วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ASUS DSL-N10 A1

อุปกรณ์ตัวนี้คือ All in One Router โดยมี 1 DSL 4 LAN ไวเลสความเร็ว 150 Mbps เสาอากาศถอดได้ 1 เสา
รูปตัวเครื่อง
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ใต้เครื่อง
เราเตอร์ตัวนี้มี CPU 2 ชุด คือของ ADSL และของเราเตอร์ มีชิ้นส่วนหลักๆ คือ
บอร์ดด้านบน
Router CPU -> Ralink RT3050F
Ralink RT3050F
Router RAM -> Winbond W9825G6JH-6 เป็น SDRAM ขนาด 32 MB
Winbond W9825G6JH-6
Router Flash -> MXIC 25L3206E ขนาด 4 MB
MXIC 25L3206E
ADSL CPU -> TRENDCHIP TC3162LE
TRENDCHIP TC3162LE
ADSL RAM -> Winbond W9816G6IH-6 เป็น SDRAM ขนาด 2 MB
Winbond W9816G6IH-6
ADSL Flash -> MXIC 25L8006E ขนาด 1 MB
MXIC 25L8006E
ADSL IC -> TRENDCHIP TC3086
TRENDCHIP TC3086
.ภาคจ่ายไฟ 6.85v, 3.18v, และ 1.84v ประกอบด้วยไอซี 2 ชนิด คือ
ภาคจ่ายไฟ
LD1117AL -> LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
LD1117AL
BH997 -> Switching Regulator
BH997
Regulator 1.96v -> LD1117
LD1117
พอร์ต Serial ของเราเตอร์ความเร็ว 57600
พอร์ต Serial ของเราเตอร์
พอร์ต Serial ของ ADSL ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial ของ ADSL
ใต้บอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
ใต้บอร์ด
ฺBoot Message ของ ADSL
Bootbase Version: VTC_SPI_BR1.6 | 2010/7/30 16:28:57
RAM: Size = 2048 Kbytes
DRAM POST: Testing:  2048K
OK
Found SPI Flash 1024KiB MX25L8006E at 0xbfc00000

RAS Version: ASUS_ANNEXAIJLM_20120423
System   ID: $3.6.18.0(BE.C3)3.16.18.0| 2011/10/31   20111031_v012  | 2011/10/31

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................


Copyright (c) 2001 - 2006 TrendChip Technologies Corp.
TC2101MB, initialize ch = 0, ethernet address: 00:aa:bb:01:23:45
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done
ANNEXAIJLM
US bitswap on,DS bitswap on
OlrON
SRAOFF
Press ENTER to continue...
ANNEXAIJLM
SRAOFF
Testlab 11
lanip=194.255.255.254,lanmask=255.255.255.0Dyingasp OFF!
Valid Loss of power OFF!
largeD flag=2 (0:maxD=64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)
disable PM!
set try multimode number to 3 (dropmode try num 3)
Password: XXXXXCopyright (c) 2001 - 2006 TrendChip Technologies Corp.
tc>
tc>
tc>
tc>
tc>
tc>
tc>
tc>
tc>
tc> sys ver
Bootbase Version: VTC_SPI_BR1.6 | 2010/7/30
RAS F/W Version : ASUS_ANNEXAIJLM_20120423                                      
System  F/W  ID : $3.6.18.0(BE.C3)3.16.18.0| 2011/10/31   20111031_v012  [Oct 31 2011 12:53:59]
DSL FW Version  : FwVer:3.16.18.0_TC3086 HwVer:T14.F7_6.0
Standard        : Multi-Mode
Country Code    : 255
MAC Address     : 00:aa:bb:01:23:45
tc> sys tpget sys show sysinfo
syspwd=admin,mac=00:aa:bb:01:23:45,fwver=ASUS_ANNEXAIJLM_20120423                                        ,adslver= FwVer:3.16.18.0_TC3086 HwVer:T14.F7_6.0tc> sys tpget sys show lan
lanip=194.255.255.254,lanmask=255.255.255.0tc> sys tpget wan atm pvc disp
index=0,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=0,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=1,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=14,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=2,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=0,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=3,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=8,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=4,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=0,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=5,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=0,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=6,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=0,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0index=7,active=0,encap=0,mode=0,vid=4095,vpi=0,vci=0,qostype=0,pcr=0,scr=0,mbs=0COMPLETEtc> sys tpget sys show adsl
adslmode=5,adsltype=4,bitswap=0tc> sys tp..
writeRomBlock(): Erase OK!
..se....t wan adsl type 4
OK
tc> sys tpget sys show adsl
adslmode=5,adsltype=4,bitswap=0tc> sys tpget sys show adsl
adslmode=5,adsltype=4,bitswap=0tc> w dmt2 set olr 3
SRAON
tc> sys tpget wan adsl status
current modem status: down
tc> sys tpget wan adsl status
current modem status: down
tc> sys tpget wan adsl status
current modem status: down
tc> sys tpget wan adsl status
current modem status: down
tc> sys tpget wan adsl status
current modem status: down
tc> sys tpget wan adsl status
current modem status: down
tc>

Boot Message ของเราเตอร์
U-Boot 1.1.3 (Sep 26 2011 - 19:25:07)

Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81a40000
spi_wait_nsec: 3e
spi deice id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
find flash: mx25l3205d
Using default environment

============================================
Ralink UBoot Version: 3.5 (09/26/2011)
--------------------------------------------
ASIC 3050F (DSL-N10) (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Sep 26 2011  Time:19:25:07
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384

 ##### The CPU freq = 320 MHZ ####

SDRAM bus set to 16 bit
 SDRAM size =32 Mbytes

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   6: Factory block init. Require factory tool to program again.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     0

3: System Boot system code via Flash.

Do bootm
## Booting image at bf050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
   Image Name:
   Created:      2013-08-22   3:09:06 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    3600181 Bytes =  3.4 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80324000
raspi_read: from:50040 len:36ef35
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80324000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC
Linux version 2.6.21 (asus@localhost) (gcc version 3.4.2) #1915 Thu Aug 22 11:09:00 CST 2013

 The CPU feqenuce set to 320 MHz
CPU revision is: 0001964c
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/ram0
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
cause = 1080000c, status = 1100ff00
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
calculating r4koff... 00138800(1280000)
CPU frequency 320.00 MHz
Using 160.000 MHz high precision timer.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 26476k/32768k available (2712k kernel code, 6292k reserved, 499k data, 2564k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
Time: MIPS clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
detected lzma initramfs
detected lzma initramfs
initramfs: LZMA lc=3,lp=0,pb=2,dictSize=1048576,origSize=9634304
LZMA initramfs by Ming-Ching Tiew <mctiew@yahoo.com>....................................................................................................................................................<6>squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
fuse init (API version 7.8)
io scheduler noop registered (default)
Ralink gpio driver initialized
spidrv_major = 217
HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
spi_wait_nsec: 72
deice id : c2 20 16 c2 20 (2016c220)
mx25l3205d(c2 20160000) (4096 Kbytes)
mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Creating 5 MTD partitions on "raspi":
0x00000000-0x00400000 : "ALL"
0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
0x00030000-0x00040000 : "Config"
0x00040000-0x00050000 : "Factory"
0x00050000-0x00400000 : "Kernel"
nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max)
ipt_time loading
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000
GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00  64 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 64, Rx Ring = 64
GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x43305077
PROC INIT OK!
Freeing unused kernel memory: 2564k freed
devpts: called with bogus options
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or diAlgorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
rectory
nvram_linux: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
spi deice id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
find flash: mx25l3205d
Loader version is 1
Checking RST BTN..
[ra setdir]: 880
RST BTN check done..
dump trx header..
1+0 records in
1+0 records out
rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
insmod: dwc_otg.ko: module not found
*** value_str
[rc Chk sw_mode/ex] [1][]
*** value_str
--- AP mode ---
rmmod: nf_nat_rtsp: No such file or directory
waitpid: No child processes
rmmod: nf_conntrack_rtsp: No such file or directory
waitpid: No child processes


BSSID number: 1

--- init_switch_mode ---
Open pseudo device failed
Open pseudo device failed
[ra setdir]: 880
sw_mode= 1
gen ralink config
[rc] main_loop: state= 2

chk ver:0710
[rc] START
vconfig...
GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000c860
GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x005bd180
waitpid: No child processes
waitpid
phy_tx_ring = 0x01192000, tx_ring = 0xa1192000

phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000
: No child proceRT305x_ESW: Link Status Changed
sses
CDMA_CSG_CFG = 81000007
GDMA1_FWD_CFG = 710000
[K] rtmp nv init: read from:40000
[RtmpFlashRead] from:(40000)
[RtmpFlashRead] b:(200)
[RtmpFlashRead] p:(c0268034)
[ra flash conf 3]
RT305x_ESW: Link Status Changed
0x1300 = 00064380
eth2.2: Setting MAC address to  c8 60 00 5b d1 80.
VLAN (eth2.2):  Underlying device (eth2) has same MAC, not checking promiscious mode.
waitpid: No child processes
dsl_config_num=0
wanport=0, stbport=0
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
waitpid: No child processes
eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth2 entered promiscuous mode
device eth2.1 entered promiscuous mode
waitpid: No child processes
device ra0 entered promiscuous mode
[rc] not repeater mode [192.168.1.1][]
## [rc] set lan_if as 19br0: port 2(ra0) entering listening state
2.168.1.1/255.25br0: port 1(eth2.1) entering listening state
5.255.0
tp_init uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)

set default filter settings
waitpid: No child processes
start services...
[rc] start services
br0: port 2(ra0) entering learning state
br0: port 1(eth2.1) entering learning state
starting...
info, udhcp server (v0.9.8-asus) started

***** g_wl_interface = ra0 ******

--- START: Wait to start wanduck ---

Delay rubr0: topology change detected, propagating
n wanduck 3 secobr0: port 2(ra0) entering forwarding state
nds
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
RT305x_ESW: Link Status Changed
resume stp forwarding delay and hello time
waitpid: No child processes
start_wan
Set: phy[0].reg[0] = 3100
Set: phy[1].reg[0] = 3100
Set: phy[2].reg[0] = 3100
Set: phy[3].reg[0] = 3100
internet_led exit
failover_monitor exit
sh: failover_3g: not found
killall: telnetd: no process killed
Open pseudo device failed
Open pseudo device failed
[ra setdir]: 880
upnp will be delayed 10 secs
Password for 'admin' changed
pool.ntp.org: Unknown host
start wsc
WPS: PIN
waitpid: No child processes


BusyBox v1.12.1 (2013-08-22 03:05:02 GMT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

# libupnp: using UDP SSDP_PORT = 1900
##  wsc upnp dev start ##
## USE XML TEMPLATE ##
## create device desc xml:/etc_ro/xml//WFADeviceDesc.xml ##
dump all description files:

# Enable direct rule
[wd] chk usb plugin
[rc] main_loop: [k] track_flag=0, clean_flag=0, mm_flag=0, ipaddr=0
state= 6

## rc recv HOTPLUG:none
track set 501
track ok:0
SIGTTIN: do nothing
[rc] main_loop: state= 4
SG,Detect_list.txt
Auto_detect init...
msgget ok
MSQ_to_daemon : 0
MSQ_from_daemon : 32769
msgsnd ok (IPC_CLIENT_MSG_Q_ID)

#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Ralink SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24K V4.12
BogoMIPS                : 212.99
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00400000 00010000 "ALL"
mtd1: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd2: 00010000 00010000 "Config"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 003b0000 00010000 "Kernel"

ไฟล์ mtd

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น