วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Ubiquiti NanoStation Loco M2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access point 150M แบบ Outdoor


ตัวเครื่องภายนอก
อุปกรณ์ตัวนี้ต้องจ่ายไฟทางสาย LAN โดยใช้ PoE 24V ดังรูป
PoE 24V
แกะเครื่องออกมาดูจะมี 2 ส่วนหลักๆ คือ บอร์ดหลักกับเสา Panel โดยตัวบอร์ดหลักมีไอซีสำคัญๆ คือ
บอร์ดหลัก
Atheros AR7241 -> SoC with PCIe and USB host interfaces, integrated FE Switch
Atheros AR7241
Etrontech EM6AA160TSB -> 16M x 16 bit DDR Synchronous DRAM (SDRAM) 
Etrontech EM6AA160TSB
Winbond 25Q64CVFIG -> 64 MB SPI Flash
Winbond 25Q64CVFIG
Atheros AR9287 -> Highly integrated single-chip PCIe with 2-stream 802.11n support
Atheros AR9287
AOZ1212AI -> EZBuck™ 3A Simple Buck Regulator แปลงไฟ 24v -> 3.3v
AOZ1212AI
A4=33J -> Regulator แปลงไฟ 3.3v -> 1.25v
A4=33J
ภาคจ้ายไฟและพอร์ตเชื่อมต่อ JTAG และ Serial 115200
ภาคจ่ายไฟ
อีกด้านของบอร์ดติดกับเสาอากาศแบบ Panel
เสา Panel
Boot Message จากพอร์ต Serial
U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep  6 2010 - 14:46:33)

Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e0a2)
DRAM:  32 MB
Flash:  8 MB
Net:   eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting image at 9f050000 ...
   Image Name:   MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
   Created:      2014-02-05  16:25:36 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1047649 Bytes = 1023.1 kB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  80002000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

Booting...
[    0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Wed Feb 5 18:25:32 EET 2014
[    0.000000] flash_size passed from bootloader = 0
[    0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 29388k/32768k available (2290k kernel code, 3380k reserved, 539k data, 136k init, 0k highmem)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] plat_time_init: plat time init done
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792)
[    0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.019000] NET: Registered protocol family 16
[    0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
[    0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1]
[    0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
[    0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356
[    0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.032000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.032000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
[    0.034000] Returning IRQ 48
[    0.035000] Switching to clocksource MIPS
[    0.038000] NET: Registered protocol family 2
[    0.038000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.040000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.040000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.040000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.040000] TCP reno registered
[    0.041000] NET: Registered protocol family 1
[    0.041000] AR7240 GPIOC major 0
[    0.043000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.043000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.043000] msgmni has been set to 57
[    0.044000] io scheduler noop registered (default)
[    0.070000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[    0.072000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
[    0.374000] console [ttyS0] enabled
[    0.378000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
[    0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[    0.390000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[    0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
[    0.403000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
[    0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
[    0.416000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
[    0.428000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
[    0.434000] usbmon: debugfs is not available
[    0.439000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.476000] Port Status c000004
[    0.479000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
[    0.484000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.492000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
[    0.499000] ehci_reset Port Status c000000
[    0.504000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[    0.511000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
[    0.518000] ehci_reset Port Status c000000
[    0.528000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.534000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.540000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.544000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.549000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.556000] u32 classifier
[    0.559000]     Performance counters on
[    0.562000]     input device check on
[    0.566000]     Actions configured
[    0.572000] TCP westwood registered
[    0.576000] NET: Registered protocol family 10
[    0.584000] NET: Registered protocol family 17
[    0.589000] Bridge firewalling registered
[    0.593000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[    0.600000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[    0.606000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
[    0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[    0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
[    0.649000] Please be patient, while AirOS loads ...
[    1.811000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
...mounts done
...filesystem init done
...base ok
...update ok
...symlinks ok
...httpd ok
...detect ok
...caldata ok
Fixup ... Done.
Plugin: system ... Done.
Plugin: syslog ... Done.
Plugin: users ... Done.
Plugin: gpio ... Done.
Plugin: resolv ... Done.
Plugin: radio ... Done.
Plugin: wireless ... Done.
Plugin: iptables ... Done.
Plugin: ebtables ... Done.
Plugin: ip6tables ... Done.
Plugin: fixup ... Done.
Plugin: vlan ... Done.
Plugin: bridge ... Done.
Plugin: netconf ... Done.
Plugin: route ... Done.
Plugin: route6 ... Done.
Plugin: wpasupplicant ... Done.
Plugin: ppp ... Done.
Plugin: 3g ... Done.
Plugin: dhcpc ... Done.
Plugin: aaa ... Done.
Plugin: ntpclient ... Done.
Plugin: dhcpd ... Done.
Plugin: radvd ... Done.
Plugin: httpd ... Done.
Plugin: snmp ... Done.
Plugin: pwdog ... Done.
Plugin: tshaper ... Done.
Plugin: telnetd ... Done.
Plugin: sshd ... Done.
Plugin: igmpproxy ... Done.
Plugin: qos ... Done.
Plugin: dnsmasq ... Done.
Plugin: mcaping ... Done.
Plugin: airview ... Done.
Plugin: art ... Done.
Plugin: gps ... Done.
Plugin: dyndns ... Done.
Plugin: dhcprelay ... Done.
Plugin: upnpd ... Done.
Plugin: cron ... Done.
Plugin: inittab ... Done.
Getty ... Done.
Startup_list ...Done.
Free_cfg ... Done.
Ready to go.
...running /sbin/init

Please press Enter to activate this console.

Boot Message จากคำสั่ง dmesg
[    0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Wed Feb 5 18:25:32 EET 2014
[    0.000000] flash_size passed from bootloader = 0
[    0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802c50d0, node_mem_map 81000000
[    0.000000]   Normal zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)  
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 29388k/32768k available (2290k kernel code, 3380k reserved, 539k data, 136k init, 0k highmem)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] plat_time_init: plat time init done
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792)
[    0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.019000] NET: Registered protocol family 16
[    0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
[    0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1]
[    0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
[    0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356
[    0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.032000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.032000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.033000] pci 0000:00:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x10000000-0x1000ffff]
[    0.033000] pci 0000:00:00.0: supports D1
[    0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
[    0.034000] Returning IRQ 48
[    0.035000] Switching to clocksource MIPS
[    0.038000] NET: Registered protocol family 2
[    0.038000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.040000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.040000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.040000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.040000] TCP reno registered
[    0.041000] NET: Registered protocol family 1
[    0.041000] AR7240 GPIOC major 0
[    0.043000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.043000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.043000] msgmni has been set to 57
[    0.044000] io scheduler noop registered (default)
[    0.070000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[    0.072000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
[    0.374000] console [ttyS0] enabled
[    0.378000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
[    0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[    0.390000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[    0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
[    0.403000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
[    0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
[    0.416000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
[    0.428000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
[    0.434000] usbmon: debugfs is not available
[    0.439000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.476000] Port Status c000004 
[    0.479000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
[    0.484000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.493000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
[    0.499000] ehci_reset Port Status c000000 
[    0.504000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[    0.511000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
[    0.518000] ehci_reset Port Status c000000 
[    0.528000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.534000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.540000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.544000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.549000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.556000] u32 classifier
[    0.559000]     Performance counters on
[    0.562000]     input device check on 
[    0.566000]     Actions configured 
[    0.572000] TCP westwood registered
[    0.576000] NET: Registered protocol family 10
[    0.584000] NET: Registered protocol family 17
[    0.589000] Bridge firewalling registered
[    0.593000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[    0.600000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[    0.606000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
[    0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[    0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
[    0.649000] Please be patient, while AirOS loads ...
[    1.812000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[    7.356000] AG7240: Length per segment 1536
[    7.356000] AG7240: skb_overhead 64, shinfo: 344
[    7.356000] AG7240: RX sizes - 2k_fit: 1614, reserve: 0
[    7.356000] AG7240: Max segments per packet 1
[    7.356000] AG7240: Max tx descriptor count    80
[    7.356000] AG7240: Max rx descriptor count    252
[    7.356000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140
[    7.356000] AG7240CHH: Mac address for unit 0
[    7.356000] AG7240CHH: 00:27:22:7b:da:4a 
[    7.563000] AG7240CHH: Mac address for unit 1
[    7.563000] AG7240CHH: 02:27:22:7b:da:4a 
[    7.804000] ar7240-gpio 1.1 initialised
[    8.161000] SCSI subsystem initialized
[    8.919000] PPP generic driver version 2.4.2
[    9.084000] PPP MPPE Compression module registered
[    9.118000] NET: Registered protocol family 24
[    9.924000] ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel.
[    9.924000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   10.398000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, 11D)
[   10.893000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
[   10.959000] wlan: mac acl policy registered
[   11.060000] wlan_me: Version 0.1
[   11.060000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[   11.183000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   11.183000] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   11.400000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   11.400000] USB Serial support registered for generic
[   11.401000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   11.401000] usbserial: USB Serial Driver core
[   11.512000] Initializing USB Mass Storage driver...
[   11.513000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   11.513000] USB Mass Storage support registered.
[   11.603000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   11.604000] usbcore: registered new interface driver option
[   11.604000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[   11.716000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
[   11.716000] usbcore: registered new interface driver sierra
[   11.716000] sierra: v.1.3.8:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
[   11.922000] fuse init (API version 7.13)
[   12.296000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[   13.736000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[   14.426000] ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
[   14.426000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
[   14.432000] ar5416Attach: Mac Chip.Rev 0x180.2 PCI devid 0x2e
[   14.434000] ath_hal: Ubiquiti Kiwi
[   14.434000] ath_hal: NF adjust values: EEP map NOT DEFAULT
[   14.457000] wifi0: Atheros 9287: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
[   15.362000] ubnt_poll: Initializing polling module...
[   15.362000] ubnt_poll: Initializing packet classifier...
[   15.362000] ubnt_poll: OS timer frequency 1000 Hz
[   15.435000] rssi-leds 1.2 loaded
[   15.525000] ubnt_poll: Attaching hooks...
[   15.592000] ubnt_poll: TX CTRL configured with 0/18/200/0/6/0/0
[   15.592000] ubnt_poll: Initializing STA ranging engine
[   15.592000] ubnt_poll: Setting timing params to min:1000 max:3000 offset:3000 tx_time: 3000 init: 5
[   15.592000] ubnt_poll: Setting aggregation params to non-txop:0 tx-op:0 scheduling:0
[   15.592000] ubnt_poll: Setting TXOP Window parameters to size:25 timeout-perc:5
[   15.592000] ubnt_poll: AR7240 CPU Freq set at 390 MHz, using auxillary timer at 40 KHz
[   15.592000] ubnt_poll: Module started in STA mode
[   16.319000] Ebtables v2.0 registered
[   16.792000] device eth0 entered promiscuous mode
[   16.798000] device ath0 entered promiscuous mode
[   16.804000] device eth1 entered promiscuous mode
[   16.835000] ag7240_ring_alloc Allocated 1920 at 0x80e6d000
[   16.835000] ag7240_ring_alloc Allocated 6048 at 0x81e28000
[   16.837000] Virian MDC CFG Value ==> 6
[   16.837000] Setting PHY...
[   19.875000] AG7240: enet unit:0 phy:4 is up...GMii 100Mbps full duplex
[   19.875000] AG7240: done cfg2 0x7135 ifctl 0x10000 miictrl  
[   19.875000] Virian MDC CFG Value ==> 6
[   19.875000] AG7240: enet unit 0 phy 4 mode 0x4c04
[   19.928000] device wifi0 entered promiscuous mode
[   19.947000] ADDRCONF(NETDEV_UP): ath0: link is not ready
[   19.954000] ADDRCONF(NETDEV_UP): ath0: link is not ready
[   19.960000] br0: port 1(eth0) entering learning state
[   20.097000] ag7240_ring_alloc Allocated 1920 at 0x81e2c000
[   20.097000] ag7240_ring_alloc Allocated 6048 at 0x80f5c000
[   20.098000] Virian MDC CFG Value ==> 6
[   20.098000] ATHRS26: resetting s26
[   20.206000] ATHRS26: s26 reset done
[   20.212000] Setting PHY...
[   20.960000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
[   21.251000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   21.258000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   30.460000] eth0: no IPv6 routers present
[   30.913000] br0: no IPv6 routers present

mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00010000 "u-boot"
mtd1: 00010000 00010000 "u-boot-env"
mtd2: 00100000 00010000 "kernel"
mtd3: 00660000 00010000 "rootfs"
mtd4: 00040000 00010000 "cfg"
mtd5: 00010000 00010000 "EEPROM"

cpuinfo
system type : Atheros AR7240 (Python)
processor : 0
cpu model : MIPS 24Kc V7.4
BogoMIPS : 259.58
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ff8, 0x09dc, 0x00f8, 0x0788]
ASEs implemented : mips16
shadow register sets : 1
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

ifconfig
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:22:7A:DA:4A  
          UP BROADCAST PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:22:7A:DA:4A  
          inet addr:192.168.1.20  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::227:22ff:fe7a:da4a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1052 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:104428 (101.9 KiB)  TX bytes:24278 (23.7 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:22:7B:DA:4A  
          inet6 addr: fe80::227:22ff:fe7b:da4a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1071 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:809 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:120718 (117.8 KiB)  TX bytes:59678 (58.2 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:27:22:7B:DA:4A  
          UP BROADCAST PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:22:7A:DA:4A  
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:2286  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:48 Memory:b0000000-b0010000 

ไฟล์ mtd

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น