.260000]     Actions configured
[    1.260000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    1.260000] nf_conntrack version 0.5.0 (464 buckets, 1856 max)
[    1.270000] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soo                                                                                       n. Please use
[    1.280000] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntra                                                                                       ck module option or
[    1.290000] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[    1.290000] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
[    1.300000] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
[    1.300000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.310000] IPP2P v0.8.2 loading
[    1.310000] TCP westwood registered
[    1.310000] TCP hybla registered
[    1.320000] TCP vegas registered
[    1.320000] NET: Registered protocol family 17
[    1.320000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatec                                                                                       h.com>
[    1.330000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[    1.370000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on dev                                                                                       ice 31:2.
[    1.380000] Freeing unused kernel memory: 144k freed
start service
starting Architecture code for whrhpgn
starting hotplug
Jan  1 00:00:03 udevtrigger[233]: parse_config_file: can't open '/etc/                                                                                       udev/udev.conf' as config file: No such file or directory
done
load ATH Ethernet Driver
configure eth0 to 00:24:a5:b4:c5:a4
configure eth1 to 00:24:a5:b4:c5:a4
[    4.150000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x818cb800
[    4.160000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81b3f000
[    4.160000] Setting PHY...
[    7.170000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x81af1000
[    7.180000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81999000
[    7.180000] ATHRS26: resetting s26
[    7.290000] ATHRS26: s26 reset done
[    7.290000] Setting PHY...
load ATH 802.11 a/b/g Driver
load ATH9K 802.11n Driver
[    8.460000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-                                                                                       09-14-r28245
[    8.460000] Backport based on wireless-testing.git master-2011-09-1                                                                                       4
[    8.710000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domai                                                                                       n
[    8.860000] AG7240: enet unit:1 phy:0 is up...Mii 100Mbps full dupl                                                                                       ex
[    8.870000] AG7240: done cfg2 0x7215 ifctl 0x0 miictrl
[    8.890000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    8.900000] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max                                                                                       _antenna_gain, max_eirp)
[    8.910000] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.910000] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.920000] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.930000] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.940000] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.760000] ieee80211 phy0: Atheros AR9280 Rev:2 mem=0xb0000000, ir                                                                                       q=48
[    9.770000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    9.790000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[    9.800000] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max                                                                                       _antenna_gain, max_eirp)
[    9.800000] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2700 mBm)
[    9.810000] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 1700 mBm)
[    9.820000] cfg80211:     (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.830000] cfg80211:     (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.840000] cfg80211:     (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.850000] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (300 mBi, 3000 mBm)
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-arptables: n                                                                                       onexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-ip6tables: n                                                                                       onexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables: no                                                                                       nexistent directory
ath9k deconfigure_single: phy0 ath0
[   12.080000] device br0 entered promiscuous mode
[   12.100000] ag7240_ring_free Freeing at 0x81af1000
[   12.100000] ag7240_ring_free Freeing at 0x81999000
[   12.120000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x81b56000
[   12.130000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81999000
[   12.140000] Setting PHY...
[   13.150000] ag7240_ring_free Freeing at 0x81b56000
[   13.150000] ag7240_ring_free Freeing at 0x81999000
[   13.170000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x81a83000
[   13.180000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81999000
[   13.190000] Setting PHY...
[   14.200000] device eth1 entered promiscuous mode
[   14.200000] device br0 left promiscuous mode
[   14.210000] device br0 entered promiscuous mode
[   14.220000] device br0 left promiscuous mode
[   14.230000] device br0 entered promiscuous mode
ath9k deconfigure_single: phy0 ath0
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/superchannel: nonexistent di                                                                                       rectory
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/regdomain: nonexistent direc                                                                                       tory
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/countrycode: nonexistent dir                                                                                       ectory
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/outdoor: nonexistent directo                                                                                       ry
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/antennagain: nonexistent dir                                                                                       ectory
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/antennagainsub: nonexistent                                                                                        directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/channelbw: nonexistent direc                                                                                       tory
/bin/sh: [   14.320000] cfg80211: Calling CRDA for country: SG
can't create /proc/sys/dev/wifi0/channelshift: nonexistent directory
[   14.340000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: SG
[   14.350000] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max                                                                                       _antenna_gain, max_eirp)
[   14.350000] cfg80211:     (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (N/A, 2000 mBm)
[   14.360000] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (N/A, 2000 mBm)
[   14.370000] cfg80211:     (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (N/A, 2000 mBm)
[   14.380000] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz),                                                                                        (N/A, 2000 mBm)
[   14.750000] AG7240: enet unit:1 phy:0 is up...Mii 100Mbps full dupl                                                                                       ex
[   14.760000] AG7240: done cfg2 0x7215 ifctl 0x0 miictrl
[   14.770000] br0: port 1(eth1) entering learning state
[   15.770000] br0: port 1(eth1) entering forwarding state
ath9k configure_single: phy0 ath0
command failed: Invalid argument (-22)
call mac80211autochannel for interface: ath0
freq:2412 qual:66 noise:-94
freq:2417 qual:41 noise:-94
freq:2422 qual:58 noise:-94
freq:2427 qual:61 noise:-94
freq:2432 qual:45 noise:-94
freq:2437 qual:93 noise:-94
freq:2442 qual:45 noise:-94
freq:2447 qual:64 noise:-94
freq:2452 qual:66 noise:-95
freq:2457 qual:45 noise:-94
freq:2462 qual:74 noise:-94
freq:2467 qual:45 noise:-94
freq:2472 qual:64 noise:-94
mac80211autochannel interface: ath0 frequency: 2437
setup ath0 00:24:A5:B4:C5:A4
[   24.200000] device ath0 entered promiscuous mode
[   24.210000] br0: port 2(ath0) entering learning state
[   24.420000] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.6.0 (Septe                                                                                       mber 26, 2009)
[   24.430000] bonding: MII link monitoring set to 100 ms
[   25.210000] br0: port 2(ath0) entering forwarding state
[   25.270000] device eth0 entered promiscuous mode
[   25.280000] ag7240_ring_free Freeing at 0x818cb800
[   25.280000] ag7240_ring_free Freeing at 0x81b3f000
[   25.310000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x81af1800
[   25.310000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81b3f000
[   25.320000] Setting PHY...
[   28.330000] device eth0 left promiscuous mode
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-arptables: n                                                                                       onexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-ip6tables: n                                                                                       onexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables: no                                                                                       nexistent directory
ath9k radio on: phy-1 ath-1
/bin/sh: can't create /proc/sys/dev/wifi0/silent: nonexistent director                                                                                       y
nvram was changed, needs commit, waiting 10 sec.
[   29.980000] etherip: Ethernet over IPv4 tunneling driver
connect: Network is unreachable
connect: Network is unreachable
connect: Network is unreachable
gethostbyname: Network is unreachable

DD-WRT v24-sp2 std (c) 2011 NewMedia-NET GmbH
Release: 10/31/11 (SVN revision: 17798)

DD-WRT login: root
Password:
==========================================================

 ____  ___    __        ______ _____         ____  _  _
 | _ \| _ \   \ \      / /  _ \_   _| __   _|___ \| || |
 || | || ||____\ \ /\ / /| |_) || |   \ \ / / __) | || |_
 ||_| ||_||_____\ V  V / |  _ < | |    \ V / / __/|__   _|
 |___/|___/      \_/\_/  |_| \_\|_|     \_/ |_____|  |_|

                       DD-WRT v24-sp2
                   http://www.dd-wrt.com

==========================================================
Jan  1 00:02:37 login[1105]: root login on 'console'


BusyBox v1.19.2 (2011-10-31 04:16:23 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

root@DD-WRT:~#

cpuinfo
root@DD-WRT:~# cat /proc/cpuinfo
system type             : Atheros AR7240 rev 1.2 (0x00c2)
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24Kc V7.4
BogoMIPS                : 266.24
CPUClock                : 400
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0ff8, 0x0ff8, 0x0ff8]
ASEs implemented        : mips16
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

ifconfig
root@DD-WRT:~# ifconfig
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:21953 (21.4 KiB)

br0       Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.11.1  Bcast:192.168.11.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:38907 (37.9 KiB)  TX bytes:5392 (5.2 KiB)

br0:0     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          inet addr:169.254.255.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:310 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:44863 (43.8 KiB)  TX bytes:5476 (5.3 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:348 (348.0 B)  TX bytes:348 (348.0 B)

mon.ath0  Link encap:UNSPEC  HWaddr XX-XX-XX-XX-XX-XX-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:87 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:7080 (6.9 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)

mtd
root@DD-WRT:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00010000 "RedBoot"
mtd1: 003a0000 00010000 "linux"
mtd2: 002ce000 00010000 "rootfs"
mtd3: 00020000 00010000 "ddwrt"
mtd4: 00010000 00010000 "nvram"
mtd5: 00010000 00010000 "board_config"
mtd6: 00400000 00010000 "fullflash"
mtd7: 00040000 00010000 "fullboot"

ไฟล์ MTD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น