วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

D-Link DSL-2740B C4

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL2 WiFi Router มีพอร์ต ADSL 1 พอร์ต LAN 4 พอร์ต Wireless 2 เสาความเร็ว 300 Mbps
ด้านหน้าเครื่อง มีไฟสถานะต่างๆ ปุ่ม WPS อยู่ด้านข้างของเครื่อง
ด้านหน้า
ด้านหลังมีเสา 2 ต้นแบบถอดไม่ได้ พอร์ต ADSL พอร์ต LAN ปุ่ม Reset ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องและปุ่มเปิด-ปิดไวเลส
ด้านหลัง

ใต้เครื่องมีน็อต 2 ตัว
ใต้เครื่อง
สติกเกอร์บอกรายละเอียดคร่าวของเราเตอร์
สติกเกอร์
บอร์ดข้างในเครื่องมีไอซีหลักๆ คือ
บอร์ดด้านบน
CPU -> BROADCOM BCM6358SRKFBG
BROADCOM BCM6358SRKFBG
RAM -> MIRA P3S56D40ETP มีขนาด 32 MB
MIRA P3S56D49ETP
Ethernet Switch -> REALTEK RTL8306G ความเร็ว 10/100
RTL8306G
น่าจะเกี่ยวกับ ADSL -> BROADCOM 6301KSG
BROADCOM 6301KSG
ภาคจ่ายไฟของเครื่อง
ภาคจ่ายไฟ
ประกอบด้วยไอซี
MP9141ES
MP9141ES
FP5138 -> Boost Controller
FP5138
Regulator 1.22v
Regulator 1.22v
Wireless -> Broadcom BCM4321 802.11bgn 
Broadcom BCM4321 802.11bgn
USB -> มีลายบน PCB แต่ไม่ได้ต่ออกมา
USB
บอร์ดด้านล่าง มีไอซีอยู่ 1 ตัวคือ
บอร์ดด้านล่าง
Flash -> MXIC 29LV640ETTI ขนาด 8 MB
29LV640ETTI
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
Boot loader ที่ใช้คือ CFE มี Parameter ดังนี้
CFE> p
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-10)                   : AW4139B
Number of MAC Addresses (1-32)    : 11
Base MAC Address                  : 34:08:04:15:ca:30
PSI Size (1-128) KBytes            : 128
Main Thread Number [0|1]          : 0

Boot Message


CFE version 1.0.37-102.6 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: 四  3月  4 10:12:02 CST 2010 (jie@jie-desktop)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.

Parallel flash device: name MX29LV640BT, id 0x22c9, size 8192KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Boot Address 0xbe000000


Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-10)                   : AW4139B
Number of MAC Addresses (1-32)    : 11
Base MAC Address                  : 34:08:04:15:ca:30
PSI Size (1-128) KBytes            : 128
Main Thread Number [0|1]          : 0

*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xbe010000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x802b4000
Decompression OK!
Entry at 0x802b4000
Closing network.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x802b4000
Linux version 2.6.21.5 (yocheng@yocheng-desktop) (gcc version 4.2.3) #1 Mon Dec 12 14:13:00 CST 2011
Parallel flash device: name MX29LV640BT, id 0x22c9, size 8192KB
AW4139B prom init
CPU revision is: 0002a010
Determined physical RAM map:
 memory: 01fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8096
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 31 pages used for memmap
  Normal zone: 3969 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists.  Total pages: 8033
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (21 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (33 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (33 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (32 instructions).
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 29108k/32384k available (2183k kernel code, 3276k reserved, 516k data, 92k init, 0k highmem)
KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80300000 ... 0x80400000>
Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS (lpj=747520)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
File system address: 0xbe010100
registering PCI controller with io_map_base unset
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
BLOG v1.0 Initialized
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Time: MIPS clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
fuse init (API version 7.8)
io scheduler noop registered (default)
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
bcm963xx_mtd driver v1.0
usbmon: debugfs is not available
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, io mem 0xfffe1400
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1
brcmboard: brcm_board_init entry
SES: Button Interrupt 0x8025 is enabled
SES: LED GPIO 0x801a is enabled
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
bcmxtmrt: Broadcom BCM6358A1 ATM Network Device v0.1 Dec 12 2011 14:11:41
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 92k freed
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
init started:  BusyBox v1.00 (2011.12.12-06:15+0000) multi-call binary
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83


BusyBox v1.00Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
 (2011.12.12-06:15+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.


Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Loading drivers and kernel modules...

Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
bcmxtmcfg: module license 'Proprietary' taints kernel.
bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Dec 12 2011 14:10:54
KLOB extended to 2 pools
Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
AsicVer.chipid=5988, AsicVer.vernum=0, AsicVer.revision=4
ethsw: found RTL8306G!
ethsw_setup_led is finished!
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
eth0: MAC Address: 34:08:04:15:CA:30
KLOB extended to 3 pools
Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Dec 12 2011 14:10:58
usb0: MAC Address: 34 08 04 15 CA 30
usb0: Host MAC Address: 34 08 04 15 CA 30
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
wl0: wlc_attach: MAC addr from system pool. id:0x776c0000
wl0: MAC Address: 34:08:04:15:CA:31
wl0: Broadcom BCMa8d6 802.11 Wireless Controller 5.10.120.0.cpe4.402.0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered

===== Release Version SEA_1.00 (build timestamp 2011.12.12-14:13:38) =====

eth0 Link UP.
wl_cnt= 1
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
device eth0 is not a slave of br0
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
SIOCGIFFLAGS: No such device
interface eth1 does not exist!
interface eth1 does not exist!
SIOCSIFADDR: No such device
device usb0 is not a slave of br0
device usb0 entered promiscuous mode
br0: port 2(usb0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 2(usb0) entering forwarding state
WLmngr Daemon is running
optarg=0 shmId=0
device wl0 is not a slave of br0
device wl0 entered promiscuous mode
KLOB extended to 4 pools
br0: port 3(wl0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 3(wl0) entering forwarding state
BcmAdsl_Initialize=0xC00631D8, g_pFnNotifyCallback=0xC00867E4
AnnexCParam=0x00000000 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0xFBBB912B 0xD48FBCEF
AdslCoreSharedMemInit: shareMemAvailable=21712
AdslCoreHwReset:  AdslOemDataAddr = 0xA1FEF96C
AnnexCParam=0x00000000 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
KLOB extended to 5 pools
KLOB extended to 6 pools
KLOB extended to 7 pools
KLOB extended to 8 pools
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
wlctl -i wl0 phytOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
ype > /var/wl0
wlctl -i wl0 reviOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
nfo > /var/wl0
wlctl -i wl0 baOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
nds > /var/wl0baOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
nds
wlctl ver > /var/wlver
wlctl -i wl0 cap Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
> /var/wl0cap
device wl0 left promiscuous mode
br0: port 3(wl0) entering disabled state
device wl0 is not a slave of br0
device wl0 entered promiscuous mode
br0: port 3(wl0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 3(wl0) entering forwarding state
interface wl0.1 does not exist!
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
interface wl0.2 does not exist!
interface wl0.3 does not exist!
FUNC=checkWanLinkStatusLocked, LINE=2327, linkst.islinkup = g_is_dsl_up= 0
FUNC=checkWanLinkStatusLocked, LINE=2327, linkst.islinkup = g_is_dsl_up= 0
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Virtual device wl0 asks to queue packet!
Virtual device wl0 asks to queue packet!
Virtual device wl0 asks to queue packet!
br0: port 3(wl0) entering disabled state
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=2, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
InValid Device PiOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
n in CFE
WPS DeOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
vice PIN = 77962Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
942
wlctl -i wlOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
0 phy_watchdog 0Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83

wlctl -i wl0 wOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
ds none
wlctl -Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
i wl0 up
wlctl Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
-i wl0 down
wlctl -i wl0 mbss 0
wlctl -i wl0 bss -C 0 down
wlOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
ctl -i wl0 bss -Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
C 1 down
wlctl -i wl0 bss -C 2 down
wlctl -i wOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
l0 bss -C 3 downOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83

wlctl -i wl0 sOpen too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
sid -C 0 'd''l''i''n''k'
Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83

wlctl -i wl0 ssid -C 1 'w''l''0''_''G''u''e''s''t''1'
Setting SSID: "wl0_Guest1"
wlctl -i wl0 ssid -C 2 'w''l''0''_''G''u''e''s''t''2'
Setting SSID: "wl0_Guest2"
wlctl -i wl0 ssid -C 3 'w''l''0''_''G''u''e''s''t''3'
Setting SSID: "wl0_Guest3"
WPS Mode = []
wlctl -i wl0 cur_etheraddr 34:08:04:15:CA:31  2>/dev/nuOpen too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
ll
wlctl -i wl0Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
.1 cur_etheraddr 6a:08:04:15:ca:32  2>/dev/null
wlctl -i wl0.2 cur_etheraddr 6a:08:04:15:ca:33  2>/dev/null
wlctl -i wl0.3 cur_etheraddr 6a:08:04:15:ca:30  2>/dev/null
wlctl -i wl0  ap 1
wlctl -i wl0 infra 1
wlctl -i wl0 closed 0
wlctl -i wl0 country AU
wlctl -i wl0  band b
wlctl -i wl0 regulatory 0
wlctl -i wl0 radar 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 spect 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 nmode -1
wlctl -i wl0 mimo_bw_cap 1
wlctl -i wl0 chanspec -c 3 -b 2 -w 40 -s -1
Chanspec set to 0x2d03
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 0 > /var/wpa_cap0
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 0 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 1 > /var/wpa_cap0
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 1 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 2 > /var/wpa_cap0
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 2 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 wpa_cap -C 3 > /var/wpa_cap0
wlctl: Unsupported
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
wlctl -i wl0 wpa_Open too many file, return a EMFILE,start=5, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
cap -C 3 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 maxassoc 16
wlctl -i wl0 bss_maxassoc 16
wlctl -i wl0 gmode Auto
wlctl -i wl0 gmode_protection_override -1
wlctl -i wl0 gmode_protection_control 2
wlctl -i wl0 nmode_protection_override -1
wlctl -i wl0 protection_control 2
wlctl -i wl0 obss_coex 0
wlctl -i wl0 nreqd 0
wlctl -i wl0 wme 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 afterburner_override 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 ampdu 1
wlctl -i wl0 amsdu 1
wlctl -i wl0 afterburner_override 0
wlctl -i wl0 wme 1 2>/dev/null
wlctl -i wl0 wme_noack 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 wme_apsd 1 2>/dev/null
wlctl -i wl0 wme_bss_disable 0
wlctl -i wl0 nmode 0
wlctl -i wl0 gmode 1
wlctl -i wl0 nmode 1
wlctl -i wl0 rate 0
wlctl -i wl0 bg_rate 0
wlctl -i wl0 leddc 0 2>/dev/null
wlctl -i wl0 mrate -1
wlctl -i wl0 bg_mrate -1
rateptr = default+++++++++
wlctl -i wl0 rateset default
wlctl -i wl0 rtsthresh 2347
wlctl -i wl0 fragthresh 2346
wlctl -i wl0 dtim 1
wlctl -i wl0  bi 100
wlctl -i wl0 frameburst 0
wlctl -i wl0 ap_isolate 0
wlctl -i wl0 wds none
wlctl -i wl0 pwr_percent 100
wlctl -i wl0 wmf_bss_enable 1
wlctl -i wl0.1 wmf_bss_enable 1
wlctl -i wl0.2 wmf_bss_enable 1
wlctl -i wl0.3 wmf_bss_enable 1
wlctl -i wl0 mac none
wlctl -i wl0 macmode 0
wlctl -i wl0 lazywds 0
wlctl -i wl0 wds
wlctl -i wl0 up
wlctl -i wl0 csscantimer 0
wlctl -i wl0 chanspec > /var/curchaspec0
br0: port 3(wl0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
device wl0 left promiscuous mode
br0: port 3(wl0) entering disabled state
device wl0 is not a slave of br0
device wl0 entered promiscuous mode
br0: port 3(wl0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 3(wl0) entering forwarding state
device wl0.1 is not a slave of br0
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
device wl0.2 is not a slave of br0
device wl0.3 is not a slave of br0
Reaped 717
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
Open too many file, return a EMFILE,start=1, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
UPnP daemon is ready to run
First Sync : Wireless enabled !!!

BCM96358 xDSL Router
Login: admin
Password:
 > sh


BusyBox v1.00Open too many file, return a EMFILE,start=10, fdt->max_fds=32, FUNC=locate_fd, LINE=83
 (2011.12.12-06:15+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : AW4139B
processor               : 0
cpu model               : BCM6358 V1.0
BogoMIPS                : 299.00
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        :
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

unaligned exceptions            : 12908

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 003c2000 003c2000 "Physically mapped flash"

ไฟล์ CFE -> link

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น