วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

Billion BiPAC 5200G R4

อุปกรณ์ตัวนี้คือ 802.11g ADSL2+ Firewall Router มี 1 DSL 4 LAN เสา 1 ต้น
รูปตัวเครื่อง
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ใต้เครื่อง
สติเกอร์
ภายในเครื่อง ตัว CPU, Ethernet Switch, และ DSL มี Heatsink แปะอยู่ ชิ้นส่วนสำคัญๆ คือ
บอร์ดด้านบน
Flash -> cFeon EN29LV160 ขนาด 2 MB
RAM -> EtronTech EM638165TS เป็น SDRAM ขนาด 8 MB
CPU & Switch, Flash & RAM & DSL
Wireless -> Ralink RT2561T
Ralink RT2561T
2.4 GHz Transceiver Chip -> Ralink RT2527L
Ralink RT2527L
NEC 2035 -> NEC's BROADBAND GaAs MMIC DPDT SWITCH FOR 2.4 GHz AND 5 GHz WLAN
NEC 2035
SST 12LP14A -> 2.4 GHz Power Amplifier
SST 12LP14A
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
ใต้บอร์ด มีไอซีหลักๆ คือ
ใต้เครื่อง
ATMEL 93C66A -> Three-wire Serial EEPROM ขนาด 4 kB
ATMEL 93C66A
ภาคจ่ายไฟ ใช้ไอซี 3 ตัวซึ่งเป็นเบอร์เดียวกันคือ
ภาคจ่ายไฟ
AP1509 -> 150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
AP1509
Boot Message รหัสผ่านคือ 3bb
Bootbase Version: VTC1.15 | 2007/11/12 17:18:52
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing:  8192K
OK
FLASH: AMD 16M *1

RAS Version: 2.11.82.0(RE2.C29)3.11.11.52
System   ID: $2.11.82.0(RE2.C29)3.11.11.52 20090627_V004| 2009/06/27

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................
Copyright (c) 2001 - 2006 ADSL Company
initialize ch = 0, IP175C, ethernet address: 00:04:ed:d2:ef:88
initialize ch = 1, ethernet address: 00:04:ed:d2:ef:88
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done

==>natTableMemoryInit
<==natTableMemoryInitANNEXAIJLM
old model check flag: on.
new model check flag: on.
product/customer/version number: 3122/2/0
largeD flag=2 (0:maxD=64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)
Syncookie switch On!
Press ENTER to continue...


                   Enter Password : XXXXPassword is not correct


                   Enter Password : XXXPassword is not correct


                   Enter Password : XXX
Copyright (c) 2001 - 2006 ADSL Company
router> help
Valid commands are:
sys             exit            ether           wan
ip              bridge          dot1q           pktqos
show            set             lan

Router Information
router> show all

 RAS version: 2.11.82.0(RE2.C29)3.11.11.52
 System   ID: $2.11.82.0(RE2.C29)3.11.11.52 20090627_V004[Jun 27 2009 16:55:54]
 romRasSize: 1280084
 system up time:     0:01:48 (2a54 ticks)
 bootbase version: VTC1.15 | 2007/11/12

Hostname        = router
Message         = <empty>
ip route mode   = Yes
bridge mode     = Yes
DHCP setting:
  DHCP Mode      = Server
  Client IP Pool Starting Address = 192.168.1.2
  Size of Client IP Pool = 29
  Primary DNS Server     = 0.0.0.0
  Secondary DNS Server   = 0.0.0.0
  DHCP server leasetime  = 86400
TCP/IP Setup:
  IP Address     = 192.168.1.1
  IP Subnet Mask = 255.255.255.0
  Rip Direction  = None
    Version      = Rip-1
  Multicast      = None

RemoteNode     = 0
Rem Node Name  = Node1(ISP)
Encapsulation  = PPPoE
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = Yes
VPI/VCI value  = 0/33
IP Routing mode= Yes
Bridge mode    = No
PPP Username   = ye8cz39e8d@3bbnex

PPP password = wfcXYJkq

Service name   = A06817750506
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = Yes
Multicast      = None
Default Route node            = Yes

RemoteNode     = 1
Rem Node Name  = Node2
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/34
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = Yes
Multicast      = None
Default Route node            = No

RemoteNode     = 2
Rem Node Name  = Node3
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/35
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = No
Multicast      = None
Default Route node            = No

RemoteNode     = 3
Rem Node Name  = Node4
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/36
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = No
Multicast      = None
Default Route node            = No

RemoteNode     = 4
Rem Node Name  = Node5
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/37
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = No
Multicast      = None
Default Route node            = No

RemoteNode     = 5
Rem Node Name  = Node6
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/38
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = No
Multicast      = None
Default Route node            = No

RemoteNode     = 6
Rem Node Name  = Node7
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/39
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = No
Multicast      = None
Default Route node            = No

RemoteNode     = 7
Rem Node Name  = Node8
Encapsulation  = RFC 1483
Multiplexing   = LLC-based
Channel active = No
VPI/VCI value  = 0/40
IP Routing mode= No
Bridge mode    = Yes
Remote IP Addr        = 0.0.0.0
Remote IP Subnet Mask = 0.0.0.0
IP address assignment type = Dynamic
SUA            = No
Multicast      = None
Default Route node            = No

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น